รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนันต์  ศรีวิไล
 
1. นางวิไลวรรณ  จุ้ยมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ล้ำเลิศ
2. เด็กชายกิตติพล  ศรีประเสริฐ
 
1. นายสัญญา  สุ่มแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงบงกช  เซี่ยงจง
2. เด็กหญิงภาวิกานต์  เขียวขำ
 
1. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายชัยชนะ  นิ่มเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  ทองรอด
 
1. นางสาวนงนภัส  พานเพ็ชร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายณัฐนันท์   อยู่มาก
2. เด็กชายศุภกร  คุ้มบัว
 
1. นางสาวสุภาพร  หวานใจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กชายณัฐปกรณ์   สินทรัพย์
2. เด็กชายธีรภัทร์   ชุ่มจิตต์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   พุดน้อย
4. เด็กหญิงวิรัชจนา   พุ่มพ่วง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่ห่าน
 
1. นางสาวฉวี  ผิวผ่อง
2. นางสาวสุนิษา   ปิ่นทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางทิพวรรณ  จงสุขสว่างจิต
2. นางลลดา  ภูเวียง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคมกริช   ทองด้วง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เย็นจิต
 
1. นางสาวปทุม  อยู่อิน
2. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงสัญญาลักษณ์  อินสวาสดิ์
2. เด็กชายสุริยา  พุทธชาติ
 
1. นางแอนนา   หลบภัย
2. นางอุไร  กัณฑภา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนพัฒน์   เข็มกลัด
 
1. นางพัทธนา   ตัณโพธิ์ประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนมน    ชิ้นเขมจารี
 
1. นางพัทธนา   ตัณโพธิ์ประสิทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นายพันกร  ทองมา
 
1. นางสาวสาลี่  ศิลปสธรรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วิลัยพงศ์
 
1. นางพรรณทิพา  นุชถาวร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวาสนา    พูนน้อย
 
1. นางพัทธนา   ตัณโพธิ์ประสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เอียงอุบล
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงอรอุมา  เทียนภู่
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เหลืองอร่าม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนนิล
 
1. นายวาทิตย์  พูลอาภรณ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  ทินรอด
 
1. นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง
2. นางนันท์นภัส  เกิดผล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์วงค์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พานเพชร
 
1. นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง
2. นางสุธาดา  กลิ่นสุวรรณ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงนัตดา  มุ่งดี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มีโหมด
 
1. นางกาหลง  เกตุรัตน์
2. นางสาวศิรินทรา  ทองคำ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายคมสัน  อินทรพักตร์
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายชานนท์  คำมา
2. เด็กหญิงนิชาพร  มณฑา
3. เด็กชายแอนดริว  โฮบุช
 
1. นางจิตรา  ผดุงมิตร
2. นางสิริกุล  เชื้อทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายณัฐดนัย  สาเกทอง
2. เด็กหญิงพนิดา  เพชรศิริ
3. เด็กชายวิชัย  แก้วมณี
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
2. นางสาวพนิดา  เจริญยิ่ง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โท
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจกล้า
3. เด็กชายโอฬาร  ทับห้าง
 
1. นางกชพร  มั่งประเสริฐ
2. นางหนูการ  สิงห์สาย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายนิวิฐ  ผลาพฤกษ์
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงวิญาดา  คำทำ
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  นุชอ่อง
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ทองสุข
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงเกตุวลี   แปลกมาก
 
