สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคงเดช   ทองด้วง
2. เด็กหญิงธนัญชนก   ช่อมาลี
 
1. นางอารีย์   หงษ์วิเศษ
2. นางสาวปทุม   อยู่อิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช   ทองด้วง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เย็นจิต
 
1. นางสาวปทุม  อยู่อิน
2. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา   โพยมรัตน์
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกตุวลี   แปลกมาก
 
1. นางแววตา  โสมนัส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิศา   ไหมละออง
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอยลดา   มีผล
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์   นิลพันธ์
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงศ์   สว่างจิต
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วมีมาก
3. เด็กชายธีรภัทร์  นิลพันธ์
4. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   แก้วมีมาก
5. เด็กชายภาณุพงศ์   สว่างจิตต์
6. เด็กหญิงวันวิสา   สว่างดี
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  โพยมรัตน์
8. เด็กหญิงอนันทพร   หวลกลิ่น
9. เด็กหญิงเกตุวลี  แปลกมาก
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
2. นางบุญเลี่ยม  กลิ่นเล็ก
3. นายสมชาย  ไชยต่อเขต
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนิน   แสงวิจิตร
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยวดี   สุขสม
 
1. นางบัวแก้ว  ธรรมปรีชา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนิน  แสงวิจิตร
 
1. นางบัวแก้ว   ธรรมปรีชา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเมณิษา   คงริน
 
1. นางบัวแก้ว  ธรรมปรีชา
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาพร   สมชัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  พุ่มพวง
 
1. นางชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี
2. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรสุดา   นันทพรไพจิตร
2. เด็กหญิงบุษบา  สุขสม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   บุญรอด
 
1. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
2. นางชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี