รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายวิศนุ  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภเศรษฐ์  ขันธุรักษ์
 
1. นางสาวพรรณวดี  ทองสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธันวา  ยอด
2. เด็กชายเอก  อังกูร
 
1. นายวิบูลย์  เพื่อนชอบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 1. เด็กชายชนินทร์  บุุญโพธิ์
2. เด็กชายชลทิตย์  ขิวรัมย์
 
1. นางสาวศศิณัฐฐ์  ศรีบุญเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายศิธิพงษ์  สายพรมสุด
2. เด็กชายศิริโชค  พิศบุญเลิศ
 
1. นางภัทรนันท์   ดีสุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐการ   มีเจริญ
2. เด็กชายเกรียงไกร   สงแจ้งใหญ่
 
1. นางบัณฑิตา   ศิริคันธะมาต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงคนอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ดาขามเปี้ย
2. เด็กชายกฤษนัย   คงคา
3. เด็กหญิงศุภกานต์   สมัยเลิศ
4. เด็กชายศุภณัฐ   นิยมจันทร์
5. เด็กชายเจตนิพันธ์    โจยืด
 
1. นายอธิพรรณ  เทพวงษ์
2. นางสาวธิดาทิพย์  พวงศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายกฤษณะ  นพเก้า
2. นางสาวฑิตยา  เหลาประทุม
3. นายณัฐวุฒิ  พาเวียง
4. เด็กหญิงวลิตา  ไทรวัน
5. เด็กชายอรรคเดช  เต็มงาม
 
1. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
2. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายวิชญ์พล  ปัญญาพิทักษ์วงศ์
 
1. นางอุษณีย์  นิลสาลิกา
2. นางศศิวิมล  เกตุแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงทิพรดา  ปุจฉาการ
2. เด็กชายนิธาน  กองกาไว
 
1. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายณพิศิษฐ์  อดุลย์นิรัตน์
2. เด็กหญิงนันธิชา  วรนัยพินิจ
 
1. นางสาวภัทรภร  พูลทอง
2. นายทองพูล  สุทาวัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายพสภัค  อยู่โพชนา
 
1. นายประยูร  ศิริพิน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายวรพล  สุริยาวงศ์
 
1. นายสัญญา  จีนบุบผา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายอติชาติ  ทิพย์พิจิตร
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กหญิงมุุทิตา  ศรีมิตรรุ่งโรจน์
 
1. นายอนุชา  มีสกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายวีรวัฒน์  ตาเจ่ง
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายธนัช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา  คำภา
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมประกอบ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นางอศิภรณ์  อินทรมณี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์สวรรค์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้อนทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เฉยนาค
2. เด็กหญิงปวันรัต   เจียระพันธ์
 
1. นางสาวอัญลี   อยู่บริสุทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายแป้ง  ชายแสง
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพลอยชนก   เจริญสวรรค์
 
1. นางนันทนา   เพ็งโตวงษ์
2. นางทิพวรรณ   ปรีสมุทร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงพนิกา  แย้มยินดี
2. เด็กหญิงภาสินี  พันพุก
3. เด็กชายเอกพล  ปดิฐพร
 
1. นางนันทกา  พงษ์กี่
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายพงศธร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงศิรดา  จายะพันธ์
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
2. นางสุทิตา  ขาวสำอางค์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
 
1. นายธาดาพันธุ์   สุขพิทักษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ผลหว้า
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่าเลิศกุล
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทางหลวง 1. เด็กชายสุธิพงษ์  ตะเพียนทอง
 
1. นายกิตติคุณ  รัตนเดชกำจาย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขพิทักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริสมพร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทางหลวง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองศิริ
 
1. นายกิตติคุณ  รัตนเดชกำจาย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงพนิดา  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงบุษบา  เเก้วโกมุท
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกสานติ์สิณ  พอมขุนทด
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
 
