รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กชายญาณินทร  ผาน้ำคำ
2. เด็กชายสุภกิจ  ชาวนาสวน
 
1. นายนิทัศน์   เดชมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายรฏิพจน์  ลื่นอ้น
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  พันแตง
 
1. นางสาวพูลสุข  พวงสำลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขนาก 1. เด็กชายฉัตรพร  ณ นคร
2. เด็กชายทิชานนท์  ชื่นอารมณ์
 
1. นายชัยชนะ  เจริญวุฒิมากร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  คำกองแก้ว
 
1. นางกรุณา  แสนประเสริฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายกรวิชญ์  พ่อค้า
2. เด็กชายประทีป  สะสมทรัพย์
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  สังข์เอี่ยม
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุนศุข
3. เด็กหญิงณัฏฐพัชร์สร  ทองยินดี
4. เด็กหญิงนันนภัส  โชติมณีรัตน์
5. เด็กหญิงภัทรดา  ถึงสุข
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
2. นางสาวกฤษฎิ์สราวลี  ยองใยกฤษฎา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงขวัญนภา  หมื่นราษฎร์
2. เด็กหญิงจตุพร  สระทองแพ
3. เด็กหญิงธัญรดา  เกษร
4. เด็กหญิงศศิธร  อิทรศร
5. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิ์กุลัง
 
1. นางเรณู  บุญนาคค้า
2. นางสาวบุปผา  สวัสดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติภณ  มีสาวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นายบุญส่ง  ถิ่นน้อย
2. นางสาวรื่นรมย์  ทิพยวิมล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แหวนวิเศษ
2. เด็กหญิงอัญชิศา  สระทองทม
 
1. นางหทัยทิพย์  วิเศษสิงห์
2. นางโพธิ์ทอง  สระทองใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายวัลเพชร  เดชพลับ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ปะอันทัง
 
1. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
2. นางกมลรัตน์  บุญมา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุ่ยหล้า
 
1. นางสาวอัจฉรา  เพ็งทา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจิตรดา  พาใจอ่อน
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงศรัญญา  ยศเครือ
 
1. นางสาวฐาปณี  พวงงาม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกพร  ยะยง
 
1. นางวัลยา  แสงสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงนราภรณ์  ทองดอนโพธิ์
 
1. นางสุกัญญา  แก้วสุจริต
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงสิริพร  จีนเจียว
 
1. นายเอนก  ป้องกัน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงภรณ์ธิตา  ซังแฟง
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขมร 1. เด็กหญิงวันดี  ธนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิรฎา  สกุลวงศ์ไพบูลย์
 
1. นายเอกชัย  นักวิฬา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงฤดีวรรณ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงวิภากร  รักไทย
 
1. นางรัตนา  แก้วเขียว
2. นายไพฑูรย์  จุ่นบุญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงสุภาดา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงอินทิรา  ฮวบเล็ก
 
1. นางสาวปวริศา  มีศรี
2. นางสาวชุติปภา  เมธาชัยรัช
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายชานันท์  บูชา
 
1. นางวัลยา  แสงสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรหมศร
2. เด็กหญิงศิรดา  นิตย์มี
3. เด็กหญิงเพียงรวี   บุญสม
 
1. นายสรกฤช  เจียรเอก
2. นางวิภา  กิตติโชติพันธุ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 1. เด็กชายสถาพร  สนสุข
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฏาพร  ตรีเดชา
 
1. นายวิทยา  แย้มจันทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายกิตติธัช  เฮงสกุล
2. เด็กชายณัชพล  อาจเพล
3. เด็กชายสิงห์ชัย  ชาญช่าง
 
1. นางปราณี  พุทธคุณ
2. นายชูศักดิ์  ชาญช่าง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มีมาก
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายหัสนัย  ธรรมชอบ
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์โพธิ์ทอง
 
1. นางโสภณา  รอดชู
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายสาธิต  สงวนพันธ์
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายธรพนธ์  พานโน
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงสุวพัชร  ชินเจริญทรัพย์
 
1. นายวรวุฒิ  นิ่มเดช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีรส
 
1. นายสุเทพ  นิลชูจิตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปิ่นตบแตง
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มศิริวัฒน์
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  อยู่เย็น
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงงามสิรี  ไฝ่เมตตา
 
1. นายสุเทพ  นิลชูจิตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปัญญา  พลอดขุนทด
 
1. นางดวงเดือน  ปลื้มดวง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายพายุ  รูปคม
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนริศรา  ตั้งหมั่น
 
