ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 4
5 วัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 5
6 วัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 5
7 อนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 5
8 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 8
9 วัดดอนเสาเกียด สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 9
10 วัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 10
11 วัดหุบรัก สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 11
12 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 12
13 วัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 12
14 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 5
6 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 6
7 วัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 7
8 วัดใหม่ดอนทราย สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 8
9 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 9
10 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดใหม่ดอนทราย สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน 4
5 วัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรางปลาหมอ สพป. นครปฐม เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 90.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 88.67 ทอง 4
5 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง 5
6 บ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง 6
7 บ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง 6
8 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง 6
9 อนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง 6
10 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 10
11 วัดปทุมทองสุทธาราม สพป. นครปฐม เขต 1 83.67 ทอง 11
12 วัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 82.67 ทอง 12
13 บ้านสระน้ำส้ม สพป. นครปฐม เขต 1 75.67 เงิน 13
14 วัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 75.67 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระน้ำส้ม สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปทุมทองสุทธาราม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปทุมทองสุทธาราม สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 4
5 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 5
6 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 6
7 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 7
8 วัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 8
9 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 9
10 วัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 9
11 บ้านสระน้ำส้ม สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 5
6 วัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 6
7 วัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน 7
8 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 5
6 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 6
7 วัดสระสี่เหลี่ยม สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 6
8 บ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 8
9 วัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 9
10 อนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 9
11 อำนวยวิทย์นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อน้ำพุ สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนทอง สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 4
5 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 78.50 เงิน 5
6 ประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 76.50 เงิน 6
7 หอเอกวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 74.50 เงิน 7
8 วัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 8
9 วัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 9
10 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 65.50 ทองแดง 10
11 วัดลำลูกบัว สพป. นครปฐม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน