รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดนครนายก (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนน้อย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒ  สืบจากลี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  นิลชิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายนพพล  บุญเพ็ง
2. เด็กชายนพีภัทร  จันทร์หอม
 
1. นายสนม  ประเสริฐทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกัลยา  จำปาทอง
2. เด็กชายจินดา  มารศรี
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
2. นางสาวอรรัตฎา  ขาวหอมกลิ่น
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายชินวัตร  กาละภักดี
2. เด็กชายนนทชัย  คุ้มเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  บุญมี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงคุณากร  คูณทวี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชุมรักษ์
4. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ชุมรักษ์
5. เด็กหญิงอลิศรา  พิพิธจันทร์
 
1. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์
2. นางจินดา  แก้วสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เย็นใจ
2. เด็กชายลัญจกร  เหมราช
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ฟักมาก
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  หนูจันทร์
5. เด็กชายเฉลิมพล  เปลี่ยนทับ
 
1. นายยงยุทธ  คนเพียร
2. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงปลิตา  เทพวัลย์
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  บุญมาตร
 
1. นางสุนีย์  ฉิมทอง
2. นางปราณี  ราชิวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกรธวัช  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาคศรี
 
1. นางสมใจ  เดชสนอง
2. นางจิรกาญจน์  จันทัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงรัตนาพร  มีกุศล
2. เด็กชายสราวุธ  พลายจุพล
 
1. นายสมพงษ์  อิ่มพร
2. นางสาวอำภา  แช่มพุทรา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงอมรสิริ  อรรถารักษ์
 
1. นางภศิวนา  ปุณยมาศิริ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองจรรยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทองเปี่ยม
 
1. นางเสาวรภย์  ญาณสุธี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรินทร์  ทาอำนาจ
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายสวัสชัย  สวัสวรธรรม
 
1. นายอำพล  ชาญศิริเมธา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นางสาวพัชรี  สอนประดิษฐ์
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงกาญดา  สามพ่วงบุญ
 
1. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกตุสมบูรณ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขทวี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู
2. เด็กหญิงไปรยา  พานทอง
 
1. นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พระเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา  ใจคง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  โกศลจิตร
2. นางสาวศิริพัชร์  พนมพร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นางสาวณัฐณิชา  เพิ่มเพียร
2. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เกตุน้อย
 
1. นายสุรินทร์  จันทโชติ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดา  เชิดชัย
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์
2. เด็กชายธนกร  เข็มเพชร
3. เด็กชายสุรวิศ  รักธรรม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เกิดสมบูรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกิตติภัฏ  พงศ์พิศุทธิ์โกศล
2. เด็กชายพีระเดช  ชุมมิน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาววารีรัตน์  แป้นงาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สมทรง
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจปิง
 
1. นายสมบัติ  มั่งมี
2. นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1. เด็กชายนวกาย  นาฬิกา
 
1. นายพีรภณ  จันดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใบทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คนซื่อ
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1. เด็กหญิงแพรวนภา  จันทร์เอี่ยม
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงแพรวรรณ  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  ระโหฐาน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อยู่สุข
2. เด็กชายชาคริต  สอยสละ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ศิวิลัย
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงรตา  รุ่งกลิ่น
6. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  เนตร์ประมงค์
7. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  หน่องพงษ์
8. เด็กหญิงอังคณา  สุขมาก
 
