หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจรูญ พานเพ็ชรโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด้านโงรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
4. นายบัญชา ม่วงงามโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดกรรมการ
5. นายถาวร นามทิพย์โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
6. สิบเอกอุดม ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
7. นายประหยัด ศรีทะลับโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
8. นายแสงทวี ทิพย์ทิมโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
9. นายภาณุวัฒน์ อิ่มเจริญโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ สืบสายโรงเรียนบ้านบางเก่ากรรมการ
11. นางสาวปัจฉราพร ขำทองโรงเรียนบ้านท่ามะริดกรรมการ
12. นางออนอุษา อยู่สนานโรงเรียนบ้านไร่โคกกรรมการ
13. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
15. นายสัญญา สุ่มแก้วโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
16. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
17. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
18. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลโรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสายใจ สีแจ้โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวสุภาณี ลำทะแยโรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจรูญ พานเพ็ชรโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด้านโงรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
4. นายถาวร นามทิพย์โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
5. นายบัญชา ม่วงงามโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดกรรมการ
6. สิบเอกอุดม ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
7. นายประหยัด ศรีทะลับโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
8. นายแสงทวี ทิพย์ทิมโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ อิ่มเจริญโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ สืบสายโรงเรียนบ้านบางเก่ากรรมการ
11. นางสาวปัจฉราพร ขำทองโรงเรียนบ้านท่ามะริดกรรมการ
12. นางออนอุษา อยู่สนานโรงเรียนบ้านไร่โคกกรรมการ
13. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
15. นายสัญญา สุ่มแก้วโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
16. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
17. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
18. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลโรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุภาณี รำทะแยโรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวสายใจ สีแจ้โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจรูญ พานเพ็ชรโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด้านโงรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
4. นายบัญชา ม่วงงามโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดกรรมการ
5. นายถาวร นามทิพย์โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
6. สิบเอกอุดม ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
7. นายประหยัด ศรีทะลับโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
8. นายแสงทวี ทิพย์ทิมโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ อิ่มเจริญโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ สืบสายโรงเรียนบ้านบางเก่ากรรมการ
11. นางสาวปัจฉราพร ขำทองโรงเรียนบ้านท่ามะริดกรรมการ
12. นางสาวออนอุษา อยู่สนานโรงเรียนบ้านไร่โคกกรรมการ
13. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
15. นายสัญญา สุ่มแก้วโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
16. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
17. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
18. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลโรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุภาณี รำทะแยโรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
20. นายน.ส.สายใจ สีแจ้โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พานเพ็ชรโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด้านโงรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
4. นายบัญชา ม่วงงามโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดกรรมการ
5. นายถาวร นามทิพย์โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
6. สิบเอกอุดม ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
7. นายประหยัด ศรีทะลับโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
8. นายแสงทวี ทิพย์ทิมโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ อิ่มเจริญโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ สืบสายโรงเรียนบ้านบางเก่ากรรมการ
11. นางสาวปัจฉราพร ขำทองโรงเรียนบ้านท่ามะริดกรรมการ
12. นางออนอุษา อยู่สนานโรงเรียนบ้านไร่โคกกรรมการ
13. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
15. นายสัญญา สุ่มแก้วโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
16. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
17. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
18. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลโรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุภาณี รำทะแยโรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวสายใจ สีแจ้โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พานเพ็ชรโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด้านโงรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
4. นายบัญชา ม่วงงามโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดกรรมการ
5. นายถาวร นามทิพย์โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
6. สิบเอกอุดม ทับทองโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
7. นายประหยัด ศรีทะลับโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
8. นายแสงทวี ทิพย์ทิมโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ อิ่มเจริญโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ สืบสายโรงเรียนบ้านบางเก่ากรรมการ
11. นางสาวปัจฉราพร ขำทองโรงเรียนบ้านท่ามะริดกรรมการ
12. นางออนอุษา อยู่สนานโรงเรียนบ้านไร่โคกกรรมการ
13. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
14. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
15. นายสัญญา สุ่มแก้วโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
16. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
17. นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวนโรงเรียนเขื่อนเพชรกรรมการ
18. นายวชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุลโรงเรียนบ้านพุตุมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุภาณี รำทะแยโรงเรียนบ้านพุสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวสายใจ สีแจ้โรงเรียนบ้านสระพระกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวสมจิตร สุขสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านประธานกรรมการ
2. นายบุญรวม ประทุมเทืองโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
3. นายประนอม โต๊ะงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ กรรมการ
4. นายคณิต พ่วงทองโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย กรรมการ
5. นายชาญชัย ปานตุ้นโรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
6. นางสาวรุชดา พงค์ยี่ล่า โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร สุขสำราญโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ประธานกรรมการ
