รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายตัญลา  โองใจ
2. เด็กชายภูวนัย  ศรชัย
 
1. นายสมศักดิ์  มีนุช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหอ 1. เด็กชายชนะชัย  น้อยมี
2. เด็กชายอภินันท์  คงเเคล้ว
 
1. นายเครือณรงค์  ปิ่นฉ่ำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายกิจบัณดิศ  ประยูรทัย
2. เด็กชายสุรพัฒ  สงวนสุด
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลิ่นเล็ก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กชายกนิษฐ์  ศรีสอาด
2. เด็กชายมูฮัมมัด  นุชเซ๊าะ
 
1. นางพิชชานันท์  เพชรวิวรรธน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายสิทธิกานต์  คงศรี
2. เด็กชายเรวัตร  สุขสว่าง
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกชพร  สมศรี
2. เด็กหญิงณัฐมาพร  สมานมิตร
3. เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม
4. เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย
5. เด็กหญิงสาธิตา  อุทัยธรรม
 
1. นายขจรศักดิ์  สอนแพร
2. นางนาฏฤทัย  น้อยชูชื่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณาราม
2. เด็กชายธนภูมิ  ป้านสำราญ
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุขทรัพย์
4. เด็กชายศักรินทร์  ป้านสำราญ
5. เด็กชายอัมรินทร์  มงคล
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายจุมพลภัทร์  โรจน์บวรวิทยา
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แสงแดง
 
1. นางปรานี  โสภณ
2. นางอาภรณ์  ทิพย์ทิม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  บัววรรณ์
2. เด็กชายภูมิชัย  ปานรอด
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางยุวพันธ์  กลิ่นอุบล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 1. เด็กชายสุริยา  เหลี่ยมวงษ์
2. เด็กหญิงแพรวรรณ  หวังเจริญ
 
1. นางกฤษณา  พ่วงทอง
2. นายทรงกลด  สระแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงณิชกุล  เขียวเข้ม
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีปลั่ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปุญญาภา  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายกีรติ  กลิ่นมาลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาคปานเอี่ยม
 
1. นายเสน่ห์  ซื่อตรง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายปรัตภกร  แก้วระยับ
 
1. นายธานี  เอียงอุบล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงเพชรชมพู  แจ่มจำรัส
 
1. นายรัฐพล  จีระดำรงธัญญา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 1. นางสาวพรทิพย์  ขุนยวง
 
1. นางสาวณาตยา  อิงกินันทน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. นางสาวนิตยา  ศรีธรรมราช
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายสรวิศ  วิทยาลัย
 
1. นายเสน่ห์  ซื่อตรง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรธีรา  ชูเกียรติ
2. เด็กหญิงโชษิตา  อุบลน้อย
 
1. นางบุญยง  ทับทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวิยะดา  บำรุงวงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงวีรกานต์  แม้นเมฆ
 
1. นางบุญยง  ทับทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับทิมใหม่
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เฮงซอ
 
1. นางนิภา  เมธาประสิทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงบุษราพร  อุ่นเรือน
 
1. นางลัดดาวรรณ  จำนงบุตร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กชายปรเมศ  บุญมาก
2. เด็กชายสราวุธ  โต๊ะมิ
3. เด็กชายอัครโภคิน  ตั้งจิตวิริยสุขสกุล
 
1. นางมัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์
2. นางศุภนันท์  พลายแดง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กชายธนภัทร  ภูมิสมศรี
2. เด็กชายพรเทพ  แดงประเสริฐ
3. เด็กชายเพชรกล้า  ขุนยวง
 
1. นางมัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์
2. นางศุภนันท์  พลายแดง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญอิ่ม
2. เด็กชายธนากร  ป้อมทะเล
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เจริญอิ่ม
 
1. นางนิภา  เมธาประสิทธิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤดี 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์สุข
 
1. นายสุรินทร์  สวัสดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1. เด็กชายมโนพัศ  เพิ่มพูน
 
1. นายพงศ์ธร  ช่อเกตุ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤดี 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เต็มเนื้อทอง
 
1. นายสุรินทร์  สวัสดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤดี 1. เด็กชายวุฒิชัย  จารีย์
 
1. นายสุรินทร์  สวัสดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กชายวัชระ  สถาพล
 
1. นางสาวยุธารัตน์  สังข์สน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ
 
1. นายศุภโชค  รอดภัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงบุษราพร  วัดสว่าง
 