1. นางสาวจิราพร  สอยสละ
2. นายณัฐพล  พรหมมินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ด้วงหนองบัว
2. เด็กหญิงกาญชนก  ทัพแย้ม
3. เด็กหญิงจันจิรา  สีนาคสุก
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ส่งสุข
5. เด็กชายนนทพัทธ์  ใบทอง
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใบทอง
7. เด็กหญิงนุชจิรา  สุทาวัน
8. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญกลาง
9. เด็กหญิงปานชนก  แป้นงาม
10. เด็กหญิงปุณยาพร  สอนบาล
11. เด็กหญิงวันวิสา  เกษทอง
12. เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สร้อยระย้า
14. เด็กหญิงอัยยาวีร์  สีขวัญม้า
15. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
2. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
3. นางสาวปิยะพร  หอมละออ
4. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1. เด็กชายจตุภรณ์   สืบจากศรี
2. เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง
3. เด็กชายณัฐภัทร  สมศรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมเลิศ
5. เด็กหญิงนารีวัลย์  สืบจากสิงห์
6. เด็กหญิงนิติยา  บุญเชื้อ
7. เด็กหญิงนิภาพร  แตงอ่อน
8. เด็กหญิงปพิชญา  กาศโอสถ
9. เด็กหญิงระวีวรรณ  เขียวงาม
10. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ฤทธิแพทย์
11. เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย
12. เด็กชายวัชระ  คลองบ่อ
13. เด็กชายศาสวัติ  จันทร์ศรีทอง
14. เด็กหญิงศิริพร  ลาที
15. เด็กหญิงสุชาดา  นาคา
16. เด็กหญิงสุพิชชา  สมบูรณ์สุข
17. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งเรียน
18. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งเรียน
19. เด็กชายเด่นดนัย  ครองยุติ
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทศรีคำ
 
1. นางสมพร  พรมมา
2. นางสมศรี  วังเวียง
3. นางจัตุรงค์  พฤกษศรี
4. นางสาวธนาวรรณ  มุ่งมงคล
5. นางสาวปริยาภัทร  แสงอรุณรัตน์
6. นายพิชิต  ชัยมณี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายวีระพงษ์  กายเงิน
 
1. นางสาวจงกล  กายเงิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กชายอภินันท์  พรมโสภา
 
1. นายนัทธิ์ธนิน  กระมล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายพิทัดษ์  สุขเจริญ
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวัน 1. เด็กชายวีระพงษ์  กายเงิน
 
1. นางสาวจงกล  กายเงิน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายอัครพล  เทียนเรียว
 
1. นางสกุณา  โบสถ์ขาว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสาวพรวิภา  จารุจิตร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สายเรียม
2. เด็กหญิงจิรัชญาพร  ฤกษ์มงคลดี
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงทอง
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  เรียงวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐพร  ปานแดง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงมั่น
8. เด็กชายดนุพงษ์  ชาคำไฮ
9. เด็กชายทศพล  ชาคำไฮ
10. เด็กชายธรรมธัช  มาลัย
11. เด็กหญิงธิราภรณ์  มูลประจักษ์
12. เด็กชายนพวิทย์  มุขดา
13. เด็กหญิงนฤมล  ทรัพย์ประเสริฐ
14. เด็กชายประวีณ  เจริญสุข
15. เด็กชายปัญญา  พรหมนอก
16. เด็กหญิงพิชญา  ศิริทรัพย์
17. เด็กหญิงพิยดา  ดอนจิ๋วไพร
18. เด็กชายมีชัย  -
19. เด็กชายมีโชค  -
20. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เจ๊ะสมาแอน
21. เด็กหญิงวันทนา  เลี่ยมรัตน์
22. เด็กหญิงวิภาดา  ศิริฟัก
23. เด็กชายศุภกิจ  ขวัญสุข
24. เด็กหญิงสฐาพร  ประทุม
25. เด็กชายสมโภชน์  ลี้กุล
26. เด็กชายสิริภพ  ชมสวนสวรรค์
27. เด็กหญิงสุภัตรา  พาขุนทด
28. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มาลัย
29. เด็กหญิงเยาวภา  นงค์พรมมา
30. เด็กชายเอกลักษณ์  กุลศักดิ์
 
1. นายธีระนันต์   สิงหนาท
2. นายชัยวัฒน์  จันทัน
3. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
4. นางลัดดา  สนธิ
5. นางสาววราสินี  อยู่สุนทร
6. นางสาวเกตุกนก  ช่วงเปีย
7. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
8. นายสันธาน  จันทะมุด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 1. เด็กชายภราดร  ครคง
 
