สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัทอร  แก้วโมรา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เสนาบุตร
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางอัจฉรา  เกษตรพูนสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามขำ
2. เด็กชายนรินทร  เสียงล้ำ
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางอัจฉรา  เกษตรพูนสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กายแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พ้นภัย
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางอัจฉรา  เกษตรพูนสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาริตรา  เง็กน้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  พุ่มซ้อน
 
1. นางสาวสายชล  สุดารักษ์
2. นางสาวถิรดา  วงค์น้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญสิราภรณ์  ดิษบรรจง
2. เด็กหญิงพ.ฤทัย  จันทร์มิตร
 
1. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
2. นางสาวทัศนีย์  พันธ์นัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีจันทรา
2. เด็กชายสุรกานต์  ชันศรี
3. เด็กหญิงอภิฤดี  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวนุชรี  เขียวคลี่
2. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายชิตพล  ศรียาอาจ
 
1. นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ชาติรักษ์
 
1. นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายสุชิน  ชาติรัมย์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรเมธ  สรงกระสินธุ์
 
1. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรัตติกาล  บัวตุม
 
1. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายชิตพล  ศรียาอาจ
 
1. นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตนา  เสริมงาม
 
1. นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิตพล  ศรียาอาจ
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายวรินทร  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  เสริมงาม
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุชิน  ชาติรัมย์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงกานชนก  ถมนิล
3. เด็กชายจีระศักดิ์  มากเจริญ
4. เด็กชายชนกานต์  เหลือวงศ์
5. เด็กหญิงชัญญา  ชะวูรัมย์
6. เด็กชายชุติมันต์  อ้วนอด
7. เด็กชายฐิติพงษ์  อยู่เป็นสุข
8. เด็กชายฑิตยากร  เอกบุตร
9. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงนฤมล  อำนวยผล
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองอยู่
12. เด็กชายนันทิพัฒน์  ชื่นฤทัย
13. เด็กหญิงมณฑกานต์  ศรีจันทรา
14. เด็กหญิงรัตมณี  ดูเรืองรัมย์
15. เด็กหญิงวรภา  ขุนวิจิตร
16. เด็กชายวรวุฒ  ขันธจิรวัฒน์
17. เด็กชายวิทยา  ขำเมือง
18. เด็กหญิงสิรามล  พันพุก
19. เด็กชายสุชิน  ชาติรัมย์
20. เด็กชายอนาวิล  สงวนสิน
21. เด็กชายอภินันท์  แสงสว่าง
22. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาเอก
23. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่ระหงษ์
24. เด็กหญิงไอลดา  สวัสดี
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
2. นางสาวผการัตน์  ลาภหลาย
3. นางหทัย  เรืองทิพย์
4. นายปัญญา  มะณีจันทร์
5. นายวรุตม์  อ่วมนิล
6. นางอัจฉรา  เกษตรพูนสุข
7. นายธีระชัย  พวงน้อย
8. นางสาวจารุวรรณ  แสงอยู่
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตีวี
2. เด็กหญิงฐาริกา  กวยแก้ว
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  แก้วศรีงาม
4. เด็กหญิงธิติมา  คล้ายสุบรรณ
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ชุ่มจิตต์
6. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เอกบุตร
 
1. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
2. นางสาวกุลปิยา  พาชัย
3. นางฉวีวรรณ  กันภัย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานวิมล  โกสะเวย
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อยู่พรมชาติ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตรีเพชรศรี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฮ่อ
5. เด็กหญิงอรทัย  ใจมุ่ง
6. เด็กหญิงเปมิกา  กลำเงิน
 
1. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
2. นายธีระชัย  พวงน้อย
3. นายปัญญา  มะณีจันทร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงทับ
2. เด็กหญิงศลิษา  เง็กน้อย
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วสะอาด
 
1. นางศศิธร  เฉลิมวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  กันภัย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางทอง  ปลุกเนตร
2. เด็กหญิงวริษา  มากมูล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์เจิม
 
1. นางศศิธร  เฉลิมวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  กันภัย
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพร  คุ้มเครือ
2. เด็กหญิงรัตนา  เสริมงาม
3. เด็กชายอานุภาพ  สงวนสิน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
2. นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรายพริ้ง
2. เด็กหญิงพรรัมภา  เง็กน้อย
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจมุ่ง
 
1. นางลำพวน  เอรัสสะ
2. นางสาวสุภาพร  สะอาดนัก
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณิศร  ตุ้มหนู
2. เด็กหญิงฉันทรักษ์  พุทอ่าง
3. เด็กหญิงพรรณษา  นามละคร
 
1. นางลำพวน  เอรัสสะ
2. นางสาวสุภาพร  สะอาดนัก
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรัสรวี  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  เสียงล้ำ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ประชัน
 
1. นางศศิธร  เฉลิมวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  กันภัย