สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายธนพล  พราหมณ์น้อย
 
1. นางแอนนา  หลบภัย
2. นางอุไร  กัณฑภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสัญญาลักษณ์  อินสวาสดิ์
2. เด็กชายสุริยา  พุทธชาติ
 
1. นางแอนนา   หลบภัย
2. นางอุไร  กัณฑภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองหรี่
 
1. นางสาวมลทิรา  แซ่เจีย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพศิกา  เกตุจันทร์
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เอียงอุบล
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหาญชัย  วิชัยกุล
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชัย  นิลเขียว
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปาลิตา  พงษ์น้อย
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวมลทิรา  แซ่เจีย
2. นางศศิประภา  สาครสิทธิศักดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ   สะทองอ้าย
2. เด็กหญิงสุนิตา   จอกกระจาย
 
1. นายอรุณชัย  กัณฑภา
2. นางลัดดา  เทพารักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญยิ่ง
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริษฐา  แตงชุ่ม
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหัสวรรษ  พงษ์น้อย
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหัสวรรษ  พงษ์น้อย
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นาเมือง
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
17 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราวุธ   รุ่งเรือง
2. เด็กชายศราวุธ   ใยบัว
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นายประนอม  โต๊ะงาม
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิราวัฒน์   จันทร์จุติ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ศรีตวาทิน
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวนิศานารถ  วารี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา   คำสวัสดิ์
2. เด็กชายจารุเดช   กองแก้ว
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นายประนอม  โต๊ะงาม
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิตติชัย   อินกับจันทร์
2. เด็กชายนัฐกร   นุชนารถ
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวนิศานารถ  วารี