1. นางสมควร  ปัญญา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสาวสุดา  ระสา
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชวดบัว 1. เด็กชายจิรวัตร  จวนเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ยอดอ่อน
3. เด็กชายนพรัตน์  ธรรมประดิษฐ์
4. เด็กชายปฏิภัณฑ์ภรณ์  ร่มเกตุ
5. เด็กชายพงษ์ดนัย  พิมพ์จุฬา
6. เด็กหญิงพัชราพร  อ่วมอุไร
7. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เฮงทองเลิศ
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  เขียววิจิตร
 
1. นางมัณฑรี  โพธิดิลก
2. นางสาวอลิสา  จวนเจริญ
3. นายเกษมสรรค์  สุจริต
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ฮวดเล็ง
2. เด็กหญิงมินตรา  อ่อนละออ
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  สังข์แก้ว
4. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องแก้ว
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  มณีฉาย
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายโชติธนพัฒน์  สุขไพบูลย์
4. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กว้างนอก
2. เด็กหญิงธนาภา  ทิพพะ
3. เด็กหญิงปวีณา  สุขเหลือ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีสอาด
5. เด็กหญิงวรรณชนก  อินทรประเสริฐ
6. เด็กหญิงเขมมิกา  เชียงทอง
7. เด็กหญิงเนตรนภิส  บุปผา
8. เด็กหญิงแสงจันทร์  ทองเทียน
 
1. นางสาวกมลชนก  นิลวิเศษ
2. นางลักษิกา  ยวงสอาด
3. นางลภัสรินทร์  ปนาวัฒน์ธนยศ
4. นายพิทักษ์  อินทร์ขาว
5. นายประชุม  บำรุงจิตร์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายนพพล  รักญาติ
2. เด็กชายนวมินทร์  รักประเสริฐ
3. เด็กชายภารดร   สุดศิริ
4. เด็กชายภูวนนท์  ภูนุช
5. เด็กชายอานัติชัย  ไกรกมล
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นายพิศนุ  อุไรรัมย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหอย 1. เด็กชายวราพงษ์  พุ่มพิจิตร
2. เด็กชายเอกพล  ตระพรม
 
1. นายสิทธิชัย  คำเงิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีชานิล
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภารา
2. เด็กชายพัฒนสิทธ  ดีเส็ง
3. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมิแดง
4. เด็กชายวงสุวรรณ  นิจพัฒน์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  นิจพัฒน์
6. เด็กชายศิลา  จรหนู
 
1. นางปราณี  แสงสุวรรณ
2. นางทรงศรี  คงมั่น
3. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายคุณากร  อ้อยขาว
2. เด็กชายธนกฤต  พันธ์ศิริ
3. เด็กชายธนาธิป  บุญประกอบ
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  เจริญศิลป์
5. เด็กชายสมภพ  พรปกเกล้า
6. เด็กชายสุรวินท์  หลิ่มวร
 
1. พันจ่าเอกสมาน  ท่ากลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
3. นายกิตติ  สังข์ทองโรจน์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. นายจักรพงษ์  คล้ายคลึง
2. เด็กชายชูเกียรติ  กระแสโสม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โหยหวล
4. เด็กชายธีรวุฒิ  สันทอง
5. นายปิยะสุข  ไมย์เจริญ
6. เด็กชายวรยุทธ  แว่นแก้ว
7. เด็กชายสันติภาพ  อรัญมาลา
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ชวัญสุข
 
1. นายธนะบูลย์  สหัสสานนท์
2. นายผ่อง  วงศ์ไชย
3. นายโสภณ  อั๋นบางไทร
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภูฟ้า  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายรติพงษ์  พังสอาด
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ
 
1. นางมัณฑนา   บำรุงจิตต์
2. นางวันเพ็ญ  สุขนิคม
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงตวิษา  ประสิทธิ์อ้น
2. เด็กหญิงนภัสสร  กุลศักดิ์
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นามคุณ
 
1. นางลัดดา  สนธิ
2. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายมังกรทอง  โฆสิวัฒน์
2. เด็กชายหนามไผ่  ซาแสงบง
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวดวงเดือน  ปานเพ็ชร
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงนวลนภา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  บรรดา
 
