หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวินัย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
2 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
3 นายอุดม เทศนุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
4 นายสุรชาติ พันธุ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
5 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
6 นายชุมพล วีรไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
7 นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
8 นายพล นกสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
9 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน  
10 นางเสนาะ สุขสงวน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
11 นายช่อฉัตร ไชยสมนึก ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
12 นางสาวสายใจ ศรีแจ้ ครู โรงเรียนบ้านสระพระ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
13 นายวุฒิศักดิ์ สุขสงวน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเขื่อนเพชร กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
14 น.ส.เพ็ญพรรษ์ พุ่มเพชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
15 นางสาวบุณยาพร คำสินธ์ุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
16 น.ส.กิ่งกาญจน์ พยนต์ยิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแม่คะเมย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
17 น.ส.บัณฑิตา พยนต์ยิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดวังไคร้ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
18 น.ส.ประภาวรินทร์ ประพัฒน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านพุหวาย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
19 ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสุภาพร ปานท้วม ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
20 นางสาววันนิสา นาคกระจาย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
21 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
22 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
23 นางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
24 นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ  
25 นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระศิลปะ  
26 นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระศิลปะ  
27 นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 นายไฉน ยังละออ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
29 นางสิริมณี โอฬารวัต ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
30 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
31 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
32 นางสาวเรณู นาคทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
33 นายบุตรศรี บุษยาตรัจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุหวาย กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
34 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
35 นายธีระพล คชานันท์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
36 นางสาวพนิดา เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านสารเห็ด กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
37 นางสุธาดา กลิ่นสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
38 นายจำเริญ เกิดรอด ครู โรงเรียนบ้านสารเห็ด กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
39 นางสาวนันทิชา เกิดอุ่ม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นายบัณฑิต เพชรย้อย พนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
41 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันระดับปฐมวัย  
42 นางคนึงนิจ จ้อยพจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันระดับปฐมวัย  
43 นางวาสนา ประจงหัตถ์ ครู โรงเรียนอฮ.ลิงค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันระดับปฐมวัย  
44 นางมนตรา ผลศรัทธา ครู โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันระดับปฐมวัย  
45 นางกฤษณา สายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) กรรมการดำเนินงานการแข่งขันระดับปฐมวัย  
46 นายสรายุทธ อนันตศิริ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
47 นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
48 นางสาวนันทิดา ทับแก้ว โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
49 นางสาวปาจรีย์ โลดทนงค์ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
50 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
51 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา นักประชาสัมพันธู์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ คณะกรรมการประชาสัมพันธุ์  
52 นางสาวโสภา บุญคง ครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
53 นางถิ่น มิตรจิต ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
54 นางสาวศศิประภา เมธีทวีป เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
55 นางสาวสุมาลี อินทรแหยม เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
56 นางสาวกรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์ เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านอ่างหิน คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
57 นางสาวสุกัญญา ทองศรี เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านพุหวาย คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
58 นางสาวประทุมพร นวลมา เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านบางเก่า คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
59 นางสาวสุจิต โลกนุเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดหนองแก คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
60 นางสาวนิฐชิรา อ่อนชุลี เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านในดง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
61 นางสาวพรสิริ ลีแสน เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านมะขามโพรง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
62 นางพัชรา นานคงแนบ เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
63 นางสาวสุพิชฌาย์ อ่วมนิล เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
64 นางสาวอริษา เต็มดี เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโรง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
65 นางสาวดาริญา สดสี ครู โรงเรียนบ้านแม่คะเมย คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
66 นางกิ่งไพลิน ศรีธาตุ เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
67 นางสาวบุษบา ไมตรีจิตต์ เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านหุบกะพง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
68 นายบุญเลิศ ลบโสภา เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
69 นางสาวรวีวรรณ คำขาวเหลือง เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
70 นางสาวจันจิรา เวชกิจ เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรคค์พานิช) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
71 นางสาวกุลธิดา พิมพ์สว่าง เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
72 นางสาววิภามาศ เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
73 นางดารารัตน์ เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
74 นางสาวไพลิน อ่อนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่าคอย คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
75 ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน สุขแกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสารเห็ด คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
76 นางสาวอารีย์ ฤทธิ์บัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
77 ว่าที่ร.ต.หญิงสิรินันท์ บัวเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
78 นางสาวอารยา กุญแจนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่าคอยโตนดหลวง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
79 นางสาวจิราพร สีเสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่าคอยเหว คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
80 นางสาวเปมิกา เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
81 นางนิพาวรรณ คะเชนทร ครู โรงเรียนบ้านหนองมะกอก คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
82 นางสาววารุณี ดิษฐ์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
83 นายอธิคม ชมจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
84 นายมงคล สาธุพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
85 นางสาวกัลญา สืบพราหมณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
86 นางสาวพรรณลักษณ์ กลิ่นมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชาวไร่ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
87 นางสาวนิตยา โคตาวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
88 นางสาวคณิศร์ณิชา สิงห์โต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
89 นางสาวเพ็ญภิชชา อิ่มจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
90 นางสาววรรณวิมล อ่วมเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเขาทะโมน คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
91 นางสาวจารุวรรณ แสงอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
92 นางสาวกันทิมา ภูมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหนองกาทอง คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  
93 นางสาวจินตนา นุภาสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดจันทาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนและครู  

ผู้ดูแลระบบ ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 mail : ampol_dang@hotmail.com , id Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]