1. นางสาวสุธาสินี  เเดงยั่งยืน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  หอมรื่น
3. เด็กชายธันวา  สาระกิจ
4. เด็กหญิงบุษบา  เเก้วโกมุท
5. เด็กหญิงพัชราภา  พังซา
6. เด็กหญิงภัทจิราพร  สุขกิจ
7. เด็กหญิงวิภาวี  นาคทองอินทร์
8. เด็กหญิงศุทธินี  เเสนรัมย์
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
1. นางสาวดารุณี  ปัญญชุณห์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยสงคราม
3. นางสาววิภาวรรณ  พลอยยก
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขพิทักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉายแก้ว
4. เด็กชายธัญพงศ์  สุขชื่น
5. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
6. เด็กหญิงบุษบา  เเก้วโกมุท
7. เด็กชายพัชราภา  พังซา
8. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ระบอบ
9. เด็กหญิงวรรณภา  พังซา
10. เด็กหญิงวิภาวี  นาคทองอินทร์
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
12. เด็กหญิงศุทธินี  เเสนรัมย์
13. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
14. เด็กชายเมธา  สิงห์โต
15. เด็กชายเมธี  สิงห์โต
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
3. นางสาววิภาวรรณ  พลอยยก
4. นางสาวกันตาณัท  โตเลิศ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงโต
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขพิทักษ์
3. เด็กชายณัฐพล  บุดดา
4. เด็กชายณัฐวัตร  แสงสะอาด
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ยุนิรัมย์
6. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
7. เด็กหญิงภัทจิราพร  สุขกิจ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  เเก้วโกมุท
9. เด็กหญิงวิภาวี  นาคทองอินทร์
10. เด็กหญิงศุทธินี  เเสงรัมย์
11. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่าเลิศกุล
12. เด็กหญิงอัญญาดา  เทียนเล็ก
 
1. นายธาดาพันธุ์   สุขพิทักษ์
2. นางสาวยุวดีพร  นาคสงวน
3. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
4. นางสาววนิรมล  เจริญสุข
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกาญจนา  คร้ามสมบุญ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญามูล
3. เด็กหญิงจิลมิกา  ศรีภมร
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  ม่วงคำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำคลองตัน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสุข
7. เด็กหญิงนงนุช  ชื่นวรกิตติพล
8. เด็กหญิงปณิดา  จุลทิพย์
9. เด็กหญิงปภาวี  ดีกลาง
10. เด็กชายพงษ์เพชร  สิงโตทอง
11. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วสมบูรณ์
12. เด็กชายพุทธวงศ์  จุลทิพย์
13. เด็กชายภัคพล  ศรีนวล
14. เด็กหญิงลลิตวดี  เต็กมงคล
15. เด็กหญิงวิกานดา  งามสุคนธวนิชกุล
16. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
17. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์สุวรรณ
18. เด็กหญิงสาธินี  คร้ามสมบุญ
19. เด็กชายอภิวัฒน์  อุตมะ
20. เด็กชายเสกสรร  วาดสาคร
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นางสาววรางค์  เวชประเสริฐ
3. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
4. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
5. นางสาวรุ่งฤดี  สัตตะโส
6. นางสาวรุ่งทิพย์  ทัดแช้ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายฉัตรดนัย   ท้วมเพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงฐิติกา   เพ็งลุน
3. เด็กชายธนวัฒน์  พรมโสม
4. เด็กหญิงธันยมัย   จึงสุขเกตุ
5. เด็กชายธีรภัทร   สุขสงวน
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองพัด
7. เด็กชายบดีศร   ปิ่นนิล
8. เด็กหญิงปริศฬา  สำเนานวล
9. เด็กหญิงปัตติมา   สาลี
10. เด็กหญิงรอด  อินทอง
11. เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วมา
12. เด็กชายศุภกร   ท้วมนาค
13. เด็กหญิงสิริธร   กล่ำฉ่ำ
14. เด็กหญิงสุฐิตา   คุมพล
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์   งามขำ
16. เด็กชายอภินันท์   แก้วมณี
17. เด็กหญิงอภิสมัย   สวัสดี
18. เด็กหญิงอริศรา   บุญวัยยะ
19. เด็กหญิงเก๋  สางแก้ว
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ   อ่วมดีสุด
 
1. นายสุริยาวุต   จันโพพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์   คุ้มสวัสดิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายณัฐวีร์  โพธิ์กลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณพร  สีดำ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ลาภสกุลดี
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชื้อคำวัง
5. เด็กชายอิทธิกร  เมยดง
6. เด็กหญิงอโนมา  รอดอยู่
 
1. นายคมสัน  พรมเสน
2. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
3. นายอโนชา  เสือพงษ์ใหญ่
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุทธิประภา
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. นางสาวกัญชนก  บัญญัติ
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหกเหิน
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงอริสรา  ส่งเสริม
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เปี่ยมศิริ
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเลน 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ไทรชมภู
 