1. นางแววตา  โสมนัส
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงญานิศา   ไหมละออง
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงไอยลดา   มีผล
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายภูริศ  สุขมี
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายภานุพงศ์   สว่างจิต
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วมีมาก
3. เด็กชายธีรภัทร์  นิลพันธ์
4. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   แก้วมีมาก
5. เด็กชายภาณุพงศ์   สว่างจิตต์
6. เด็กหญิงวันวิสา   สว่างดี
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  โพยมรัตน์
8. เด็กหญิงอนันทพร   หวลกลิ่น
9. เด็กหญิงเกตุวลี  แปลกมาก
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
2. นางบุญเลี่ยม  กลิ่นเล็ก
3. นายสมชาย  ไชยต่อเขต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  สาลีกุล
2. เด็กชายชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
3. เด็กหญิงชาลิสา  เฉลิมธรนิจ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ทองสุข
5. เด็กชายธนกร  ทองสุข
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จินตนา
7. เด็กหญิงปณิดา  คนมี
8. เด็กหญิงปริศนา  จันทร์ทรัพย์
9. เด็กหญิงพชพรรณ  คงชาติ
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เนตรกาศักดิ์
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  กายตะขบ
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริบูรณะ
13. เด็กชายวีรภัทร  ทองสุข
14. เด็กชายศุภกฤต  เนียมศรี
15. เด็กหญิงศุภรัต  สุระพินิจ
16. เด็กหญิงสุณมณฑา  ชูกร
17. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ดีเลิศ
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์ชัง
19. เด็กหญิงเบญญาภา  คงสบาย
20. เด็กหญิงโสภา  ขำศรี
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  คงชาติ
3. นางสาวณัฐกฤตา  ทันวงษ์
4. นางสาวสุภาวดี  จวนเผ่า
5. นางสุปราณี  สุระพินิจ
6. นางสาววรรณมาศ  จันทร์ชัง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายกรวิชญ์   เกษมสุขไพศาล
2. เด็กชายกฤษดา  ทิพธรรม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวัสดิ์นที
4. เด็กหญิงกัลยกร  อัมฤดี
5. เด็กชายจรัญโรจน์   สุทธิศาสนกุล
6. เด็กหญิงจินตาภา   พราหมณ์สังข์
7. เด็กหญิงฉันชนก   โปร่งทอง
8. เด็กหญิงชนิกานต์   อินทชิต
9. เด็กชายธนากร   พวงพยอม
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉิมพาลี
11. เด็กหญิงนภัสสร   ธนะอั้ว
12. เด็กหญิงนริศรา   เรืองทิพย์
13. เด็กหญิงนาขวัญ   สมใจ
14. เด็กหญิงน้ำมนต์   เหลือวงศ์
15. เด็กหญิงพัชชา   พ่วงทรัพย์
16. เด็กชายพันธ์กร   สว่างศรี
17. เด็กหญิงภรณ์อัญชัน  เม่งเตี๋ยน
18. เด็กหญิงภัสสร   ปาลวงศ์
19. เด็กหญิงมานิตา   ทับสี
20. เด็กหญิงมีนารัตน์  จันบาน
21. เด็กหญิงยลลดา   นกเทศ
22. เด็กหญิงรดามณี   ขำสี
23. เด็กชายวัชระพล  เทพคีรี
24. เด็กหญิงวันศิริ   นุภาสัน
25. เด็กหญิงวาสินี   ทรงกลด
26. เด็กหญิงศรีนวล   สืบพิมาย
27. เด็กหญิงศศิกานต์   พูลทวี
28. เด็กชายสราวุธ   สว่างศรี
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนบุญ
30. เด็กหญิงสุธาทิพย์   รบแคล้ว
31. เด็กชายสุรพล   อ้นโต
32. เด็กหญิงสุวิมล   แช่มเทศ
33. เด็กหญิงอรปรียา  วรกลั่น
34. เด็กหญิงอรอุมา   อินทร์ตุ่น
35. เด็กหญิงอาทิตยา   กระแสร์
36. เด็กหญิงเบญจมาศ   ขำปรางค์
37. เด็กชายเรืองสุข   สงวนนาม
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สร้อยสน
39. เด็กชายเอกราช   ธนสกนธ์พงศ์
40. เด็กชายโกมุท   อวยสวัสดิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายคำนวณ  พยนต์ยิ้ม
3. นางพิศมัย  กรีธาธร
4. นางสาวสิริขวัญ  สายประเสริฐ
5. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
6. นางสุภาวดี  เมฆน้อย
7. นางสาวอาภรณ์  ปานเคลือบ
8. นางสาวคณิศร์ณิชา  สิงห์โต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มณฑา
2. เด็กชายธานี  เกตุครอง
3. เด็กชายนภาพล  คำโพธิ์
4. นางสาวสุฐิณี  รอดพันธ์
5. เด็กชายอำพล  แก้วผลึก
6. เด็กชายเลิศพงษ์  ชื่นฤทัย
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
2. นางธนพร  บุญเสนา
3. นายสมศักดิ์  ขำพวง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. นายวัฒนพงษ์  อภัยเผื่อน
 
