สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดนครนายก (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนน้อย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒ  สืบจากลี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  นิลชิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายชยาทิต  คำมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีประเทศ
 
1. นางปราณี  อ่ำประเวทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายณฤทธ์สคราม  มิสรา
2. เด็กชายสเตฟาน  ยาเด
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายภูกมล  ทองคำดี
2. เด็กชายศิริโชค  ขจรกลาง
 
1. นางสาลี่  จันทร์ลอย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายศิริมงคล  เชียงดา
2. เด็กชายเพ็ชร  ปอยงาว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วอินทร์ชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีศิริ
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ระงับโรค
 
1. นางสมศรี  คำสุขสวัสดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายชยานนท์   บัวกนก
2. เด็กชายพีระพงษ์  นาคพันธุ์
 
1. นางวาสนา  สินสถิตย์โรจน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายรพีภัทร  ศิลาผ่อง
2. เด็กชายสิทธิชัย  เรือนงาม
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายณัฐนันท์  ผาสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
 
1. นายชัยวัฒน์  วังเวชช์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.88 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เมินกระโทก
2. เด็กชายวิศิษฎ์พล  กัดตา
 
1. นางอรวรรณ  ขุนชนะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.77 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กชายฐิติโชติ  บ้านกลาง
2. เด็กชายวรากร  ปรีไทย
 
1. นางไตรทยารัตน์  เทียมรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.23 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิระพัฒน์  ดอรอมาน
2. เด็กชายสุรยุทธ์  หมัดตานี
 
1. นายสมศักดิ์  อวยพร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.8 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ฤกษ์ใหญ่
2. เด็กชายวีรพงษ์  ใจดี
 
1. นายวสุ  สุวรรณกล่อม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.7 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายสุประดิษฐ์  พากเพียร
2. เด็กชายเอกรินทร์  ถือตระกูลถาวร
 
1. นางสาวดวงเดือน  ปานเพ็ชร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  รัตนทั่ง
2. เด็กชายทศพร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายนพพล  บุญเพ็ง
2. เด็กชายนพีภัทร  จันทร์หอม
 
1. นายสนม  ประเสริฐทรัพย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ระโหฐาน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์
 
1. นายประเทือง  บุญมี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายสหมิตร   กุลศิริวนิชย์
2. เด็กชายอัครพล  ทุบจิ๋ว
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  เขียวดวงดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพิ่มพูน
2. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 1. เด็กชายนิธิกร  ลาราเวช
2. เด็กชายอิฐธิพล  จันทโชติ
 
1. นายสมศักดิ์  โพธิ์ใหญ่
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.54 ทองแดง 6 โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กชายจีรวุฒ  เรือนสุวรรณ
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ทองมาก
 
1. นางสาวยุพา  พิมพาลัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.99 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายภาวัล  พวยอ้วน
2. เด็กชายรัฐ๓ูมิ  นรสิงห์
 
1. นางจิราพร  ชื่นจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.99 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ยุนรัมย์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นันทวิจารณ์
 
1. นางยุพา  ประเสริฐทรัพย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายปิยทัศน์  บุญทาสิน
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทร์หอม
 
1. นางอรวรรณ  ขุนชนะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.83 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายจเรวุฒิ  ม่วงประเสริฐ
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญเลิศ
 
1. นายธีรพันธุ์  ไทยมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.64 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์
2. เด็กชายศุภกรณ์  บุญมี
 
1. นางปราณี  อ่ำประเวทย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 28.55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายพุธวัน  ด้วงนิล
2. เด็กชายอภินันท์  แก้วหล้า
 
1. นายสมุทร  ขันอาษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ดีทะเล
2. เด็กชายธัญวรรษ  น้อยศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  วังเวชช์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกัลยา  จำปาทอง
2. เด็กชายจินดา  มารศรี
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กชายธนดล  คำแหง
2. เด็กชายพรศักดิ์  บัวขาว
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  นิลชิต
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.45 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองจันทร์มูล
2. เด็กชายธีรภัทร์  แสงมะลิ
 
1. นายธีรพันธุ์  ไทยมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายภูริทัต  อาจมะเริง
2. เด็กชายวุฒิชัย  คุ้มเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  บุญมี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รักญาติ
2. เด็กชายศราวุฒิ  มูฮำหมัดรอโซน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สมสีไสย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.73 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายปิยะณัฐ  บุตรดีหล้า
2. เด็กชายเมธี  หาดทราย
 
1. นางจิราพร  ชื่นจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.01 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลอง30 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ฉิมพะวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุขหอม
 
1. นายสนาน  สุขตลอด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายมงคล  ปล้องไม้
2. เด็กชายวรวุฒื  เก่งพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวดวงเดือน  ปานเพ็ชร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายณัฐพล  ธรรมทรัพย์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จากเพิ่มพูน
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  เขียวดวงดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.85 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธีรพัฒ  สังมาทิพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ยิ่งกำแหง
 
1. นายนิยม  ทองนาเมือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.71 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายนชานนท์  ชารัมย์
2. เด็กชายพุธวัน  ด้วงนิล
 
1. นายสมุทร  ขันอาษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33.07 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสง่า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมั่น
 
1. นายชัยวัฒน์  วังเวชช์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 7.54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายจักริน  ดาศรี
2. เด็กชายณัฐชนน  หน่อทอง
 
1. นางอรวรรณ  ขุนชนะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1. เด็กชายคมเดช  อ่อนน้อม
2. เด็กชายอิศนัย  ศรีรักษา
 
1. นายพิษณุ   ประกอบนา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
2. นางสาวอรรัตฎา  ขาวหอมกลิ่น
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 3.97 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายชานนท์  ไกรกมล
2. เด็กชายณัฐนนท์   สุทธิประภา
 
1. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 3.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คุ้มวงษ์
2. เด็กชายพงศกร  ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวภณัฐญา  สุขตลอด
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 3.16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายคมกฤษ  ปุราชาโน
2. เด็กชายพุธิเมธ  คุ้มพุฒ
 
1. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายอนุรักษณ์  แก้วชัยศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สาประเสริฐ
 
1. นายพีระ  ศรีมงคล
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญธรรม
2. เด็กชายอำพล  วันทองทักษ์
 
1. นายสิทธิพร  ่คำแก้ว
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายชินวัตร  กาละภักดี
2. เด็กชายนนทชัย  คุ้มเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  บุญมี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุบิน
2. เด็กชายสหรัฐ  พิศาลสุข
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.96 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายชาคริต  ดำดี
2. เด็กชายภูมิรินทร์  ภิญโญวงศ์
 
1. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อินทร์เทศ
2. เด็กชายชัยณรงค์  เม่งศิริ
 
1. นายพีระ  ศรีมงคล
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 5.34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายประเสริฐ  และลอย
2. เด็กชายวิทยา  ศิลปสาสตร์
 
1. นายพรธิวัฒน์  ธาตุทอง
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายธนาธิป  ฉิมทอง
2. เด็กชายเจษฎา  สุขใจดี
 
1. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงคุณากร  คูณทวี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชุมรักษ์
4. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ชุมรักษ์
5. เด็กหญิงอลิศรา  พิพิธจันทร์
 
1. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์
2. นางจินดา  แก้วสุวรรณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิระนันท์   ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงชาลินี  บุญมี
3. เด็กหญิงปาริชาติ   วาติ
4. เด็กชายวันชัย   อ่อนน้อม
5. เด็กชายโรจน์ศักดิ์   นงค์พยัฆ
 
1. นางนิภาภัทร  โหระโช
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจรรยพร  อินทเศียร
2. เด็กหญิงชญานุตน์  พาคีรัตน์
3. เด็กชายธนากร  กาจหาญ
4. เด็กชายสรายุทธ  พังสอาด
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ด้วงช้าง
 
1. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
2. นางสาวน้ำพลอย  โพธิ์ขวัญ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุดหมอ
2. เด็กชายภานุวัฒต์  แสงวิจิต
3. เด็กชายวัชรพงษ์  รักพิรมณ์
4. เด็กชายอดิศักดิ์  จับปล่อย
5. เด็กชายอนันตโชค  มานาคทอง
 
1. นางสาวปัทมา  บุปผาวงษ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังตูม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงศศิพร  สุขเจริญ
3. เด็กชายศิรัตน์  พิมพ์แบบ
4. เด็กชายสุธิราช  แดงดี
5. เด็กชายอนุชา  มาลีสุข
 
1. นายสมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ
2. นายวรวุฒิ  ถนอมทรัพย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เย็นใจ
2. เด็กชายลัญจกร  เหมราช
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ฟักมาก
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  หนูจันทร์
5. เด็กชายเฉลิมพล  เปลี่ยนทับ
 
1. นายยงยุทธ  คนเพียร
2. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ประจวบมูล
2. เด็กชายนนทชัย  คุ้มเอี่ยม
3. เด็กชายนฤดล   เฟื่องสกุล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ประสพบุญ
5. เด็กชายอนุสรณ์  แปลงศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทัน
2. นางสาววราสินี  อยู่สุนทร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายขจรเกียรติ  บุญมา
2. เด็กหญิงนริศรา  บุบผางาม
3. เด็กชายพงศ์ธนศิริ  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แว่นใส
5. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  วงศ์กิจ
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพหิรัญ
2. นางสาวนริศรา  ทองย้อย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกมลมาลย์
2. เด็กหญิงนิสา  จงเจริญสุข
3. เด็กชายวิทวัฒน์  หัวพุทธา
4. เด็กหญิงอรวรรณ  เจริญบุญณะ
5. เด็กหญิงไพลิน  จำปาทอง
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงปลิตา  เทพวัลย์
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  บุญมาตร
 
1. นางสุนีย์  ฉิมทอง
2. นางปราณี  ราชิวงศ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เอี่ยมเทียน
2. เด็กชายศรัณย์  ชุมคำ
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายคิมหันต์  อาภาทองรัตน์
2. เด็กหญิงปริยากร  กองมูล
 
1. นางเลขา  กุลประยงค์
2. นางสาววชิรา  สุขชาติ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายธัชชพงษ์  ประเสริฐศิล
2. เด็กหญิงปทิตตา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางศรีสุดา  วงค์ดวง
2. นางสาวอำภา  แช่มพุทรา
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงพรชนก  ทองเรือง
2. เด็กชายเดชานนท์  สง่าเพ็ชร์
 
1. นางกรองศิริ  เลิศรติภัทร์
2. นางสาวปัญสิริภัทร  พรชุบ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายจามิกรณ์  อันทะโส
2. เด็กหญิงธิชานันท์  ในถิ่น
 
1. นางส่งศรี  คำเกตุ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายฤทธิชัย  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงอรจิราย์  รัมเวทย์
 
1. นางวรสุดา  วชิรธานินทร์
2. นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กหญิงปริยากร  น้ำเงิน
2. เด็กชายรพีพงศ์  ตกต้น
 
1. นายธนัท  กอบแก้ว
2. นายจำเริญ  พงษ์สมร
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  กุลเกตุ
 
1. นางมนตรี  ทัดประดิษฐ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1. เด็กชายณภัทร  อินทโชติ
2. เด็กหญิงเสาวรส  ตันเจริญ
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลอัก
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทพล
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กชายธนพัฒน์  หลงมัจฉา
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุภาพันธ์
 
1. นางสาวพรพิมนต์  ทองคง
2. นางสาวไพรินทร์  จันทรฺ์แก้ว
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธนกร   ผ่องผิว
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   พิกุลเงิน
 
1. นางปราณี  รักหน้าที่
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุดปรีดา
2. เด็กหญิงสุธิดา  พีพันธุ์
 
1. นางสาวขัตติยา  เข่งเงิน
2. นางสาวพรพรรณ  จันทร์คำภา
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  แสงทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มีชาติ
 
1. นางปาริชาติ  มหาวรรณกิจ
2. นางบุษยลักษณ์  วัดสง่า
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกรธวัช  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาคศรี
 
1. นางสมใจ  เดชสนอง
2. นางจิรกาญจน์  จันทัน
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงมณฑิรา  เหมือนเอี่ยม
 
1. นางสุดาพร  วุฒิกุล
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลายพาลี
2. เด็กชายเฉลิมชัย   โทเจริญ
 
1. นางปราณีต  จันทร์รอด
2. นางสาวจินดา  แดงวิจิตร
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันตา
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสมสนิท  ศรีมงคล
2. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1. เด็กชายชยางกูร  สายทอง
2. เด็กหญิงอุลัยภรณ์  พรมอูด
 
1. นางบุญญยาพร  ศริยานนท์พินิจ
2. นางสาวสรวงสมร  สมถวิล
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 1. เด็กหญิงจิตภา  อุดมพา
2. เด็กชายนฤเบศ  สมภีระกุล
 
1. นางเธียรรัตน์  วงษานุทัศน์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายศุภเกียรติ  รวมลาภ
2. เด็กหญิงอลิสา  จันทรังษี
 
1. นางทิพย์  เพ็ชระ
2. นางอมรรัตน์  หอมละออ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายกษาปณากร  แก้วยงกฏ
2. เด็กหญิงเทียนนภา  มีพวง
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี
2. นางวรสุดา  วชิรธานินทร์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธันวา  สุดแสง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   วาติ
 
1. นางปราณี  รักหน้าที่
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลอง23 1. เด็กชายธันวา  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  นาเขียวงาม
 
1. นางนันทนา  เทียนศรี
2. นางจุฑาภรณ์  อิศรากร
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงสิริมา  เขียวคราม
2. เด็กชายสิริโชค  เลิศวิลัย
 
1. นางศรีสุดา  วงค์ดวง
2. นางสิริรักษ์  คงศิลป์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายสุทธิกร  มัยญะกิต
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุตรขำ
 
1. นายธนัท  กอบแก้ว
2. นายจำเริญ  พงษ์สมร
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงจันทนา  ธงชาติ
2. เด็กชายเมธี  มีแสง
 
1. นางมนตรี  ทัดประดิษฐ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงชนรดา  เบี้ยวเก็บ
2. เด็กชายสุรัชธวัช  พงษ์ปฎิเมศร์
 
1. นางปาริชาติ  มหาวรรณกิจ
2. นางบุษยลักษณ์  วัดสง่า
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1. เด็กหญิงภัทรฐิตา  อินเอี่ยม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยศิริ
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลอัก
2. นางสาวจารุวรรณ  พยุงสันเทียะ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงรัตนาพร  มีกุศล
2. เด็กชายสราวุธ  พลายจุพล
 
1. นายสมพงษ์  อิ่มพร
2. นางสาวอำภา  แช่มพุทรา
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงกานดา  กิ่งกร่อยกลาง
2. เด็กชายอภิศร  สมานจิตร
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจิรัชญาพร  ฤกษ์มงคลดี
2. เด็กชายธรรมธัช  มาลัย
 
1. นางสุวณี   สระทองเมา
2. นางโสภา  ฉันทพิริยกุล
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายณัฐวุฒ  ลิ้มกุล
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  โพนกำหล
 
