สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 27 2 3 0 32
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 22 9 5 0 36
3 วัดบ้านพริก 15 3 3 0 21
4 บ้านเขาส่องกล้อง 14 7 3 2 24
5 วัดดอนยอ 14 7 1 2 22
6 บ้านดงวิทยาคาร 14 4 0 0 18
7 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 12 3 0 0 15
8 วัดเข็มทอง 11 4 0 2 15
9 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 10 4 1 0 15
10 วัดประสิทธิเวช 6 3 0 0 9
11 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 6 1 3 3 10
12 บ้านเขาหัวนา 5 5 3 1 13
13 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 5 3 2 2 10
14 วัดสุนทรพิชิตาราม 5 3 2 0 10
15 วัดกุฎีเตี้ย 5 3 1 1 9
16 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 5 3 0 0 8
17 วัดพราหมณี 5 2 2 3 9
18 บ้านโคกสว่าง 5 2 1 0 8
19 บ้านหัวหมอน 5 2 0 0 7
20 วัดทองจรรยา 5 1 0 0 6
21 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 4 6 0 0 10
22 วัดท่าด่าน 4 5 1 0 10
23 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 4 3 1 0 8
24 วัดหนองรี 4 2 2 1 8
25 วัดโพธิ์แทน 4 2 0 1 6
26 วัดสุตธรรมาราม 4 1 2 1 7
27 วัดวังปลาจีด 3 4 1 0 8
28 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 3 4 0 0 7
29 วัดคีรีวัน 3 2 5 0 10
30 วัดศรีจุฬา 3 2 2 0 7
31 บ้านคลอง14 3 1 3 1 7
32 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 3 1 2 1 6
33 วัดเกาะกา 3 1 1 0 5
34 วัดปากคลองพระอาจารย์ 3 0 0 0 3
35 ชลนายกสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
36 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 2 6 5 1 13
37 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 2 6 3 1 11
38 บ้านคลองหกวา 2 5 1 0 8
39 วัดสันตยาราม 2 4 7 0 13
40 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 4 1 1 7
41 ชุมชนวัดป่าขะ 2 3 1 0 6
42 บ้านคลอง1 2 3 0 0 5
43 วัดโพธิ์ 2 3 0 0 5
44 วัดสบกเขียว 2 2 2 5 6
45 บ้านคลอง33 2 1 3 0 6
46 หัวเขาแก้ว 2 1 1 1 4
47 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 2 1 0 0 3
48 สาริกา 2 1 0 0 3
49 วัดพิกุลแก้ว 2 1 0 0 3
50 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 2 0 2 0 4
51 วัดหนองทองทราย 2 0 2 0 4
52 วัดวังไทร 2 0 1 2 3
53 วันครู2504 2 0 1 0 3
54 วัดบางหอย 2 0 1 0 3
55 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 2 0 1 0 3
56 บ้านหนองกันเกรา 2 0 0 0 2
57 บ้านชวดบัว 2 0 0 0 2
58 บ้านปากคลอง31 2 0 0 0 2
59 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 2 0 0 0 2
60 วัดนาหินลาด 1 3 1 0 5
61 อนุบาลอำเภอปากพลี 1 2 0 0 3
62 วัดโบสถ์เจริญธรรม 1 1 2 0 4
63 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1 1 1 0 3
64 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
65 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
66 บ้านเตยใหญ่ 1 1 0 0 2
67 วัดแหลมไม้ย้อย 1 1 0 0 2
68 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 1 0 2 0 3
69 บ้านกลางคลอง30 1 0 1 0 2
70 วัดวังตูม 1 0 0 1 1
71 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 0 1
72 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0 0 1
73 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 1 0 0 0 1
74 วัดศรีสุวรรณ 1 0 0 0 1
75 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 1 0 0 0 1
76 บ้านเขาไม้ไผ่ 1 0 0 0 1
77 วัดบางปรัง 1 0 0 0 1
78 วัดเกาะกระชาย 1 0 0 0 1
79 บ้านช่องตะเคียน 0 2 1 0 3
80 วัดธรรมปัญญา 0 2 0 0 2
81 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 0 1 2 2 3
82 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 1 1 0 2
83 วัดโคกสว่าง 0 1 1 0 2
84 บ้านดอนเจริญ 0 1 0 1 1
85 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 1 0 0 1
86 บ้านคลอง23 0 1 0 0 1
87 บ้านคลอง31 0 1 0 0 1
88 บ้านปลายคลอง22 0 1 0 0 1
89 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 1 0 0 1
90 วัดวังยายฉิม 0 1 0 0 1
91 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 1 0 0 1
92 บ้านคลองใหญ่ 0 0 3 0 3
93 วัดคลองโพธิ์ 0 0 2 0 2
94 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 1 0 1
95 บ้านดงแขวน 0 0 1 0 1
96 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 0 0 1 0 1
97 วัดสุวรรณศิริ 0 0 1 0 1
98 บ้านคลอง30 0 0 0 1 0
99 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 1 0
100 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0
101 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 0 0 0
รวม 314 172 103 38 627