1. นางสาวสาลี่  ศิลปสธรรม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกัลยกร  อัมฤดี
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกริสนัย  พ่วงอินทร์
 
1. นายวิชัย   สุขสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เสาวดีย์
 
1. นายธวัช  เอี่ยมสอาด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  สบายใจ
 
1. นางวัลลภา  ฟักเขียว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายนันทชัย  กลั่นยิ่ง
 
1. นางอุไรวรรณ  กลั่นยิ่ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงรักษิณา  รัตนรักษ์
 
1. นางศุลีพร  บุศราทิจ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองคำ
 
1. นายถาวร    นามทิพย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายหัสวรรษ  พงษ์น้อย
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเพ็ญ
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จวนเผ่า
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร    พุอ้อย
 
1. นางกัญกฤษ   โชติภัคภิญญา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงกานชนก  ถมนิล
3. เด็กชายจีระศักดิ์  มากเจริญ
4. เด็กชายชนกานต์  เหลือวงศ์
5. เด็กหญิงชัญญา  ชะวูรัมย์
6. เด็กชายชุติมันต์  อ้วนอด
7. เด็กชายฐิติพงษ์  อยู่เป็นสุข
8. เด็กชายฑิตยากร  เอกบุตร
9. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงนฤมล  อำนวยผล
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองอยู่
12. เด็กชายนันทิพัฒน์  ชื่นฤทัย
13. เด็กหญิงมณฑกานต์  ศรีจันทรา
14. เด็กหญิงรัตมณี  ดูเรืองรัมย์
15. เด็กหญิงวรภา  ขุนวิจิตร
16. เด็กชายวรวุฒ  ขันธจิรวัฒน์
17. เด็กชายวิทยา  ขำเมือง
18. เด็กหญิงสิรามล  พันพุก
19. เด็กชายสุชิน  ชาติรัมย์
20. เด็กชายอนาวิล  สงวนสิน
21. เด็กชายอภินันท์  แสงสว่าง
22. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาเอก
23. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่ระหงษ์
24. เด็กหญิงไอลดา  สวัสดี
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
2. นางสาวผการัตน์  ลาภหลาย
3. นางหทัย  เรืองทิพย์
4. นายปัญญา  มะณีจันทร์
5. นายวรุตม์  อ่วมนิล
6. นางอัจฉรา  เกษตรพูนสุข
7. นายธีระชัย  พวงน้อย
8. นางสาวจารุวรรณ  แสงอยู่
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงกัญญ์ธวัล  จันทร์บ๊วย
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงเงิน
3. เด็กชายธิติวุฒิ  สายจันทร์
4. เด็กชายปภาวิชญ์  เดชะกุล
5. เด็กชายปภาวิน  เดชะกุล
6. เด็กชายพงศกร  นิลห้อย
7. เด็กหญิงภัคพร  เอี่ยมสำอางค์
8. เด็กชายรัชชานนท์  นิลห้อย
9. เด็กหญิงวรรณมาศ  ศรีวงศ์
10. เด็กหญิงอุชุกร  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวเกวลี  คล้ำหล่ำ
2. นางสุกัญญา  วิงวอน
3. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำอ่อน
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  น้อยบุตร
3. เด็กหญิงรัตนกร  พรหมเพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  หนูทิพย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ท้วมทรัพย์
6. เด็กหญิงอุ้มศิริ  หมีกุละ
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาววนันทนา  ทองกลึง
3. นางจรรยา  จีนทอน
4. นางสาวลำใย  ทองคำ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปึกทรัพย์
3. เด็กหญิงประภัสสร  มีนุช
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เตี่ยวยุ้ย
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สงวนศักดิ์
6. เด็กหญิงสิรินทรา  อุดเจ่ง
 
