หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกังวาล นาคศรีสังข์ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2 นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3 นายวิเชียร รัตนชงค์ กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4 นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์ กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
5 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6 นางศิริเพ็ญ ใหญ่สิมา กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
7 นายปราโมทย์ ทวีตี๊งตระกุล กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8 นายเสนาะ อวยชัย กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
9 นายวิชาญ เกษมจิต กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10 นางสาวนฤมล รวยดี กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
11 นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย กรรมการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12 นางศิวิไล ทีคำ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
13 นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
14 นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
15 นายจักรกฤษ ดอนงาม กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
16 นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
17 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
18 นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
19 นายชำนาญ ทัดมาลี กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
20 นางสาวชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
21 นายอณิวัชร์ นวมเจริญ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
22 นางวิภาดา เหมันต์ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
23 นางกัลยา หอยทอง กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
24 นายเสรี สุขถาวร กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
25 นายวิเชียร์ เถาว์มูล กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
26 นางวีนา แก้วอนุ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และโรงเรียนเรียนร่วม  
27 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
28 นางประภาพร เสนาะคำ รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
29 นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
30 นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
31 นายฉัตรฉาญวิ์ เที่ยงคาม กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
32 นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
33 นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
34 นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
35 นางจำเริญ สีมารัตน์ ประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
36 นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี รองประธานกรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
37 นายวิเชียร รุ่งทวีชัย กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
38 นายอรรณพ พรหมเจริญ กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
39 นายบุญชู สวัสดิ์ตาล กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
40 นายอนันต์ รัศมี กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
41 ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา กรรมการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
42 นายยุทธนา ปฐมวรชาติ กรรมการและเลขานุการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
43 นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
44 นายพงศ์พรรณ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาปฐมวัย  
45 ว่าที่ ร.ต.พิษณุพล แตงอ่อน ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่  
46 นายสัมศักดิ์ สงกา รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่  
47 คณะครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
48 นายสมมารถ ศิริสมพร กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่  
49 นางสาวพนิดา คล้อสวัสดิ์ กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
50 นายมนัส พังจุนันท์ กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
51 นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธุ์พิลา กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
52 นายพิชิต ส่ำประเสริฐ กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
53 นายดวงอนุชา บัวงาม กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
54 นายสมเกียรติ ฐานบัญชา กรรมการ ฝ่ายสถานที่  
55 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
56 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
57 นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
58 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
59 นายสมชาย พูลศรี กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
60 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
61 นางสาววิไลวรรณ โอรส กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
62 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
63 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
64 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
65 นางพรทิพย์ นิลวัตถา กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
66 นางศุภนา โพธิ์อุบล กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
67 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
68 นางศิลามล เทียนสมบัติ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
69 นางกรองขวัญ แซ่เฮง กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
70 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
71 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
72 นายกำธร ศรีวราสาสน์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
73 นางสาวจันทร์สุดา แซ่ลี้ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
74 นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
75 นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
76 นางวรรณี แสงศรี กรรมการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
77 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
78 นางสาวสมพร ตุ้มกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
79 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประสานงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
80 นางนวเนตร ยอดอุดม ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
81 นางรุ่งนภา สุรารักษ์ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
82 นางวันทนีย์ ฆารโสภณ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
83 นางสาวอมรรัตน์ จินดา ประธานกรรมการ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
84 นายหนึ่ง ภุมมาลา กรรมการ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
85 นางสาวภคปภา กิจประเสริฐ กรรมการ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
86 ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชร กรรมการ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
87 นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
88 นางนฤมล รวยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสะแก กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
89 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรฐา ภาสนยงภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านบางเลน กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
90 นางวิไลรัตน์ กุนศรี ครู โรงเรียนบ้านบางเลน กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
91 นางสาวจารุวัลย์ ปัถวี ครู โรงเรียนบ้านบางเลน กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
92 นายปฐม ศิริบุญญา ครู โรงเรียนบ้านบางเลน กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
93 นายชูชัย ฤทธิ์คำรณ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
94 นางจริยา ศรีเพชร ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
95 นางเรณู ไกรสิงห์สม กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
96 นางยุพิน สายเย็น ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
97 นางรังสี รักกิจ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
98 นางสาวสุพรรณี ใจตรง ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
99 นางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
100 นางสังเวียน พึ่งแสง ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
101 นางอรวิล นรชุน ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
102 นางสุรีย์ พูลหอม ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
103 นางสาววรรณวิสา ศรีนะพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
104 นางสาวธัญญพัฒน์ ตันวัฒนเสรี ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
105 นางสาวชวลิดา แสนสุข ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
106 นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
107 นางสาวสิริพร ศรีจงใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
108 นางสาวธนภรณ์ พูพะเนียด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
109 นางสาวรุจิกาญจน์ วุฒิพรวราพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
110 นางสาวทิพวัลย์ ศรีเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
111 นางสาวสาวิตรี โพธิ์ทองนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลานแหลม กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
112 นางเสาวลักษณ์ คุ้มสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโคกเขมา กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
113 นางสาวสรวงสุดา นิติพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
114 นางสาวพิธาน โสมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท้องไทร กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
115 นางสาวจิราพร อยู่เป็นสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
116 นายวิทูร ประสพผล พนักงานราชการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
117 นายพงศธร ดำริห์ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
118 นางสาวณปภัช แสงโสภณ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
119 นางสาวณฐมน อภิกิตติธนาเดช ครู โรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
120 นางทักษร กกแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
121 นางสาวสุจิตวดี วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  
122 นางสาวมัทรียา นาคสงวน ครู โรงเรียนวัดท่าพูด กรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ฝ่ายรวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขัน  

น.ส.อมรรัตน์ จินดา 094-5488094 e-mail : siree_07@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]