หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมีผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ จันทมัดครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
3. นางนิตา มีมูลทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ตันเสถียรครู โรงเรียนบ้านบางประแดงกรรมการ
5. นางบัณฑิตา ศิริคันธะมาตครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา องคไทรครู โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายสมชาย แสงวารินทร์ครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
4. นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวสุวธิดา ล้านสาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ รัศมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา ลานทองครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรีครู โรงเรียนวัดบัวปากท่ากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ทองประศรีครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสาวจรรย์สมร เหลืองสมานกุลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญชู สวัสดิ์ตาลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ญดา เจียมคุณานนท์ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ตรีอัมพรครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นางภัทรธนันท์ ดีสุุครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางภัทรวดี สวัสดิกิจครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร วงศ์ชนกนันท์ครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
3. นายเอนก สุวรรณมุสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
4. นางเพลินพิณ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางศุภวรรณ จันทิครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ พรหมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. นางสาวสไบ โพธิ์อำพรครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
3. นายพนสณฑ์ ยรรยงครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นายอธิพรรณ เทพวงษ์ครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
5. นายอัครภัทร กานต์วิริโยกูลครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ พรหมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวันประธานกรรมการ
2. นางสาวสไบ โพธิ์อำพรครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
3. นายพนสณฑ์ ยรรยงครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นายอธิพรรณ เทพวงษ์ครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
5. นายอัครภัทร กานต์วิริโยกูลครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธนกฤต ธรรมวณิชย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางปรีดาพร ตุ้มทองคำครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการ
3. นางสะใบทิพย์ ทองงามครู โรงเรียนวัดบัวปากท่ากรรมการ
4. นางกนกพร นิธิสิปกรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นางสายทอง อินทรมณีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณ โอรสศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางเกษร แฟงมากครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นางเยาวนาท รอจั่นครู โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึงกรรมการ
4. นางสาวมณฑา ขจรบุญครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
5. นางสาวจารุนันท์ ปัทมพงศพันธ์ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปฐมวรชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโยงประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนกุลครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
3. นางสาวระเบียบ ไทรทองเล็กครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
4. นางสมฤทัย แก้วเขียวครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางพันทิวา นานานพนันท์ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. พระสุรศักดิ์ อกิญจโนพระวัดวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ เรืองมัจฉาครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พุ่มถาวรครู โรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ฟุ้งขจรครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นายเจริญ แก้วมณีครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
6. นายไพวัลย์ ระเบียบพนักงานราชการ โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวธิดาทิพย์ พวงศรีครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. พระสุรศักดิ์ อกิญจโนพระวัดวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ เรืองมัจฉาครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พุ่มถาวรครู โรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ฟุ้งขจรึีครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นายเจริญ แก้วมณีครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
6. นายไพวัลย์ ระเบียบพนักงานราชการ โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวธิดาทิพย์ พวงศรีครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. พระสุรศักดิ์ อกิญจโนพระวัดวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ เรืองมัจฉาครู โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พุ่มถาวรครู โรงเรียนตลาดเจริญสุขกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ฟุ้งขจรครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นายเจริญ แก้วมณีครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
6. นายไพวัลย์ ระเบียบพนักงานราชการ โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
7. นางสาวธิดาทิพย์ พวงศรีครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอศิภรณ์ อินทรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา สวรรค์บัญชาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสำอางค์ นกใหญ่ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายไพรัตน์ จันทร์ทับพวงครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวปัทมา หอมหวานครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นางพนาวรรณ แย้มประยูรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอศิภรณ์ อินทรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา สวรรค์บัญชาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสำอางค์ นกใหญ่ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายไพรัตน์ จันทร์ทับพวงครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวปัทมา หอมหวานครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นางพนาวรรณ แย้มประยูรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอศิภรณ์ อินทรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา สวรรค์บัญชาครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสำอางค์ นกใหญ่ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายไพรัตน์ จันทร์ทับพวงครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวปัทมา หอมหวานครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นางพนาวรรณ แย้มประยูรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพรครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อิศเรนทร์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จินดาขัดครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นายสมภพ ขจรบุญครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