1. นางสุภาวดี    สันติสุนทร
2. นางสาวปฤษณา   ร้อยแก้ว
3. นางบุญมณี   นิลงาม
4. นายวิเชียร  แจ่มแจ้ง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ป้อมมาตา
2. เด็กหญิงณัฐริณี  ป้อมมาตา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนะวัน
4. เด็กหญิงวริศรา  ฐานะมั่น
5. เด็กหญิงศศิกานต์  เทียนทอง
6. เด็กหญิงอทิตฐิญา  จันทร์แสง
7. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จรรยา
8. เด็กหญิงแพรวา  สมบูรณ์
 
1. นางวัชรี  กรุดนาค
2. นางสาวยุพา  ทองมา
3. นายณรงค์ชัย  ธนันทา
4. นายน้อม  กรุดนาค
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สวัสดิ์นที
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   อำไพรัตน์
3. เด็กชายสุรพล  อ้นโต
4. เด็กหญิงอรปรียา   วรกลั่น
5. เด็กชายอรรคเดช   คำสระ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นางษมาพร  พยนต์ยิ้ม
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงกรชนก  เพิ่มสิน
2. เด็กชายกษิด์เดช  ทองเทศ
3. เด็กชายกุลพิพัฒน์  บุตรแย้ม
4. เด็กชายชิดณรงค์  ทองมาก
5. เด็กชายฐานีย์  คุ้มเมือง
6. เด็กชายธเนศ  สิงห์ขาม
7. เด็กชายนันทพัฒน์  พุ่มจิตร
8. เด็กชายบัญญพนต์  หัสดีพงษ์
9. เด็กชายพงศกร  น้อยม่วง
10. เด็กชายภัทรธร  ทองเกาะ
11. เด็กชายภัทรพนร์  พราหมณ์ฤกษ์
12. เด็กชายภูริ  พุ่มจิตร
13. เด็กหญิงมาริสา  คงดี
14. เด็กชายวีรภัทร  คำสระ
15. เด็กชายศุภกร  ทองมาก
16. เด็กชายสราวุธ  พงษ์ม่วง
17. เด็กหญิงสุพรรริการ์  นวมนิ่ม
18. เด็กชายอภิชน  ทองมาก
19. เด็กชายอภินันท์  มีโชค
20. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ดี
 
1. นายส่วน  ทิมจิตร
2. นางสาววรรณภา  เก็งทอง
3. นางธัญชนก  ฉ่ำมะนา
4. นางสาวมาลี  ปลั่งศรี
5. นางชัชฎา  เอกวงษา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขุนวิจิตร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เลือดแดง
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์   แสนสุด
4. เด็กหญิงปรวัน  จูศิริ
5. เด็กหญิงพรทิพา  ใจเที่ยง
6. เด็กหญิงสุดา   บุญศรี
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต
3. นางสาวภัสสนันท์  ขำทวี
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  พันธ์หริ่ง
2. เด็กหญิงนุชจราภา  พ่วงรอด
3. เด็กหญิงนุชจรี  พันธ์หริ่ง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ขำทวี
5. เด็กหญิงภาวิณี  บุญมา
6. เด็กหญิงวรญา  เนียมศรี
 
1. นางกาญจนา  ผลถาวร
2. นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด
3. นายปัญญา  อยู่คง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจักรกริช   เกตุรัตน์
2. เด็กชายนัฐพร   ปลื้มระยับ
3. เด็กชายนัฐพล   ปลื้มระยับ
4. เด็กชายพนานนท์   อัมฤดี
5. เด็กชายภูรินัฐ   ประสิทธิทรัพย์
6. เด็กชายรเมศ   เครื่องทิพย์
7. เด็กชายวสันต์   นาวารัตน์
8. เด็กชายสุริยา   ศรีสิงห์
 