1. นางสาวหรรษา  เข็มทอง
2. นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภรณ์นิภา  มีสุข
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
67 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอื้อใจ
2. เด็กชายพันอิน  ชาลานฤมาน
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
2. นางสาววรารัย  อินทรเศียร
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เรียงศรีเจริญพร
2. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะ
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
2. นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข์
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงบัวเพ็ญ  อายุโย
2. เด็กชายสุธี  นาคอ่อน
 
1. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายประดิพัทธ์  ประยงค์
2. เด็กชายวุฒิพร  กระจ่างแสง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  รุ่งกำจัด
2. นายเอนก  แก่นเผือก
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลากรธารากุล
2. เด็กหญิงพรนภา  วิลาคำ
 
1. นายปฐมพงษ์  พุ่มจันทร์
2. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมอน 1. เด็กหญิงธิติมา  อ้นเต่า
2. เด็กหญิงภัทรมน   อบทอง
 
1. นายเชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย
2. นายชโยดม  บุญช่วยชู
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  พูลสง่า
2. เด็กชายษายน  บุญเกิน
 
1. นางภัทรมาส   มีสุขดิลกพัฒน์
2. นางสาวฐิติวัลคุ์  สุริย์ฉาย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกชกร  อินทเศียร
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงจินดา
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
2. นายอภิรักษ์  รัตนโชติ
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรแก้ว
2. เด็กชายบัญชา   บรมสุข
3. เด็กชายสุรวุธ  สุุขเอี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กชายธนาพล  กลับสมบูรณ์
2. เด็กชายนิตินัย  กลิ่นหอม
3. เด็กชายศุภโชค  เข็มทอง
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเข็มทอง 1. เด็กหญิงนุสบา  ด่านอุตม์
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เข็มทอง
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ช่องาม
 
1. นางอรนุช  พรมสอน
2. จ.ส.อ.ยงยุทธ์  จิตหนัก
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบกเขียว 1. เด็กหญิงชุติมา  เล็กศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  จำปาทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามวาจา
5. เด็กหญิงสุวรรณดี  แสงทอง
6. เด็กหญิงอรทัย  สืบจากลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงนภาทอง  เครือวงศ์
2. เด็กชายปิยพล  สุขสำราญ
3. เด็กชายภาสกร  แพทย์เจริญ
 
1. นายนิรันดร์  ด่านนอก
2. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กชายคณิศร  แผนสะท้าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีระมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ทิพมาตย์
2. นายมงคลชัย  ขวัญสุข
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐยวา  อับดุลเลาะห์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรุณพูลทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  โพธิ์พัฒน์
 
1. นายกิตติ  งามประยูร
2. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. นายปิยะสุข  ไมย์เจริญ
2. นายวรยุทธ  แว่นแก้ว
3. เด็กชายสุริยะ  บุญมี
 
1. นายธนะบูลย์  สหัสสานนท์
2. นายผ่อง  วงศ์ไชย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชลธิชา  หลุ่มชุมแข
2. เด็กหญิงนาตาลี  โหงทอง
3. เด็กหญิงศรุตา  ขาวกมล
 
1. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
2. นางอังคนี  นุหมุดหวัง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กหญิงสุภาพร  หาผล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองคำ
3. เด็กหญิงเมขลา  วิจิตร์
 
1. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
2. นางสาวศิริมาส  แสงรักษ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  เล็มหมัด
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงอัลฮุสนา  รอมาน
 
1. นางมณฑา   ศิริวงษ์
2. นางสาวไพรจิตรา  ทัพหิรัญ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำทองทับ
2. เด็กหญิงฟารีดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  การพงษ์ศรี
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงชมลวรรณ  พรมมา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ซึมเมฆ
3. เด็กหญิงวัลยุภา  จันทร์ทอง
 