1. นางลาวัลย์  จาดคล้าย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ตาเงิน
 
1. นางสาวขวัญข้าว  คล้อยอรุณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลืองจินดา
2. เด็กหญิงชวัลลักษ์  เย็นกาย
3. เด็กชายธนโชติ  ปิ่นทอง
4. เด็กชายธีรภัทร  ทนุการ
5. เด็กหญิงนัทฐริกา  ดำหนา
6. เด็กหญิงปฏิมาพร  จำปาเทศ
7. เด็กชายยศนันท์  แสนคำภา
8. เด็กหญิงสาวิกา  สุจินโน
9. เด็กชายอภิรักษ์  เหล่าสิม
 
1. นางสาวสุนทรี  เรืองโรจน์
2. นางลาวัลย์  จาดคล้าย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิราภา  เต่าทอง
2. เด็กชายชยกร  ทรงนิพิฐกุล
3. เด็กชายชวัลวิทย์  มีมาก
4. เด็กหญิงธนภรณ์  คงหมวก
5. เด็กชายพงศกร  รักวงษ์
6. เด็กหญิงพัชราภา  น่วมปฐม
7. เด็กชายวิสาข์ปุร  ปฏิพิมพาคม
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สร้อยทอง
9. เด็กชายสรวิชญ์  โสภักดี
10. เด็กหญิงสิรินภา  ระวังคดี
11. เด็กชายสุริยะ  โรจนวิภาต
12. เด็กหญิงอภิชญา  สุขสำราญ
13. เด็กหญิงอังคณา  ฉิมจินดา
14. เด็กชายอิทธิพล  วาดเขียน
15. เด็กหญิงเสาวภา  วารีอุดม
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
2. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
3. นายคมสัน  อ้นคง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤตภาส  ศรีสมพงษ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วสำรวล
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุจจิตร์จูล
4. เด็กชายธนากฤต  โชคอำนวย
5. เด็กชายธันยธรณ์  สกุลยืนยง
6. เด็กชายธีรภัทร์  บุญพระ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุณหกิจ
8. เด็กชายศิรภพ  อยู่สงค์
9. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์โพธิ์ทอง
10. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
11. นายอุทัย  มีมาก
 
1. นางพจณีย์  หลิมไทยงาม
2. นางสาวพรรณภา  มหาวิชา
3. นางสาวนรินทร์  ปัญญารักษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  การะเวก
2. เด็กชายชยกร  ทรงนิพิฐกุล
3. เด็กชายชยพงศ์  สงวนวงศ์
4. เด็กชายชานนท์  แก้วด้วง
5. เด็กหญิงญาณภัทร  แพทย์ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐชยา  จีนเย็น
7. เด็กหญิงณัฐชา  ชะเอมน้อย
8. เด็กชายพงศกร  รักวงษ์
9. เด็กชายพฤกษ์  คุ้มพะเนียด
10. เด็กชายพัชรพล  รุ่งชัยธเนศ
11. เด็กหญิงพัณชธภรณ์  ทองดี
12. เด็กชายพีรพล  แสงประทุม
13. เด็กหญิงภัทรสุดา  มารุ่ง
14. เด็กชายวิสาข์ปุร  ปฏิพิมพาคม
15. เด็กชายสรวิชญ์  โสภักดี
16. เด็กชายสุริยะ  โรจนวิภาต
17. เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน
18. เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข
19. เด็กชายอิทธิพล  วาดเขียน
20. เด็กหญิงโศภิต  อินแพง
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
2. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
3. นายคมสัน  อ้นคง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไป๋เขียว
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แสงประเสริฐ
3. เด็กหญิงจุติพร  ปู่ยวน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุด
5. เด็กหญิงทัดดาว  ช้างลอย
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประยงค์แย้ม
7. เด็กชายนวพล  แป้นประคอง
8. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีโสภณ
9. เด็กหญิงภู่กัน  ห้วยหงษ์ทอง
10. เด็กชายรัตนชัย  มีเนตรทิพย์
11. เด็กชายวัชรา  โยธาทรณ์
12. เด็กหญิงศิธิณี  ลิ้มสมบูรณ์
13. เด็กชายศุกล  คงคาหลวง
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วบัวศรี
15. เด็กหญิงสโรชา  ผลภิญโญ
16. เด็กชายอนุวัฒน์  บำรุงพืช
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชียงกา
18. เด็กชายอัชกรณ์  บัวประชา
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์แผ้ว
20. เด็กหญิงเปรมรดา  แย้มบุญไทร
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
3. นางกาญจนา  คงหมวก
4. นางสาวนุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์
5. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
6. นางสาวมณฑิตา  ชลอทรัพย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านยาง 1. เด็กหญิงกนกพัตร  ยางสวย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สินพูล
3. เด็กหญิงจีรนันท์  มาฉาย
4. เด็กชายชาติชาย  เชี่ยวชาญ
5. เด็กหญิงดาราวรรณ  ใจซื่อ
6. เด็กหญิงธนิษฐา  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงนภัส  หงษ์ยนต์
8. เด็กหญิงนิภาพร  ยางสวย
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  เปี่ยมเต็มดี
10. เด็กหญิงปิยะพร  บุตรวิชา
11. เด็กหญิงพิยดา  แขกไทร
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นคง
13. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยางสวย
14. เด็กชายวายุ  โกมาก
15. เด็กหญิงศศิวิภา  แย้มพราย
16. เด็กหญิงสุภาพร   ใจซื่อ
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทร์พรหม
18. เด็กชายสุหฤทธิ์  ยางสวย
19. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยางสวย
20. เด็กหญิงเกวริน  ช้างงาม
21. เด็กหญิงเกวลิน  ขันทอง
22. เด็กชายเมธา  ยางเดิม
23. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งสว่าง
 
