หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โต๊ะถมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ปรียานนท์โรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
5. นายเครือณรงค์ ปิ่นฉ่ำโรงเรียนบ้านบางหอกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
7. นางนุชรี เขียวคลี่โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
9. นางสาวศรัญญา อินทร์อนงค์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
10. นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
11. นางรมย์ชลี จันตนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โต๊ะถมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายจำรัส พูลนิลโรงเรียนบ้านเหมืองไทรกรรมการ
4. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นายนพดล รุ่งจรูญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายพานิช ชุณหภัทรกุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
8. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
11. นางสาวนุชนารถ รุณสาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
12. นางรมย์ชลี จันตนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
13. นายเดชา ภูมิทัตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
14. นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายเสวก ทรงแก้วโรงเรียนวังตะโกกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ปรียานนท์โรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการ
4. นายประภาส ชำนิศาสตร์โรงเรียนบ้านเหมืองไทรกรรมการ
5. นายอภิชาติ พวงป่าไหมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายภูวดล บุบผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวศรัญญา อินทร์อนงค์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
8. นางสาวจงกล ชาติทองโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
9. นางสาวธัญพร พุ่มทับทิมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเคราประธานกรรมการ
2. นายประภาส ชำนิศาสตร์โรงเรียนบ้านเหมืองไทรกรรมการ
3. นางสาวจงกล ชาติทองโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายนภดล รุ่งจรูญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นายพานิช ชุณหภัทรกุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นางสาวนุชรี เขียวคลี่โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายยศธร มีศักดิ์โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำรัส พูลนิลโรงเรียนบ้านเหมืองไทรกรรมการ
3. นายเครือณรงค์ ปิ่นฉ่ำโรงเรียนบ้านบางหอกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวายกรรมการ
5. นายอภิชาติ พวงป่าไหมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายภูวดล บุบผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
7. นายณัฐพล อิ่มอาบโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายการุณย์ เหรียญบุบผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ พงษ์เขตกรณ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายการุณย์ เหรียญบุบผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวรรณ พงษ์เขตกรณ์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ โชติมิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาววไลลักษณ์ พัสดรโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมา พวงมณีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขวัญตา นาครักษาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คงวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางแอนนา หลบภัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปรานี โสภณโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี รุ่งมณีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบรรลือ ทีฆกุลโรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการ
3. นางบุญมณี นิลงามโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบรรลือ ทีฆกุลโรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการ
3. นางบุญมณี นิลงามโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบรรลือ ทีฆกุลโรงเรียนบ้านท่าแร้งประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการ
3. นางบุญมณี นิลงามโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสาโรช สุวรรณช่างผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางบุญมณี นิลงามโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทำเนียบ น้อยชูชื่นโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทำเนียบ น้อยชูชื่นโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีระ สัญญขันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายทำเนียบ น้อยชูชื่นโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซ่ือตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางประสงค์ โหมดเขียวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฐานิส พรรณรายณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางประสงค์ โหมดเขียวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฐานิส พรรณรายณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางประสงค์ โหมดเขียวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฐานิส พรรณรายณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางประสงค์ โหมดเขียวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฐานิส พรรณรายณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายฐานิส พรรณรายณ์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางประสงค์ โหมดเขียวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็กกรรมการ
3. นายสุจินต์ อุบลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางปรียนันท์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู ชาตะเมโรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจุมพลภัทร์ อิสระมงคลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยชนะ ชาตะเมโรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางปรียนันท์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐ กรรมการ
3. นางธีรา วิโนทกะโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางปรียนันท์ สุนทรวาทะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางรัชณีย์ อินทรโสภาโรงเรียนบ้านบ่อไร่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ บรรลือทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย นฤดีศรีอุทัยโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
4. นายปัญญา อยู่คงโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
5. นายวันชลิต สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการ
6. นายสุวิช เกตุรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อนเพชรกรรมการ
7. นางกาญจนา ผลถาวรโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ทะเลน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายสงกรานต์ สุสุทธิโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นายอธิบดี วรวิบูลย์โรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
5. นางสาวมาลินี จำเริญจิตโรงเรียนอรุณประดิษฐกรรมการ
6. สิบเอกอรรถพล เกตุบรรจงมณฑลทหารบกที่ 15กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน อ่อนแก้วผู้ทรงคุณวฺุฒิประธานกรรมการ
2. นายกุศล น่วมมะโนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ จงอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางพเยาว์ ประทีปพิชัยโรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล ยูนิพันธ์โรงเรียนวัดหนองส้มกรรมการ
3. นางพเยาว์ ประทีปพิชัยโรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ลั่นขันธ์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณโรงเรียนบ้านพุพลุกรรมการ
6. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวฺุฒิกรรมการ
7. นางประศาสนี เชยชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุุระเชษฐ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมประธานกรรมการ
2. นายการุณย์ เหรียญบุบผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุระเชษฐ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมประธานกรรมการ
2. นายการุณย์ เหรียญบุบผาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณา บัวทองโรงเรียนวัดลัดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณโรงเรียนบ้านพุพลุกรรมการ
3. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวฺุฒิกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา บัวทองโรงเรียนวัดลัดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณโรงเรียนบ้านพุพลุกรรมการ
3. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวฺุฒิกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วิโนทกะโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณโรงเรียนบ้านพุพลุกรรมการ
2. นายสุระเชษฐ ขำเพชรโรงเรียนวัดนาพรมกรรมการ
3. นายสุธีมนต์ อำพนธนวัชร์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร เรืองศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณโรงเรียนบ้านพุพลุกรรมการ
3. นายประสาน ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือกรรมการ
4. นายมารุจน์ จังจิตต์วัฒนกุลโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสุธีมนต์ อำพันธนวัชร์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นายชลิต นุชสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวฺุฒิกรรมการ
7. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รอดนุ่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายธัญญะ มะลิขาววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
2. นายขจร ชูศรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
4. นายชินกร ศิริบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวผกาฉัตร์ พลายมีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธัญญะ มะลิขาววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย ชื่นบานวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ เคล้่าคลึงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
5. นายชินกร ศิริบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรรณ จ่าราชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แสงน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางประดับ เกียรติมาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา อินทบุตร์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางลักษณวดี เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
5. นางพิชยา เกิดผลโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางประดับ เกียรติมาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา อินทบุตร์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางลักษณวดี เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
5. นางพิชยา เกิดผลโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทองก้อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สุขเกษมโรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวครองใจ โตใหญ่ดีโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองก้อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สุขเกษมโรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นางสาวครองใจ โตใหญ่ดีโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรินธร ทองก้อนโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
3. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรินธร ทองก้อนโรงเรียนบ้านเขาย้อยกรรมการ
3. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริเรือง ชูใจสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
2. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางมาลี เฝ้ามั่นโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทิมแท้โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192ประธานกรรมการ
2. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการ
3. นางนิภา เมธาประสิทธิ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศิริเรือง ชูใจสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีกรรมการ
3. นางมาลี เฝ้ามั่นโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทิมแท้โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192ประธานกรรมการ
2. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเลกรรมการ
3. นางนิภา เมธาประสิทธิ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเลิศพงษ์ จันทร์เพ็ญกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา สัญญขันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ทองเกลาโรงเรียนว้ดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเลิศพงษ์ จันทร์เพ็ญกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรียา สัญญขันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ทองเกลาโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร ทัดพินิจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวรินทร ประทุมพงษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร ทัดพินิจผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวรินทร ประทุมพงษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัตนา อ่วมอั๋นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางผจงจิตต์ จันทร์เพ็ญกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อ่วมอั๋นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางผจงจิตต์ จันทร์เพ็ญกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลี่ ขวัญยืนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ยงยันต์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางอรวีย์ กล่ำกล่อมจิตร์โรงเรียนวัดสมุทรธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลี่ ขวัญยืนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ยงยันต์โรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
3. นางอรวีย์ กล่ำกล่อมจิตร์โรงเรียนวัดสมุทรธารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุมาลี พูลทัศน์โรงเรียนบ้านหนองมะขามประธานกรรมการ
2. นางดาวัล ทองรื่นโรงเรียนวัดหนองปรงกรรมการ
3. นางนัยนา ศรีประชาโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ดังสนั่นโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรุณรัตน์ อินทร์วงศกรโรงเรียนวัดยางประธานกรรมการ
2. นางชนิดา สินกลัดโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
3. นางสาวนิตยา จันทร์รักษ์โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
4. นางสุนีย์ บุญเรืองโรงเรียนหาดเจ้าสำราญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อินทบุตร์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางภรณี มีเชื้อโรงเรียนบ้านไร่ดอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปรานี โสภณโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี รุ่งมณีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกีรติ กลิ่นมาลีโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวฺุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา อ่วมอั๋นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางผจงจิตต์ จันทร์เพ็ญกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางประดับ เกียรติมาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา อินทบุตร์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางลักษณวดี เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
5. นางพิชยา เกิดผลโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละม้ายมาศ อินทุกรโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางประดับ เกียรติมาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา อินทบุตร์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
4. นางลักษณวดี เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192กรรมการ
5. นางพิชยา เกิดผลโรงเรียนวัดบางขุนไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ลั่นขันธ์โรงเรียนวัดทรงธรรม กรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณโรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการ
4. นางประศาสนี เชยชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริโรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ พุ่มจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ลั่นขันธ์โรงเรียนวัดทรงธรรม กรรมการ
3. นางคำนึง เกศีนิลพรรณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการ
4. นางประศาสนี เชยชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล กาลนิล เบอร์โทรศัพท์ 0935800755 E-mail : attapon2002@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]