4. นายวสวัตติ์ เสรีอัครวัชร์ครุ โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นางสาวพรอุษา มาเจริญครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนากุล อมตวนิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายประยูร ศิริพินครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ จรดลครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
4. นายสันทัด สุวิมลครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
5. นางสุกัญญา ผสมดีครู โรงเรียนบ้านหอมเกร็ดกรรมการ
6. นายพินิจ แก้วไชยพานครู โรงเรียนบ้านท่าตลาดกรรมการ
7. นายคมสัน พรมเสนครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้มครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เนตรสว่างครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถกรรมการ
3. นางสาวสาธกา อยู่ญาติมากครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
5. นางสาวพัทยา พงษ์อภัยครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
6. นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
7. นางสาวหทัย ศิริพินครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้มครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เนตรสว่างครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถกรรมการ
3. นางสาวสาธกา อยู่ญาติมากครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
5. นางสาวพัทยา พงษ์อภัยครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
6. นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
7. นางสาวหทัย ศิริพินครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพรรณ สิมลิ้มครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เนตรสว่างครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถกรรมการ
3. นางสาวสาธกา อยู่ญาติมากครู โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดเกษตรารามกรรมการ
5. นางสาวพัทยา พงษ์อภัยครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
6. นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
7. นางสาวหทัย ศิริพินครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางปานทิพย์ เผ่าไพ่ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูลครู โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง ทัฟหกรณ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายเจริญทรัพย์ พันธ์ประชาครู โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นายเลิศดนัย บารมีครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นางเพียงใจ ภู่มาลีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
7. นางสุทิตา ขาวสำอางค์ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ นาคคำครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาพร สิ่วกลางครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางนันทนา เพ็งโตวงษ์ครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นางสาวกรพินธุ์ เตี้ยไทรแก้วครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
5. นางฐิติมา เขื่อนปัญญาครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ นาคคำครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาพร สิ่วกลางครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางนันทนา เพ็งโตวงษ์ครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นางสาวกรพินธุ์ เตี้ยไทรแก้วครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
5. นางฐิติมา เขื่อนปัญญาครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ นาคคำครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาพร สิ่วกลางครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางนันทนา เพ็งโตวงษ์ครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นางสาวกรพินธุ์ เตี้ยไทรแก้วครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
5. นางฐิติมา เขื่อนปัญญาครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต ุบุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นายจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)กรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวง+กรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์วัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์วัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นายจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)กรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ขุนอังดีครู โรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายสุทธิพร เทพจินดาครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายครู โรงเรียนคลองทางหลวงกรรมการ
5. นางระเบียบ อินทรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ำแก้วครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ กลิ่นถือศีลครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางพรรณี สังข์พญาครู โรงเรียนวัดจินดารามประธานกรรมการ
2. นายประรินทร์ ครองระวะครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
3. นางยุพินรัตน์ กุลภาครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางพรรณี สังข์พญาครู โรงเรียนวัดจินดารามประธานกรรมการ
2. นายประรินทร์ ครองระวะครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
3. นางยุพินรัตน์ กุลภาครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา เหมันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
2. นายชำนาญ กัณหาครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
3. นายอานนท์ สิริสันต์วชิระครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางพรนันท์ เล้าโสภาภิรมย์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดบางน้อยในกรรมการ
5. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางพรนันท์ เล้าโสภาภิรมย์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดบางน้อยในกรรมการ
5. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางพรนันท์ เล้าโสภาภิรมย์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดบางน้อยในกรรมการ
5. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าวประธานกรรมการ
2. นางพรนันท์ เล้าโสภาภิรมย์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจครู โรงเรียนวัดบางน้อยในกรรมการ
5. นายวิเชียร เถาว์มูลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นางศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
5. นางวีณา จันทรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรัตนชัย เอี่ยมพทักษ์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกระจันประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บัวบานครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
4. นางพัชรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
5. นายสมคิด สมเต๊ะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นางศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