1. นายชัยสิทธิ์  สุวรรณศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายพสุเทพ  สุขเจริญ
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเมภาวฎี  ทับธานี
 
1. นางวานี  คล้อยอรุณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา  กุลกรรณ์
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงหมวก
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิชาติ  แก้วเกิด
 
1. นางสาวขวัญข้าว  คล้อยอรุณ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยศิริพานิช
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสตรีเพชร  ช้างป่าดี
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมศรี
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ขาว
 
1. นางณัชชา  แพทย์จรัส
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรรพัฒษา  สิงห์ตาก้อง
 
1. นางสาวขวัญข้าว  คล้อยอรุณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายพสุเทพ  สุขเจริญ
 
1. นางปาจารีย์  รัตนมุนีวงศ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยศิริพานิช
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  คำมา
 
1. นางวานี  คล้อยอรุณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายนรนิจ  กออนุรักษ์
 
1. นายพีระพล  ประพันธ์พจ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกชพร  ดูยอดรัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สีหรั่ง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุ่นบริบูรณ์
4. เด็กชายกัลยาวรรธน์  รัศมีโรจน์
5. เด็กหญิงกานต์มณี  ฉันทจรูวิทย์
6. เด็กหญิงกุลิสรา  เหลืองอรวัฒนา
7. เด็กหญิงฉัตรวรุญ  บุญสี
8. เด็กหญิงชนิกานต์  โตทับ
9. เด็กหญิงชนิดา  ราชสำเภา
10. เด็กชายชลธี  รัตนะจันทิม
11. เด็กหญิงชิดชนก  ขำกุล
12. เด็กชายณัฐภัทร  หลักคำ
13. เด็กชายทรงพล  เมืองนก
14. เด็กชายธรรมราช  อรุณแสงศิลป์
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีจง
16. เด็กหญิงนัทฐา  โรจน์กาญจนวงศ์
17. เด็กหญิงปานตา  นกพุทธา
18. เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล
19. เด็กชายพรศักดิ์   แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตุ้มเปาะ
21. เด็กหญิงพิชญา  สกุลลีรุ่งโรจน์
22. เด็กหญิงภัทรวดี  แช่มมั่นคง
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง
24. เด็กหญิงรวีกานต์  พร้อมสุขสันต์
25. เด็กชายวงศกร  ปัดสะคลุ้ม
26. เด็กหญิงวรินทร  อินทะมูล
27. เด็กหญิงวิภาดา  เอกอุฬาร
28. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ธณีหงส์
29. เด็กหญิงวีรยา  สระนพงษ์
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทนเถื่อน
31. เด็กหญิงสิริกัญญา  มากมี
32. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีวงษ์กลาง
33. เด็กหญิงสุภัสสรศิริ  รื่นนุสาร
34. เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ
35. เด็กหญิงเกวลิน  ดาปาน
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา
37. เด็กหญิงโสรญา  ตาลโกนกุล
38. เด็กชายไกรสิทธ์  จงรุจิโรจน์ชัย
 