1. นางบุปผา  มีเผือก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงญาณินี  ดังก้อง
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีปลั่ง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว
 
1. นางบุปผา  มีเผือก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กชายปิติ  เปี่ยมทวี
 
1. นายอมร  แก้วสว่าง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายธนกร  งามชม
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงอนิษา  ยอดรัก
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  เกตุแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีวาสนา
2. เด็กชายชัชนนท์  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้นสี
4. เด็กชายธนกร  ตั้งศิริกุลพร
5. เด็กชายธนพล  พรหมประเสริฐ
6. เด็กชายธนพล  ทองคำกัลยา
7. เด็กชายธนภัทร  พจนมณี
8. เด็กชายธีรพันธ์  จิรโชติพุฒิพร
9. เด็กชายปิติ  เปี่ยมทวี
10. เด็กชายพลกฤต  ภวังครัตน์
11. เด็กหญิงพุทธิชา  คงแคล้ว
12. เด็กหญิงมนพร  ฤทธิเรืองเดช
13. เด็กชายศรายุทธ  รบไว
14. เด็กชายสิริ  เกลื่อนกลาด
15. เด็กหญิงอนันตญา  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นายอมร  แก้วสว่าง
2. นางสาวยุรนันท์  คชะนา
3. นางรำไพ  ซื่อตรง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กหญิงขวัญธิพร  จิตต์เอื้อ
2. เด็กชายชัชพน  อุระชื่น
3. เด็กหญิงปริณดา  เล็กสุข
4. เด็กหญิงวิสุทธิดา  สำเภาเงิน
5. เด็กหญิงวีรยาอร  อาจคงหาญ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  โตจั่น
7. เด็กหญิงศุรดา  แย้มศรี
8. เด็กชายสิทธิชัย  ชูโชคกุล
9. เด็กหญิงสโรชา  ปานนก
10. เด็กหญิงแพรไพลิน  ชัยชาญ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  บุญกอง
2. นายสวง  รุ่งเรือง
3. นางทัศนีย์  จำปาแก้ว
4. นางสาววรวรรณ  แผนประไพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กชายบุญเลิศ  ประพฤติชอบ
 
1. นางสาวสุนันทา  ย้อมสี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงผาณิต  ทองหลอม
 
1. นางสาวจงถนอม  พรามคุ้ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นางสกุนตลา  บุญเรือง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  พูลผล
 
1. นายบดินทร์  หุ่นละออง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นางสกุนตลา  บุญเรือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงอลิสา  วงศ์วิลาศ
 
1. นายกอบชัย  มณีตัน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  จีระสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายทวีโชค  สวนมา
 
1. นางอรทิพา  ลาภะสัมปัน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  ทับทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงวรรณษา  อาจกิจ
 
1. นางสาวยุธารัตน์  สังข์สน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญเร็ว
 
1. นางพรพรรณ  เนตรอำพันธ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  พูลผล
 
1. นายบดินทร์  หุ่นละออง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิตติธัญญา  สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณภัทร  แย้มกล่ำ
3. เด็กหญิงณัชชา  ดวงดารา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่วงโชตฺิ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด
6. เด็กหญิงณิชภัทร  อังศรวณีย์
7. เด็กชายธนานันต์  เลิศนิรันดร์
8. เด็กหญิงธัญอุรัตน์  ทิมแก้ว
9. เด็กชายนนทวัฒน์  คลิตต์ โรตท์นีย์
10. เด็กหญิงนัฎฐ์นรี  เครือเหลา
11. เด็กหญิงบุณณดา  สนขำ
12. เด็กหญิงปิยภรณ์์  สาดแก้ว
13. เด็กชายพงศภัค  แสงสวัสดิภากร
14. เด็กหญิงพรหมพิริยะ  มานิตย์
15. เด็กชายพิชญุตม์  เกตุเอม
16. เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล
17. เด็กหญิงรพีภรณ์  แสงประทุม
18. เด็กชายรัศกานต์  เสรีพิพัฒน์
19. เด็กหญิงวรรณกานต์  แผ่แผ่นทอง
20. เด็กชายวริศ  เทียนไชย
21. เด็กหญิงวิชัญญา  สาพิมพ์
22. เด็กหญิงวิริญลักษณ์  ปลื้มจิตร์
23. เด็กหญิงสวรรยา  วันชนะ
24. เด็กชายอเล็กซ์  ภูวดล ลีไวน์
25. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมาธิ
26. เด็กชายเมธากานต์  ไชยโสดา
27. เด็กหญิงไอด้า  ดาเลน
 