5. นางวีณา จันทรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัตนชัย เอี่ยมพทักษ์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกระจันประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บัวบานครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางพธรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นายสมคิด สมเต๊ะครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นางศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
5. นางวีณา จันทรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอัขราธร สังมณีโชติครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นางศุลีพร ทรงเกียรติครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกลครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
5. นางวีณา จันทรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายรัตนชัย เอี่ยมพทักษ์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกระจันประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บัวบานครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางพธรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นายสมคิด สมเต๊ะครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
4. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ หลีค้าครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายรัตนชัย เอี่ยมพทักษ์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกระจันประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บัวบานครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการ
3. นางพธรมน ฉุยแช่มชื่นครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
5. นายสมคิด สมเต๊ะครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
4. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ หลีค้าครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
4. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ หลีค้าครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
4. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ หลีค้าครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
4. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ หลีค้าครู โรงเรียนวัดท่าพูดที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ คุณกระมุทครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายภูริ อยู่วัตรครู โรงเรียนวัดประชานากรรมการ
4. นางชูศรี นพรัตน์ครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ หลีค้าครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาวรินทร์ แสงเจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ชัยสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
3. นางสาวออสติน ฮาตครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
4. นางสาวอังคณา ฤกษ์ฉายครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
5. นางมยุรี บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นางผิวนวล ชัยพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
7. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพจน์วรรณ ไชยประดิษฐ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นางสาววรารักษ์ เรืองจันทร์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวสุดา ธุวภัทรครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
4. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นางกิรณา สุวะยะครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
6. นางวนิดา ศรีสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
7. นางจิตรา อริยวัฒน์วงศ์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาวรินทร์ แสงเจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ชัยสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
3. นางสาวออสติน ฮาตครู อัตราจ้างโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
4. นางสาวอังคณา ฤกษ์ฉายครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
5. นางมยุรี บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
6. นางผิวนวล ชัยพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
7. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพจน์วรรณ ไชยประดิษฐ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นางสาววรารักษ์ เรืองจันทร์ครู โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวสุดา ธุวภัทรครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการ
4. นายจิรายุทธ แสงสรครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นางกิรณา สุวะยะครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
6. นางวนิดา ศรีสุขครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการ
7. นางจิตรา อริยวัฒน์วงศ์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธารีพร สังขมรรทรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธรพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นางสาวศุภรัศมิ์ อัครวรวัฒน์กูลครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการ
4. นางวิชญาพร กล่ำอยู่สุขครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายอินทนิล บุญประกอบครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา เตรียงวิจิตรสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ กิจสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธารีพร สังขมรรทรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธรพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นางสาวศุภรัศมิ์ อัครวรวัฒน์กูลครู โรงเรียนบ้านหอมเกร็ดกรรมการ
4. นางวิชญาพร กล่ำอยู่สุขครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอินทนิล บุญประกอบครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายาประธานกรรมการ
2. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา เตรียงวิจิตรสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ กิจสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
5. นางสมใจ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ตรีชั้นศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายภูชิต พฤกษาพัฒนาครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายปัญญา บัววัจนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นายสมพล มรกตจินดาครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประทีป ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ แจ่มนิยมครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางปริศนา นำแสงจรรยาสุขครุู โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวศจี เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางณัฐหทัย บุญสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หรั่งบุญลือผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต บุญคุ้มครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายอำพล อินทรชนบทครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายธาดาพันธุ์ สุขพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
6. นายมนัส เอียงสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นายวิริพล ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการ
8. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแรตประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สามกองงามครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางมาริสา ชูราศรีครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ พิมพบุตรครู โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่กรรมการ
5. นางบุณยวีร์ สมเชื้้อเวียงครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
6. นางสาววนิดา เทนสิทธิ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
7. นางปรีญา นากาครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
8. นายเฉลิมพล พุ่มกุมารครู โรงเรียนวัดเกาะแรตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย แสงเพชรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ หัสชูครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองใหม่กรรมการ
3. นายมานพ ทองกรครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นายมนตรี วัดน้อยครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นำแสงจรรยาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ปิ่นกุมภีร์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางสุนทรี พันชนครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
4. นายชุมพล รัตนพรมงคลครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
5. นายมานพ พูลสำราญครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
6. นางสาววัชรี พุ่มศรีพักตร์ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวระเบียบ ชาญช่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ สุดประเสริฐครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นางศิริมา ผาลาครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
4. นางสุกัญญา นิพิวรรณ์ครู โรงเรียนวัดเกาะแรตกรรมการ
5. นางสาววราวรรณ สุขอาภากรครู โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่กรรมการ
6. นางสุรินทร ชีช้างครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา พูพะเนียดครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ศักดิ์ศฤงคารครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางฐิติยา เต้าสูงเนินครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยงครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวงประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
3. นายสมชาย สุภาพงษ์ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ชัยครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
5. นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอุบล กิ่งนอกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกตาลประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ขวัญมาครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายกฤษฎา ปิ่นทองคำครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้ากรรมการ
4. นายสุทิน แสงอุทัยครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี เปาวะสันต์ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางธัญรดี บัวบานครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
3. นางสุจินันท์ บริสุทธิ์ครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
4. นางสาวสรวงสุดา ช่วยทองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นายวัชระ เยียระยงค์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร นาลัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุลครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ บุญมีครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้กรรมการ
4. นายนราธิป เอกสินธุ์เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบางเตยกรรมการ
5. นายไพบูลย์ วงษ์ปานครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลาภิศ ศิลปเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทยาวาสประธานกรรมการ
2. นายสันติ เฉลิมพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นายมิตร อาจยุทธ์ครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
5. นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร์ครู โรงเรียนวัดบางช้างเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ วิริยะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ เอี่ยมจินดาครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นายนราเชษฐ์ วราเกษมสุขครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตะโกดีครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ บัวเจริญครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วิริยะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ เอี่ยมจินดาครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นายนราเชษฐ์ วราเกษมสุขครู โรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตะโกดีครู โรงเรียนบ้านลานแหลมกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ บัวเจริญครู โรงเรียนวัดบางพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤตผุู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ล้านชูศรีครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
3. นายขวัญชัย กลั่นบุศย์ครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นางสาวประภัสสร บุญศรีครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ เหลืองวิไลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วรายประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ล้านชูศรีครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
3. นายขวัญชัย กลั่นบุศย์ครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
4. นางสาวประภัสสร บุญศรีครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ เหลืองวิไลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเจน เกิดโพชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอนประธานกรรมการ
2. นางตุ๊กตา โสภณธรรมคุณครู โรงเรียนวัดท่าตำหนักกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แผนกุลครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
4. นายสุเทพ อนุรักษ์สมบัติครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
5. นายไพศาล ภาวสุทธิครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนสาร บัลลังก์ปัทมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายชัยศิริ ขันทองครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นายชาญวัฒน์ อยู่กำเนิดครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิชัยครู โรงเรียนวัดสาลวันกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ อู๋หนูครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวงประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
3. นายสมชาย สุภาพงษ์ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ชัยครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
5. นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายบล เสียงเสนาะครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็กครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
4. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายทรงศิลป์ เหล่าจุมพลครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายบล เสียงเสนาะครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็กครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
4. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
5. นายทรงศิลป์ เหล่าจุมพลครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนองประธานกรรมการ
2. นายปานชัย ศรีพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นายบุญเลิศ พูลสุขโขครู โรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการ
4. นายสุเทพ อยู่ยงค์ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
5. นางสมสมร กล้าผจญครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนองประธานกรรมการ
2. นายปานชัย ศรีพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นายบุญเลิศ พูลสุขโขครู โรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการ
4. นายสุเทพ อยู่ยงค์ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
5. นางสมสมร กล้าผจญครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามประธานกรรมการ
2. นางศรินทิพย์ อยู่ยงค์ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรตกรรมการ
3. นางสาวโสภา แสงศิลาครู โรงเรียนหนองปรงกาญจนากรรมการ
4. นางปรียารัตน์ ดอนงามครู โรงเรียนบ้านบางประแดงกรรมการ
5. นางสาวพรวรัตม์ ชิดสินครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกรดประธานกรรมการ
2. นางธารินี เอกเผ่าพันธุ์ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
3. นางอุษา รัศมีจันทร์เพ็ญครู โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจกรรมการ
4. นางสาวจมาพร แก้วพันเดิมครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
5. นายสังวร เที่ยงสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจาตุรงค์ เชาวน์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนักประธานกรรมการ
2. นางวรนิตย์ โพธิครู โรงเรียนวัดลำพญากรรมการ
3. นางบุญเรือน ศรีเกตุนิ่มครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวภัครสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์ครู โรงเรียนวัดนิลเพชรกรรมการ
5. นางสาวหทัย ศิริพินครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพัสพงศ์ สิงห์เจิรญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สามเกษรครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
3. นายศักรินทร์ บุญช่วยครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
4. นางสมใจ เหมทองครู โรงเรียนบ้านห้วยกรดกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ยิ้มอยู่ครู โรงเรียนคลองบางกระทึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางดุจดาว โตบางป่าผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จันทมัดครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามกรรมการ
3. นางนิภา ไชยป่ายางครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
4. นางวรนุช ปิ่นทองคำครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
5. นางอุษา ทองจันทาครู โรงเรียนวัดลำพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร จำรัสพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญยานุช เมืองจินดาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคลองโยงกรรมการ
3. นางดารารัตน์ เปาวะสันต์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
4. นางสาวนาตยา โพธิ์อุบลครู โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายราเชนทร์ กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่วประธานกรรมการ
2. นายกุญชร ตะถาวรครู โรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการ
3. นางสาวธันย์พร โรจน์ภรทิพย์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ครู โรงเรียนวัดเกาะแรตกรรมการ
5. นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชาครู โรงเรียนวัดโคกเขมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา เทียวประสงค์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาวศิวพร ปิ่นณรงค์ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวพัชรา บุญแสงสีครู โรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
5. นายชมภู จันทร์พ่วงครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสญชัย รัศมีแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดารามประธานกรรมการ
2. นายมนัส คุณานุศาสน์ครู โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัวกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ สุทธาธารครู โรงเรียนบ้านดงเกตุกรรมการ
4. นางกรุณา ใจห้าวครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4กรรมการ
5. นางสาววรรณา ประสิทธิวงษ์ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุดประธานกรรมการ
2. นายปฐวี พวงสำลีครู โรงเรียนวัดศีรษะทองกรรมการ
3. นายไพศาล ไหลงามครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
4. นายยอดชาย นุตะโรครู โรงเรียนวัดทรงคนองกรรมการ
5. นายปรีชาวิทย์ วงษ์ศรีสังข์ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประภาพร เสนาะคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขมาประธานกรรมการ
2. นายอภินันทน์ พุ่มรินทร์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวศิริพร บุญเรืองครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ หัสภาคครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการ
5. นางยุพาพร อุ่นศิริครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภีร์ เตชะเอนกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่ประธานกรรมการ
2. นางภาวิดา ปิ่นตบแต่งครู โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ฟ้าหวั่นครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นางณิศราพร นวลกลับครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตาประธานกรรมการ
2. นางอนุรี พรหมศรครู โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีกรรมการ
3. นางธันย์ธณิภา แย้มสิรินันท์ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสุไร ภิรมย์คำครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ โพธิ์ทองนาคครู โรงเรียนวัดละมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร ตรีโชติครู โรงเรียนวัดดอนยอกรรมการ
3. นางศิลามล เทียนสมบัตินักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นางพรรณี วัณโณครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
5. นางสงบ ปกป้องครู โรงเรียนวัดบางภาษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นางมณี ถนอมกล่อมครู โรงเรียนวัดศิลามูลกรรมการ
3. นางวารุณี เผ่าพงษ์ศาพนักงานราชการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการ
4. นางบุญตา เกียรติอมรเวชครู โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลกรรมการ
5. นางพิมพ์ฉัตร์ รักษาถ้อยครู โรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจายผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดกาะแรตประธานกรรมการ
2. นางชนม์พิชา ขันธวิธีครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
3. นางสาวพรกมล ตรีสิริเนตร์ครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้วกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา อยู่พงษ์พิทักษ์ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ต้นมงคลกาญจน์ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิวิไล ทีคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ม่วงนาครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหอมเกร็ดกรรมการ