1. นางสมสนิท  ศรีมงคล
2. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงปริมนภัส  บุญเรือง
2. เด็กชายเทพนฤทธิ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวปัทมา  ทัพหิรัญ
2. นางสาวนริศรา  ทองย้อย
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงวราพร  บุญก้อน
2. เด็กชายวัฒนศิลป์  หัดโท
 
1. นายขจรจำนง  เจริญศิริ
2. นางสาววันทนา  สุขช่วย
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 1. เด็กชายพฤกษชาติ  แดงคำ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  พลเมือง
 
1. นายโกเมน  หงษ์ทรง
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายภัทรพล  ทองสังข์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริสุนทร
 
1. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงอมรสิริ  อรรถารักษ์
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงปภาดา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวอำภา  แสงระวี
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชชา  ทองเติม
 
1. นางสาวจันทรา  สุขถาวร
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ผลดก
 
1. นางเพลินพิศ  เรืองสว่าง
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงนัจญวา  พุ่มพวง
 
1. นายสาวิตร  หนองแสง
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เกิดสมบูรณ์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายภูมิภักดี  บุญมา
 
1. นางระพี  วังเวชช์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อ้อมมูล
 
1. นายมนต์ชัย  ศรีสุข
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  สีลี
 
1. นางจุรีย์  ช่วยประคอง
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี    
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทองเปี่ยม
 
1. นางเสาวรภย์  ญาณสุธี
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนกขัมมะ
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายชินวัตร  รุ่งเรือง
 
1. นางสิริรักษ์  คงศิลป์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลาที
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสงศรี
 
1. นางศรัณยา  ผงผาย
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กอนจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  สุขชม
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริโสภา
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงนัฐชา  รักการ
 
1. นางจุรีย์  ช่วยประคอง
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  มารูปหมอก
 
1. นายมนต์ชัย  ศรีสุข
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  สืบวงษ์
 
1. นายสาวิตร  หนองแสง
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรินทร์  ทาอำนาจ
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงวลิสา  คูณโห
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงเพียงดาว  พุมมีทีดี
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนพูล
 
1. นางเอื้อน  บำรุงจิตร์
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงศิรัญญา  ประกอบพร
 
1. นางทิพอาภา  สมเสียง
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงบัณฑารีย์  โสมเขียว
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญสุข
 
1. นายนิกร  ชมศิริ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงปณัฐดา  มาลายู
 
1. นางชาลินี  อารีพิทักษ์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ขะบูรณ์รัมย์
 
1. นางวรรษมน  สุวรรณคร
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงสุมนรัตน์  แก้วประทุม
 
1. นางประภาพรรณ  เมฆขลา
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กชายนัฐพล  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  ยืนยง
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โพธิ์ศรี
 
1. นางวรวรรณ  สุริย์ฉาย
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายนิรุตย์  ทองผา
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยา  ยุตะ
 
1. นางสาวกัลญากรณ์  ยืนยง
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุตรศรี
 
1. นางสาวธนาวรรณ  มุ่งมงคล
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หะมณี
 
1. นางพรรณี  นิมิตรกุล
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายโพ  แสงฟ้า
 
1. นายณัฐพงษ์   บัวเพ็ญ
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กางทอง
 
1. นายวิมลชัย  กะมัย
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายสวัสชัย  สวัสวรธรรม
 
1. นายอำพล  ชาญศิริเมธา
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงศิริยากร  เกตุสุนทร
 
1. นางสิริรักษ์  คงศิลป์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชวดบัว 1. เด็กหญิงพัชราพร  อ่วมอุไร
 
1. นางมัณฑรี  โพธิดิลก
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สกุลทอง
 
1. นางสาวยิหวา  วันดี
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   บุญมี
 
1. นางนิภาภัทร  โหระโช
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายศรายุธ  เจริญ
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชิวดก
 
1. นางสุภาวดี  ปึกคม
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  พูลศิลป์
 
1. นายสัญญา  รักสนิท
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ถนนทอง
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณะ
 
1. นางชนกานต์  จันทวงศ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงสุภาพร  ฤทธิ์เจริญ
 
1. นายทองเปลี่ยน  ผงผาย
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กชายชัชวาล  ชัยชุมพร
 
1. นางสาวชลธิชา  เพียรการ
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 1. เด็กชายธนพล  เหมารา
 
1. นางวิภา  สุขโสม
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เบียดกลาง
 
1. นางทองหล่อ  รัชตปวุฒิ
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายวิจิตร  จิตศรัทธา
 
1. นายดุสิต  อินทรเศียร
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นางสาวพัชรี  สอนประดิษฐ์
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  ธูปหอม
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กหญิงมาณวิกา   แสงสี
 
1. นางจารุพร  พวงพุฒ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงนภาพร  ทามุคดา
 
1. นางสุภาวดี  สุขชม
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมภีระกุล
 
1. นางสาวปริญดา  สอนมั่ง
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายคมสันต์  ปั้นนาค
 
1. นางวันทนา  ฉางวัง
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีหมอก
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  แปลงศรี
 
1. นางศศิมา  การะเกต
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กหญิงอั้ม  ศิลาดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  สีตามาตร
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงพรชิตา  โต๊ะลาใบสลาม
 
1. นายนาถนที  ปลีประทุม
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองรี    
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงกาญดา  สามพ่วงบุญ
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังคู่กลาง
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเชษฐสุดา  อิศรางกูล
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สมบูรณ์
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงบุษกร  สลับสี
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายจิราวุฒ  กลิ่นหอม
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นางสาววรรณวลี  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวอัญชญา  แหยมประสงค์
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  มหาพุทธ
 
1. นางเลิศลักษณ์  เข็มทองคำดี
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพีระพล  ปทุมทอง
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกตุสมบูรณ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขทวี
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  โพธิ์ชัย
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกัลป์ยกร  ป้อคำ
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรประภา  คำพญา
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงสุธิษา  เสมี
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงสุภรดี  ศรีมุข
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู
2. เด็กหญิงไปรยา  พานทอง
 
1. นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกตุทอง
2. เด็กหญิงสุริษา   พระเจริญ
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  โกศลจิตร
2. นางสาวศิริพัชร์  พนมพร
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สรรพเจริญ
2. เด็กชายธณกร  สาพันธ์
 
1. นางปราณี  ดวงอาทิตย์
2. นางสาวนุดี  ้เกษมสุขนิรันดร
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โหยหวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หรั่งกรุ่น
 
1. นางกัลยา  ดาวศรี
2. นางสาวจิราพร  พึ่งพินิจ
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดนาหินลาด 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญชู
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ค้าขาย
 
1. นางสาวชุติมา  เพราะสำเนียง
2. นางสาวสุภัทธญา  โพธิ์หา
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงธนิดา  นิจำปา
2. เด็กหญิงศลิษา  ตู้แก้ว
 
1. นางณัฐรภา  ภูคุ้มจันอัด
2. นางมินตรา  กิ่งเกษ
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงวิชุดา  แย้มสุนทรา
 
1. นายวิมลชัย  กะมัย
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ยีมิน
2. เด็กหญิงณัฏฐา  หวังชัย
 
1. นายสมศักดิ์  อวยพร
2. นางสาวกานดา   กายง
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มอรุณพงศ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณศร
 
1. นางประภาพรรณ  เมฆขลา
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดใจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวธนาวรรณ  มุ่งมงคล
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาวิกา  พันธุ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  วงภู่
 
1. นางสาวกัลญากรณ์   ยืนยง
2. นางสาวอักษราภัค  อาตมียะนันท์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงจตุพร  วันไชย
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีจันทร์
 
1. นางดารา  พูลศิลป์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีใส
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อ่อนตา
 
1. นางสาวอัญชุลี  ผ่องศรีนวล
2. นางสาวสายทอง  ธงแถว
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พระเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา  ใจคง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  โกศลจิตร
2. นางสาวศิริพัชร์  พนมพร
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพัฒโนบล
2. เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข
 
1. นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
2. นางสาววารีรัตน์  แป้นงาม
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชา  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงปาริตา  บุคคอรี
 
1. นางสาวมุกข์ดา  พิสุทธิพงษ์
2. นายทวัศักดิ์  ลาเต็บ
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดนาหินลาด 1. เด็กชายณัฐภัทร  พูลเขต
2. เด็กหญิงวรัญณารัตน์  บวร
 
1. นางสาวชุติมา  เพราะสำเนียง
2. นางสาวสุภัทธญา   โพธิ์หา
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนพร  ตะเที่ยง
2. เด็กหญิงมินฑิชา  สุขสม
 
1. นายจารวัฒน์  น้อยวัฒนา
2. นางสาวนปภัช  สีลูกหว้า
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายอนันดา  ไชยรัตน์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ปาลิกา
 
1. นางชนกานต์  จันทวงศ์
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แพงยา
2. เด็กหญิงยุวดี  ผิวบัว
 
1. นางศศิมา  การะเกต
2. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เหมรา
2. เด็กหญิงภัทรา  คำล้าน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   บุญครอง
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขไสว
2. เด็กชายฮานาฟี  ขำทองทับ
 
1. นางเพชรรัตน์  แย้มกลีบ
2. นางสาวหทัยชนก  พันพงศ์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาศัยสงฆ์
2. เด็กชายมารวย  ทองดีแสน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ระแสนพรม
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงขวัญกมล  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงศรีไทย  บุญเถิง
 
1. นางนันทภัค  สมบูรณ์คงศักดิ์
2. นางสาวอัญชุลี  ผ่องศรีนวล
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เดชศักดา
2. เด็กหญิงภโวทัย  ชุมภู
 
1. นางระพี  วังเวชช์
2. นางอรวรรณ  ขุนชนะ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายธัชพงศ์  พรหมเทพ
2. เด็กหญิงระพีร์พร  ชูชาติ
 
1. นางยุพา  ประเสริฐทรัพย์
2. นางสาวช่อทิพย์  วิบูลย์
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นางสาวณัฐณิชา  เพิ่มเพียร
2. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เกตุน้อย
 
1. นายสุรินทร์  จันทโชติ
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เห่งเจ้ง
 
1. นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด
2. นายสมบัติ  มั่งมี
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงปทุมพร  ผลพฤกษ์
2. เด็กหญิงวันทนา  หนองทราย
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
2. นางศศิมา  การะเกต
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  มะหะหมัดยูซบ
2. เด็กหญิงสุวาพร  ขุนทอง
 
1. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
2. นางสาวสุปราณี  ขำประดิษฐ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงอังคนาง  พรมมา
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
2. นางสุพร  ตรีพรหม
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลากรธารากุล
2. เด็กหญิงอรนงค์  เพ็ชรข้าว
 
1. นางวันทนา  ฉางวัง
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดา  เชิดชัย
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายปัทวี  ชุ่มทอง
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงสุชาสินี  มีสีดา
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายพร้อมบุญ  เพลงกระโทก
 
1. นางวันทนา  ฉางวัง
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุญภิละ
 
1. นางทิพอาภา  สมเสียง
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญมาก
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายกำพล  บุญชิต
 
1. นางวนิดา  แสวงนิล
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองรี    
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎิน  ลงสุวรรณ์
 
1. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์
2. เด็กชายธนกร  เข็มเพชร
3. เด็กชายสุรวิศ  รักธรรม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เกิดสมบูรณ์
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กหญิงณิชฌาภัทร  อุทา
2. เด็กหญิงดวงกมล  พุธรัตน์
3. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญ
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
2. นางสาวจำลองลักษณ์  บูชา
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนัชชา  มงคลศรี
2. เด็กหญิงบุณยสุดา  ครุฑวงษ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  คงทรัพย์
 
1. นางวิภาพร  เดชกัลยา
2. นางสาวภัชรพร  เจดีย์
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายจิระวิน   สุดแสง
2. เด็กชายสิรดนัย   จันทร์ไพร
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   เพราะบุญ
 
1. นางนภาพร  เนินใหม่
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายจรูญพันธ์  ใจปิง
2. เด็กหญิงประภัสสร  พิทักราษฎร์
3. เด็กชายภูวดิท  เข็มทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  พันธุ์งาม
2. นางพิกุล  ทองอ่อน
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายธนชัย  แสวงคุณ
2. เด็กชายธิเบศร์  พินพงษ์
3. เด็กชายสมัชญ์  รอดแจ่ม
 
1. นางณัฐรภา  ภูคุ้มจันอัด
2. นางมินตรา  กิ่งเกษ
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทรมนตรี
2. เด็กชายวรวิทย์   ศิริจันดา
3. เด็กชายเกียรติยศ  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โสภา
2. นางสาวยลดา  ลาหอม
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายณัฐนิช  เลียบแสง
2. เด็กชายอดิเทพ  ประดิษฐเจริญ
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีรักษา
 
1. นางอังศุมาลี  บุญรอดอยู่
2. นางสาวสุภาพร  สุขคำ
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงจรรยามณฑน์  ประซอลี
2. เด็กชายชัยกร  ปั้นห้าว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อุตสาหะ
 
1. นางชาลินี  อารีพิทักษ์
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชิตาภา  แป้นแก้ว
2. เด็กชายปิติชัย  ดวงใจ
3. เด็กหญิงลัดดา  ลุงคำ
 
1. นายมนต์ชัย  ศรีสุข
2. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายกิตติกวิน  ประพริก
2. เด็กหญิงนุจรีย์  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายภูวดล  ทองไข่
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 1. เด็กชายตันติกร  อู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  จันหอม
3. เด็กชายอนุรักษ์  ใจหาญ
 
1. นางสมศรี  คำสุขสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาษิต  สิงห์โต
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงชลธิชา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรณิภา  บูรณะกิติ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ราชนุวงษ์
 
1. นางนันทภัค  สมบูรณ์คงศักดิ์
2. นางสาวอัญชุลี  ผ่องศรีนวล
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกิตติภัฏ  พงศ์พิศุทธิ์โกศล
2. เด็กชายพีระเดช  ชุมมิน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาววารีรัตน์  แป้นงาม
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  สลามเต๊ะ
2. เด็กหญิงปิยะดา  พวงแก้ว
3. เด็กชายอธิป  มาสะและ
 
1. นางศรัณยา  ผงผาย
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 1. เด็กชายศุภวิทญ์  อู่ทรัพย์
2. เด็กชายสุชานันท์  บุญเชิด
3. เด็กชายอรรถวุฒิ  บุญเชิด
 
1. นางพยอม  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวสุภาษิต  สิงห์โต
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กชายกิตติธัช  วัฒนรงคุปต์
2. เด็กชายพิพัฒน์  พีรพรธรรม
3. เด็กชายวันชาติ  เครือพันธ์
 
1. นางสาววรรณนิภา  หาญวีรกุล
2. นางสุกาญจนี  มั่งคั่ง
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ดาวเลี้ยง
2. เด็กชายทิวทัศน์  เข็มทอง
3. เด็กชายพงศพัฒน์  เผือกก้าม
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวหรรษา  เข็มทอง
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธงแถว
2. เด็กหญิงพัชรี  ธงแถว
3. เด็กชายสมจิตร  บัวทอง
 