1. นางสาวดวงธิดา  ศรีโกมุท
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงวิกาญดา  ลิ้มกุล
 
1. นางวัชราพร  วงศ์ชนกนันท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางสาววีณา  จันทรวงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำ
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงเดือนสุข  บุญทอง
 
1. นางมณีรัตน์  พจนารถ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายรัฐพงศ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสุนันทา  วันทวงศ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิจัย  วินเวิร์ด
 
1. นายกิตติภัค  วรชินา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณฐมน   เตชะพนาลัย
 
1. นางปารีญา   นากา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงลัดดา  บุญธรรม
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเอกมงคล  ชุมถนอม
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  พลเรียง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
2. เด็กหญิงจิรัสยา  รุมาคม
3. เด็กหญิงชิณัฐมณี  ลิมปสุตชัยพร
4. เด็กหญิงฐิติพร  บุญปรีชา
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พุฒิกิจภิญโญภาพ
6. เด็กชายณัฏชพล  จงหวัง
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  แซ่เฮา
8. เด็กหญิงทาริกา  พงษ์สวัสดิ์
9. เด็กชายธนบดี  มารุ่งเรือง
10. เด็กชายธิติพันธ์  ประทิน
11. เด็กหญิงนวพร  กิตติปัญโยชัย
12. เด็กหญิงบุษราคัม  เซี่ยงม้า
13. เด็กหญิงปภิณทิพย์  นราวัฒนเศรษฐ์
14. เด็กหญิงปัณญวรรธน์  เจริญพร
15. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุวรรณฤทธิ์
16. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทองเทพ
17. เด็กหญิงภัทรพร  กิตติพิชัย
18. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
19. เด็กหญิงภิรดา  มีวัฒนะ
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  เลียวกิตติกุล
21. เด็กหญิงมีนา  พงษ์ศิริ
22. เด็กชายยศกร  สุวรรณฤทธิ์
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จำเริญดี
24. เด็กหญิงวนัสการย์  ไพบูลย์วณิชย์กิจ
25. เด็กชายสรวิศ  เทียมอุบล
26. เด็กหญิงสิตาพัชร์  พัชรทวีไพศาล
27. เด็กหญิงสุภัชชา  วรนิติเยาวภา
28. เด็กหญิงสุรารักษ์  พักเพียรดี
29. เด็กชายอชิรพงศ์  พาพงษ์พันธ์
30. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์บำรุง
31. เด็กชายอนันทวีป  สุภาพงษ์
32. เด็กหญิงอภิชญา  โตสงวน
33. เด็กหญิงเขมิกา  เต็งประเสริฐ
34. เด็กหญิงเนติญากร  ศรีเอียด
35. เด็กชายเอกรัฐ  จุตะโน
36. เด็กหญิงแพรวา  ผ่องกมล
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
4. นายธนิต  พณิชยกุล
5. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายจตุพล   จูมเกตุ
2. เด็กชายฉัตรดนัย   สายเสน
3. เด็กชายชัยนรัตน์   มูลทองน้อย
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ประทุมแก้ว
5. เด็กหญิงพรปวีณ์   เยี่ยมจันทร์
6. นางสาววนริน   ไวทยะโชติ
7. เด็กชายวรพรต  แก้วเวียงเดช
8. เด็กหญิงเบญจพร   ปิ่นนิล
 
1. นางผิวนวล   ชัยพันธ์
2. นางสาวศิวลี   มณีอินทร์
3. นางณิชา   ราชพลแสน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คัดสันเที๊ยะ
2. เด็กชายปิยะชัย   แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพลวัฒน์  นาคใหม่
4. เด็กหญิงลลิตา   บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงศวรรยา  ม่วงพิน
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  นารอด
7. เด็กหญิงอัญมณี  อ่อนพิมพ์
8. เด็กชายเฉลิมชัย   เดชบำรุง
 
1. นางผิวนวล   ชัยพันธ์
2. นางสาวศิวลี   มณีอินทร์
3. นางณิชา   ราชพลแสน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กมลกลาง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ริยาพันธ์
3. เด็กหญิงพลอย  -
4. เด็กหญิงยงยุดา  สินปรุ
5. เด็กหญิงวรนุช  คุ้มสมบัติ
6. เด็กหญิงอริศรา  ฝ่ายพงษา
 
1. นางสาวชวนพิศ  ภัตติชาติ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วสุธวัช
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นถือศีล
3. เด็กหญิงณีรณุช  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
5. เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์รังษีฉาย
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชูราศรี
 
1. นางพรเพ็ญ  กิมเห
2. นางพัชรพร  ลีจาด
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  สุปัตติ
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมมา
3. เด็กหญิงจันทรา  นิมะ
4. เด็กหญิงชลธิชา  อ้วนทา
5. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญนวน
6. เด็กหญิงสัจพร  กันยสินธุ์
7. เด็กหญิงอรุณิกา  ฐิตาจารตระกูล
8. เด็กหญิงใบเตย  บุญทา
 
1. นางมยุรี  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางสาวทัศนีย์  ศรีเที่ยง
4. นางสาวสุกัญญา  เกตุแก้ว
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีดาราม 1. เด็กหญิงกชกร  ฉิมจินดา
2. เด็กหญิงกนกพร  สายสุนทร
3. เด็กหญิงชลิตา  บุญสาลี
4. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  แก่นสวาท
5. เด็กหญิงณัฐิดา  วรพัฒนะไพบูลย์
6. เด็กหญิงธนิษฐา  กลิ่นถนอม
7. เด็กหญิงลูกน้ำ  ใส่แป้ง
8. เด็กหญิงสิฑาสิณีย์  พัดมณี
 
1. นางสาวออสติน  ฮาต
2. นางสาวชลธิชา  ปึกคม
3. นางสาววรรณา  เฟื่องขจร
4. นายประรินทร์  ครองระวะ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกรด 1. เด็กชายกีรติ  เหมทอง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  วันดี
3. เด็กหญิงญดาณัฐ  เอี่ยมเอก
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอกไม้ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงนนทพร  หมื่นสายญาติ
6. เด็กชายนาถวัฒน์  อุ่นคำ
7. เด็กหญิงนิษากร  นาคธรรมขันธ์
8. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ผุยรอด
9. เด็กชายพิพัฒนชัย  ทาโคตร
10. เด็กหญิงภัคจิรา  เลี้ยงเลข
11. เด็กหญิงมนธิชา  สีนวลขำ
12. เด็กชายวีรยุทธ  มันเสม
13. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุขกรม
14. เด็กหญิงเปมิกา  ปุปผาโกสุม
 
1. นางสาวศุภรัสมิ์  อัครวรวัฒน์กุล
2. นางตติยา  อุ่นศิริ
3. นางสมใจ  เหมทอง
4. นางสาววรัญญา  บดีจตุรพรชัย
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดุมกระโทก
2. เด็กชายพรทวี   แก้วพา
3. เด็กชายรัชชานนท์   ฤทธิแพทย์
4. เด็กหญิงวนิดา   คำพันธ์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรคง
 
1. นางสาวนฤมล   สุขใย
2. นางสุพัตรา   ศรีวิชา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพาดหมอน 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เพ็งสุริยา
2. เด็กชายตรีพิชญ์  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พลอยเพชร
2. นางสาวสุณีย์  เหลือลอยเลิศ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไชยศรีเมือง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ตั้งต้นวงษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา   สายลือนาม
4. เด็กชายจักรพงษ์   เหรียญสืบเชื้อ
5. เด็กหญิงจิรัชญา   กระสินธุ์
6. เด็กชายณรงค์  แท้เที่ยง
7. เด็กชายถนอมศักดิ์  เต็มสมบัติ
8. เด็กชายประทีป   สุวรรณหงษ์
9. เด็กหญิงประภาพร   สาคร
10. เด็กหญิงพรปวีณ์   ทองมอญ
11. เด็กหญิงภราดา  ตู้จินดา
12. เด็กชายยุทธพงษ์   เอี่ยมลือนาม
13. เด็กหญิงวชิรญาร์  ศรีภูมาตร์
14. เด็กหญิงวรรณวดี   ภักดี
15. เด็กชายวัชรินทร์   ฝอยทอง
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  ธาตุมี
17. เด็กชายสรวิช   สิงห์ไชย
18. เด็กหญิงสิริวรรณ   กองชัย
19. เด็กหญิงสุกัญญา  อัฒจักร
20. เด็กหญิงสุภัค   จันทรังษี
21. เด็กหญิงสุภาพร   เพ็ชรสหาย
22. เด็กชายอภิรักษ์   สุขจินดา
23. เด็กหญิงอัจฉรียา   ชังลี
24. เด็กชายเพชรพัชระ   ปะมา
25. เด็กหญิงเสาร์วลีย์   เรืองสว่าง
26. เด็กหญิงโกมุท   เหลาศรี
27. เด็กชายไตรภพ   บู่สามสาย
 
