สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  เกษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เทียนงาม
3. เด็กหญิงภิตินันท์  เทพเต็ม
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงเมทินี  นุ่มสุก
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ไผ่ฆ้อง
2. นางสาวสว่างนภา  ภู่ทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายชยางกูล  พ่วงนิล
2. เด็กหญิงศุภัชญา  กลิ่นเมือง
 
1. นางสาวสว่างนภา  ภู่ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเมทินี  นุ่มสุก
 
1. นางสาวกานติมา  เจริญรัตน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนันทกร  เจ๊ะหมัด
2. เด็กหญิงภาวิกา  สดใส
3. เด็กหญิงอนุสรา  ผจงงาม
 
1. นางเอื้อมเดือน  โพธ์ชัย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุสรา  หวังคลี่
2. เด็กหญิงประภัสสร  เกษสุุวรรณ์
3. เด็กหญิงวรนุช  แม๊ะฟัก
 
1. นางศรินรัตน์  จันทร