สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าคอย สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายคงศักดิ์  บุตรโคตร
2. เด็กชายคทาพุธ  สุ่มเงิน
 
1. นายศิริ  เฮ่งพก
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. เด็กชายคณาธิป  ภู่คอย
3. เด็กชายคทาพุธ  สุ่มเงิน
4. เด็กหญิงทิพมาศ  พยนอยู่
5. เด็กชายนพรัตน์  เกตุอินทร์
6. เด็กหญิงวิภาดา  มาลัย
7. เด็กชายสิรายุ  คุ้มครอง
8. เด็กหญิงสิริวิมล  เกตุคอย
 
1. นางวราภรณ์  สิทธิขำ
2. นางณัฐวรินทร  ภูธนศิริชนิสรา
3. นางสาวปิยนุช  แซ่หลาย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ปลอดโปร่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รอดคง
3. เด็กชายไชยณรงค์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
2. นางสาวปิยนุช  แซ่หลาย
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่เป็นสุข
2. เด็กชายอนุชา  เมธาไมตรี
 
1. นายดนัยวัฒน์  ก่ำแก้ว
2. นางสาวปิยนุช  แซ่หลาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนเดช  อุดมสินธิ์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  มะเจี่ยว
 
1. นายดนัยวัฒน์  ก่ำแก้ว
2. นางสาวปิยนุช  แซ่หลาย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพมาศ  พยนอยู่
2. เด็กหญิงพลอยนวล  เทียนชัยทัศน์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เกตุคอย
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
2. นางสาวปิยนุช  แซ่หลาย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ประสานนาุรักษ์
2. เด็กหญิงชุติมา  คล้ายจำลอง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงปารวี  โพธิ์สี
5. เด็กหญิงศิรัญญา  สุขรักษา
6. เด็กหญิงเมทินี  แซ่เสี่ย
 
1. นางสาวมณเฑียร  เฟื่องแก้ว
2. นางวิรัลพัชร  ธีรส่งสวัสดิ์
3. นางสาวอรุณลักษณ์  ทิมเมฆ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกตุคอย
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ชูภู่
3. เด็กหญิงศุภมาส  ตลับเพชร
 
1. นางสิริรัตน์  ผลศรัทธา
2. นางวาสนา  อ่วมพราหมณ์