1. นายรัฐนนท์  พุทธวิริยะ
2. นายอิสรวัฒน์  วงษาวดี
3. นางสาวอุไร  แตงน้อย
4. นางสาวศราวดี  ม่วงสด
5. นางสาวเพ็ญพร  ดวงแก้ว
6. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน
7. นางสาวอรวรรณ  เจริญธรรมรักษา
8. นางสาววริศา  สุขพิทักษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกาญฐิชา  แก้วคำ
2. เด็กชายกิตติพล  กองกาย
3. เด็กหญิงชญาณิศา  ดีศรี
4. เด็กชายชัยวัฒน์  นาคคูบัว
5. เด็กหญิงณปัญญ์ชนก  สามไพบูลย์
6. เด็กหญิงพรลภัส  อิศรเมธางกูร
7. เด็กชายพัสกร  พุ่มยินดี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  กรพิพัฒน์
9. เด็กชายอธิธนัน  ธูปเหมือน
10. เด็กชายเขมณัฏฐ์  เฮงมี
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
2. นายภานุวัฒน์  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวเบ็ญจกานต์  หนูขลิบ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมนิมิตโชค
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลน้อย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  จงฤาชา
4. เด็กหญิงวรรณชนก  ชื่นชม
5. เด็กหญิงวันวิสา  ทนุพล
6. เด็กหญิงสาริศา  เยาวะบุตร
7. เด็กหญิงสิรีธร  นิธิพงศ์พันธ์ุ
8. เด็กหญิงอัฏฐมี  เสรีรัตนเกียรติ
 
1. นางสาวเกษรา  มีคำ
2. นางจรุงรัตน์  จันทร์สืบสาย
3. นางอารีรัตน์  วัฒนาหิรัญชัย
4. นางสาวนิตยา  แพกำเนิด
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เชียงวรรณา
2. เด็กหญิงจิราพัชร   อุดมพันธ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  อมิตรพ่าย
4. เด็กหญิงชุติมา  มูลทองแสง
5. เด็กหญิงฐิติชยา  จุ่นบุญ
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  บัวทอง
7. เด็กหญิงพรพรรณ  สามงามยา
8. เด็กหญิงพรศิริ  เภาวงษ์
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีบุญมา
10. เด็กหญิงสลิตา   แสงบุรี
11. เด็กหญิงอรปรียา  ศิวิลัย
12. เด็กหญิงอารยา  วงษ์จู
 
1. ดร.อนวัช   นกดารา
2. นางสุจิรา  แจ้งธรรมา
3. นางน้ำอ้อย  บุญวงษ์
4. นางสาวสุรีวรรณ  กัณหา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กหญิงญาณินท์  เชยเหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ปริ่มปาน
3. เด็กหญิงภาวนา  ศุภมิตร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมใจดี
5. เด็กหญิงวิภาพร  ยอดแก้ว
6. เด็กหญิงอารยา  เอกจีน
 
1. นายธงชัย  งามยิ่งยศ
2. นางวิไลลักษณ์  พึ่งดอกไม้
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เชียงวรรณา
2. เด็กหญิงจิรพัชร  อุดมพันธ์
3. เด็กหญิงจิรวัฒน์  กล่ำรัตน์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  อมิตรพ่าย
5. เด็กชายชาคริต  อินหนองปาสาม
6. เด็กหญิงชุติมา  มูลทองแสง
7. เด็กชายธณชัย  สุวรรณพจน์
8. เด็กชายธนากร  แร่บุญ
9. เด็กชายธัชศิษฏ์นนท์  กลิ่นขจร
10. เด็กหญิงธีรพล  สังข์วิลาศ
11. เด็กชายนรุตน์   ชาวโคกหม้อ
12. เด็กหญิงปริยภัทร  บัวทอง
13. เด็กหญิงพรพรรณ  สามงามดี
14. เด็กหญิงพรศิริ  เภาวงษ์
15. เด็กชายศุภกิจ  พุทธ์สา
16. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีวิลัย
 
