สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมะกอก สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วิลัยพงศ์
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมแพ
2. เด็กหญิงปาลิตา  มีแก้ว
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
2. นางนงเยาว์  ภูเจริญชัยกิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  โฉมแพ
2. เด็กชายธนภัทร  น้อยบุตร
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
2. นางนงเยาว์  ภูเจริญชัยกิจ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  นวมสุข
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปิยจันทร์
3. เด็กชายวทัญญู  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวชุติมา  พงษ์นาค
2. นางนิพาวรรณ  คะเชนทร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพร  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงเน็ต  วิลัยพงศ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวสุวรรณ
2. นางสาวชุติมา  พงษ์นาค