สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนะ  นิ่มเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  ทองรอด
 
1. นางสาวนงนภัส  พานเพ็ชร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนสิชา  สุขาพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงอ่อน
 
1. นางสาวศุรัณยา  เพชรชนมภูมิ
2. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  ยังกิญจิ
2. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์เรือง
 
1. นางสุภัทรา  งดสันเทียะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัตดา  มุ่งดี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มีโหมด
 
1. นางกาหลง  เกตุรัตน์
2. นางสาวศิรินทรา  ทองคำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ต้วมสี
 
1. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัลยกฤต  ขำปรางค์
2. นายวิโรจน์  แสนกล้า
3. นายอาทิตย์  นุชสำอาง
 
1. นางสาวประไพ  ไม้แก้ว
2. นางสาววิไล  ไม้แก้ว