สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำอ่อน
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  น้อยบุตร
3. เด็กหญิงรัตนกร  พรหมเพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  หนูทิพย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ท้วมทรัพย์
6. เด็กหญิงอุ้มศิริ  หมีกุละ
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาววนันทนา  ทองกลึง
3. นางจรรยา  จีนทอน
4. นางสาวลำใย  ทองคำ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   พุ่มลำดวน
2. เด็กหญิงปภาวดี   เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อ้วนอด
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พรหมเพ็ญ
5. เด็กหญิงสุชัญญา   วงค์ศรีดา
6. เด็กหญิงสุธาสินี   ฤกษ์งาม
7. เด็กหญิงสุพัชชา   ปลั่งเอี่ยม
8. เด็กหญิงอัยลดา   นวมสุข
 
1. นางสาววาสนา    พุ่มทอง
2. นางพัชรียา   หรั่งวัตร
3. นางจรรยา   จีนทอน
4. นางสาวลำใย   ทองคำ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์   พงษ์เทศ
2. เด็กชายสิระกรานต์   เจียมอุย
 
1. นางศิริธร   พิมพะนิตย์
2. นายสุนทร    อินสิน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองอาบ
2. เด็กหญิงสาวิตรี   พรายมี
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชุ่มจิตต์
 
1. นางวันทนา  สังข์สน
2. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ท้วมทรัพย์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   เชื้อเกตุ
3. เด็กหญิงอรสา   หวานใจ
 
1. นางกษิณ    เกษมสงคราม
2. นางสาวพุทธมา   ปัญญาณธรรม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผาติรัตน์   รอดพันธ์
2. เด็กชายวิรัช   เทียนภู่
3. เด็กหญิงเกตุศรา   บุญมี
 
1. นางศิริธร   พิมพะนิตย์
2. นางสาวบัณฑิตา   พยนต์ยิ้ม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  คำโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มั่น