1. ดร.อนวัช   นกดารา
2. นางสุจิรา  แจ้งธรรมมา
3. นางน้ำอ้อย  บุญวงษ์
4. นางปราณี  พุทธคุณ
5. นายเอกชัย  ค้าผล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกฤตยา  สระทองอ่อน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เผื่อแผ่
3. เด็กชายจิรายุส   เทียนหอม
4. เด็กหญิงชนิตา   คุ้มพุ่ม
5. เด็กหญิงฐิติมา   เล้าอรุณ
6. เด็กชายณัฐพล   สายรวมญาติ
7. เด็กหญิงดวงตะวัน   มีศรีสุข
8. เด็กหญิงธนธรณ์   สักคะ
9. เด็กชายภูมิพัฒน์   ทองดอนใหม
10. เด็กชายวงศกร   มีวรรณ
11. เด็กชายสรยุทธ   บุตรเบ้า
12. เด็กหญิงสุพิชญา   สระทองแยง
13. เด็กหญิงอสมา  ศรีทองสุข
14. เด็กชายเจษฎา   สระกบแก้ว
15. เด็กหญิงเบญจพร   สระทองแหม็น
16. เด็กหญิงไอยดา   ประภาพันธ์
 
1. นางยุพิน  สระทองเยาว์
2. นางสาวอรอนงค์  ชัยประภา
3. นางวันดี  ทวีเดชอำนาจ
4. นางสาวมัณฑณา  ทัพโพธิ์
5. นางสาวพีรยา  อ้นหลำ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  แสงโสด
2. เด็กชายตรัยรัตน์  ปรีดากมลเลิศ
3. เด็กหญิงทิพย์  ตันสกุล
4. เด็กชายธนัชชา  อยู่ยืนยงค์
5. เด็กชายธีรศักดิ์   ศรีสุวรรณ์
 
1. นางจิรภา   นุขทองม่วง
2. นางสาวนิตยา  บ่อทรัพย์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายธนกฤษณ์  ศิริรวง
2. เด็กชายธนาธรณ์  เครือวัลย์
 
1. นางชาญอรุณ  ผิวงาม
2. นายวิสุตร  ผิวงาม
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงกลอยใจ  นะวาระ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  อุ่นอ่อน
3. เด็กหญิงทรายมอญ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายทวีศักดิ์  สวยงาม
5. เด็กหญิงนลินี  เครือวัลย์
6. เด็กชายนันทชัย  ยางสูง
7. เด็กชายน้ำพุ  ตนดี
8. เด็กชายประสิทธิชัย  จงศร
9. เด็กหญิงปรัชญาภา  ทาบรรหาร
10. เด็กชายพรพิชัย  พิรานรัมย์
11. เด็กชายภูริต  ว่องไว
12. เด็กหญิงมณทิชา   ถะเกิงสุข
13. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  รอดสุโข
14. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีสันเพชร
15. เด็กหญิงวริญญา  สวัสดี
16. เด็กหญิงศรัณย์พร  หน่อเครือคำ
17. เด็กหญิงศศิประภา  อุ่นอ่อน
18. เด็กชายศุภฤกษ์  เกิดผล
19. เด็กชายสายชล  บุญชู
20. เด็กชายสุพเรศร์  เกิดผล
21. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงอินทร์
22. เด็กชายอนุวัตน์  โชติช่วง
23. เด็กชายอภิวัฒน์  สมดี
24. เด็กหญิงอัญมณี  ทานะมัย
25. เด็กหญิงเทียนชมพู  แก้วจารนัย
26. เด็กชายเพชรรัตน์  แจะจันทร์
27. เด็กหญิงโชษิตา  เนียะแก้ว
 
1. นายบุญส่ง  พรฤกษ์เวียงพิง
2. นางสุจิตรา  ผดุงสุข
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงชลธี  เปรมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  เขียวสองห้อง
3. เด็กชายธณชัย  สุวรรณพจน์
4. เด็กชายธนทัต  คงสระ
5. เด็กชายธนากร  แร่บุญ
6. เด็กชายธัชศิษฏ์นนท์  กลิ่นขจร
7. เด็กหญิงธันยาพร  ฉิมวงษ์
8. เด็กชายนรากร  เพชรทองงาม
9. เด็กชายนราธิป  อมิตรพ่าย
10. เด็กชายนรุตน์   ชาวโคกหม้อ
11. เด็กหญิงนฤมล  ไทรจำปา
12. เด็กหญิงนิชารีย์  อุ่นอ่อน
13. เด็กชายนุกูล   เณรน้อย
14. เด็กชายปิยะพงษ์  พูนหนองรี
15. เด็กชายพรหมเทพ  ใจใสสม
16. เด็กชายพีรพัฒน์  กล่อมเมฆ
17. เด็กหญิงมัณฑนา  เลไธสง
18. เด็กชายรพีพัฒน์  วิสุทธิเสน
19. เด็กชายวีรพล  แดงบุตรดี
20. เด็กชายวีระพล  ผลทวี
21. เด็กหญิงสลิตา   แสงบุรี
22. เด็กชายสุเมธ  ใจบุญ
23. เด็กชายสุเมธ  หมื่นหาญ
24. เด็กชายอนุชิต  กองกัลยา
25. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สวนแก้ว
26. เด็กหญิงอารยา  วงษ์จู
27. เด็กชายเจตนิพิฐ  วันอยู่
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
2. นายเอกดนัย  ลีวัฒนา
3. นางสาวสุรีวรรณ  กัณหา
4. นางสาวภูริตา  เกิดเดโช
5. นางสุจิรา  แจ้งธรรมมา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชลธิชา  คนทัศน์
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ทองเงิน
3. เด็กหญิงธัญชนก  เนียมเจริญสุข
4. เด็กหญิงนิสา  บอล
5. เด็กหญิงประภัสสร  คำปาน
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวฐะปะนีย์  สระทองพรม
2. นางบุญชื่น  ประพันธ์พจน์
3. นางสาวนงนภัส  พรไกรเนตร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสันทราย
3. เด็กชายธเนศ  สอนจินดา
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  เชี่ยวชาญนา
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โต้งหนองกบ
6. เด็กชายวิทวัส  ชาวนาเมือง
 
