สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายาง สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิตา  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงธนารีย์  เขียวชะอุ่ม
3. เด็กชายพงศธรณ์  กูลวิราช
4. เด็กชายภูผา  ศรีหอม
5. เด็กชายอิสระ  สงวนศักดิ์
 
1. นางสาวอรุณี  เปี่ยมเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินันท์  บัวเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางทิพวรรณ  จงสุขสว่างจิต
2. นางลลดา  ภูเวียง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สุขสม
 
1. นางชุติมา  วงษ์สกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทะนนท์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พูนนาค
 
1. นางบุญยศิน  จิตศิริ
2. นางสาวอุบล  เรืองทับ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรชัย  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  ตรีสุข
 
1. นางแสวง  ทรงกลิ่น
2. นางบุญยศิน  จิตศิริ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรภัทร  เหมาะดี
2. เด็กชายศิวพล  ปักษิณ
 
1. นางสาวอรุณี  เปี่ยมเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินันท์  บัวเจริญ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ทะนนท์
2. เด็กชายธีรเดช  ทัศแก้ว
3. เด็กชายไกรสร   จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุวรรณี  เกาทัณฑ์ทอง
2. นางไพเราะ  นุสพันธ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แถมมี
2. เด็กหญิงฤดี  เวียงกอ
3. เด็กชายเกวลิน  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุวรรณี  เกาทัณฑ์ทอง
2. นางไพเราะ  นุสพันธ์