1. นายรัชชาพล  จุลศิริ
2. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
3. นายVoltaire  Oblimar
4. นางสาวแพรวา  โจบู้
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า
2. เด็กชายคริสต์มาส  โกศลนิรัติวงษ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สังข์สุข
4. เด็กชายธนิก  วัดรัด
5. เด็กหญิงธัญชนก  พูลนิล
6. เด็กชายธีณภัทร  คล้ำคล้าย
7. เด็กหญิงบุษกร  บัวทอง
8. เด็กชายพิสิษฐ์  บุตรเนียม
9. เด็กหญิงมณฑนา  เปียยะบุตร
10. เด็กชายรัชชานนท์  รอดใจ
 
1. นางกุสุมาลย์  กาญจนาภาส
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีหะสิงห์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไทยสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนากานต์  สินกลัด
4. เด็กหญิงฐานิดา  สุขใส
5. เด็กหญิงพิชชาพร  พรรณรายน์
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทังเฮียง
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  สีนวล
8. เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  รังสัย
2. นางสุวารี  ช่อผกา
3. นางเกตุศิริ  มานะจิตร์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงชญาดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนิรชาพร  คล้ำคล้าย
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชะเอมน้อย
4. เด็กหญิงพรสิริ  สุนทร
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พ่วงป่าไหม
6. เด็กหญิงวราภรณ์  กรสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวาสินี  เดชเพชร
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงหาคม
9. เด็กหญิงเมย์รภัทร  สะอื้นรัมย์
 
1. นางสาวนุวีร์  นุชสวัสดิ์
2. นางสุวนา  รวงผื้ง
3. นางนัยนา  โพธิ์งาม
4. นางพจนาภรณ์  เนียมถนอม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 1. เด็กหญิงคณพร  เทศเสนาะ
2. เด็กหญิงจิราภา  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอ่ยเสิก
4. เด็กหญิงชลดา  ทองอะ
5. เด็กหญิงบุญญิสา  กระทอง
6. เด็กหญิงสุจินันท์  ใจสุข
7. เด็กหญิงสุชานรี  ตะโนย
8. เด็กหญิงเมธาวี  สืบประดิษฐ์
 
1. นางสาวศิริยา   เกตุบุตร
2. นางชูชีพ  เรืองสุวรรณ
3. นางสาวสุกัญญา  ภุมรา
4. นางสาวกัญณพัฒน์  ใจคน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสลา 1. เด็กชายกฤษณ  นนตะสี
2. เด็กหญิงฐายิกา  พวงไม้
3. เด็กชายณํฐพงศ์  นาทอง
4. เด็กหญิงน้ำหวาน  คังพลุ
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญยง
6. เด็กหญิงสุภานี  คังพลุ
 
1. นางสาวเกษร  ทับทิมดี
2. นางสาวอุทุมพร  วงค์สุวรรณ
3. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมทรัพย์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1. เด็กชายจิรายุส  เพิ่มขรัวจำ
2. เด็กชายฉัตรชัย  หอมกลิ่น
3. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์จ่อย
4. เด็กชายปรินทร์  พุสุนพงษ์
5. เด็กชายปรเมศวร์  แจ้งเรือง
6. เด็กชายเกริกไกร  แซ่ด่าน
 
1. นายโอภาส  วงศ์เวช
2. นายพิสุทธิ์  โพธิ์ทอง
3. นางฐิติพร  สุนทร
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายกิตติ  พันธ์เผือก
2. เด็กชายณัฐนที  สกุลพงษ์
3. เด็กชายนิรวิทย์  ผ่องแผ้ว
4. เด็กชายภูชิสส์  กล่ำมณี
5. เด็กชายวรเมธ  พงษ์ขอด
6. เด็กชายศุภโชค  ชูช่อเกตุ
7. เด็กชายสิทธิพร  มิตรกลิ่น
8. เด็กชายไชยวัฒน์  พันธ์เผือก
 
1. นายวิบูลย์ศิลป์  มีทิม
2. นายสุระเชษฐ  ขำเพชร
3. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลมาศ  รักกสิกร
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชื่นชม
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภุมรินทร์
 
