สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายปาณัสม์  หงษา
2. เด็กชายวีรชิต  กล้าหาญ
 
1. นายสมชาย  แก้วมนูญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงทอง
2. เด็กชายพิทักษ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเสาวภา  สังข์คีรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กชายวันเเฉลิม  กลิ่นเชย
2. เด็กชายเอกภพ  พิมไทย
 
1. นางสาวเสาวภา  สังข์คีรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสาวิตรา  สดใส
2. เด็กชายหัสดิน  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กกเปลือย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรชนก  แก้วยะ
 
1. นางเบญจมาศ  อินทร์ปรุง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โขงรัมย์
 
1. นางเบญจมาศ  อินทร์ปรุง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์มา
2. เด็กหญิงปวณิสา  หงษา
 
1. นางสาวปตินา  หอมวงษ์
2. นางเบญจมาศ  อินทร์ปรุง
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัชพงศ์  สนโต
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  แก้วทองขาว
 
1. นางสาวมาลินี  กรีธาธร
2. นางสาวคันธมาลี  พ่วงลิบ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทธ  แซ่โง้ว
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวคันธมาลี  พ่วงลิบ
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิรีธร  เรืองทับ
 
1. นางสาวคันธมาลี  พ่วงลิบ