1. นางสาวชุติสรา  หาดแมน
2. นางสาวธิญดา  โชติรุจิธนกุล
3. นางอุสาวดี  ชื่นกลิ่นธูป
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติมา  วัดทอง
2. เด็กหญิงสิริกร  มีพงษ์เภา
3. เด็กหญิงอรทัย  ประเสริฐรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนรินทร์  ปัญญารักษ์
2. นางสาวสุกัญญา  คงทับทิม
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  บูชา
2. เด็กชายมัณฑนากร  ภูมิภักดิ์
3. เด็กหญิงเกศินี  วิละนะ
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงนวนันท์  ลิ้มเจริญ
2. เด็กชายภูวนาท  สมศักดิ์
 
1. นายสมชาย  จีนเดีย
2. นางสาวสุพัตตรา  บุญมี
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายกรวิชญ์  จังหวัดสุข
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  พยุหเกียรติ
 
1. นางสาวณรพี   โชคเดโชชัยกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  รุจิวณิชชา
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  ยางทัด
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกลื่อนเมือง
3. เด็กหญิงไพลิน  บำรุงกิจ
 
1. นายสมชาย  จีนเดีย
2. นางจิตตินันท์  เพิ่มพูน
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายนิรุช  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กชายบัณฑิต  อินทรีย์วงศ์
 
1. นายสมชาย  จีนเดีย
2. นางสาวนิสา  เบ็ญจวรรณ
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์แดง
2. เด็กชายเดชาวัต  บุญชู
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายวัชรพงษ์  รุผักชี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กชายณัฐนันท์  บัวแก้ว
2. เด็กชายศิวปริญ  นิลถนอม
 
1. นางสาวเบญญาภา  ดุษิยามี
2. นางขไมพร  ฤทธิรงค์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายปฏิพล  ใจงามกุล
2. เด็กชายวชิรวิทย์  สระทองหน
 
1. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
2. นายมนตรี  ถิ่นญวน
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  คัสจรรย์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  นาคะเกษียร
 
1. นายวีรวัฒน์  นาคโสมกุล
2. นางวาสนา  สวนสีดา
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายทรงพล  หนูวรรณะ
2. เด็กชายนาวิน  ศรีนวล
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายวัชรพงษ์  รุผักชี
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนิษฐ์  ดาทอง
2. เด็กชายภูริพัชร  มั่งชูพันธุ์
 
1. นางสาวณรพี   โชคเดโชชัยกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  รุจิวณิชชา
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายชนกานต์  เก้าลิ้ม
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คำหล้า
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายวัชรพงษ์  รุผักชี
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายวิสุทธิ์  พุดซ้อน
2. เด็กชายศิริชัย  เหล่าเปี่ยม
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายวัชรพงษ์  รุผักชี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายคณาธิป  เกิดพันธุ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  แสงชัยทวี
3. เด็กชายณัฐภาคย์  เอกพัชราพันธ์
 
1. นายอลงกต  เกิดพันธุ์
2. นางนภีสี  กันทัด
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เภาด้วง
2. เด็กชายอักขระพนธ์  ภูผาผิว
3. เด็กชายเทวนาถ  จันทร์ตรี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางสาวเยาวดี  ใจรักดี
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงภาณุมาส  เพียสุระ
2. เด็กหญิงวนิดา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ยอดจันทร์
 