1. นางอรญาณี   รัตนวัน
2. นางฐิตาวรรณ   เจียมกีรติกานนท์
3. นายไกรสร   ออมสิน
4. นายสุดใจ   เรืองราย
5. นายอานพ   นพรัตน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุขเจริญธรรม
2. เด็กหญิงกานติมน   เล็กวิไล
3. เด็กหญิงจิณห์ณิภา   ตันมณี
4. เด็กหญิงณัฐธีรา   นนท์รุ่น
5. เด็กหญิงภัทรวดี   เกิดโชค
6. เด็กหญิงอนัญพร   บางทราย
 
1. นางปารีญา   นากา
2. นางสาวณัฐชญา   สตะพันธ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายชนันธร  ปานสิงห์
2. เด็กชายทศพร  ใหม่ถนอม
3. เด็กชายนักปราชญ์  บุญญกนก
4. เด็กชายพชรพล  พงษ์ทอง
5. เด็กชายอภิชาติ  ไตรดำรงรัตน์
6. เด็กชายอรรถกรณ์  เขื่อนขันธ์
 
1. นายวิชัย  แสงเพชร
2. นางสาวจีริสุดา  ภักดีศุภผล
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายคชพล  พุ่มรัก
2. เด็กชายถนิพล  ไพรสันต์
3. เด็กชายธนกร  แซ่เฮ้ง
4. นายธนากร  ชูราศรี
5. นายสมชาย  คำเสาร์
6. เด็กชายสิทธา  นิยะมะ
7. เด็กชายสิทธิชัย  ลือดัง
8. เด็กชายอัคเดช  จันทิตย์
 
1. นายสำอางค์  นกใหญ่
2. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
3. นางอัมพร  นกใหญ่
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชียงเงิน
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แซ่โง้ว
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
2. นางสาวพรพิมล  สว่างผ่องแผ้ว
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัณนิทัศน์  จิวธนนท์
2. เด็กหญิงจอม  ตาแสง
3. เด็กหญิงสุนิษา  แก้วน้ำใส
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ดียิ่ง
2. นางสมจิตร  พรหมสุวิชา
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวจีรวรรณ  รัดรอดกิจ
2. นางสาวสร้อยแก้ว  สาวะดี
 
1. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วงศฉลาด
2. เด็กหญิงวราลี  อินทรพร
 
1. นางฉันทนา  ด้วงอุไร
2. นางสาวธัญยภรณ์  ภุมมารินทร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  นงลักษณ์
2. เด็กหญิงญานิศา  ซอมกระโทก
3. เด็กชายมงคลชัย  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายรัฐพล  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายวรชิต  จันทร์สว่าง
 
1. นายประพจน์  เอี่ยมจินดา
2. นางสาววราภรณ์  อยู่สงค์
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายสิทธินันต์  อุ่นศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวจิราพร  อยู่เป็นสุข
2. นายวิทูร  ประสพผล
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายอนันต์  กุวาเลเกอร์
2. เด็กชายอมัน  กุวาเลเกอร์
 
1. นายอนุรักษ์  เหลืองวิไล
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงจอหอ
2. เด็กชายวาทิต  ศรีสุวรรณ
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงณิชพร  นิตยลาภสกุล
2. เด็กชายสันติชัย  จินดาเพ็ง
 
1. นายวงศ์วิวัฒน์  ทวีเผ่า
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงนริศรา  พลับวังกล่ำ
2. เด็กหญิงรังสิมา  เต็งใช่สุน
 
1. นายประพจน์  เอี่ยมจินดา
2. นางสาวกนกวรรณ  แอ่ศรี
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกอแก้ว  คุมมานนท์
2. เด็กหญิงพัชรนิษฐ์  สุดสว่าง
 
1. นางกัญนิกา  พร้อมเพรียง
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายจิรายุทธ   บัวชัย
2. เด็กชายเอกชัย    สุขสมบัติ
 
