หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 155 โรงเรียนกันตวิชญ์ 0 0 0
2 002 โรงเรียนคลองทางหลวง 10 18 12
3 003 โรงเรียนคลองบางกระทึก 3 7 4
4 004 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 0 0 0
5 011 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 5 9 5
6 009 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 8 24 16
7 010 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 15 29 18
8 018 โรงเรียนนักบุญเปโต 1 0 0
9 019 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 22 62 32
10 057 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 14 36 22
11 020 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 35 86 58
12 021 โรงเรียนบ้านคลองจินดา 0 0 0
13 022 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 4 10 8
14 023 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 4 8 7
15 024 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 3 10 4
16 025 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0
17 027 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 3 3 3
18 028 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 10 22 9
19 026 โรงเรียนบ้านคลองโยง 6 12 8
20 029 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 21 69 33
21 030 โรงเรียนบ้านฉาง 0 0 0
22 031 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 5 12 7
23 032 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 3 1
24 033 โรงเรียนบ้านตากแดด 5 14 10
25 034 โรงเรียนบ้านท่าตลาด 0 0 0
26 035 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 3 6 3
27 037 โรงเรียนบ้านบางประแดง 3 9 6
28 038 โรงเรียนบ้านบางม่วง 1 3 1
29 036 โรงเรียนบ้านบางเตย 1 3 2
30 039 โรงเรียนบ้านบางเลน 17 36 24
31 040 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 9 20 11
32 044 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 3 6 6
33 046 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม 0 0 0
34 047 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 6 2
35 049 โรงเรียนบ้านลานแหลม 1 1 1
36 051 โรงเรียนบ้านหนองปรง 0 0 0
37 050 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0
38 052 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1 3 2
40 056 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 0 0 0
41 053 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 4 19 8
42 054 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 4 18 10
43 045 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 6 10 6
44 041 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 2 6 3
45 042 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
46 043 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 6 10 8
47 059 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 25 58 34
48 060 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 0 0 0
49 062 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 5 13 6
50 064 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 7 14 7
51 065 โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑล สาย 5 0 0 0
52 066 โรงเรียนวัดกกตาล 0 0 0
53 067 โรงเรียนวัดกลาง 1 2 1
54 068 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 0 0 0
55 069 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 16 29 20
56 075 โรงเรียนวัดงิ้วราย 2 2 2
57 076 โรงเรียนวัดจินดาราม 18 66 28
58 078 โรงเรียนวัดดอนยอ 1 2 1
59 079 โรงเรียนวัดดอนหวาย 29 103 45
60 081 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 8 30 16
61 082 โรงเรียนวัดทรงคนอง 5 10 7
62 087 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2 12 2
63 084 โรงเรียนวัดท่าข้าม 12 40 19
64 085 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 7 13 7
65 086 โรงเรียนวัดท่าพูด 15 38 21
66 083 โรงเรียนวัดท้องไทร 3 5 4
67 090 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 32 102 56
68 092 โรงเรียนวัดนิลเพชร 10 40 11
69 091 โรงเรียนวัดน้อย 3 10 6
70 094 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ 0 0 0
71 095 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 4 11 4
72 096 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 10 24 17
73 098 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 0 0 0
74 097 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 7 13 10
75 099 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 1 2 1
76 100 โรงเรียนวัดบางปลา 13 29 20
77 102 โรงเรียนวัดบางพระ 8 16 11
78 103 โรงเรียนวัดบางภาษี 1 3 2
79 104 โรงเรียนวัดบางหลวง 23 49 38
80 101 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 0 0 0
81 105 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 26 58 42
82 093 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 3 8 6
83 106 โรงเรียนวัดประชานาถ 12 23 15
84 107 โรงเรียนวัดปรีดาราม 7 21 13
85 108 โรงเรียนวัดผาสุการาม 5 10 7
86 112 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 6 11 8
87 113 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 7 16 11
88 115 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 29 63 45
89 116 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 10 23 14
90 117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0
91 118 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0
92 120 โรงเรียนวัดละมุด 7 14 8
93 121 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 0 0 0
94 122 โรงเรียนวัดลาดสะแก 1 6 2
95 123 โรงเรียนวัดลานคา 27 71 42
96 124 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 18 37 28
97 125 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 12 17 15
98 126 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 15 24 19
99 128 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 42 95 68
100 129 โรงเรียนวัดศิลามูล 5 18 11
101 130 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 11 22 16
102 131 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 8 15 11
103 133 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 6 2
104 132 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 11 6
105 134 โรงเรียนวัดสัมปทวน 0 0 0
106 135 โรงเรียนวัดสาลวัน 4 39 10
107 136 โรงเรียนวัดสำโรง 1 1 1
108 137 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 3 8 5
109 138 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 2 1
110 141 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 21 46 37
111 140 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 2 4 3
112 070 โรงเรียนวัดเกษตราราม 2 6 2
113 071 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0
114 072 โรงเรียนวัดเกาะแรต 0 0 0
115 077 โรงเรียนวัดเชิงเลน 10 53 24
116 080 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 0 0 0
117 127 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 0 0 0
118 139 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0
119 074 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 20 40 20
120 073 โรงเรียนวัดโคกเขมา 4 14 4
121 114 โรงเรียนวัดโพธิ์ 28 57 41
122 142 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 6 18 7
123 088 โรงเรียนวัดไทยาวาส 3 8 6
124 089 โรงเรียนวัดไทร 7 13 8
125 109 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 2 3 2
126 110 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 4 6 5
127 111 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 15 29 18
128 119 โรงเรียนวัดไร่ขิง 30 71 42
129 143 โรงเรียนสกลวิทยา 8 10 9
130 144 โรงเรียนสาธิตวิทยา 0 0 0
131 145 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 11 66 25
132 147 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 4 6 6
133 154 โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา 0 0 0
134 148 โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 0 0 0
135 149 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ 0 0 0
136 151 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 0 0 0
137 152 โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร 0 0 0
138 150 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 4 13 6
139 005 โรงเรียนเจริญสุข 0 0 0
140 006 โรงเรียนเจี้ยนหัว 2 6 4
141 007 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 0 0 0
142 008 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 4 13 7
143 012 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
144 058 โรงเรียนเบญาพัฒน์ 0 0 0
145 063 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 1 2 1
146 153 โรงเรียนเอกดรุณ 0 0 0
147 146 โรงเรียนแสงทองวิทยานครชัยศรี 0 0 0
148 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 8 16 13
149 001 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 6 42 10
150 013 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสามพราน 0 0 0
151 014 โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 0 0 0
152 015 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 2 2 2
153 016 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 18 35 29
รวม 993 2524 1483
4007

น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]