สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นางสาวพาฝัน  สายทองดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ทิพธรรม
 
1. นางสุภาพ  พูลสวัสดิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกองพล  ชูศรี
2. เด็กชายภัทรพล  อุทัยธรรม
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เส้นตรง
 
1. นายธีระพล  คชานันท์
2. นางสาวศิริพร  กล่อมเทศ