1. นายขวัญชัย   กลั่นบุศย์
2. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนวันต์  มีชำนาญ
2. เด็กชายภูริวัจน์  ศิระเจริญวงศ์
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นายธีรศักดิ์  มหาสุข
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายธนดล  ดำเนินภัณฑ์
2. เด็กชายวิศรุต  เนตรประภา
3. เด็กชายอรรคกรณชัย  ถิรเสถียรรัตน์
 
1. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายนันฑิชา   เกิดนุสนธิ์
2. เด็กหญิงมยุรี   วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงหญิงเกศรา   สะอาดเอี่ยม
 
1. นางอำไพ    ชนะภักดิ์
2. นางสาวสุทธิณี    น่วมวิโรจน์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายกิจจา  วิชไทร
2. เด็กชายธงชัย  เพชรแสงสว่าง
3. เด็กหญิงรุ่งรวิน  วงศ์ศรี
 
1. นางสาวนาตยา  โพธิ์อุบล
2. นางสาวรัชชนก  ศรีพูนพันธ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายพงศกร  ทัศเจริญ
2. นายสุธางค์  เพ็งภิญโญ
3. นายสุวิทย์  ผ่องอากาศ
 
1. นายประทีป  บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐพล  หนูมาพร้อม
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงเนตรดาว   แช่มละออ
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กล่ำเอม
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มูลทองสงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วไทรหาญ
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวสุปรียา  ทองปรีชา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  แช่ลิ้ม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุภาวณี  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  จักรเพชร
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกาญดา  บุญศร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาวะนะ
3. เด็กหญิงปาริชาต  พลตรี
4. เด็กหญิงวันทนีย์  พรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  วุฒิศักดิ์
6. เด็กหญิงเอิน  ตาเงิน
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์วงษ์
2. เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  พันธรักษา
 
1. นายกุญชร  ตะถาวร
2. นางสาวมณฑิกา  ปรีติประสงค์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกรรณยวรรณ  พูลสุขโข
2. เด็กชายศักดิ์สยาม  พืชเพียร
3. เด็กชายสมชาย  ลุงเข่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองคำ
2. นางอุดมลักษณ์  อิ่มเพิ่มพูล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นางสาวจารุลักษณ์  นิยะมะ
2. เด็กหญิงญวิษฐา  คูเมือง
3. เด็กหญิงสุชาญา  วงค์สว่าง
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
2. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงก้อยพิมล  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพร  ตาถาด
3. เด็กหญิงอาภัสรา  นรจ้อย
 
1. นางสาวอัจฉรา  หงษ์ทอง
2. นายเทียนชัย  พวงสุดรัก
3. นายเทียนชัย  พวงสุดรัก
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีทองงาม
2. เด็กหญิงนิศมา  ศรีสมชัย
3. เด็กหญิงสิริกานดา  อินทร์อยู่
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสภาค
2. นางสาวยุพิน  สนสาขา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขำต้นวงษ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปิ่นโรจน์
 
1. นางสังวอน  โพธิ์สวรรค์
2. นางสาวบุญญิสา  ช่วยชม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เซี่ยงหวอง
2. เด็กหญิงดวงนรี  รังศิริ
3. เด็กหญิงมนชิตา  ดอนงาม
 
1. นางคนึงนิตย์  โพธิ์ทองนาค
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชญานี  กุลสุขวานิช
2. เด็กหญิงฐิตา  แหล่งน้อยไทย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริพิน
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองทางหลวง 1. เด็กหญิงณัชนันทน์  อังกาบ
2. เด็กหญิงสุมล  จิตรชุ่ม
3. เด็กหญิงเข็มพัฐศร  อังกาบ
 
1. นางณิชชา  สุขโข
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีไพร  พาลุกา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วนารี
2. เด็กหญิงวลินดา   แสนโคตร
3. เด็กหญิงสุภัสร   พิณเนียม
 
1. นางสาวประไพพรรณ   เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงวริษา  เธียรธโนปจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีสุขสร้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีมาแก้ว
3. เด็กหญิงนริศรา  โจซิ้ม
 
1. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
2. นายปรีชาวิทย์  วงษ์ศรีสังข์
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายศิรวิชณ์  พรมแย้มใหญ่
2. เด็กชายสาม  แซ่หลี่
3. เด็กชายหนุ่ม  แป้ง
 