1. นางสาวอัญชุลี  ผ่องศรีนวล
2. นางนันทภัค  สมบูรณ์คงศักดิ์
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมชัย
2. เด็กหญิงพัชรวรรย์  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงอังคณารักษ์  วงจันทร์
 
1. นางเสาวรภย์  ญาณสุธี
2. นางสาวยิหวา  วันดี
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 1. เด็กหญิงปพิชญา   สอาดขาว
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  ตานี
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ประดิษฐเจริญ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญครอง
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กชายก้องภพ  ด้วงจู
2. เด็กหญิงอรอุมา  รัตนทิพย์
3. เด็กชายอัครเดช  พูลมาก
 
1. นางสาวปัทมา  บุปผาวงษ์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายจักรกฤษ  เคนะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เขียวสอาด
3. เด็กชายศุภชัย  จงใจเทศ
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
2. นางสาวจำลองลักษณ์  บูชา
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กชายนพพร  ขวัญสุข
2. เด็กชายนภสินธุ์  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  แสงสุวรรณ
 
1. นางมาเลียม  เพลินสุขดี
2. นายประจักษ์ชัย  หอมลำดวน
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงนริศรา  เข็มทอง
2. เด็กชายมนัส  เกตุบรรจง
3. เด็กชายอชิตะ  เตชะดี
 
1. นางวัลณีย์  ใจยงค์
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1. เด็กชายธนาธาร  หงษ์ทอง
2. เด็กชายธัญเทพ  สุขเกษม
3. เด็กชายอธิภัทร  ฮวดหลี
 
1. นางสาวกนิษฐา  โสภา
2. นางสาวสรวงสมร  สมถวิล
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สมทรง
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจปิง
 
1. นายสมบัติ  มั่งมี
2. นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ศรีแสงงาม
2. เด็กชายศิรศักดิ์  ธรรมประดิษฐ์
3. เด็กชายอนุชา  กลิ่นหอม
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงดลพร  สุขใจดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นครคง
3. เด็กหญิงวราวรรณ  สืบแจ้ง
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
2. นางสุภาวดี  สุขชม
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายธนวัชร  นารี
2. เด็กชายวรวุฒิ  สุขจิตร
3. เด็กชายสุขสันต์  เมืองมา
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
2. นางสาวนริศรา  ทาสี
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายดนุพงษ์  ชาคำไฮ
2. เด็กชายดนุเดช  ประจำมูล
3. เด็กชายทัศภูมิ  เรืองสุขสุด
 
1. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
2. นายมนต์ชัย  ศรีสุข
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1. เด็กชายนวกาย  นาฬิกา
 
1. นายพีรภณ  จันดา
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายอนุภัทร  ระโหฐาน
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใบทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คนซื่อ
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรชิต
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังตูม 1. เด็กหญิงนิรดาพร  เพียรงาม
 
1. นายสมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงดากานดา  อนุมาตย์
 
1. นางดาหวัน  คำวัจนัง
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงแพรวนภา  จันทร์เอี่ยม
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงปานชนก  แป้นงาม
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ใจยงค์
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงแพรวรรณ  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พฤกษ์สุนันท์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพรลดา  ปฐมพรพงศ์
 
1. นางสาวบุษบง  ศรีรุ่งเรือง
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงวันทนา  เลี่ยมรัตน์
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อยู่สุข
2. เด็กชายชาคริต  สอยสละ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิวิลัย
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงรตา  รุ่งกลิ่น
6. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  เนตร์ประมงค์
7. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  หน่องพงษ์
8. เด็กหญิงอังคณา  สุขมาก
 
1. นางสาวจิราพร  สอยสละ
2. นายณัฐพล  พรหมมินทร์
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ด้วงหนองบัว
2. เด็กหญิงกาญชนก  ทัพแย้ม
3. เด็กหญิงจันจิรา  สีนาคสุก
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ส่งสุข
5. เด็กชายนนทพัทธ์  ใบทอง
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใบทอง
7. เด็กหญิงนุชจิรา  สุทาวัน
8. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญกลาง
9. เด็กหญิงปานชนก  แป้นงาม
10. เด็กหญิงปุณยาพร  สอนบาล
11. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
12. เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
14. เด็กหญิงอัยยาวีร์  สีขวัญม้า
15. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
2. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
3. นางสาวปิยะพร  หอมละออ
4. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1. เด็กชายจตุภรณ์   สืบจากศรี
2. เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง
3. เด็กชายณัฐภัทร  สมศรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมเลิศ
5. เด็กหญิงนารีวัลย์  สืบจากสิงห์
6. เด็กหญิงนิติยา  บุญเชื้อ
7. เด็กหญิงนิภาพร  แตงอ่อน
8. เด็กหญิงปพิชญา  กาศโอสถ
9. เด็กหญิงระวีวรรณ  เขียวงาม
10. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ฤทธิแพทย์
11. เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย
12. เด็กชายวัชระ  คลองบ่อ
13. เด็กชายศาสวัติ  จันทร์ศรีทอง
14. เด็กหญิงศิริพร  ลาที
15. เด็กหญิงสุชาดา  นาคา
16. เด็กหญิงสุพิชชา  สมบูรณ์สุข
17. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งเรียน
18. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งเรียน
19. เด็กชายเด่นดนัย  ครองยุติ
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทศรีคำ
 
1. นางสมพร  พรมมา
2. นางสมศรี  วังเวียง
3. นางจัตุรงค์  พฤกษศรี
4. นางสาวธนาวรรณ  มุ่งมงคล
5. นางสาวปริยาภัทร  แสงอรุณรัตน์
6. นายพิชิต  ชัยมณี
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายกฤตเมธ  แก้วมณี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชำนาญกิจ
3. เด็กหญิงกาญจนา  เปรมปรีดิ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงตระกูล
5. เด็กหญิงชนาภา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. เด็กหญิงถลัชนันท์  เขมเกษม
7. เด็กหญิงธนพร  ยิ่งสบาย
8. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ
9. เด็กหญิงนารีรัตน  นิมิตรกุล
10. เด็กหญิงพิมพ์อัมพร  จีระออน
11. เด็กหญิงฟ้าใหม่  พรมสวัสดิ์
12. เด็กหญิงวณิชยาภรณ์  สุกาสนธิ์
13. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่สำราญ
14. เด็กหญิงวรารัตน์  อยู่สำราญ
15. เด็กหญิงวันวิสา  ตรีพิมาย
16. เด็กหญิงศศิเอม  กองกุศล
17. เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยบุรินทร์
18. เด็กหญิงสุพัทรา  แสงประทีป
19. เด็กหญิงหทัยวรรณ  พรรณเรณู
20. เด็กหญิงอัยดา  วงษ์ปัน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  พุมมา
2. เด็กหญิงกานติมา  ขาวเจริญ
3. เด็กหญิงกิติ์สิริรัตน์  วังวิสัย
4. เด็กหญิงกุรุพิลว์  เพียรพิทักษ์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  โภคสมบัติ
6. เด็กหญิงชนัญญา  ประณีตพลกรัง
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แซ่แต้
8. เด็กหญิงดวงรัตน์  พุทธศัย
9. เด็กชายทวีพงศ์  แซ่แต้
10. เด็กหญิงนฤมล  กริ่มใจ
11. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีทองย้อม
12. เด็กหญิงพีรพัฒน์  รอดเจริญ
13. เด็กหญิงภัณทิรา  เสตางกูล
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงศิลป์
15. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยภาษ๊
16. เด็กหญิงรัตนากร  อุคำพันธ์
17. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ
18. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็งบุบผา
19. เด็กหญิงสุทธิดา  แดงหยง
20. เด็กหญิงอารีวรรณ  ทองใบ
 
1. นางสาวกฤษณา  ขำปากพลี
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายการัณยภาส  อินทรจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติยา  แป้นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสือทอง
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญภู่
5. เด็กหญิงธิติกาญจน์  ราวพิมาย
6. เด็กหญิงนันทัศพร  มะลิทอง
7. เด็กชายนิวัต  ธีรเวชสรางกูล
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองอ่อน
9. เด็กหญิงพรนภา  พิศดาร
10. เด็กชายพิชิตชัย  พูลศิลป์
11. เด็กชายพีช  บุญกิม
12. เด็กชายภาคิไนย  หอมมาก
13. เด็กชายรัตนโชติ  ไชยสีดา
14. เด็กหญิงวรรณา  ปุยอ๊อก
15. เด็กชายวุฒิชัย  ดิษบง
16. เด็กหญิงศิตารมณ์  อินทร์ทอง
17. เด็กชายสยมภู  นาเรียนเขตร
18. เด็กชายสิทธิศักด์ิ  แสงดี
19. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวผึ้ง
20. เด็กหญิงสุพรรษา  พูลสาย
21. เด็กหญิงสุภาพิศ  บุญกิม
 
1. นายเสมอ  สอนแสง
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
3. นางสาวชญากาณฑ์  สังฆธรรม
4. นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วคำ
5. นางนุชา  ผลจันทร์
6. นางกิตติยา  คุ้มวงษา
7. นางวันเพ็ญ  นาดี
8. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายวีระพงษ์  กายเงิน
 
1. นางสาวจงกล  กายเงิน
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองซอยท้าว
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายวาดิน  อินทร์ศิริ
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายศักดา  มูฮำหมัดอาลี
 
1. นายนาถนที  ปลีประทุม
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายเจษฎา  ยิ่งดัง
 
1. นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย์
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กชายนัฐภูมิ  บุปผาชาติ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะกา 1. นางสาวณัฐกาล  สุขหอม
 
1. นางจารุพร  พวงพุฒ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงวรรณพร  เกตุทอง
 
1. นายจักริน  บุตรสอน
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนฤมล  กิ่งสอน
 
1. นางสิริสรณ์  ศักดิ์รามินทร์
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสอน
 
1. นางภัทราภรณ์  รักษาพล
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงสาลี่  ยังวัฒนา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงบงกช  ภู่มาลา
 
1. นางสุรีรัตน์  แหยมประสงค์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  แสงสอน
 
1. นางสมพร  พลธนาภัส
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงรัตนาขวัญ  สายทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลิศภานุมาศ
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายภราดร  ครคง
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาริกา 1. เด็กชายวีรยุทธ  ตุลาคม
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ศิริมหา
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแสง
 
1. นายนิคม  พลศรี
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลูกอินทร์
 
1. นางกฤตยา  สมปอง
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายธุวนนท์  รุ่งสว่าง
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะหมัด
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 1. เด็กชายขวัญหล้า  นามขันธ์
 
1. นางทิพอาภา  วิลัย
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กชายศศินันท์  สร้างธรรม
 
1. นางสัมพันธ์  ถาวรเจริญ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายอภิรักษ์  วันเสือ
 
1. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าชัย 1. เด็กชายสิริกร  กาลิก
 
1. นางสาวสังเวียน  ใจบุญ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงอนัญญา  พูลสมบัติ
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กหญิงบงกช  บรรเทาทุกข์
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  เขียวงาม
 
1. นางสมพร  พรมมา
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติมา  นุชแดง
 
1. นางมาเรียม  ประไพ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปิดตามาตา
 
1. นางนันทนา  อุดมศิลป์
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงอัมพร  สร้อยเสนา
 
1. นางสุนันท์  พงษ์ทอง
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กหญิงลลิดา  เขียวสุภาพ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงชลลดา  นิลสุวรรณ์
 
1. นางอัจฉรา  ศรีญากูล
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ขวัญสุข
 
1. นางชวนชื่น  ทัศนา
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงวานิสสา  แปดทิศ
 
1. นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิลาสิณี   มะมูดี
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  พิมพ์มั่ง
 
1. นางสาวจงกล  กายเงิน
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กหญิงเขมิกา  เต็มเปี่ยม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กชายอภินันท์  พรมโสภา
 
1. นายนัทธิ์ธนิน  กระมล
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายสุทัศน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายผ่อง  วงศ์ไชย
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านพริก    
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายพิทัดษ์  สุขเจริญ
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล
 
1. นางเทียมใจ  โพพิจิตร
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายพงศธร  เพิ่มสุข
 
1. นางลัดดา  คำแก้ว
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายสุทธิกร  มัยญะกิต
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายปรัชญา  ปานทิม
 
1. นางอัชญารัตน์  สมรอบรู้
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนวิชย์  อารีบี
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายนพรัตน์  เหมือนมาตร
 
1. นางสาวอักษราภัค  อาตมียะนันท์
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายคมสัน  สีเขียว
 
1. นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร    
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงพิชาดา  ดอนจิ๋วไพร
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เลียบแสง
 
1. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  พรมนิล
 
1. นายนาถนที  ปลีประทุม
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชำนาญไทย์
 
1. นายนัทธิ์ธนิน  กระมล
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านพริก    
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พฤกษ์สุนันท์
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กหญิงบงกช  บรรเทาทุกข์
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงอภิสรา  เกตุสิงห์
 
1. นางสุนันท์  พงษ์ทอง
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  จันทวงษ์
 
1. นายจักริน  บุตรสอน
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางแก้ว  พรมหลวงศรี
 
1. นางสาวชัญญานุช  ศรีวิเชียร
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงหมวย  โซว์
 
1. นางภัทราภรณ์  รักษาพล
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทาบุดดา
 
1. นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิลาสิณี   มะมูดี
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าชัย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลมงคล
 
1. นางสาวสังเวียน  ใจบุญ
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายวีระพงษ์  กายเงิน
 
1. นางสาวจงกล  กายเงิน
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายวาดิน  อินทร์ศิริ
 
1. นางลัดดา  คำแก้ว
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงวันทนา  เลี่ยมรัตน์
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงวรรณพร  เกตุทอง
 
1. นายจักริน  บุตรสอน
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญกิม
 
1. นางสิริสรณ์  ศักดิ์รามินทร์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสอน
 
1. นายแสงชัย  สืบวงษ์
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงลักษิกา  แดงก้อ
 
1. นายณรงค์  ผลแย้ม
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายอัครพล  เทียนเรียว
 
1. นางสกุณา  โบสถ์ขาว
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายธนากร  เอี่ยมเลิศ
 
1. นางอภิรดี  คุณประทุม
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายชนะภัย  บุญเกิน
 
1. นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายพงศธร  เพิ่มสุข
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายชยานันต์  คำเพ็ญ
 
1. นางสาวสุดา  ระสา
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุวรรณะ
 
1. นางนันทนา  อุดมศิลป์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธัญวุฒิ  นารี
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม    
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสาวพรวิภา  จารุจิตร์
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงเพชรชมพู  เพิ่มสุข
 
1. นายกระจ่าง  คำแก้ว
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงอลิศฟารีดา  สุขเขียว
 
1. นางอัจฉรา  ศรีญากูล
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  สนิทรักษา
 
1. นางนันทนา  อุดมศิลป์
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  หอมจันทร์เจริญ
 
1. นางสาวกัญญาณัฎฐ  พันธ์ผลไร่
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงจันนิภา  คงบุญ
 
1. นางสาววิชชุดา  จันทา
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงชญานุตน์  วาสกุล
 
1. นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชุ่มมุณีรัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  เกตุน้อย
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กหญิงอรพิมล  อิ่มพร
 