1. นางอารีนาถ  สุขเกิด
2. นางสมพร  แม้นเขียน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 1. เด็กหญิงจารีย์  ใจน้อม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงษ์เวช
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หาญตระกูล
 
1. นางประไพ  แป้นดวงเนตร
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายตะวันไท  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กันอยู่
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาวสหฤทัย  แซ่เจีย
 
64 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ
2. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
 
1. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
2. นางสาวลักษิกา  เรือนอิน
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุคอย
2. เด็กชายพชรดล  ลาภเกิด
3. เด็กชายสุนันท์  ชะเอมน้อย
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 1. เด็กชายธีรดล  คูณกลาง
2. เด็กชายอดิสร  ทองประยูร
 
1. นายณัฐยุทธ์  รอดภัย
2. นายเสวก  ทรงแก้ว
 
67 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. นายศาสตรา  อ่อนธนู
2. นายอลงกต  แดงประดับ
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล
2. เด็กชายเจน  ประเสริฐ
 
1. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
2. นางสาวพัชรา  แพทย์พันธ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายพัทธดนย์  คงสาย
2. เด็กชายสุทธิพจน์  อุ่นละม่อม
 
1. นายพรเทพ  เชื้อทอง
2. นายปัฐวี  กิมสร้าง
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี
2. เด็กหญิงปิโย  สธนเสาวภาคย์
 
1. นางสาวพัชรา  แพทย์พันธ์
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงดวงกมล  พุทธจรรยา
2. เด็กหญิงปัทมา  คงคุด
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาวสหฤทัย  แซ่เจีย
 
72 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ดีหะริง
2. เด็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
2. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงจันทร์ธร  ไชยาคาย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ไฝเพชรดี
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาวสหฤทัย  แซ่เจีย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  อิทธิกรมหาศิริ
2. เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปงลังกา
2. เด็กชายณัฐนันท์  เงินเจือ
3. เด็กชายนักรบ  ปานฉลอง
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายพายุ  จิมานัง
2. เด็กชายสุวัฒน์  ช่อกระทุ่ม
3. เด็กชายอภินันท์  บุตรแสงดี
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
77 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามขำ
2. เด็กชายปัญญากร  สรรประเสริฐ
3. เด็กชายภัทรวุธ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวนันท์กาญจน์  แจ่มฟ้า
2. นางศรีประเสริฐ  ละมั่งทอง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทรวงษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กาญจนกุลพงษ์
 
1. นายกฤษณพล  สระเก้า
2. นางสาวนิธิวดี  ธาตุทองคำ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายจิรายุทธ  ดาวกระจาย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คู่แก้ว
3. เด็กชายพิเชษฐ  ยิ้มอนัน
 
1. นายกอบชัย  มณิตัน
2. นางสาวชุติมา  ช่อกระทุ่ม
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กหญิงฐานิตา  มีชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  อิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงมณฑิดา  ผลิผล
 
1. นายกฤษณพล  สระเก้า
2. นางอัญชลี  สารกุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 64.68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  จำปีหอม
2. เด็กหญิงสุธามาศ  คำใส
3. เด็กหญิงสุธามาส  เจือจาน
 
1. นางลัดดาวรรณ  จำนงบุตร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กหญิงจิตมณี  มีแสง
2. เด็กหญิงปทุมพร  ดอกไม้นวล
3. เด็กชายสรศักดิ์  สุสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ก้านลำภู
5. เด็กหญิงสุพรรณา  รอดกุล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เที่ยงแท้
 
1. นายบรรจง  บุญช่วยวงศ์
2. นางพรพรรณ์  เปี้ยวน้อย
3. นางสาวมาริน  ศาสตราวิสุทธิ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่วงกลิ่น
2. เด็กหญิงกัญญาณี  กลิ่นเล็ก
3. เด็กหญิงจริยา  กลิ่นนิรันต์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  คมขำ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นนิรันต์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผึ่งผล
 