3. นางคมคาย พรหมจารีย์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
4. นางสาวศิริรักษ์ ชาติเพียรครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามกรรมการ
5. นางวริฏฐา วงษ์ศรีสังข์ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช บุญญยุวะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี นรินทร์หงษ์ทองครู โรงเรียนวัดลานคากรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ใหญ่สิมาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ห้วยหงษ์ทองครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
5. นางญานิภา แก้วทองครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิเชียร รุ่งทวีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ ทิพย์สุขุมครู โรงเรียนวัดท้องไทรกรรมการ
3. นายศิริ อินทร์วิมลครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์กรรมการ
4. นางวยุรีย์ โชคบรรดาลสุขครู โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
5. นางณิชรัตน์ ทรวดทรงครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกัญญ์ณิชา ทองงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลประธานกรรมการ
2. นางบำรุง ศรีแก้วครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางเรณู ใจซื่อกุลครู โรงเรียนวัดบัวหวั่นกรรมการ
4. นางชุลีภินันท์ เทพจินดาครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางนันธิยา เขียวจันทร์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวีนา แก้วอนุรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูดประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา แสงสว่างครู โรงเรียนวัดไรขิงกรรมการ
3. นายชินกฤต วัฒนกูลครู โรงเีรยนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประนอม แสงเพชรครู โรงเรียนวัดดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญา เอื้อสุขเกษมครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางอนุรัต อ้นสงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี โลหิตาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอาจิณ พูลสำราญครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นางสุปรีดา ณ พัทลุงครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี โลหิตาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอาจิณ พูลสำราญครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นางสุปรีดา ณ พัทลุงครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี โลหิตาครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอาจิณ พูลสำราญครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นางปราณี ไคลมีครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิชาภา สอนทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านลานแหลมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สะบู่ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิชาภา สอนทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านลานแหลมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สะบู่ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรชนก รินจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพินธ์ุ จันทร์ตาครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเนตรชนก รินจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพินธ์ุ จันทร์ตาครู โรงเรียนวัดไร่ิขิงกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริพันธ์ สาบัวครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติยา คณาวงษ์ครู โรงเรียนวัดตุ๊กตากรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตา อินตันครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตา อินตันครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตา อินตันครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตา อินตันครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ ปัถวีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตา อินตันครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมศรี หงส์ราชวงษ์ครู โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ชนประชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอรพินท์ เมืองนกครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ ภู่มาลีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา เกิดมณีเดชากรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางละเมียด ตั้งเกษมสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ ภู่มาลีครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา เกิดมณีเดชากรครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางละเมียด ตั้งเกษมสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกษร รัตเนตรครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางอาลี ไกวัลนาโรจน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเกษร รัตเนตรครู โรงเรียนวัดไร่ิขงประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางอาลี ไกวัลนาโรจน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ สายบุ่งคล้าครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวทิตยา บินฮายีอาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ สายบุ่งคล้าครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวทิตยา บินฮายีอาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย แสงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรทัย แสงทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี แก้วกุลฑลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบูรณ์ เดชชาวนาครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางสาวณิชารีย์ แผนกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี แก้วกุลฑลครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบูรณ์ เดชชาวนาครู โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางสาวณิชารีย์ แผนกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญญ์นลิน กิติวัฒน์กนกโชติครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี ทองเมืองหลวงครู โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ อ้นอมรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. พันจ่าเอกธรรมศักดิ์ สายบุ่งคล้าครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นายสมาน ทวีเลิศครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นายวรพล ธุลีจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ ทองปรีชาครู โรงเรียนวัดไร่ขิงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา รุ่งเรืองครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายบวร นันตาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช สุทธิสำแดงครู โรงเรียนวัดประชานาถประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา เทียวประสงค์ครู โรงเรียนวัดประชานาถกรรมการ
3. นางสาวณทภัต ตั๊นยิดเส็งครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลภัสกร เลิศสำราญครู โรงเรียนวัดทรงคนองประธานกรรมการ
2. นายภราดร เจียมดำเนินกิจครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา แสงตระการกิจครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]