1. นายสายันต์  ล้วนเพชร
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
3. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 1. เด็กชายนที  สุ่มเหม
2. เด็กหญิงอภิสรา  นาคประคอง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
 
1. นางทัศนีย์  นาคสกุล
2. นางสาวยุพา  ทองจีน
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายธนพัฒน์   คำสระ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์   จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงสุวภัทร์   แซ่ลี้
 
1. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวอาภรณ์  ปานเคลือบ
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายนรินทร์  บุญยัง
2. เด็กชายยุทธนา  สระสำอาง
 
1. นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม
2. นางสาวดาริญา  สดสี
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลนาถ    จันพุด
2. เด็กหญิงรับขวัญ   ทรหด
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์    หิ่นเก่า
2. นางนันทรัตน์   บุญเชื้อ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายกฤษณะ  เฉลิมทรง
2. เด็กหญิงปิ่นปรากรม  ร่วมจิตร
 
1. นางสาวดาริญา  สดสี
2. นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม
 
69 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายวราวุธ   รุ่งเรือง
2. เด็กชายศราวุธ   ใยบัว
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นายประนอม  โต๊ะงาม
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันธ์ถวิล
2. เด็กชายณัฐพร  ดำริห์
 
1. นางสาวดาริญา  สดสี
2. นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์   พงษ์เทศ
2. เด็กชายสิระกรานต์   เจียมอุย
 
1. นางศิริธร   พิมพะนิตย์
2. นายสุนทร    อินสิน
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญแท้
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   นวมนาคะ
 
1. นางนันทรัตน์   บุญเชื้อ
2. นายสรายุทธ   อนันตศิริ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายอภิชัย  ทองกลัด
2. เด็กชายเจษฎา  การภักดี
 
1. นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง
2. นางชัชฎา  เอกวงษา
 
74 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปรียาพร   สมชัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  พุ่มพวง
 
1. นางชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี
2. นางอารีย์  หงษ์วิเศษ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายคมคล   กรุงศรีเมือง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พวงมณี
 
1. นายสรายุทธ   อนันตศิริ
2. นางนันทรัตน์   บุญเชื้อ
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายธเนศ  ประเสริฐ
2. เด็กชายปราการ  ปิ่นประทุม
3. เด็กชายพงศ์ภัค  โกมลหิรัญ
 
1. นายสมศักดิ์  อักษรกิตติ์
2. นางสาวภัสสนันท์  ขำทวี
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจตุพร  แย้มพราย
2. เด็กชายพรภิรมย์  รอดไป
3. เด็กชายศรัณรัชช์  เทียนนาค
 
1. สิบเอกอุดม  ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายกองพล  ชูศรี
2. เด็กชายภัทรพล  อุทัยธรรม
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เส้นตรง
 
1. นายธีระพล  คชานันท์
2. นางสาวศิริพร  กล่อมเทศ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายพัชร  ศิลป์ศร
2. เด็กชายสุจินธร  วงษกรอบ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  วงษกรอบ
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นางบุญมี  สุดประโคน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ครองยุติ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์   จาดศรี
3. เด็กหญิงโสภิตา  เขียวชะอุ่ม
 
1. นางสุภาพร  ขำทวี
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   มานะสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติยา   ยางสูง
3. เด็กหญิงวลีรัตน์   มาดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์   บุตติ
5. เด็กหญิงสุจิตรา   บังแสง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่วมพ่วง
 
1. นางสาวอัชรา    อ่วมเครือ
2. นายกมล   เรืองศิลป์
3. นางลดาวัลย์  ม่วงไหมทอง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกานวิมล  โกสะเวย
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อยู่พรมชาติ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตรีเพชรศรี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฮ่อ
5. เด็กหญิงอรทัย  ใจมุ่ง
6. เด็กหญิงเปมิกา  กลำเงิน
 
1. นางบุญเลี่ยม  จำปาวิจิตร
2. นายธีระชัย  พวงน้อย
3. นายปัญญา  มะณีจันทร์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงณิชา  นาเมือง
2. เด็กหญิงปภาดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงวันเดอร์  ไทยใหม่
 