1. นางสาวปราณี  ยืนยง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงทอง
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสอน
 
1. นายแสงชัย  สืบวงษ์
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงลักษิกา  แดงก้อ
 
1. นายณรงค์  ผลแย้ม
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงนิสากร  พร้าวงษ์
 
1. นางสิริสรณ์  ศักดิ์รามินทร์
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. นางสาวประกายฟ้า  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวสุณี  จันทร
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลอง14    
382 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สายเรียม
2. เด็กหญิงจิรัชญาพร  ฤกษ์มงคลดี
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงทอง
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  เรียงวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐพร  ปานแดง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงมั่น
8. เด็กชายดนุพงษ์  ชาคำไฮ
9. เด็กชายทศพล  ชาคำไฮ
10. เด็กชายธรรมธัช  มาลัย
11. เด็กหญิงธิราภรณ์  มูลประจักษ์
12. เด็กชายนพวิทย์  มุขดา
13. เด็กหญิงนฤมล  ทรัพย์ประเสริฐ
14. เด็กชายประวีณ  เจริญสุข
15. เด็กชายปัญญา  พรหมนอก
16. เด็กหญิงพิชญา  ศิริทรัพย์
17. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
18. เด็กชายมีชัย  -
19. เด็กชายมีโชค  -
20. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เจ๊ะสมาแอน
21. เด็กหญิงวันทนา  เลี่ยมรัตน์
22. เด็กหญิงวิภาดา  ศิริฟัก
23. เด็กชายศุภกิจ  ขวัญสุข
24. เด็กหญิงสฐาพร  ประทุม
25. เด็กชายสมโภชน์  ลี้กุล
26. เด็กชายสิริภพ  ชมสวนสวรรค์
27. เด็กหญิงสุภัตรา  พาขุนทด
28. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มาลัย
29. เด็กหญิงเยาวภา  นงค์พรมมา
30. เด็กชายเอกลักษณ์  กุลศักดิ์
 
1. นายธีระนันต์   สิงหนาท
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
3. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
4. นางลัดดา  สนธิ
5. นางสาววราสินี  อยู่สุนทร
6. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
7. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
8. นายสันธาน  จันทะมุด
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายภราดร  ครคง
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลูกอินทร์
 
1. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายนัฐกร  นกน้อย
 
1. นางลัดดา  คำแก้ว
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กชายธนากรณ์  ฉ่ำแจ่ม
 
1. นายปิยพงษ์  ไทยมา
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายนพพล  จินดานิล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนวิชย์  อารีบี
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร    
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสาวสุดา  ระสา
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์   สวัสดิ์ศิลป์กนก
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงบุษบา  ลุงคำ
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ศึกษา
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางแก้ว  พรมหลวงศรี
 
1. นางสาวสุนีย์  บุญเฉลียว
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ขวัญสุข
 
1. นางชวนชื่น  ทัศนา
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดนาหินลาด 1. เด็กหญิงปพัชญา  อุ่นอารมณ์
 
1. นางสาวชุติมา  เพราะสำเนียง
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงพรรณารายณ์  จำรัส
 
1. นางนันทนา  อุดมศิลป์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงภัทรมัย  ไกรวรรณ
 
1. นางสุนันท์  พงษ์ทอง
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนุสรา  แสงเนตร
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงหมวย  โซว์
 
1. นางบุษบา  เครื่องสาย
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าชัย 1. เด็กหญิงสุนิษา  มูลเสถียร
 
1. นางสาวสังเวียน  ใจบุญ
 
402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชวดบัว 1. เด็กชายจิรวัตร  จวนเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ยอดอ่อน
3. เด็กชายนพรัตน์  ธรรมประดิษฐ์
4. เด็กชายปฏิภัณฑ์ภรณ์  ร่มเกตุ
5. เด็กชายพงษ์ดนัย  พิมพ์จุฬา
6. เด็กหญิงพัชราพร  อ่วมอุไร
7. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เฮงทองเลิศ
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียววิจิตร
 
1. นางมัณฑรี  โพธิดิลก
2. นางสาวอลิสา  จวนเจริญ
3. นายเกษมสรรค์  สุจริต
 
403 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายบรรดาศักดิ์  คล่องแคล่ว
4. เด็กชายบุณยกร  พืบขุนทด
5. เด็กหญิงวรรณวิไร  ธนเปี่ยมพัฒน์
6. เด็กชายวรากร  แก้วตาล
7. เด็กชายสมโภชน์  ป้อมแก้ว
8. เด็กหญิงสิตาภา  แจกอง
9. เด็กชายสิริพรชัย  คล่องแคล่ว
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำดิษฐ์
 
1. นางรัตนา  ชัยชุมพร
2. นางสาวพรทิพย์  ถนนทอง
3. นางสาวมาริสา  จั่นแก้ว
 
404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงดี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาตชัยสิงห์
3. เด็กชายนันท์ชัย  จันทร์เลื่อน
4. เด็กหญิงนิพัฒพร  สุริยา
5. เด็กหญิงภัทรภร  คุ้มสอาด
6. เด็กชายสราวุธ  โพนเงิน
7. เด็กชายสิทธิพร  สิงห์สกล
8. เด็กหญิงอริสรา  ชาวกัณหา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อิงรัตนชัยรัตน์
2. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
3. นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี
 
405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพา
2. เด็กหญิงธนันดา  เสนอใจ
3. เด็กหญิงรุจิรา  กมลดี
4. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ศรี
5. นางสาววาเลนไทน์  ธิบดี
6. เด็กหญิงสุวรรณี  ภููมิเสมอ
 
1. นางกนกวรรณ  เรืองศรี
2. นางกัลยา  ดาวศรี
3. นายโสภณ  อั๋นบางไทร
4. นางสาวภณัฐญา  สุขตลอด
 
406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจิรัชญาพร  ฤกษ์มงคลดี
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงทอง
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนฤมล  ทรัพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงปทุมพร  ผลพฤกษ์
6. เด็กหญิงพิชาดา  ดอนจิ๋วไพร
7. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
8. เด็กหญิงวันทนา  เลี่ยมรัตน์
9. เด็กหญิงเยาวภา  นงค์พรมมา
 
1. นางสาววัชรี  มิศิริ
2. นางดุจเดือน  ศรีสุข
3. นางสุวณี  สระทองเมา
4. นายชัยวัฒน์  จันทัน
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ฮวดเล็ง
2. เด็กหญิงมินตรา  อ่อนละออ
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  สังข์แก้ว
4. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องแก้ว
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  มณีฉาย
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายโชติธนพัฒน์  สุขไพบูลย์
4. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักวงษ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  นิลบุดดา
3. เด็กหญิงพิมมาดา  วิจิตรโท
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ธูปาดิลก
5. เด็กหญิงรามิล  สร้อยระย้า
6. เด็กหญิงรุจรวี  พรมโสภา
7. เด็กหญิงเทียนเนตร  พลภาณุมาศ
8. เด็กหญิงเมทินี  วีระเดช
 
1. นางรำพึง  แขมโค้ง
2. นางสาวปัทมา  วาสสามัคคี
 
409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กว้างนอก
2. เด็กหญิงธนาภา  ทิพพะ
3. เด็กหญิงปวีณา  สุขเหลือ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีสอาด
5. เด็กหญิงวรรณชนก  อินทรประเสริฐ
6. เด็กหญิงเขมมิกา  เชียงทอง
7. เด็กหญิงเนตรนภิส  บุปผา
8. เด็กหญิงแสงจันทร์  ทองเทียน
 
1. นางสาวกมลชนก  นิลวิเศษ
2. นางลักษิกา  ยวงสอาด
3. นางลภัสรินทร์  ปนาวัฒน์ธนยศ
4. นายพิทักษ์  อินทร์ขาว
5. นายประชุม  บำรุงจิตร์
 
410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงจันจิรา   อิบรอฮีม
2. เด็กหญิงณัฐตชา   มินศรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   นนทรีย์
4. เด็กหญิงปั้นดาว  เลาะภูมี
5. เด็กหญิงพิริดา  นนทรีย์
6. เด็กหญิงวรัญญา  เบะกิ
 
1. นางชื่นจิต  พูลทรัพย์
2. นางอัจฉรา  ศรีญากูล
3. นางสาวไพรัตน์  แปลงศรี
 
411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายนพพล  รักญาติ
2. เด็กชายนวมินทร์  รักประเสริฐ
3. เด็กชายภารดร   สุดศิริ
4. เด็กชายภูวนนท์  ภูนุช
5. เด็กชายอานัติชัย  ไกรกมล
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นายพิศนุ  อุไรรัมย์
 
412 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 1. เด็กหญิงชนินาถ  บัวสระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมพร
3. เด็กชายธนากร  บุญชู
4. เด็กชายวรรธนะ  รุ่งเรือง
5. เด็กชายวิษณุ  ป้องภัย
 
1. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
2. นายเสกสิทธิ์  ทองเหวียง
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พันสารี
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุบผา
3. เด็กชายธนภรณ์  กลับสงวน
4. เด็กชายธนาธาร  หงษ์ทอง
5. เด็กชายนวพล  สัจจะพันธ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  แสงศศิธร
2. นางสาวสรวงสมร  สมถวิล
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายธนบดี  ทองศรีม่วง
2. เด็กชายธนรัฐ  ศิริ
3. เด็กชายศิวกร  กุนที
4. เด็กชายสราวุฒิ  ทองอร่าม
5. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์ทอง
 
1. นางเยาวลักษณ์   ตันสกุล
2. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กชายวราพงษ์  พุ่มพิจิตร
2. เด็กชายเอกพล  ตระพรม
 
1. นายสิทธิชัย  คำเงิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายทินภัทร  ดวงใจ
2. เด็กชายสมพล  เคนะ
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี
2. นางสาวเสาวนีย์  อิงรัตนชัยรัตน์
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กชายพิชิตพนธ์  อำมะรึก
2. เด็กชายรุ่งเจริญ  จันทะวงษ์
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญพร
2. นายชัชวาล  คลองบ่อ
3. นางสาวณัฐริกา  ดาแก้ว
4. นายธวัชชัย  วรรณา
5. เด็กหญิงนวิตา  สะอิเดี๊ยะ
6. นายนันทนา  ธารี
7. นายพงษ์พันธุ์  จันดี
8. นางสาวมณีรัตน์  เนื่องจากหนู
9. เด็กหญิงยุวดี  จิตต์ขำ
10. นายวุฒินันท์  จิตจาก
11. นางสาวสุกัญญา  วังยายฉิม
12. นายสุดสาคร  พรมรัตน์
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มั่นคง
14. เด็กชายสุวิชา  คชเถียร
15. เด็กชายอลงกรณ์  ผาจันทร์
16. นายอัฐษฎา  สะอิเดี๊ยะ
 
1. นางกิตติยา  ทองใย
 
419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภารา
2. เด็กชายพัฒนสิทธ  ดีเส็ง
3. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมิแดง
4. เด็กชายวงสุวรรณ  นิจพัฒน์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  นิจพัฒน์
6. เด็กชายศิลา  จรหนู
 
1. นางปราณี  แสงสุวรรณ
2. นางทรงศรี  คงมั่น
3. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงชุติมา  ชื่นอารมย์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยงยุทธ
4. เด็กชายภัทรภณ  ระศรี
5. เด็กหญิงรุจิสา  จิตรมั่น
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฉ่ำประวิง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
2. นางนัยนา  กลิ่นหวล
3. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายกฤษดา  บุญเสริม
2. เด็กชายพลวัฒน์  แสงยี่
3. เด็กชายรพีภัทร  เณรแก้ว
4. เด็กชายรัฐพงษ์  พรมกลิ่น
5. เด็กหญิงสุพรัตรา  เจ๊ะมิน
6. เด็กชายอภิวัฒน์  วันหวัง
 
1. นายอิสระ  อินทชิน
 
422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  ยีดำ
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พุทธศิริ
3. เด็กชายดนุสรณ์  ศรีบุตร
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  จ่างทอง
5. เด็กหญิงวรางคณา  พร้อมสินทรัพย์
6. เด็กชายวรโชติ  สิริยานนท์
 
1. นางองุ่น  บุญรอดอยู่
2. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
3. นางสาวหฤทัย  โพนสัย
 
423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายกฤตพต  เนียมปาน
2. เด็กชายจักริน  กันเจียก
3. เด็กชายวรวุฒิ  วิเศษฤทธิ์
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  วงศ์เจริญ
5. เด็กชายสิทธิโรจน์  แสงดี
6. เด็กชายอภิสร  ปุยอ๊อก
 
1. นายสมชาติ  สุทธิผาสุข
 
424 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไวสุภี
2. เด็กชายธนบดี  เอมอ่อน
3. เด็กชายนวพล  คูณโห
4. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองบุบผา
5. เด็กชายสุทธิกานต์  แก่นเจ๊ก
6. เด็กชายอภินันท์  จารย์ลี
 
1. นางอัชญารัตน์  สมรอบรู้
2. นางวนิดา  นวลจันทร์
3. นางชนัญชิดา  ชมภูนุช
 
425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายธนวินท์  แย้มสุนทร
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์  สนบำรุง
3. เด็กชายปรวัตร  บุญสำเร็จ
4. เด็กหญิงพรพิมล  การะเกต
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ศรเมศิริ
6. เด็กชายเพ็ชร  ปอยงาว
 
1. นางสังวาลย์  โพธิ์ขวัญ
2. นางสาวอรทัย  อินแสวง
 
426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายชลิต  จันทร์พิรม
2. เด็กชายชุติวัต  ทรัพย์วิจิตร
3. เด็กชายธรรมรัตน์  หงษ์บุญ
4. เด็กชายพรศักดิ์  นครวงษ์
5. เด็กชายวายุวัฒน์  ม่วงเขาแดง
6. เด็กชายเตชินท์  รอดประจง
 
1. นายสิทธิพร  คำแก้ว
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เขียวดวงดี
 
427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พัวสกุล
2. เด็กชายฉันทวัฒน์  โคตะดี
3. เด็กชายพรพณา  ยอดมิ่ง
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แฟงรัก
5. เด็กหญิงสุพิชชา  นวลเลิศ
6. เด็กชายไชยพัทธ์  ทองขัน
 
1. นางอนุชสรา  กัณหา
2. นางสุมาลี  ดำรงสุสกุล
3. นางสาววรรณา  ศรีจันทรา
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายธันวา  ปลั่งสอน
2. เด็กหญิงนวลนภา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงปนัทดา  อุ่นลอย
4. เด็กหญิงปลายฝน  ทองทับ
5. เด็กหญิงลลิดา  โชติสวัสดิ์
6. เด็กชายไพรวัลย์  ภู่สะอาด
 
1. นายเทิดชาย  ทองอ่อน
2. นางพิกุล  ทองอ่อน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  พันธุ์งาม
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงกชกร  ท้าวพยุง
2. เด็กชายธนธิต  เมฆสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  อิ่มพร
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คำเจริญ
5. เด็กชายสิงหภพ  ผึ้งแก้ว
6. เด็กหญิงไพรัตน์  กางทอง
 
