สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 27 2 3 0 32
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 26 10 7 0 43
3 วัดดอนยอ 16 9 1 2 26
4 วัดบ้านพริก 15 3 3 0 21
5 บ้านเขาส่องกล้อง 14 7 3 2 24
6 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 14 5 1 0 20
7 บ้านดงวิทยาคาร 14 4 0 0 18
8 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 12 3 0 0 15
9 วัดเข็มทอง 11 4 0 2 15
10 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 7 6 0 0 13
11 วัดพราหมณี 7 2 2 3 11
12 วัดหนองรี 7 2 2 1 11
13 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 6 3 1 0 10
14 วัดประสิทธิเวช 6 3 0 0 9
15 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 6 1 3 3 10
16 ชลนายกสงเคราะห์ 6 1 1 0 8
17 บ้านเขาหัวนา 5 6 3 1 14
18 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 5 3 2 2 10
19 วัดสุนทรพิชิตาราม 5 3 2 0 10
20 วัดกุฎีเตี้ย 5 3 1 1 9
21 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 5 3 0 0 8
22 บ้านโคกสว่าง 5 2 1 0 8
23 บ้านหัวหมอน 5 2 0 0 7
24 วัดสุตธรรมาราม 5 1 2 1 8
25 วัดทองจรรยา 5 1 0 0 6
26 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 4 6 0 0 10
27 วัดท่าด่าน 4 5 1 0 10
28 วัดโพธิ์แทน 4 2 0 1 6
29 บ้านคลอง14 4 1 4 1 9
30 วัดสันตยาราม 3 5 7 0 15
31 วัดวังปลาจีด 3 4 1 0 8
32 บ้านคลอง1 3 3 0 0 6
33 วัดคีรีวัน 3 2 5 0 10
34 วัดศรีจุฬา 3 2 2 0 7
35 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 3 1 2 1 6
36 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 3 1 1 0 5
37 วัดเกาะกา 3 1 1 0 5
38 วัดหนองทองทราย 3 0 3 0 6
39 วัดวังไทร 3 0 1 2 4
40 วันครู2504 3 0 1 0 4
41 วัดปากคลองพระอาจารย์ 3 0 0 0 3
42 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 2 6 5 1 13
43 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 2 6 3 1 11
44 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 5 2 1 9
45 บ้านคลองหกวา 2 5 1 0 8
46 บ้านคลอง33 2 4 3 0 9
47 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 2 4 0 0 6
48 ชุมชนวัดป่าขะ 2 3 1 0 6
49 วัดโพธิ์ 2 3 0 0 5
50 วัดสบกเขียว 2 2 2 5 6
51 วัดธรรมปัญญา 2 2 1 0 5
52 หัวเขาแก้ว 2 1 1 1 4
53 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 2 1 1 0 4
54 บ้านปากคลอง31 2 1 0 0 3
55 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 2 1 0 0 3
56 สาริกา 2 1 0 0 3
57 วัดพิกุลแก้ว 2 1 0 0 3
58 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 2 0 2 0 4
59 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 2 0 1 0 3
60 บ้านกลางคลอง30 2 0 1 0 3
61 วัดบางหอย 2 0 1 0 3
62 บ้านหนองกันเกรา 2 0 0 0 2
63 บ้านชวดบัว 2 0 0 0 2
64 วัดนาหินลาด 1 3 1 0 5
65 วัดโบสถ์เจริญธรรม 1 2 4 0 7
66 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 2 0 0 3
67 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 2 2 4
68 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
69 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
70 บ้านเตยใหญ่ 1 1 0 0 2
71 วัดแหลมไม้ย้อย 1 1 0 0 2
72 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 1 0 2 0 3
73 วัดวังตูม 1 0 0 1 1
74 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
75 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 0 1
76 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0 0 1
77 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 1 0 0 0 1
78 วัดศรีสุวรรณ 1 0 0 0 1
79 วัดเกาะพิกุล 1 0 0 0 1
80 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 1 0 0 0 1
81 บ้านเขาไม้ไผ่ 1 0 0 0 1
82 วัดบางปรัง 1 0 0 0 1
83 วัดเกาะกระชาย 1 0 0 0 1
84 บ้านช่องตะเคียน 0 2 1 0 3
85 บ้านดงแขวน 0 2 1 0 3
86 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 1 1 0 2
87 วัดโคกสว่าง 0 1 1 0 2
88 บ้านดอนเจริญ 0 1 0 1 1
89 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 1 0 0 1
90 บ้านคลอง23 0 1 0 0 1
91 บ้านคลอง31 0 1 0 0 1
92 บ้านปลายคลอง22 0 1 0 0 1
93 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 1 0 0 1
94 วัดวังยายฉิม 0 1 0 0 1
95 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 1 0 0 1
96 บ้านคลองใหญ่ 0 0 3 0 3
97 วัดคลองโพธิ์ 0 0 2 0 2
98 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 1 0 1
99 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 1 0 1
100 วัดสุวรรณศิริ 0 0 1 0 1
101 บ้านคลอง30 0 0 0 1 0
102 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 1 0
103 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0
104 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 0 0 0
รวม 355 194 113 38 700