1. นางสาวราตรี   ชะนะพาล
2. นางชนาพร  วัดน้อย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิว 1. เด็กหญิงดารารัตน์   เล็กจินดา
2. เด็กชายทนุหัสถ์    ยินดี
3. เด็กชายศรายุทธ   พึ่งผล
 
1. นายวิเชียร   เนตรแตง
2. นางสาวจันทร์พร    ฟูเฟื่องเพชร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงปวริศา  ร่วมจิตร
2. เด็กหญิงรักษา  จินณรงค์
3. เด็กหญิงสุรภา  ตันศิริเลิศ
 
1. นางสุจิรา  รุ่งเจริญ
2. นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายกัลยกฤต  ขำปรางค์
2. นายวิโรจน์  แสนกล้า
3. นายอาทิตย์  นุชสำอาง
 
1. นางสาวประไพ  ไม้แก้ว
2. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชญาดา  เพชรแย้ม
2. เด็กหญิงชุตินันท์   เสน่หา
3. เด็กหญิงศิรประภา    มะเลียบ
 
1. นางศรีรัตน์   ไพจิตร
2. นางวิภา   มณีแต้ม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงปูเงิน  ไซยาสิทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  นวนเปี้ย
3. เด็กหญิงวิชญาดา  เฟื่องรอด
 
1. นางจรินทร์  บวงสรวง
2. นางวันดี  โรจนวิศิษฏ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองอาบ
2. เด็กหญิงสาวิตรี   พรายมี
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชุ่มจิตต์
 
1. นางวันทนา  สังข์สน
2. นางประทีป  วิบูลย์ศิริชัย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงตวิษา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ชัยอุดม
3. เด็กหญิงปารวี    อ้นแย้ม
 
1. นางวัณนา    บุญคำ
2. นางนิษา   บัวศิริ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงพรรณพร  คุ้มเครือ
2. เด็กหญิงรัตนา  เสริมงาม
3. เด็กชายอานุภาพ  สงวนสิน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
2. นางสาวสุชัญญา  ปรียานนท์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ปานพันธ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอี่ยมแก้ว
3. เด็กหญิงภาพิมล  พึ่งแดง
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
2. นางสาวพัชรี   โต๊ะเฮง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงคณิศร  ตุ้มหนู
2. เด็กหญิงฉันทรักษ์  พุทอ่าง
3. เด็กหญิงพรรณษา  นามละคร
 
1. นางลำพวน  เอรัสสะ
2. นางสาวสุภาพร  สะอาดนัก
 
94 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ทะนนท์
2. เด็กชายธีรเดช  ทัศแก้ว
3. เด็กชายไกรสร   จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุวรรณี  เกาทัณฑ์ทอง
2. นางไพเราะ  นุสพันธ์
 
95 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แถมมี
2. เด็กหญิงฤดี  เวียงกอ
3. เด็กชายเกวลิน  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสุวรรณี  เกาทัณฑ์ทอง
2. นางไพเราะ  นุสพันธ์
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   เสือผึ้ง
 
1. นางดวงดาว  จีนทู
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงณภัทร  คำโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มั่น
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางเนาวรัตน์  สวนโคกกรวด
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โปร่งมณี
 
1. นางดวงดาว  จีนทู
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนพมาศ  ปิ่นประทุม
3. เด็กชายเขมทัต  ดิษฐกลั่น
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายณภัทร  บุตรดี
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมจรรย์
3. เด็กชายวายุ  ยูจิว
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. นายจักรพันธ์  ยิ่งยวด
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำโพธิ์
 
1. นางยุคลธร  ศรีถม
2. นางกัญทิมา   วิริยะสกุล
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากระจิว 1. เด็กชายฐิติวัตร   ชัยสงคราม
2. เด็กชายธนกฤษณ์   เขียวอ่อน
3. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา  ดำกิจ
2. นางสาวดวงกมล  เดชช้อย
3. นายวิเชียร  เนตรแตง