1. นางพยูร  ดาวดวงสุก
2. นางนัยนา  วงศ์ศิริ
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังตูม 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สาริวงศ์สา
2. เด็กชายธนพล  ภิญโญ
3. เด็กหญิงปุษยทิพย์  งามมีศรี
4. เด็กหญิงพัชรพร  ใจบุญ
5. เด็กชายอภิชัย   กันสีเวียง
6. เด็กหญิงเบญญา  พันแสน
 
1. นายสมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ
2. นายวรวุฒิ  ถนอมทรัพย์
3. นางรัตนา  เกตุศิริ
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายขจรศักดิ์   อินทโพธิ์
2. เด็กชายปรินทร  แซ่หว่อง
3. เด็กหญิงวรรณรดา  เพ็ชรคุ้ม
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิราวงศ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  สนสง่า
6. เด็กหญิงอัชราวลัยณ์  สุทธิชัยฤทธิ์
 
1. นางดารา  พูลศิลป์
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายคุณากร  อ้อยขาว
2. เด็กชายธนกฤต  พันธ์ศิริ
3. เด็กชายธนาธิป  บุญประกอบ
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  เจริญศิลป์
5. เด็กชายสมภพ  พรปกเกล้า
6. เด็กชายสุรวินท์  หลิ่มวร
 
1. พันจ่าเอกสมาน  ท่ากลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
3. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนน้อม
2. เด็กชายรัชชานนท์  โสภาน้ำ
3. เด็กชายวชิราวุฒิ  ธรรมลึก
4. เด็กชายวริทธ์ธร  ทองโสภณ
5. เด็กชายศิริศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายหิรัญ  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวกฤษณา  ขำปากพลี
2. นางสาวดวงกมล  แซ่ลี
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายธีรวุฒิ  มานมาน
2. เด็กชายพงษ์นรินทร์  วังสะตัง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ฮานาฟี
4. เด็กชายวิเชษ  อิ่มหนำ
5. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  แม่ประสบ
6. เด็กชายศราวุธ  ยิ้มแย้มนาม
 
1. นายสุวิทย์  ตานี
2. นางอโนมา  ตานี
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสอน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กชายปริญญา  วงศ์พยัคฆ์
4. เด็กชายวิรวัชน์  เข็มทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สงเนย
6. เด็กชายอนุชิต  งามเจริญ
 
1. นายปราโมทย์  บัวสุข
2. นางสัมพันธ์  ถาวรเจริญ
3. นางวิภา  บัวสุข
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จักร์บุญมา
2. เด็กชายจีรพันธ์  มะลิวัลย์
3. เด็กชายธนดล  ดียิ่ง
4. เด็กชายอทิตยา  จันทร์บก
5. เด็กหญิงอรอุมา  รัตนทิพย์
6. เด็กชายอัครเดช  พูลมาก
 
1. นายเกษม  ผลมา
2. นายสุรเดช  ขันแก้ว
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงปภาพินท์  ป้อมเรือง
2. เด็กหญิงพรธิดา  บ้านใหม่
3. เด็กหญิงมนสิการณ์  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงหยาดเพชร  คงอินทร์
5. เด็กหญิงอธิตยา  กุลวงค์
6. เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
2. นางนัยนา  กลิ่นหวล
3. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายทศพล  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงปัทมา  ช่องาม
3. เด็กหญิงยุวดี  ภูผาลี
4. เด็กหญิงวรรนิษา  รัตนทั่ง
5. เด็กหญิงเพ็ชรน้ำหนึ่ง  เข็มทอง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาตะคูณ
 
1. นายอนันท์  บานเย็น
2. นายสมบูรณ์  บุญมาก
3. นายจักริน  บุตรสอน
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงจนัญญา  บุตรดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานสี
3. เด็กชายภาคนิพนธ์  ธุระตา
4. เด็กชายภูวนัย  มูลชาลี
5. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขเสงี่ยม
6. เด็กหญิงวรรณศิริ  แก้วโพธิ์
 
1. นายสมุทร  ขันอาษา
2. นายบำรุง  แดงขำ
3. นางทองหล่อ  รัชตปวุฒิ
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. นายจักรพงษ์  คล้ายคลึง
2. เด็กชายชูเกียรติ  กระแสโสม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โหยหวล
4. เด็กชายธีรวุฒิ  สันทอง
5. นายปิยะสุข  ไมย์เจริญ
6. เด็กชายวรยุทธ  แว่นแก้ว
7. เด็กชายสันติภาพ  อรัญมาลา
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ชวัญสุข
 
1. นายธนะบูลย์  สหัสสานนท์
2. นายผ่อง  วงศ์ไชย
3. นายโสภณ  อั๋นบางไทร
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภูฟ้า  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายรติพงษ์  พังสอาด
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางมัณฑนา   บำรุงจิตต์
2. นางวันเพ็ญ  สุขนิคม
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  บำรุงจิตต์
2. เด็กหญิงพรรัมภา  ทับเนียม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปั้นเงิน
 
1. นางพรวิภา  เชยกลิ่น
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงจันจิรา   อิบรอฮีม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   นนทรีย์
3. เด็กหญิงนัทธมน  หลังสัน
 
1. นางอัจฉรา  ศรีญากูล
2. นางสาวไพรัตน์  แปลงศรี
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภมาศ  เพชรร์รุ่ง
 
1. นางดลลักษณ์  สุขพูล
2. นางมลทิรา  ภู่พิริยาภรณ์
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปั้นห้าว
2. เด็กหญิงอนัญญา  ลัดดาวงษ์
3. เด็กหญิงแพรวา  พุ่มพวง
 
1. นางชาลีนี  อารีพิทักษ์
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธนัญญา  บุญเรือง
3. เด็กหญิงฟาว  เชน
 
1. นายเทิดชาย  ทองอ่อน
2. นางพิกุล  ทองอ่อน
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กหญิงวรรณพร  อัยรา
2. เด็กหญิงอรอุมา  พูลสุวรรณ
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  เกตุน้อย
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
2. นายวิชา  เอี่ยมแสง
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บำรุงจิตต์
2. เด็กหญิงพรรณารายณ์  จำรัส
3. เด็กหญิงอนันตญา  สร้อยมุกดา
 
1. นางนันทนา  อุดมศิลป์
2. นางชนกานต์  จันทวงศ์
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงดรุณี  เข็มพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรกานต์  มูลกระแสร์
3. เด็กหญิงไอญาดา  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นางศรีประชา  บำรุงจิตร์
2. นางบุษยลักษณ์  วัดสง่า
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจารุเพ็ญ  จอมจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐฌา  ปานแดง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีมุข
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
2. นางลัดดา  สนธิ
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดงแขวน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริภักตร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงอรัชพร  จอมอ๊อด
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ทนเสถียร
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์ใส
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  องอาจ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มนต์ศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญตา
2. นางสุขสมาน  คำดี
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1. เด็กหญิงจริดา  ม่วงเขาแดง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  โคจำนงค์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พลอาษา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ดุงโคกกรวด
2. นางสาวสรวงสมร  สมถวิล
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายธัชพงษ์  พรหมเทพ
2. เด็กชายพีรพล  ประทีป
3. เด็กชายรัฐพงศ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวบังอร  ศรีสอาด
2. นายธนัท  กอบแก้ว
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงตวิษา  ประสิทธิ์อ้น
2. เด็กหญิงนภัสสร  กุลศักดิ์
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นามคุณ
 
1. นางลัดดา  สนธิ
2. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พลสงคราม
 
1. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
2. นางสุมลทิพย์  กาชู
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐมล  ทองมาก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิรินุช
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ยอดหงษ์
 
1. นางประภาวัลย์  รอดวัฒนกุล
2. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ร่วมวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐยวา  อับดุบเลาะห์
3. เด็กชายอิทธิพล  คำพานิช
 
1. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
2. นางสาวรุ่งรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ผู้ดี
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บูชาทิม
3. เด็กชายศุพกฤติ  บำรุงเขตร์
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
460 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายมังกรทอง  โฆสิวัฒน์
2. เด็กชายหนามไผ่  ซาแสงบง
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวดวงเดือน  ปานเพ็ชร
 
461 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงรัดดาวรรณ์  บุญควร
2. เด็กชายรัตนพล  มาคุ้ม
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์นางรอง
 
462 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงนวลนภา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  บรรดา
 
1. นางสาวหรรษา  เข็มทอง
2. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
463 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาริกา 1. เด็กชายประจักรธรรม  สระทองจันทร์
2. เด็กชายภูรีนนท์  เสียมภูเขียว
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ศิริมหา
2. นางสาวขัตติยา  เข่งเงิน
 
464 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กชายพงษ์เทพ  พงษ์สุข
2. เด็กชายวรฤทธิ์   วิมลไม
 
1. นางวิภาพร  เดชกัลยา
2. นางสาวสัมฤทธิ์  ศรีสัย
 
465 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มามี
2. เด็กหญิงเมธินี  หม่อง
 
1. นางจิราพร  ชื่นจันทร์
2. นางวราภรณ์  สว่างสุข
 
466 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวริศรา  หง้าฝา
2. เด็กหญิงอรปรียา  เนียเซ็น
 
1. นายนิรันดร์  สู่เสน
2. นายทวีศักดิ์  ลาเต็บ
 
467 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายบุริศร์  ท้วมสุนทร
2. เด็กหญิงเกณิกา  นัคเรต
 
1. นางมินตรา  กิ่งเกษ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขวัญสุข
 
468 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลอง31 1. เด็กชายชนสรณ์  วงษ์เจริญ
2. เด็กชายวีรยุทธ  คุ้มวงษ์
 
1. นางณัฐชยา  พิมพ์ทรายมูล
2. นางสำราญ  รักอิสระ
 
469 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายณัฐดนัย  เลียบแสง
2. เด็กชายธนพัฒน์  เลาะลาเมาะ
 
1. นายสาวิตร  หนองแสง
2. นางสาวสุภาพร  สุขคำ
 
470 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงนวรัตน์  อิ่มพร
2. เด็กชายสิงหภพ  ผึ้งแก้ว
 
1. นายจีรพงษ์  เขตรำพรรณ
2. นางสุรีรัตน์  วรวงศ์
 
471 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงณัฐชญา   วงค์ซัน
2. เด็กหญิงอินธิดาพร   อารีซา
 
1. นายเชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย
2. นางสาวพรพิมนต์  ทองคง
 
472 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เผ่าศรีเผือก
2. เด็กชายอนวัฒน์  พังธัง
 
1. นายสันธาน  จันทะมุด
2. นางสาววราสินี  อยู่สุนทร
 
473 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายก้องภพ  จิตตบุตร
2. เด็กชายชัยพร  ดาวศรี
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวนริศรา  ทองย้อย
 
474 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กชายชัยอนันต์  แสงบุญลือ
2. เด็กชายชินกร  เขตรำพรรณ
 
1. นางสาวปัทมา  บุปผาวงษ์
 
475 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดนาหินลาด 1. เด็กชายวรรณภูมิ  นุ่มนวล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ถินมา
 
1. นายปฏิวัติ  มูลศรี
2. นายวิศาล  แดงประเสริฐ
 
476 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีตะปัญญะ
 
1. นายอภิรักษ์  รัตนโชติ
2. นางสรวดี  โพธิ์ศรี
 
477 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง    
478 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภรณ์นิภา  มีสุข
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
479 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายปวิตร  เนียมปาน
2. เด็กชายปิติพงษ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
 
480 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แช่มช้อย
2. เด็กชายอนุชา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัชนี  วงศ์ศิริ
2. นางสาวนุชา  บำรุงจิตต์
 
481 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอื้อใจ
2. เด็กชายพันอิน  ชาลานฤมาน
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาววรารัย  อินทรเศียร
 
482 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายปวริศ  จงใจเทศ
2. เด็กชายเนติลักษณ์  เนติ
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
483 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปานแดง
2. เด็กชายทศพล  ชาคำไฮ
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
 
484 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงพีระยา  ประนอม
2. เด็กชายสุเมธ  สร้อยอึ้ง
 
1. นายศักดิ์ดา  วงษ์ยาแดง
2. นายชาญชัย  พงษ์สวัสดิ์
 
485 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เรียงศรีเจริญพร
2. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะ
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
2. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
 
486 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายธนวิน  เจริญกุล
2. เด็กชายหิรัญ  จวนเจริญ
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
487 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กหญิงพิมประภา  แก้วหัสดี
2. เด็กชายสุชาติ  ภู่ทอง
 
1. นางสาวปัทมา  บุปผาวงษ์
 
488 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  ปานทอง
2. เด็กชายพาคิณ  เกิดดี
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
 
489 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงบัวเพ็ญ  อายุโย
2. เด็กชายสุธี  นาคอ่อน
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
490 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพิชัย  โหยหวล
2. เด็กชายวันเฉลิม  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
 
491 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายฌัฐวุฒิ  อินทร์ทอง
2. เด็กชายศุภกันต์  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวรัชนี  วงศ์ศิริ
2. นางสาวนารีรัตน์  อยู่สุข
 
492 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายประดิพัทธ์  ประยงค์
2. เด็กชายวุฒิพร  กระจ่างแสง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  รุ่งกำจัด
2. นายเอนก  แก่นเผือก
 
493 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  พลเนียม
2. เด็กหญิงพัชราพร  ขานภูเขียว
 
1. นางสาวปัทมา  บุปผาวงษ์
 
494 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุบผา
2. เด็กชายธณาธาร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ดุงโคกกรวด
2. นางสาวยลดา  ลาหอม
 
495 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกันตินันท์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  กังใจ
 
1. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
2. นายอภิรักษ์  รัตนโชติ
 
496 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชโย
2. เด็กชายอิทธิกรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวเรือนใจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
497 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงจัสมิน  ปาลาเล
2. เด็กหญิงโมโม  ลามัน
 
1. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
 
498 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงชุติกาจน์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงศราวดี  ศรทอง
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาววรารัย  อินทรเศียร
 
499 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษาราษฎร์
2. เด็กหญิงนันทัชพร  คงกะพันธ์
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
500 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายบรรดาศักดิ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายสิริพรชัย  คล่องแคล่ว
 
1. นายนราธิป  จันขุนทศ
2. นางสาวเฟาซียะห์  อาลีมามะ
 
501 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ลืมเนตร
2. เด็กหญิงพรชิตา  รุ่งเรือง
 
1. นางลัชชญา  โพสุวัน
2. นายสุขสันติ  โพสุวัน
 
502 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พนมกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  กองทอง
 
1. นายต่อพงศ์  ทับมณี
2. นายธนวัฒน์  เครือละม้าย
 
503 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงปภัสรา  บุญมาเลิศ
2. เด็กชายศราวุธ  ยิ้มแย้มนาม
 
1. นายยุทธพงศ์  อ่ำสุด
 
504 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลากรธารากุล
2. เด็กหญิงพรนภา  วิลาคำ
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
505 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญมั่น
2. เด็กหญิงสุนิษา  ทุยดอย
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์นางรอง
 
506 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เกิดศิริ
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
507 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำตั๋น
2. เด็กชายลัญจกร  เหมราช
 