2. นายบุญรวม ประทุมเทือง โรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
3. นายประนอม โต๊ะงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ กรรมการ
4. นายคณิต พ่วงทองโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย กรรมการ
5. นายชาญชัย ปานตุ้นโรงเรียนชลประทานแก่งกระจานกรรมการ
6. นางสาวรุชดา พงค์ยี่ล่า โรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรโรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
3. นางระเบียบ ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านท่าลาวกรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
5. นางสาวอุบล เรืองทับโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นางสาวมลทิรา แซ่เจียโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐิกา มุลตองคะผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ จงสุขสว่างจิตโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสุภาพ ดีหะสิงห์โรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
4. นางชลธิดา แก้วแดงโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง กรรมการ
5. นางอุไร กัณฑภาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร กรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐิกา มุลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ จงสุขสว่างจิต โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสุภาพ ดีหะสิงห์ โรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
4. นางชลธิดา แก้วแดงโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง กรรมการ
5. นางอุไร กัณฑภาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯ กรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรช สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสนอง อินทร์ปรุงโรงเรียนวัดศาลาเขื่อนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาโรช สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสนอง อินทร์ปรุงโรงเรียนวัดศาลาเขื่อนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
2. นายสาโรช สุวรรณช่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสนอง อินทร์ปรุงโรงเรียนวัดศาลาเขื่อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นายวาทิตย์ พูลอาภรณ์โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์กรรมการ
3. นายฉลอง อยู่จันทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นายวาทิตย์ พูลอาภรณ์โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์กรรมการ
3. นายฉลอง อยู่จันทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. นายวาทิตย์ พูลอาภรณ์โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์กรรมการ
3. นายฉลอง อยู่จันทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอรุณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นายประสม ดวงสินโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นางสมพิศ ภูมิประเทศโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางสาวธนิตา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอรุณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นายประสม ดวงสินโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นางสมพิศ ภูมิประเทศโรงเรียนบ้านขุนห้วยกรรมการ
4. นางสาวธนิตา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นายประสม ดวงสินโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นางสมพิศ ภูมิประเทศโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
4. นางสาวธนิตา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คำเพ็งโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุริยจันทร์โรงเรียนวัดมาบปลาเค้ากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุริยจันทร์โรงเรียนวัดมาบปลาเค้ากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ำโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นายพรชัย สุริยจันทร์โรงเรียนวัดมาบปลาเค้ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทัศนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์กรุกรรมการ
3. นายบุญชู จิตซื่อวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวเพชรลดา คงจุติโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวเพชรลดา คงจุติโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวเพชรลดา คงจุติโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญาโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวเพชรลดา คงจุติโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญาโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญาโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางอรัญญาณี สมศรีโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญาโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคำนาณ สมศรีโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงฯกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงฯกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวิจิตร ไฝศิริวิทยากรท้องถิ่นประธานกรรมการ
2. นายประเทือง กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
3. นายสุคนธ์ แสนหมื่นโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวิจิตร ไฝศิริบุคคลภายนอกประธานกรรมการ
2. นายประสาท ศิริเรืองโรงเรียนบ้านห้วยตาแกะกรรมการ
3. นายประเทือง กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานางรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมพิศ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวสันต์ บรรลือทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทรัพย์ศิลป์ครูโรงเรียนบ้านซ่องฯกรรมการ
3. นายธรรมนูญ สมจิตร์ครูโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์กรรมการ
4. นายดัชนัย ทางทองครูโรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
5. นางสาวสายพิญ สินเกษตรครูโรงเรียนวัดโตนดหลวงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวันชลิต สุขประเสรฐครูโรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการ
2. นายอุดม สิทธิชัยครูโรงเรียนบ้านท่าโล้กรรมการ
3. นายจันทวุฒิ เจริญสุขค่ายลูกเสือครูเชียรกรรมการ
4. นางพิสมัย กุธพันธ์ครูโรงเรียนวัดโตนดหลวงกรรมการ
5. นายปรีดา เทียนชัยแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ อินทรโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไร่กรรมการ
2. นายปัญญา อยู่คงครูโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
3. นายสมชาย นฤดีศรีอุทัยครูโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
4. นายสุวิช เกตุรัตน์ครูโรงเรียนวัดเขื่อนเพชรกรรมการ
5. นางกาญจนา ผลถาวรครูโรงเรียนวัดตาลกงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรพร แก้วมรกตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกกรรมการ
2. นางวรรณา ทองเหลือครูโรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
3. นางบุญเรือน เกิดมงคลครูโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
4. นางสมพิศ ภูมิประเทศครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยกรรมการ
5. นางธนิตา ลอยโพยมครูโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สิทธิขำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ
2. นางทัศนีย์ นาคสกุลครูโรงเรียนบ้านโพรงเข้กรรมการ
3. นางวันทยา ช่อพิพฤกษ์ครูโรงเรียนวัดหาดทรายกรรมการ
4. นางสุภากร จันทร์สิริครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยกรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรครูโรงเรียนวัดท่าคอยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ บุญเชื้อโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุริยะ ทรัพย์สินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ดีเซ็นโรงเรียนวัดท่าขามประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร ตะพังโรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
3. นายสุริยะ ทรัพย์สินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ พิทักวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)กรรมการ
3. นางสาวจิตติมา เม่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. สิบเอกสราวุฒิ ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสนันท์ ขำทวีโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินสินโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
3. นางนันทรัตน์ บุญเชื้อโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธินี พงษ์ใหญ่เจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา บุญรักษาโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา บุญรักษาโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธินี พงษ์ใหญ่เจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสนันท์ ขำทวีโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา เม่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา บุญรักษาโรงเรียนวัดหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินสินโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
3. นางภามพิชญ์ สุขเฉยโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา อยู่เย็นโรงเรียนวัดท่าศาลารามประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน สร้อยปทุมโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
3. นางกุหลาบ พิทักวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. สิบเอกสราวุฒิ ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต ตะพังโรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการ
3. นางภามพิชญ์ สุขเฉยโรงเรียนบ้านซ่องกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางภามพิชญ์ สุขเฉยโรงเรียนบ้านซ่องประธานกรรมการ
2. สิบเอกสราวุฒิ ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางเปรมจิต ตะพังโรงเรียนบ้านพุหวายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินสินโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
3. นายสุริยะ ทรัพย์สินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ ทรัพย์สินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุนทร อินสินโรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอุไร ทองขาวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯกรรมการ
2. นางระเบียบ บัวโรยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางอุไร อุดมประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอุไร ทองขาวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรฯกรรมการ
2. นางระเบียบ บัวโรยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางอุไร อุดมประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ปุญญาธิกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
2. นางปรียา ตุ้มศรีโรงเรียนเขืื่อนเพชรกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ปุญญาธิกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
2. นางปรียา ตุ้มศรีโรงเรียนเขืื่อนเพชรกรรมการ
3. นางสาวดาริญา สดสีโรงเรียนบ้านแม่คะเมยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางบุญเลี่ยม กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางเกษร สำราญวงค์โรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางบุญเลี่ยม กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางเกษร สำราญวงค์โรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริธร พิมพะนิตย์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวประไพ ไม้แก้วโรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวโสภา บุญคงโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธีระพล คชานันท์โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
2. นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านเขากระปุกกรรมการ
3. นางรังสินันท์ แป้นทองโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศิริธร พิมพะนิตย์โรงเรียนวัดวังไคร้กรรมการ
2. นางสาวประไพ ไม้แก้วโรงเรียนบ้านหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวโสภา บุญคงโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธีระพล คชานันท์โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
2. นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านเขากระปุกกรรมการ
3. นางรังสินันท์ แป้นทองโรงเรียนบ้านป่าเด็งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนฤมล อวชัยโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
2. นางวรรณา ทองเหลือโรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
3. นางศศิธร เฉลิมวงศ์โรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนฤมล อวชัยโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างกรรมการ
2. นางวรรณา ทองเหลือโรงเรียนวัดกุ่มกรรมการ
3. นางศศิธร เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประดับ สดสีโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
2. นางถิ่น มิตรจิตโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาโรงเรียนเขืื่อนเพชรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประดับ สดสีโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงกรรมการ
2. นางถิ่น มิตรจิตโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาโรงเรียนเขืื่อนเพชรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา กลิ่นดีโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
2. นางจำปี กัลยาณรุจโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางอนงค์ ฤทธิ์ิอินทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา กลิ่นดีโรงเรียนบ้านหนองหงษ์กรรมการ
2. นางจำปี กัลยาณรุจโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางอนงค์ ฤทธิ์ิอินทร์โรงเรียนบ้านในดงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ พุ่มจิตรโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
2. นางชัญญานุช มุ่งดีโรงเรียนบ้านเขากระปุกกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม จำปาวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาภรณ์ พุ่มจิตรโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
2. นางชัญญานุช มุ่งดีโรงเรียนบ้านเขากระปุกกรรมการ
3. นางบุญเลี่ยม จำปาวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุรินทร์ จันทร์วิจิตร โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านประธานกรรมการ
2. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการ
3. นางวาสนา ประจงหัตถ์โรงเรียนฮ.อ.ลิงค์กรรมการ
4. นางเจนจิรา อ้อยแดงโรงเรียนชาวไร่ กรรมการ
5. นางเรณู พัฒนศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพาฝัน สายทองดี โรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางนวพร คงพูลโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นางสาวกระสินธุ์ ตงฉิน โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดโตนดหลวง กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ชูเชิดโรงเรียนบ้านซ่อง กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ผู้ดูแลระบบ ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 mail : ampol_dang@hotmail.com , id Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]