สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบุศกร  ดวงเพชร
2. เด็กชายอมรินทร์  รัสสระ
 
1. นางสุกัญญา  เจิมปี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายศุภกร  เลิศคลัง
 
1. นางสุกัญญา  เจิมปี