1. นายยงยุทธ  คนเพียร
2. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
 
508 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายปราณันต์  และคณาเว
2. เด็กชายภัทรพล  ทองสังข์
 
1. นายยุทธพงศ์  อ่ำสุด
 
509 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายขจรยศ  กลิ่นหอม
2. เด็กชายณัฐวัตร  วงค์ประเสริฐ
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
 
510 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สันติปาตี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีน้ำเงิน
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นายกฤต  หอมเกษร
 
511 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงธิติมา  อ้นเต่า
2. เด็กหญิงภัทรมน   อบทอง
 
1. นายเชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย
2. นายชโยดม  บุญช่วยชู
 
512 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายธรรมภัทร  มีนวน
2. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ใยชม
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
2. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
 
513 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงสุวิตา  จิตน้อม
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีสุข
 
1. นางภัทรมาส   มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางสาวฐิติวัลคุ์  สุริย์ฉาย
 
514 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายภัทรพล  มงคลชู
2. เด็กชายอุดม  สอาด
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวดวงเดือน  ปานเพ็ชร
 
515 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 1. เด็กชายจีรพล  แข็งแรง
2. เด็กชายปรมินทร  คชารักษ์
 
1. นายอัมพร  ศรีกำเหนิด
 
516 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสงสร
2. เด็กหญิงรวิสรา  แย้มสุนทรา
 
1. นายจีรพงษ์  เขตรำพรรณ
2. นางสุรีรัตน์  วรวงศ์
 
517 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงภรณ์ศิริ  มีสุข
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ปิ่นน้อย
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
518 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธัญวุฒิ  นารี
2. เด็กหญิงสุชาดา  มูฮำหมัด
 
1. นายนิรันดร์  สู่เสน
2. นายทวัศักดิ์  ลาเต็บ
 
519 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบจากศรี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญทาสิน
 
1. นางรัตนาภรณ์  สุทธิเจษฎาโรจน์
2. นายกระแส  สุขพูล
 
520 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีเจริญสุข
2. เด็กชายอนุชา  ลำพูน
 
1. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
2. นางสาวจำลองลักษณ์  บูชา
 
521 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 1. เด็กหญิงธิตินันท์   ศรีสรวล
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  อัมรึก
 
1. นางสาวเบญญาพร  นาคฤทธิ์
 
522 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายธนพล  ยาหยี
2. เด็กชายรพีภัทร  เย็นใจ
 
1. นายสุขสันติ  โพสุวัน
2. นางลัชชญา  โพสุวัน
 
523 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วดวงใจ
2. เด็กหญิงนวนันท์  อุดมสกุณี
 
1. นายเอนก  แก่นเผือก
2. นางสาวสุรีย์พร  รุ่งกำจัด
 
524 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ธงชาติ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวอธิชา  คะประสบ
 
525 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงปณิตา  ม่วงเขาแดง
2. เด็กหญิงมนทกานติร์  ร่วมบุญ
 
1. นายปัญญา  เกตุศิลป์
 
526 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสวงดี
2. เด็กหญิงพิชานันท์  บุตสาริเศษ
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวนริศรา  ทองย้อย
 
527 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  พูลสง่า
2. เด็กชายษายน  บุญเกิน
 
1. นางภัทรมาส   มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางสาวฐิติวัลคุ์  สุริย์ฉาย
 
528 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายปิยรัตน์  ทัดดี
2. เด็กชายเอกรินทร์  จันทร์ประ
 
1. นายศักดิ์ดา  วงษ์ยาแดง
2. นายชาญชัย  พงษ์สวัสดิ์
 
529 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกชกร  อินทเศียร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงจินดา
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
2. นายอภิรักษ์  รัตนโชติ
 
530 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ใยแสง
2. เด็กหญิงศศิษา  แปลงศรี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  เศวตพงษ์
2. นางสาวชุติมา  เบ็จมินทร์
 
531 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงพีรพล  ลุขพล
2. เด็กชายวุฒิชัย  รุ่งเรือง
 
1. นายสุขสันติ  โพสุวัน
2. นางลัชชญา  โพสุวัน
 
532 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงใบเงิน  สะอาดพลอย
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
533 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง    
534 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงรัดดาวรรณ์  บุญควร
2. เด็กหญิงรัตนพล  มาคุ้ม
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์นางรอง
 
535 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรแก้ว
2. เด็กชายบัญชา   บรมสุข
3. เด็กชายสุรวุธ  สุุขเอี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
536 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายบวร  แกล้วกล้า
3. เด็กชายพรชัย  แก้วกนก
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางสาวเพ็ญนภา   บุญตา
 
537 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายบวร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายพรชัย  แก้วกนก
3. เด็กหญิงศรัญญา  อ่ำสว่าง
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางสาวเพ็ญนภา  บุญตา
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงพัชราภา  พานวงษ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กชายวันเฉลิม  สารภี
 
1. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
2. นายนิรันดร์  ด่านนอก
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  สุทธิสน
2. เด็กชายพรชัย  เทพณรงค์
3. เด็กหญิงพรศิริ  แก่นภูเลิศ
 
1. นางสาวศศิวิมล  อินศิริ
2. นางสาวชลธิชา  เพียรการ
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงนันทินี  ดีเส็ง
2. เด็กหญิงวรรณประไพ  เขียววิจิตร
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวบุญเรียง  อนุศาสนรักษ์
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  จรัสทอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สกลวัฒนางกูร
3. เด็กชายธีรเดช  วงษ์แดง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  คงมนต์
2. นางบุญปรานี  ขันธวิเชียร
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงวันวิสา  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นิ่มอ่อน
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทัน
2. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อะณี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จันแก้ว
3. เด็กชายอานัส  นิสุรง
 
1. นางสาวนิมิตรา  บุญสมบัติ
2. นางสาวนุชรากร  นันต๊ะสุยะ
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนิฌา  นิสอี๊ด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอมิน
3. เด็กหญิงปียา  มะหะหมัดยูซบ
 
1. นางอโนมา  ตานี
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พูมมี
2. เด็กชายภควัฒน์  รัตนอุดม
3. เด็กชายสุบรรณ  บุตรดา
 
1. นายเจริญ  เป้พุฒ
2. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 1. เด็กชายนนทปรีชา  หาดเจียง
2. เด็กชายวรวุฒิ  อโนดาษ
3. เด็กชายอดิเทพ  ปานสำราญ
 
1. นางสมาน  พรมจารีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีพรศักดิ์  พิทักษ์วีระกุล
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายชัยธวัช  นิลมณี
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จำปาทอง
3. เด็กหญิงศิรินภา  ศิราวงศ์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญล้ำ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขเนตร
3. เด็กหญิงอรพินท์  บริวงษ์
 
1. นางชนกานต์  จันทวงศ์
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายธนาพล  กลับสมบูรณ์
2. เด็กชายนิตินัย  กลิ่นหอม
3. เด็กชายศุภโชค  เข็มทอง
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รักสง่า
2. เด็กชายรติพงษ์  เฟ็นดี้
3. เด็กชายเอกรินทร์  ลงสุวรรณ์
 
1. นายสุทิน  เรืองปานกัน
2. นางรสิตา  กุดแถลง
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงญาติกา  สุดสวาท
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  รักษาราษฎร์
3. เด็กหญิงวนิดา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวบุญเรียง  อนุศาสนรักษ์
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สายเรียม
2. เด็กชายนัทธี  มะลิขาว
3. เด็กหญิงประภัสสรา  ถนัดกิจ
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง
2. เด็กหญิงปัทมา  ช่องาม
3. เด็กหญิงพชรวรรณ  เจริญรุ่งเรือง
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. นายสมบูรณ์  บุญมาก
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต   เกตแก้ว
2. เด็กชายพรชิตา  เลาหกิตติการ
3. เด็กชายมีทรัพย์  ชัยเมืองพล
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นายเจริญ  เป้พุฒ
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงกัญญา  จิว
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงอธิกา  สิกุลจ้อย
 
1. นางทิพย์  เพ็ชระ
2. นางปราณี  อ่ำประเวทย์
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายธนธรณ์  ศรีอ่อน
2. เด็กชายวัชพล  ไชยกวงชา
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ทางธรรม
 
1. นางสาวมลิวัลย์  คงมนต์
2. นางมาลัย  มั่งคั่ง
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงภควดี  ผิวหูม
2. เด็กหญิงอภิญญา  ดีเส็ง
3. เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวบุญเรียง  อนุศาสนรักษ์
2. นายทศพล  สืบจากศรี
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีโพธิ์เผือก
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เกินอาษา
3. เด็กชายเพชรจินดา  ในถิ่น
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงนุสบา  ด่านอุตม์
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เข็มทอง
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ช่องาม
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มากเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  อินทปัญญา
3. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อินทร์เทศ
 
1. นางสาวบุญเรียง  อนุศาสนรักษ์
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญมั่น
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  ดาสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุณิสา  ทุยดอย
 
1. นางแสงดาว  กุหลาบ
2. นางสมจิตต์   อ่ิ่มเจริญ
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงชุติมา  เล็กศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  จำปาทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามวาจา
5. เด็กหญิงสุวรรณดี  แสงทอง
6. เด็กหญิงอรทัย  สืบจากลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกฤษฎ์ณิชา  มั่นทอง
2. เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ขันทอง
4. เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ
5. เด็กหญิงสุชาดา  จำนงค์คำ
6. เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้
 
1. นางวิมลพรรณ  สุวิชากร
2. นางขนิษฐา  อมรสังข์
3. นางสาวสุวคนธ์  รักมณี
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฝ้ายลุย
2. เด็กหญิงบุษบา  ขำประดิษฐ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยหิรัญ
 
1. นางชื่นจิต  พูลทรัพย์
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงนภาทอง  เครือวงศ์
2. เด็กชายปิยพล  สุขสำราญ
3. เด็กชายภาสกร  แพทย์เจริญ
 
1. นายนิรันดร์  ด่านนอก
2. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ผึ้งแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม
3. เด็กหญิงอริสา  อินทรหอม
 
1. นางมุกดา  โชติธรรม
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กชายนรินทร์ธร  อิ่มเจริญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  งามใบศรี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  งามใบศรี
 
1. นางสาวสวรรค์  สมสาย
2. นางสาวชลธิชา  เพียรการ
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงนัฐชา  รักการ
2. เด็กหญิงรวิสรา  อินทรรัศมี
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทองใบ
 
1. นางอมรรัตน์  หอมละออ
2. นางสาววนิดา  เชอรัมย์
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาญชัย
2. เด็กหญิงสุปรียา  พวยอ้วน
3. เด็กหญิงอริสรา  บำรุงการ
 
1. นางกมลลดา  ผลแย้ม
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงธิดาพร  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงวรรณิตา  สดชื่น
3. เด็กหญิงอภิญญา  โหมดแถม
 
1. นางสาวศิริพร  แสงสุตา
2. นางสาวจารี  ร่อนแก้ว
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เหนียวคง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพิลา
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชาญชัย
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงธิวาวรรณ  จันทร์เรืองแสง
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ตันเดี่ยว
3. เด็กชายเบิกฤกษ์  แสนดี
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคทองคำ
2. เด็กหญิงบุญฑริก  เพียงจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  เป้พุฒ
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางทัตชญา  ระษารักษ์
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กชายคณิศร  แผนสะท้าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีระมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ทิพมาตย์
2. นายมงคลชัย  ขวัญสุข
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายจาตุรง  เขียวระยับ
2. เด็กชายพรชัย  แก้วกนก
3. เด็กหญิงศรัญญา  อ่ำสว่าง
 
1. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์
2. นางสุวานิตย์  คูณหอม
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมจักร์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชนะเดช
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มากทรัพย์สุโข
 
1. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
2. นางทรงศรี  คงมั่น
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงกุลวดี  เพิ่มพิศาล
2. เด็กหญิงพลอยอำไพ   บัวเชย
3. เด็กชายอลงกรณ์  บุญมา
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงกิตติยพร  นุชธิสาร
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์ศิริ
 
1. นายปราโมทย์  บัวสุข
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาวม่วง
2. เด็กหญิงนาตาลี  โต๊ะแอใบเซ็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  อาลีอุสมาน
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางกมลพรรณ  บือขุนทด
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายนันทพงษ์  จันทวงษ์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายศตวรรษ  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิติพล   เกตุประสิทธิ์
2. เด็กชายนราธิป  หมัดยูนุ
3. เด็กชายสุทัศน์  หมัดตานี
 
1. นายสมศักดิ์  อวยพร
2. นางสาวมุกข์ดา  พิสุทธิพงษ์
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โปร่งจิต
2. เด็กชายณัฐพล  พรมมาก
3. เด็กหญิงอรัญญา  พานทอง
 
1. นางสาวจงกล  เกตุบรรจง
2. นางมาเรียม  ประไพ
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายครองพล  พุทธเจริญ
2. เด็กชายประกฤชฎิ์  มงคล
3. เด็กชายศรายุทธ  คงเอียด
 
1. นางมณี  พิมพิพัฒน์
2. นางสำราญ  หนูเต๊ะ
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงชุติมา  เล็กศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามวาจา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เอกวิลัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประกอบพร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  บุตรแก้ว
 
1. นางสุนันทา  สุขปลั่ง
2. นางสาวอำภา  แสงระวี
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงนฤมล  นามลายทอง
2. เด็กหญิงสุนันธิดา  ชัยมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โสลา
 
1. นางสาวสิริมา  ภู่สวัสดิ์
2. นางมินตรา  กิ่งเกษ
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐยวา  อับดุลเลาะห์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรุณพูลทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  โพธิ์พัฒน์
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายปัฐวิกรณ์  ผ่องศรี
2. เด็กชายพรเทพ  สุรินแปง
3. นางสาวโชติกา  มากดี
 
1. นายสุวัฒน์   แสวงนิล
2. นางวนิดา  แสวงนิล
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นางสาวจริยา  จันยมิตรี
2. นางสาวธัญชนก  ชฎาจิตร์
3. นางสาวศศิธร  คร้ามศิริ
 
1. นายสุรินทร์  จันทะโชติ
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายชัชวัสส์  หัดโท
2. เด็กหญิงบุษบา  เพ็ชรรุ่ง
3. เด็กหญิงประภัสสร  บุญยิ่ง
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงกนกพร  สาเอี่ยม
2. เด็กหญิงดวงดาว  สืบจากศรี
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  จันตรี
 
1. นางแสงดาว  กุหลาบ
2. นางสมจิตต์   อ่ิ่มเจริญ
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา
2. เด็กหญิงนันทนา  แจ๊ะสะแนน
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  ขันตรี
 
1. นางรสิตา  กุดแถลง
2. นายสุทิน  เรืองปานกัน
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงชุติมา  กวนเวียงกาง
2. เด็กหญิงบูรณี  เยาวสะเกตุ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญนุช
 
1. นางสุรีรัตน์  แหยมประสงค์
2. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ถนัดกิจ
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  รัตนมณีวงศ์
3. เด็กหญิงเยาวภา  นงค์พรมมา
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นางสาววราสินี  อยู่สุนทร
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. นายปิยะสุข  ไมย์เจริญ
2. นายวรยุทธ  แว่นแก้ว
3. เด็กชายสุริยะ  บุญมี
 