1. นายเอกศักดิ์  ปรีติประสงค์
2. นางสาวอุไรวรรณ  นางแย้ม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ทองดอนอ่ำ
2. เด็กหญิงคฑาเงิน  ทองยอด
3. เด็กชายธีรพันนากร  แก้วสมบูรณ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  พิมสาร
2. นายสมัย  สระทองพรม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายจักรพงศ์  บุญสอาด
2. เด็กชายพายุพัฒน์  โพธิ์เฮือง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  รัศมีส่องสว่าง
 
1. นางสาวภัทรวดี  พิมสาร
2. นายเฉลิม  ลิ้มอิ่ม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายนาวิน  สินเจริญ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุวรรณประเสริฐ
3. เด็กชายพัทรภณ  มหาบุณย์
 
1. นายสมชาย  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีโรจน์ศิลป์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชวดมา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เสริฐพานิช
3. เด็กชายภารดร  สระทองแอ
 
1. นางสาวดารารัตน์  ศรีโรจน์ศิลป์
2. นางสุรีย์  สรรสร้างเจริญ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนิศา  ขำคง
2. เด็กหญิงปิญาพร  ทองสำอางค์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดี
4. เด็กหญิงรัชณีย์  เริงนคร
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุทธาวรรณ
6. เด็กชายสุพจน์  สามศรีโพธิ์แก้ว
 
1. นายประยูร  รัตนะ
2. นางพชรมน  กำมะณี
3. นางสาวยุพิน  ชัญญะพิเชฎฐ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมภูนุช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกจีน
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์กลิ่นหอม
4. เด็กชายผดุงเกียรติ  ขำเจริญ
5. เด็กหญิงพิมจันทร์  แย้มบาน
6. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำโยธา
 
1. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวสุพรรษา  หงษ์อร่าม
3. นางสาวพรทิพย์  ด่านน้อย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 1. เด็กหญิงนุชชนก  ยอดยา
2. เด็กหญิงวราพร  บุญศรีทอง
3. เด็กหญิงศศินิภา   นิลยา
 
1. นางรมิตา   ป้อมยุคล
2. นางสาวกุสุมา  ห้วยหงษ์ทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายกฤษณ์พงศ์  ไม้แก้ว
2. เด็กหญิงนรมน  ธนะรักษ์
3. เด็กชายยศกร  สุยังกุล
 
1. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
2. นางธีรนุช  แฝงเพ็ชร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศิริมา  ชั้นสกุณี
3. เด็กหญิงอรทิชา  เทียนทอง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  มาศภากร
2. นางเกวลิน  หมายเหนี่ยง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงเนติรักษ์  มาผาสุข
3. เด็กหญิงเพิ่มจิตต์  ทองคำ
 
1. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
2. นางอมรรัตน์  นิติพันธ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงตีรกาญจน์  เซี่ยงหลิว
2. เด็กหญิงพีรนุช  สูญราช
3. เด็กชายอนันต์  ทองมูล
 
1. นางสาวลักษิกา  จาเลิศ
2. นางสาวอัมรา  สุขสุเมฆ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงบุณยานุช  จิตรรักมั่น
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สระทองหงษ์
3. เด็กหญิงวรินรัตน์  สระทองห้อย
 
1. นางสาววิบูลย์ศิริ  มาลา
2. นางสาวกิตติยา  สุทนต์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งมณีเดช
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ชูราศรี
3. เด็กหญิงเกศณัชชา  เกิดฤทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีอรชุน
2. นางสาวอัปสร  บุบผาทอง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงปลายมาศ  หารัดชัย
2. เด็กหญิงปิยดา  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงอลิสา  นพยอด
 
1. นางจินดา  มณีเนตร
2. นางสาวอุบล  จันทิมา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหลวง 1. เด็กชายกิรติ  หมื่นสายญาติ
2. เด็กหญิงลัดดาพร  สายสินธ์
3. เด็กหญิงวาสนา  เถรกุล
 
1. นางพรทิพย์  ธีรโชติเมธีรัฐ
2. นางบุปผา  ภูจำปา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. นางสาวณัฐชยา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศุภานิช  ทองเปลี่ยว
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  โชติแสงศรี
 
1. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
2. นางวิภา  แช่มชูกุล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญแตง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาเจริญ
 