1. นางนุชนภา  แขกเมือง
2. นางสาวสุพรรษา  หมอดี
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สารีรักษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติรณณรงค์
3. เด็กหญิงสุธิมา  ไชยเอียด
 
1. นางสาวสรญา  มณีโชติ
2. นางวารุณี  สิทธิอักษร
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   เอี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรนุช   เปียแก้ว
3. นางสาวอทิตยา   เงียบสงัด
 
1. นางสุดใจ   ศักดิ์ศฤงคาร
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายจารุพัฒน์   ปานอุไร
2. เด็กชายวุฒิชัย   ประภาหาร
3. เด็กหญิงอติกานต์   มิ่งโอโล
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายทินภัทร  สง่าแสง
2. เด็กหญิงวีรยา  วิมลสม
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
2. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงวรัญญา   แย้มวาที
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายรพัภัทร  ศรีทองจันทร์
 
1. นางจรูญรัตน์  เรืองมัจฉา
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถนอมภักดิ์
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสรรเพชญ 1. เด็กชายณฐภัค  แก้วกรรณเนตร
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  ปรางทอง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคนัทธี
2. เด็กหญิงจิดาภา  นนท์ชยกุล
3. เด็กหญิงจิราพร  นนท์ชยากุล
4. เด็กหญิงรัตติพร  ศรีสุรา
5. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคใหม่
 
1. นางสาวจิตติยา  คณาวงษ์
2. นางสุมาลี  เดชกำแหง
3. นางสาวคัทรียา  เมฆอรุณ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกิติธร  พันธ์เขียว
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประสาทพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายสมชาย  ศรีท้วม
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงถิราวรรณ  วุฒินาม
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัสส์ศา  แก้วไทรอินทร์
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายธีรทัช  มาลัย
 
1. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เขียวมา
 
1. นางวันวิสาข์  มาลัย
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายธนพล  ท้วมแสนงาม
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงทอฝัน  เนตรเดชา
2. เด็กหญิงปรินทร  วงษ์อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นมาก
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
2. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพัชรพล   สิมมา
2. เด็กหญิงพิมพากร   หาริโล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สายแก้ว
 
1. นางสาวสมบูรณ์   เดชชาวนา
2. นางประนอม  แสงเพชร
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายจีรพัฒน์   แย้มไพบูลย์
2. เด็กชายชนะชัย   ภิรมย์ภู่
3. เด็กชายอาทิตย์   แพนลา
 
1. นายอภินันทน์   พุ่มรินทร์
2. นางสาวชวลิดา   แสนสุข
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกิตติพศ  กล่ำม่วง
2. เด็กชายฤทธิไกร  สืบวงษ์ดิษฐ์
3. เด็กชายอภินันตชา  คำยา
 
1. นางสาวสาลินี  ทักษิโณ
2. นางอวยพร  พุฒตาล
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดเจริญสุข 1. เด็กชายชญานิน   เก่งกล้า
2. เด็กชายสุพศักดิ์   กล้าเขตวิทย์
3. เด็กหญิงโชติกา   รื่นเกิด
 
1. นางสาวศิริพร   วิริยะวิชาชาญ
2. นางสาวฐิติมา   มั่งมี
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายปานเนตร   พิริยะกิจไพบูลย์
2. เด็กชายแรกพบ   ดิษฐเกษร
3. เด็กหญิงไพริน  ทองล้วน
 
1. นางสาวสมบูรณ์   เดชชาวนา
2. นางประนอม  แสงเพชร
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายอุดมศักดิ์   แก้วปู่วัด
 
1. นางธัญรดี   บัวบาน
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายเจษฎากร  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
2. นางสาววราลักษณ์  เรืองจันทร์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายภานุเดช  อยู่ศรีสุข
2. เด็กหญิงโสภา  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  อยู่เป็นสุข
2. นายวิทูร  ประสพผล
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงดาว
2. เด็กหญิงฐนิชา  ไชยดำรงค์
3. เด็กหญิงแพรว  พูลวงษ์
 
1. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
2. นางสาวชุลีพร  ยางงาม
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงพนิดา  สมรัตน์
2. เด็กหญิงพุทธ  สมยง
3. เด็กชายอนุอัง  ไทยสังขรินทร์กุล
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางสาวอัจฉราภา  ชาวปากน้ำ