1. นายธนะบูลย์  สหัสสานนท์
2. นายผ่อง  วงศ์ไชย
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายอรรคเดช  เจ๊ะหมัด
2. เด็กหญิงอริสรา  ยามัน
3. เด็กชายเอนก  บุญเรือง
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางกมลพรรณ  บือขุนทด
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายภูวดลย์  ผาจันทร์
2. นายสมเกียรติ  เนียมพิทักษ์
3. นางสาวเรณู  บุญสอาด
 
1. นางกิตติยา  ทองใย
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ทับหล้า
2. เด็กชายอนุพงษ์  ลานอก
3. เด็กชายเกรียงไกร  ผักไหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร  เหล็กสง
2. นายพยงค์  เนื่องจากฉิม
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นายธนากร  เจริญพร
2. นายวันชัย  ไกยสวน
3. นายสังวาลย์  สุภาพ
 
1. นางสุรีรัตน์  แหยมประสงค์
2. นางสุนันทา  สุขปลั่ง
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธุ์บุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศศิริ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ทองนุกูล
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นายยงยุทธ  คนเพียร
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายจีรพรรณ  นามทะปัด
2. เด็กชายประเสริฐ  แพงปอ
3. เด็กชายพงศธร  เอกฉัตร
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางเยาวลักษณ์   ตันสกุล
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลุ่มชุมแข
2. เด็กหญิงนาตาลี  โหงทอง
3. เด็กหญิงศรุตา  ขาวกมล
 
1. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
2. นางอังคนี  นุหมุดหวัง
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงทัศนา  งามขำ
2. เด็กหญิงสุจิรา  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงสุฑามณี  หอมประเสริฐ
 
1. นางเยาวลักษณ์   ตันสกุล
2. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพา
2. นางสาวผกามาศ  สุวรรณธร
3. นางสาววาเลนไทน์  ธิบดี
 
1. นางกนกวรรณ  เรืองศรี
2. นางสาวเปรมวดี  กันศิริ
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กีตา
2. เด็กชายจักรเพชร  ปูราทะกา
3. เด็กหญิงอุไรพร  พลสงคราม
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงสุภาพร  หาผล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองคำ
3. เด็กหญิงเมขลา  วิจิตร์
 
1. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
2. นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  กมลอมรบุตร
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พูลศิลป์
 
1. นางเพียงใจ  สุวรรณคล
2. นางสาวมาลี  จันทรเลิศ
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศร
2. เด็กหญิงธนาพร  สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ประทุมเลิศ
 
1. นางฉวี  บำรุงสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคทองคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา  เลาหกิตติการ
3. เด็กหญิงวรรณพร  เป้พุฒ
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนภัสร  พรมรัตน์
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มะลิอ่อง
2. เด็กหญิงณัฏฐินี  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงนิตยา  สุขทอง
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  สายศิริ
2. เด็กชายบูรพา  นิ่มเรือง
3. เด็กหญิงปนัชดา  อุดมคำ
 
1. นางสาวสวรรค์  สมสาย
2. นางสาวปราณี  ยืนยง
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบจากศรี
2. เด็กหญิงพลอยอำไพ   บัวเชย
3. เด็กหญิงภโวทัย  ชุมภู
 
1. นางสาวเล็ก  แซ่ซิ้ม
2. นางระพี  วังเวชช์
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน
3. เด็กหญิงอรอินทุ์  พันธมาศ
 
1. นางสาวอรุณีย์  ขุนสุวรรณ
2. นางสาวชุติมา  เสนา
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะหะหมัดยูซบ
2. เด็กหญิงภัทรียา  ฮานาฟี
3. เด็กหญิงแก้วตา  หมัดยะลาน
 
1. นางศิริวรรณ  มณีวงศ์
2. นางสุจิตรา  บุญเสริม
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 1. เด็กหญิงธนภร  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงปิโยรส  ทับรุ่ง
3. เด็กหญิงพนิดา  ธูปเงิน
 
1. นางจินตนา  สิริสุทธิสาร
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 1. เด็กหญิงกนกพร  หมายประโคน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งมี
3. เด็กหญิงธิญาดา  วานิคม
 
1. นางอารมณ์  เนื่องจากสังข์
2. นางสมศิริ  เศวตพงษ์
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  เล็มหมัด
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงอัลฮุสนา  รอมาน
 
1. นางมณฑา   ศิริวงษ์
2. นางสาวไพรจิตรา  ทัพหิรัญ
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลประจักษ์
2. เด็กหญิงจิราพร  สว่างโรจน์
3. เด็กหญิงศรีประไพ  บุญมี
 
1. นางสุวณี  สระทองเมา
2. นางสาววัชรี  มิศิริ
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลักขณาชมยิ่ง
2. เด็กชายภัทรพล  รอดคำ
3. เด็กชายอภิชาติ  กุ๊จิ๊
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางกิ่งกมล  แก้วประทุม
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายชนภัทร  สวัสวรธรรม
2. เด็กหญิงนวามินทร์  เพ็งบุญโสม
3. เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์พาสกลาง
2. นางสาวอรุณีย์  ขุนสุวรรณ
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ธงชาติ
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อินทะเรืองศร
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เจริญวงค์
 
1. นางศศิธร  จินาวงศ์
2. นางสาวอธิชา  คะประสบ
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เคียนงาม
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงศิริพร  กลิ่นชะเอม
 
1. นางสาวศิวิรัตน์  หน่ายมี
2. นายปิยพงษ์  ไทยมา
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทวัน  มณีพราหม
2. เด็กหญิงนิชชา  น้าเจริญ
3. เด็กหญิงรัติยา   เจริญเดช
 
1. นางฉวี  บำรุงสุข
2. นางฉันทนา  จันลา
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดเกาะกา 1. เด็กหญิงธิติมา  สะแกซึง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขหอม
3. เด็กชายไกรศักดิ์  จิตรเนื่อง
 
1. นางสาววรรณา  ศรีจันทรา
2. นางสาววรรณนิภา  หาญวีรกุล
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกชกร  มีทา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  หงส์สา
3. เด็กหญิงอภิสรา  คงสมใจ
 
1. นางสาวมาลี  จันทรเลิศ
2. นางสาววันทนา  สุขช่วย
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)    
627 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำทองทับ
2. เด็กหญิงฟารีดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  การพงษ์ศรี
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์มาศ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตต์ไม่งง
3. เด็กหญิงรัชนี  ภาลพล
 
1. นางนงลักษณ์  กิติลาภ
2. นางจิตรลดา  กุลศรี
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธีระพร  โชติช่วง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ตู้แก้ว
 
1. นางสาวจุฑามณี  ศิริปุณย์
2. นางลัดดา  คำแก้ว
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายณัฏฐากร  คันทรง
2. เด็กหญิงปรีญารัตน์  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  วุฒิวงษ์
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางกนกพร  ทับพยุง
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิชากร   สืบจากศรี
2. เด็กหญิงสิชล  สืบวงษ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  แก๊บพิมาย
 
1. นางประภาวัลย์  รอดวัฒนกุล
2. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.34 ทอง 6 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยวนหลี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาหยี
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นางสาวรุ่งรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงชมลวรรณ  พรมมา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ซึมเมฆ
3. เด็กหญิงวัลยุภา  จันทร์ทอง
 
1. นางเพียงใจ  สุวรรณคล
2. นางสาวมาลี  จันทรเลิศ
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรฉุย
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  ภูศรี
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  จวนเจริญ
 
1. นางสรวดี  โพธิ์ศรี
2. นางทองสุข  ปลอดทอง
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทอน
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  แก้วนิล
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขชม
 
1. นางฉวี  บำรุงสุข
2. นางประทุม  บุญรักชาติ
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พุทธศิริ
2. เด็กหญิงอริสร  มูลศรี
3. เด็กหญิงอัจรียา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางมณฑา  ศิริวงษ์
2. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงพลอยอำไพ   บัวเชย
2. เด็กหญิงพิชาภรณ์  พรหมศร
3. เด็กชายวรัชญา  ศรีคร่ำ
 
1. นางสาวเล็ก  แซ่ซิ้ม
2. นางระพี  วังเวชช์
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงณัติกานต์  มั่นคง
2. เด็กหญิงมาริสา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงศิริพร  มั่นคง
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางปิยะพร  รุ่งเรือง
 
639 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิชาดา  ถนัดกิจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตามสมัย
 
1. นางดุจเดือน  ศรีสุข
2. นางสาววัชรี  มิศิริ
 
640 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงจัมฎา  อัจบูกามิ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงภัทรดา  บุญมั่น
 
1. นางสาววรารัย  อินทรเศียร
2. นางสาวนริศรา  ทองย้อย
 
641 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ดิษบงค์
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ฉิมวิไล
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุญกิม
 
1. นางสาวศิวิรัตน์  หน่ายมี
2. นางสาววิชชุดา  จันทา
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กระขาว
2. เด็กหญิงสุปราณี  วันเฮียง
3. เด็กหญิงอารยา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสุวณี  สระทองเมา
2. นางสาววัชรี  มิศิริ
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เจจือ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นมุข
3. เด็กหญิงโสภิดา  วันหมัด
 
1. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
2. นายกฤษดา  น้อยวัฒนา
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายพีระนันท์  ตันจ้อย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยังขวัญ
3. เด็กชายแบงค์  ยินดียม
 
1. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
2. นางสาวธัญญลักษณ์   แก้วคำ
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายวัชรพล  อุ่นจันทร์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ผันกลาง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุมี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
2. นางสาวจิรานันท์  คำเสียง
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงภัทนีภร  มากมี
3. เด็กหญิงอธิชา  สายสุด
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลักขณา   เป้อินทร์
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สันทรีย์
3. เด็กหญิงเทียนทอง  บัวหงษ์
 
1. นางประภาวัลย์  รอดวัฒนกุล
2. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงชนรดา  เบี้ยวเก็บ
2. เด็กหญิงวรรณิกา  สีดา
3. เด็กหญิงอทิตยา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางชณิกานต์  ไทยเขียว
2. นางสาวเกษรินทร์  ศรีทรงฮาด
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  เกิดผล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงมนัสชนก  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวอรุณีย์  ขุนสุวรรณ
2. นางนงลักษณ์  แสงเดือน
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยหิรัญ
2. เด็กหญิงมูนา  มั่นคง
3. เด็กหญิงโซราดา  รอมาลี
 
1. นางชื่นจิต  พูลทรัพย์
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ชร์รัตน์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงห์วงศ์
 
1. นางสาวมาลี  จันทรเลิศ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เขียวดวงดี
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จูงงาม
2. เด็กหญิงฐาปนี  เฉยเจริญ
3. เด็กชายเจริญวุฒิ  ไชโย
 
1. นางอนุธิดา  อินทรศร
2. นางณัฐมน  สุวานิโช
 
653 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ผู้ระย้า
2. เด็กชายมงคล  บุญน้อย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  อาลีอุสมาน
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางกมลพรรณ  บือขุนทด
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรศรี
2. เด็กหญิงนาตาชา  เทพพนมไพร
3. เด็กชายศรีสุดา  มาตร์โค้ง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์   แก้วคำ
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
655 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โชติจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  จำปาจิตร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จำปาทอง
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางกนกพร  ทับพยุง
 
656 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายนนทกร  มูลพัน
2. เด็กหญิงนัฐชา  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วกิริยา
 
1. นางสาวพวงชมพู  โคกเจริญ
2. นางสาวสุพรรษา  เกิดสูง
 
657 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วงษ์ดี
2. เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง
3. เด็กชายวุฒิภัทร  เดชะกุล
 
1. นางสาวพรพรรณ  มงคลยง
2. นางสาวสุพรรษา  มีพงค์
 
658 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงธิดามาศ  แสวงชอบ
3. เด็กชายสิทธิกร  กาฬภักดี
 
1. นางสาวปราณี  โหนา
2. นางนิพาภรณ์  ศิวิลัย
 
659 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.05 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 1. เด็กชายธนพนธ์  บำรุงจิตต์
2. เด็กชายธนาดล  บุบผาวงษ์
3. เด็กชายอิทธิเดช  ชมปากท้าง
 
1. นางเพชรสุดา  นารถดนตรี
 
660 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อัมพร
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ไชยมาตร์
3. เด็กหญิงสโรชินี  เดชอุดม
 
1. นางชมภู  ย้อยศิริ
2. นางสาวสมพร  ผึ้งแก้ว
 
661 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.78 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กหญิงชนันญา  วันดี
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  สุดใจ
3. เด็กชายวุฒิกร  เสียงเย็น
 
1. นางกนกวลี  สุขปลั่ง
2. นางจินตนา  ฐิติกุล
 
662 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.75 ทอง 7 โรงเรียนวัดนาหินลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณชม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัพภูธร
3. เด็กหญิงณัฐรินีย์  เปลี่ยนแก้ว
 
1. นางสาวชุติมา  เพราะสำเนียง
 
663 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงขวัญมณี  นกพรม
2. เด็กหญิงพรนวพัฒน์  อำพันเพ็ญโรจน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สมร่าง
 
1. นางทัศนีย์  ปิ่นทอง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีชานิล
 
664 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งนฐา  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงอัมพร  แสวงผล
 
1. นางอำพร  สุทิน
2. นางสาวเกวรินทร์  เขมา
 
665 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1. เด็กชายกฤติเดช  นัตสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พูลเพียร
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  พิกุล
 
1. นางรัตนาภรณ์  กุหลาบ
2. นางกฤษณา  พิมพา
 
666 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีอ่อน
2. เด็กชายวสุธันย์  สวัสดี
3. เด็กชายสมบัติ  สร้อยอึ้ง
 
1. นางราตรี  สมฤดี
2. นางถวัลยฺ์รัตน์  เอี่ยมอาจหาญ
 
667 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงพิชาทา  โพธาราม
2. เด็กหญิงวีรดา  สุมณฑา
3. เด็กหญิงโชติกา  ศิริงะ
 
1. นางไลลา  เก็มกาแมน
 
668 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.16 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพงศธร  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงศิริโสภา   ศรีฉลวย
3. เด็กหญิงอาภาพร  นามวงษ์
 
1. นางสาวสมาพร  สามเตี้ย
2. นางของขวัญ  เทพโภชน์
 
669 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขไสว
2. เด็กหญิงศรัณรัชย์  จุลปะ
3. เด็กชายสรัฐ  สำบัติ
 
1. นางปริญญาพร  บุญอินทร์
2. นางสาวอภิญญา  เลียบแสง
 
670 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62.66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กหญิงชาลิสา  แผ้วสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สารโพคา
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  บูชา
2. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
 
671 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กุลธีระวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์รกานต์  เพิ่มเพียร
3. เด็กหญิงภัทราภา  อาจสำอางค์
 
1. นางภาพร  เริงไชย
2. นางจันทนา  อาจคิดการ
 
672 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญช่วย
2. เด็กชายธนวินท์   แป้นทอง
3. เด็กชายพีรัชชัย  ธงชัย
 
