สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุหวาย สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนันตชัย  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงไอรดา  กระต่ายทอง
 
1. นางสุกัญญา  แสงทอง
2. นางสมใจ  กั๊กทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุนิษา  แสนวัง
 
1. นางเปรมจิต  ตะพัง
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สอนฤทธิ์
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ประพัฒน์
2. นางศุภิดา  บุญเปร่ยม
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  อุบลรัตน์
 
1. นางเปรมจิต  ตะพัง
2. นางสาวปภาวรินทร์  ประพัฒน์