1. นางเพียงใจ  สุวรรณคล
2. นางสาวมาลี  จันทรเลิศ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กระขาว
2. เด็กหญิงสุปราณี  วันเฮียง
3. เด็กหญิงอารยา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสุวณี  สระทองเมา
2. นางสาววัชรี  มิศิริ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงชนรดา  เบี้ยวเก็บ
2. เด็กหญิงวรรณิกา  สีดา
3. เด็กหญิงอทิตยา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางชณิกานต์  ไทยเขียว
2. นางสาวเกษรินทร์  ศรีทรงฮาด
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จูงงาม
2. เด็กหญิงฐาปนี  เฉยเจริญ
3. เด็กชายเจริญวุฒิ  ไชโย
 
1. นางอนุธิดา  อินทรศร
2. นางณัฐมน  สุวานิโช
 
91 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายนนทกร  มูลพัน
2. เด็กหญิงนัฐชา  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วกิริยา
 
1. นางสาวพวงชมพู  โคกเจริญ
2. นางสาวสุพรรษา  เกิดสูง
 
92 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กุลธีระวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์รกานต์  เพิ่มเพียร
3. เด็กหญิงภัทราภา  อาจสำอางค์
 
1. นางภาพร  เริงไชย
2. นางจันทนา  อาจคิดการ
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กหญิงณัฐยา  รื่นกาย
2. เด็กหญิงศศิธร  เสือหัวย่าน
3. เด็กชายศิิริพงษ์  สุดสงวนเกียรติ
 
1. นางปราณีต  หงษ์ทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
94 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองดวง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  หลายเตื่อย
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตันติชิราวดี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  หิรัญถาวร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขวัญสุข
 
95 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายปกป้อง  วีรวาณิช
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียวหุน
 
1. นางสุดาพร  วุฒิกุล
 
96 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศริ  คงมั่น
2. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
97 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สายชู
2. เด็กหญิงสุนิฉัตร  วงษ์เนียม
 
1. นางปุณยนุช  คนเพียร
2. นางอารีรัตน์  เล็มหมัด
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กชายเจษฎา  อิ่มพันธุ์
 
1. นางศิริกร  ธนสมบูรณ์พันธุ์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสรศักดิ์  นวนบุตรดี
 
1. นางสาวอุบล  นารี
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ดาแย้ม
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ศรีทรงฮาด
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางจิตราภรณ์  เข็มนาค
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2504 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาญจนเกตุ
 
1. นางสุภารัตน์  สุริยะ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กชายปฏิภาณ  หอมมาก
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วหาวงษ์
 
1. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  นาคฤทธิ์
 
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เตียวหุน
 
1. นางอังคณาพร  เนติ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายอภิวันท์  วัฒนราช
 
1. นายวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  เทศนา
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายภูธเรศ  เกิดดี
2. เด็กชายวุฒิภัทร  จั่นจรูญ
3. เด็กชายอดิเรก  แผ่ผลศิริ
 
1. นางสาววัชรี  มิศิริ
2. นางสุวณี  สระทองเมา
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายกฎชกร  สมผุย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เลปสัมพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทยบำรุง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี  คล้ายนัดดา
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวบาน
2. เด็กชายธนกร  สีนาค
3. เด็กชายอนนท์  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  ยืนยง
2. นางสาวสวรรค์  สมสาย
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายนฤดล  ทองใบ
2. เด็กชายสิทธิโชค  เฮงรักษา
3. เด็กชายเมธานันท์  โคกเจริญ
 
1. นางจามิกร  โยธาศิริ
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายประกาลชัย  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายวรโรดม  นาเจริญ
3. เด็กชายเมฆินทร์  คำเวียงจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นายกระแส  สุขพูล
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงอัญชลี  คงบุญ
2. เด็กชายอำพล  ดวงดี
 
1. นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์
2. นางกิตติยา  คุ้มวงษา
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทาเหล็ก
2. เด็กชายเสกสรร  ทุระพล
 
1. นางปิยะพร  รุ่งเรือง
2. นางอุบลวรรณ  สุขปลั่ง
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แชขำ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  วันหวัง
3. เด็กชายอัมรินทร์  วันหวัง
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
2. นางสาวปิยะนันท์  ตันจ้อย
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายจาตุรง  เขียวระยับ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายไพรทูล  มีโหนด
 
1. นางสุวานิตย์  คูณหอม
2. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์