1. นางสมปอง  ศรแก้ว
2. นางสาวจันทรา  สุขถาวร
 
673 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สร้อยสน
2. เด็กหญิงพิสุทธิดา  พัดสอน
3. เด็กชายวาทิตนครเรศ  เชียงคอน
 
1. นางสาวอรนุมา  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนันท์  จำปาทิพย์
 
674 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่หรือ
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ปาลิกา
 
1. นางสวรรยา  พรมปะ
 
675 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 1. เด็กหญิงภัทรชิษฎา  อินทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  เกตุสิงห์
3. เด็กหญิงเตชินี  บารมีพิทักษ์
 
1. นางหทัยกร  สุวรรณะ
2. นางสาววรางคณา   สัมมาทรัพย์
 
676 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมารา
2. เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เงินทองงาม
3. เด็กหญิงโยศิตา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวบัวสร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล
 
677 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 1. เด็กหญิงน้องพลอย  กล้วยประโคน
2. เด็กหญิงปภัสสร  สวัสดิ์พูล
3. เด็กชายภานุพงศ์  อินตาโสภี
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  แป้นกล่อม
 
678 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรทิพย์
2. เด็กหญิงนภัทรศร  วารีอุดม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เลิศล้ำ
 
1. นางเยาวมาลย์  ตั้นสกุล
2. นายชาตรี  หนุนเกื้อกูล
 
679 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางปรัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุภาพรรณ
2. เด็กชายธนพล  ลิ้มทองมณี
3. เด็กหญิงภัครพร  สิงห์หน
 
1. นางวรรนิภา  ศรีสุข
2. นางกรรนิกา  ศรีสุข
 
680 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนิพัฒน์
2. เด็กหญิงนิกกี้  ลี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สิหิงษ์
 
1. นางทัศนีย์  ปิ่นทอง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีชานิล
 
681 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  โยธาสิงห์
2. เด็กชายภูมิภัทร  ขนันเมือง
3. เด็กหญิงรัตตนาภรณ์  ห้วยมะโกก
 
1. นางสาวอรพินท์  สุขช่วย
2. นางยวนจิตร์  คนจริง
 
682 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 1. เด็กหญิงณัฐทสินี  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงธิชานันท์  นาคนาวา
3. เด็กหญิงวาสนา  เราะเนาะ
 
1. นางไลลา  เก็มกาแมน
 
683 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อันมะโส
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สีคำสา
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า  เชิงหอม
 
1. นางดารา  พูลศิลป์
 
684 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 1. เด็กหญิงกีรติกา  ดีมาก
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์เลื่อน
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ด้วงหรั่ง
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  บูชา
2. นางสาวนุชนารถ  แก่นใจเด็ด
 
685 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายจักรี  ทาคำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มะลิทอง
3. เด็กชายปริภัทร  เปรมปรี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาลีมามะ
2. นางรัตนา  ชัยชุมพร
 
686 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงณัฐยา  รื่นกาย
2. เด็กหญิงศศิธร  เสือหัวย่าน
3. เด็กชายศิิริพงษ์  สุดสงวนเกียรติ
 
1. นางปราณีต  หงษ์ทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
687 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โกสูงเนิน
2. เด็กชายนครินทร์  สุดเสนาะ
3. เด็กชายวศิน  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
688 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายชวน  บำรุงเขตต์
2. เด็กหญิงธันญาวรรณ  พรมมิ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีสวีสดิ์
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางกิตติยา  คุ้มวงษา
 
689 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กหญิงจิราภร  ภูมิแดง
2. เด็กชายนิรภัทร์  รับความสุข
3. เด็กชายภานุเดช  โพธิ์เจริญ
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
2. นางสาวจีราภรณ์  สังฆนาค
 
690 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองดวง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  หลายเตื่อย
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตันติชิราวดี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  หิรัญถาวร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขวัญสุข
 
691 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายพัทธนันท์  มาลัย
3. เด็กชายอิทธิพงษ์  พร้อมพานิช
 
1. นางอุบล  เพิ่มทอง
2. นางสาวบุศรา  อนุศาสนี
 
692 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมเทียน
2. เด็กชายธนากร  จักร์ธรรมรัตน
3. เด็กชายราชมงคล  แก้วแดง
 
1. นางสาวอัมราภรณ์  เพ็งปฐม
 
693 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  กาวินตุ้ย
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สำเริศรัมย์
3. เด็กชายอัมรินทร์  ลีลด
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางสาววันทนา  สุขช่วย
 
694 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายปกป้อง  วีรวาณิช
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียวหุน
 
1. นางสุดาพร  วุฒิกุล
 
695 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศริ  คงมั่น
2. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
696 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายฉัตรชัย  นิยมบรรเลง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ผ่องสกุล
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
697 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธันยา  บุญผ่อง
2. เด็กชายศราวุฒ  วัยกุล
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  ศรีสัย
2. นางเพ็ญพรรณ  สุขชม
 
698 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สายชู
2. เด็กหญิงสุนิฉัตร  วงษ์เนียม
 
1. นางปุณยนุช  คนเพียร
2. นางอารีรัตน์  เล็มหมัด
 
699 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  มุ่งโตกลาง
2. เด็กชายไพรวัลย์  ประสิทธิ์
 
1. นางแน่งน้อย  สายเมฆ
2. นายอาณัติ  รัตน์วิทยากรณ์
 
700 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพรชัย  พันธ์เขตกรณ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อินทร์จันทร์
 
701 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายเจษฎา  อิ่มพันธุ์
 
1. นางศิริกร  ธนสมบูรณ์พันธุ์
 
702 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสรศักดิ์  นวนบุตรดี
 
1. นางสาวอุบล  นารี
 
703 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ดาแย้ม
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ศรีทรงฮาด
 
704 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาญจนเกตุ
 
1. นางสุภารัตน์  สุริยะ
 
705 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางจิตราภรณ์  เข็มนาค
 
706 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายวัชธชัย  เจียมภูเขียว
 
1. นางลำพึง  ทองอ่อน
 
707 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กชายคฑาวุฑ  แย้มสุนทรา
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
708 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงแขวน 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์แสวงหา
 
1. นางพรรณพัฒน์  ธัญญวุฒิศิริ
 
709 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงจตุพร  หน่องพงษ์
 
1. นางชวนชื่น  ทัศนา
 
710 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กชายหริญรัฐ  พิมพาเรือ
 
1. นางสาวภัชรพร  เจดีย์
 
711 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายภานุ  ท้วมลี้
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
 
712 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายสุทธิชัย  จีนคง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ถนนทอง
 
713 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายทวีเกียรติ์  หาญกล้า
 
1. นางแน่งน้อย  สายเมฆ
 
714 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายกนกพงษ์  กลำพบุตร
 
1. นางสาวอนุชิตา  จวนเจริญ
 
715 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายศักดิโชติ  หินแก้ว
 
1. นางสาวอนุชิตา  จวนเจริญ
 
716 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กชายธีรภัทร  พบพิทัก
 
1. นายสัญญา  รักสนิท
 
717 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กหญิงอรจิรา  น้ำทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ถนนทอง
 
718 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายวัฒนา  กระจ่างศรี
 
1. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
719 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายอัมรินทร์  ลีลด
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
 
720 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัทชา  ซอเซ็น
 
1. นางสาวอุษณีย์  โฉมฉิน
 
721 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายปฏิภาณ  หอมมาก
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
 
722 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วหาวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
723 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายเมธา  คนทัตย์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  หิรัญถาวร
 
724 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายชินวัตร  สังวาลย์เงิน
 
1. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
725 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  นาคฤทธิ์
 
 
726 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียวหุน
 
1. นางอังคณาพร  เนติ
 
727 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายธันยากร  ลี้กุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ถนนทอง
 
728 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายสุริยะ  สิทธิเลิศ
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
729 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายอภิวันท์  วัฒนราช
 
1. นายวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
730 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
731 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  เทศนา
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
732 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายวัฒนชัย  บุญดี
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
733 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายวรายุส  สุรศร
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
734 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงศศิธร  เสือหัวย่าน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
735 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกฎชกร  สมผุย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เลปสัมพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยบำรุง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
736 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายภูธเรศ  เกิดดี
2. เด็กชายวุฒิภัทร  จั่นจรูญ
3. เด็กชายอดิเรก  แผ่ผลศิริ
 
1. นางสาววัชรี  มิศิริ
2. นางสุวณี  สระทองเมา
 
737 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายศราวุฒิ  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายฮันซ์ล่า  ทรงศิริ
3. เด็กชายเอกพจน์  พุ่มซะ
 
1. นางปิยะพร  รุ่งเรือง
2. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
 
738 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายชานนท์  เจ๊ะหมัด
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงมาน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยะก๊บ
 
1. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
739 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายทินภัทร  แก้วทอง
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  สุ่นศรี
3. เด็กชายอนุพล  ทองทรัพย์
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางปิยะดา  มังคละ
 
740 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวบาน
2. เด็กชายธนกร  สีนาค
3. เด็กชายอนนท์  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  ยืนยง
2. นางสาวสวรรค์  สมสาย
 
741 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)    
742 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายพัชรพล  เพชรแป้น
2. เด็กชายศุภนัฐ  เขียวมณี
3. เด็กชายอนันตชัย  ชื่นอารมย์
 
1. นางบุญจิรา  ชูพันธ์
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
743 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายนฤดล  ทองใบ
2. เด็กชายสิทธิโชค  เฮงรักษา
3. เด็กชายเมธานันท์  โคกเจริญ
 
1. นางจามิกร  โยธาศิริ
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
744 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายดนิรุจน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  เสาร์แก้ว
3. เด็กชายเจริญสุข  ดียิ่ง
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางปิยะดา  มังคละ
 
745 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กชายกอบชัย  สุขสบาย
2. เด็กชายพรเทพ  หมื่นนาค
3. เด็กชายวรนันท์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวชนิดา  ตันจ้อย
2. นางสาวราตรี  ปั้นทองพันธุ์
 
746 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงแขวน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ป่าไพร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  น้อยประเสริฐ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เขียวเล็ก
 
1. นางพรรณพัฒน์  ธัญญวุฒิศิริ
2. นางสาวทิพวัลย์  ทนเสถียร
 
747 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายนพนันท์  มั่นเพ็ชร
2. เด็กชายภัลลภ  ป้อมเรือง
3. เด็กชายอัมรินทร์  สำราญใจ
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางเกศินี  มีสุข
 
748 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายยิ่งยง  นครคง
2. เด็กชายสมพงษ์  พยุงวงษ์
3. เด็กชายเจตฎา  จุลลา
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
749 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายประกาลชัย  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายวรโรดม  นาเจริญ
3. เด็กชายเมฆินทร์  คำเวียงจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
750 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงพลกฤต  ศาสนกิจ
2. เด็กชายพีรภัทร  อยู่ถาวร
3. เด็กชายรณพีร์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาวสายทอง  ธงแถว
2. นางชวนชื่น  ทัศนา
 
751 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รามภักดี
2. เด็กชายภูมินท์  อายุโย
3. เด็กชายอภิชน  ดีเส็ง
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางเกศินี  มีสุข
 
752 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายชนกันต์  เพิ่มสกุล
2. เด็กชายธนชัย  ดวงมาลา
3. เด็กชายวีระพัฒน์  ลาลินทา
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
753 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายนฤดล  ทองใบ
2. เด็กชายสิทธิโชค  เฮงรักษา
3. เด็กชายเมธานัน  โคกเจริญ
 
1. นางจามิกร  โยธาศิริ
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
754 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงอัญชลี  คงบุญ
2. เด็กชายอำพล  ดวงดี
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางกิตติยา  คุ้มวงษา
 
755 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โซ๊ะเฮง
 
1. นางมณฑา  ศิริวงษ์
 
756 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทาเหล็ก
2. เด็กชายเสกสรร  ทุระพล
 
1. นางปิยะพร  รุ่งเรือง
2. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
757 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลอง33 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองอินทร์
2. เด็กชายปัณณวัตน์  สอาดเอี่ยม
 
1. นางชวนชื่น  ทัศนา
2. นางสาวสายทอง  ธงแถว
 
758 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กหญิงญานิกา  แจ่มกระจ่าง
2. เด็กชายภานุเดช  ศรีสอาด
 
1. นางสายสวาท  แก้วสีขาว
2. นางสาวสัมฤทธิ์  ศรีสัย
 
759 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กชายสราวุฒิ  ต้นโศก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษาพล
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
760 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณบุตรี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  มณีนาค
 
1. นายเชาวลิต  สีชัยลา
2. นางสาวชุลีพร  อินไชยะ
 
761 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายพงศธร  เพชรรัมภา
2. เด็กชายสิริชัย  เพชรล้วน
 
1. นายนราธิป  จันขุนทศ
2. นางสาวพรทิพย์  ถนนทอง
 
762 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุสบา  แพรเจริญ
2. เด็กหญิงวิมลมณี  บินหมัด
 
1. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
763 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โกสูงเนิน
2. เด็กชายนครินทร์  สุดเสนาะ
 
1. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
2. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
764 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายยูจิ  สวนสิงคำ
2. เด็กชายเจตฎา  จุลลา
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
 
765 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แชขำ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  วันหวัง
3. เด็กชายอัมรินทร์  วันหวัง
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางสาวปิยะนันท์  ตันจ้อย
 
766 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ผาประคำ
2. เด็กชายยุธี   เอื้อดี
3. เด็กชายิอนันตชัย   บัวเชย
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
767 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กหญิงวันวิสา  ป้อมแก้ว
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  น้ำทอง
3. เด็กหญิงเมขลา  น้ำทอง
 
1. นางสุลางค์รัฐ  รัตนเมือง
2. นางกาญดา  พิมโพธิกลาง
 
768 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  วงษ์เหม
3. เด็กชายสุรนัท  ปฏิบัติ
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
769 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 1. เด็กชายจิรกิตต์  มงคล
2. เด็กชายชัชชัย  คัดตุ่น
3. เด็กชายสายชล  มีวัน
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  ศรีสัย
2. นางสาวถนอม  หนีพาล
 
770 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ทองสุข
2. เด็กชายภูวนาท  ลำเจียก
3. เด็กชายสุริยะ  สิทธิเลิศ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทัน
2. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
771 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายจาตุรง  เขียวระยับ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายไพรทูล  มีโหนด
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์
 
772 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  มะลิวัน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มินศรี
3. เด็กชายอนุชา  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางสาวปิยะนันท์  ตันจ้อย
 
773 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายธนบัตร  ระโหฐาน
2. เด็กชายวันชัย  เรียงวงษ์
3. เด็กชายเขมวัตร  จอมจะโป๊ะ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทัน
2. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
774 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  วงษ์อินตา
2. เด็กชายวีระพัฒน์  อุ่นเรือน
3. เด็กชายอัครชัย  ภูเลาสิงห์
 
1. นายอาณัติ  แซ่โค้ว
2. นางสาวกมลภัทร  งามประเสริฐ
 
775 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจักพรรดิ์  ขำเจริญ
2. เด็กชายนาวิน  วงษ์สละ
3. เด็กชายสุริยา  ชูทับทิม
 
1. นายสมศักดิ์  อวยพร