1. นางสมฤทัย  สัจจาศีล
2. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เกษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เขียวเพชรบุรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นางกาญจนา  คงหมวก
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชยุตพล  วงศ์บุญมี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปลายนา
3. เด็กชายอภิชา  อินทรศร
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
2. นางสาวกาญจนา  โรจน์อรุณ
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์
3. เด็กหญิงอรณพัชญ์  ปฐมวัฒนศิริ
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
2. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดทองพะเนา
2. เด็กชายมงคล  พึ่งนุสนธิ์
3. เด็กหญิงวันวิสาห์  ช้างน้ำ
 
1. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
2. นางสุรีย์พร  ตันพิชัย
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายกมนทัต  จีนอ่วม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์จินดา
3. เด็กหญิงอาลดา  เมืองนก
 
1. นางสุรีย์พร  ตันพิชัย
2. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายพริษฐ์  พันธุโยศรี
2. เด็กหญิงสาธิกา  ผ่องใส
 
1. นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 1. เด็กหญิงนัยเนตร  ขำมณี
2. เด็กชายศิริปุณณ์  ใช้เจริญ
 
1. นางเพ็ญนีต์  อนุชิตอารมณ์
2. นางสาวอรวรรณ  วิเศษโกสิน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองเฮี้ยะ
 
1. นายเสมียน  เมฆปั้น
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนกฤต  ภู่เงิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สังข์พระกร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรียันต์
 
1. นางสายฝน  สุวรรณทอง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ศรีบุญ
 
1. นางสิริรัตน์  เรือนนุช
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวบุศย์
2. เด็กหญิงพลิชญาภรณ์  เหลืองทองวัฒนา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่านชำนาญ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชจิตร์
5. เด็กหญิงวรรณภา  เสือแป้น
6. เด็กหญิงสุพัฒชา  แก่นสิงห์
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
2. นายชาติชาย  กลิ่นหอม
3. นางวรรณวิมล  กำแพงแก้ว
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์ด้วง
 
1. นายวิจิตต์  มากมีทรัพย์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงพิมชนก  เอกจีน
 
1. นางวิภา  แช่มชูกุล
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายพงศกร  มะโนเสริฐ
 
1. นายทรงศักดิ์  เกษร
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงศิริภัทร  สระทอง
 
1. นางกมลชนก  ยรรยง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีชัยนาท
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญกว้าง
 
1. นางสมร  มากมีทรัพย์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุนิสา  อนงค์ทอง
 
1. นายโสภณ  บุญยัง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายสุรพันธ์  ธัญเมธารัตน์
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เสมแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา
 
1. นางอัจจิมาภรณ์  อ่ำหนองโพธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  เลี้ยงอำนวย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายกฤษกรณ์  พิมพ์บึ่ง
2. เด็กชายบารมี  นาคศรีสุข
3. เด็กชายปฐมชัย  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสมคิด  คนเทศ
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายประยุทธ  สระทองคำ
2. เด็กชายประสิทธิ์  เข็มทอง
3. เด็กชายสุรพูน  แซ่ตั้ง
 
1. นางเกษร  ล่าบ้านหลวง
2. นางสาวภัทรวดี  พิมสาร
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแขม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  กะลำพัก
2. เด็กชายนัฐพล  บุญรอด
3. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่ทองคำ
 
1. นางสาวปทิตตา  ช่างทุ่งใหญ่
2. นางวิไล  พูนขวัญ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายชาดาฏิ  สระทองเอื้อ
2. เด็กชายลิขิต  วะตะสะหะค้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชป้อง
 
1. นางสาวจำเรียง  ชัยขันธ์
2. นางสุพา  สระทองเบี้ย
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายศุภากร  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงอนัญพร  เสนาวัง
 
1. นางนิตยา  ทองคำ
2. นางจิตรลดา  ฐิติพงศ์ตระกูล
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กชายพสุธร  แผ่แผ่นทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  บานเย็น
 
1. นางสาวจริยาวดี  สอนพา
2. นางอาทิตยา  กุหลาบแก้ว
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนภัทร  คงพรหม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อสุนี ณ อยุธยา
3. เด็กชายอาทิตย์  สามงามยา
 
1. นางทัศนีย์  คูหะธรรมคุณ
2. นางสาวทองดี  ทองดอนเหมือน
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธีระวุฒิ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายปรินทร์  ทองแก้ว
3. เด็กชายวิทธวัช  จันทร์อ่ำ
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  อภิสิทธิเนตร
2. นางสาวพิไลพร  เตียเพชร์