1. นายมงคล  รวงผื้้ง
2. นางสุวนา  รวงผื้ง
3. นางสาวนุวีร์  นุชสวัสดิ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพณณกร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงภัทรมน  จิตรวุฒิโชค
3. เด็กหญิงวรรณชล  วีระไพศาล
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
2. นางสุนันทนา  เอี้ยนมี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายกรีชาติ  ศรีสอาด
2. เด็กชายธิติภัทร  เลิศคลัง
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นางสาวชุติมา  ช่อกระทุ่ม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงกุมารี  หาญกูล
3. เด็กหญิงวริศรา  เขียวประชุม
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายจักรภพ  ลังพี
2. เด็กชายณัฐชัย  ดาวกระจาย
3. เด็กชายศุภโชค  แพรเอี่ยม
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นายกอบชัย  มณีตัน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองหลอม
2. เด็กหญิงนิรชา  อารีย์รักษ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขสว่าง
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
2. นางสาวจงถนอม  พรามคุ้ม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ไทยอุดม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทยอุดม
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คงทวี
 
1. นางสาววิสูตร  สมยา
2. นางสาวนฤมล  บัวงาม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤกษ์รอด
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ศรีสุข
3. เด็กหญิงอภิสมาภรณ์  รวงผึ้ง
 
1. นางศิริรัตน์  สมใจ
2. นางสมยา  บุญตัน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1. เด็กชายธนพล  คำพวง
2. เด็กชายธีรยุทธ  หมื่นไสยาท
3. เด็กหญิงเทพทวี  สินพูล
 
1. นางปรียา  อ่อนนุ่ม
2. นายสุกฤษฎิ์  เมธาประสิทธิ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีญาติ
2. เด็กหญิงปรัชญา   วิเชียรฉาย
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ประมาศ
 
1. นางสมบูรณ์  สรรพอุดม
2. นางส้มลิ้ม  สิทธิวิภัทร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงณภัทรธิดา  พันธุ์เทศ
2. เด็กหญิงมุทิตา  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงเขมิกา  ศายาสกุลศิลป์
 
1. นางพิศมัย  ทองไสว
2. นางสาวสุภาณี  วุฒิธรรม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแพรก 1. เด็กหญิงกรกนก  ชาติผุก
2. เด็กชายจรูญศักดิ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ฤกษ์มี
 
1. นางสงกรานต์ทอง  มาลัยเลิศ
2. นายอัมพร  ทองอยู่
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายธนชัย  สระทองเยาว์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สังไชย
 
1. นายณัฐยุทธ์  รอดภัย
2. นายเสวก  ทรงแก้ว
 
96 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ดุลดวง
2. เด็กชายศิวพันธ์  อยู่เจริญ
3. เด็กชายเกษมสันต์  สีเหลือง
 
1. นางกรรทรี  โมลี
2. นางสุนทร  ศิริฤกษ์
 
97 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  หยกสุริยันต์
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ธิมาศ
 
1. นางมณีรัตน์  ภู่เดช
2. นางกมลวรรณ  ทองหยาด
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์น้อย
2. เด็กหญิงอภิสรา  น้อยทิพย์
 
1. นางสำราญ  น้ำจันทร์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายธีรเดช  ภู่เงิน
 
1. นางสาวสุนีย์  โต๊ะมิ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทรโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กชายอนุชา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวภรณี  มีเชื้อ
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทรโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สินสอน
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ชั้นแก้ว
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายอนันต์  บัวทอง
 
1. นางสาวสราญทิพย์  เอมโอษฐ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. นางสาวโสภิตา  ฉิมฉลอง
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์  พูลเพิ่ม
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสลา 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สาบุตร
 
1. นางศมาภรณ์  นาคะพงษ์
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายทิวากร  ตุพิลา
2. เด็กชายพิชิตพล  หอมเกษร
3. เด็กชายวรัญญู  สุดประสงค์
 
1. นางกนกลักษณ์  แกล้วทะนง
2. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวัตร   ลาดอารีย์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเพชร
3. เด็กชายสรวิชญ์  ปราบพาล
 
1. นางรำไพ  ประสานธำรงศิริ
2. นางสาวพัทธนิษย์  เปี่ยมสกุล
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  แจ้งแรือง
2. เด็กหญิงภัครมัย  ทองมา
3. เด็กชายมีนาม  ศรีบุบผา
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
2. นางกนกลักษณ์  แกล้วทะนง
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลรดา  มาสงค์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โลหะพันธ์
 
1. นางสาวสุนันทา  รอดนุ่ม
2. นางสาวชลิตา  สุขเฉลิม
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายวรรธณะ  เย็นตั้ง
2. เด็กชายสัญชัย  ปิ่นศิริ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
2. นางจำเรียง  นิลพงษ์