สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกุ่ม สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญมั่น
2. เด็กชายจิรโชติ  พุทธราช
 
1. นางลมัย  ช้างนะ
2. นางสุโข  สมานมิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายกัณตภัทธิ์  พูลมงคล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เหล่างาม
 
1. นางลมัย  ช้างนะ
2. นางสุโข  สมานมิตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เต็มฟอม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีฉ่ำ
3. เด็กหญิงอัมมิกา  งางาม
 
1. นางวรรณา  ทองเหลือ
2. นางสาวลัดดา  ชะเอม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนพร  แสงบัว
2. เด็กชายสันติภาพ  โพธิพรหม
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เกตุกรณ์
 
1. นางวรรณา  ทองเหลือ
2. นางสาวลัดดา  ชะเอม