สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายประพันธ์  อินทราพงษ์
2. เด็กชายศิวัช  ศรีอำดี
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เงินดี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงเงิน
 
1. นางนันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล
2. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณิชา  มีชา
2. เด็กหญิงพัชรีพร  ฉ่ำมะนา
3. เด็กหญิงสุรีมาศ   ตรวจนอก
 
1. นางจุฑามาศ  วงค์ญาติ
2. นางนันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล