หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายคมวิทย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวโชติรส ตระกูลกำเนิดโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
5. นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศลโรงเรียนบ้านดอนสำนักกรรมการ
6. นางณัชธาร แดงเหมือนโรงเรียนวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ แสนสุขโรงเรียนบ้านคลองวาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญมาศ นิยมญาติโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
3. นายไมตรี ผลประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
4. นางสาวพัชยา คเชนทรโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
5. นางเนตรทราย โประวะโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล แนบน่วมโรงเรียนบ้านทางหวายกรรมการ
7. นางสาวอัญชรินทร์ เกิดจิตรโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกร จักรแก้วโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ หยิบจันทร์โรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
4. นางสาวปัญจรัตน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
5. นายคธาวุฒิ สมทรงโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
6. นางสาวปนัดดา เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นางสาวภาคินี จุ้ยสำราญโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนเรศ นวะมะรัตนโรงเรียนวัดหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุตพร สามกลิ่นโรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อินหอมโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา บุญช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นายจรัล เสียงเพราะโรงเรียนบ้านพุตะแบกกรรมการ
6. นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สุขสำราญโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
3. นางณัชธาร แดงเหมือนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นายคมวิทย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางธิราภรณ์ วัดอักษรโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการ
6. นางสาวสายชล ซุ่นบวบโรงเรียนประชาพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ กลำพบุตรโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ปัตเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอรทัย ทินวงศ์โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประธานกรรมการ
2. นางนันทา ไกรทองโรงเรียนบ้านคลองวาฬกรรมการ
3. นางประสบศรี จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางสุรีย์ กลิ่นเกลาโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมณี ศรีวรรณ์ทองโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณีวัตร จัดภัยโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
4. นางนุชจรี ธรรมสาสีโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการ
5. นางสาวปฤษฏิ์การณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ประสพผลโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางอมรา วัฒรอดโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุญเชิญ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
4. นางกุหลาบ อักษรวงศ์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
5. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
3. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางนุติยาพร วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประธานกรรมการ
2. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นายธนิต วัดอักษรโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
6. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
6. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
6. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
6. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบ้านบางสะพานกรรมการ
6. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
9. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
6. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
9. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
8. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
6. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
9. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
6. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
9. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสิริมา พุทธจำโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
6. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
9. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
7. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
8. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
8. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชิตสุขโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
5. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสุนิษา สอาดเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
8. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
6. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
6. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้ออิบโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชอบชื่นโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
5. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
6. นางสมพร เหรียญประดับโรงเรียนบ้านหนองปุหลกกรรมการ
7. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
9. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
9. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
4. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
7. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
7. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
7. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
7. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สายรามโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
4. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
5. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
7. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
9. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายเทวัญ เทวะหะโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
4. นายจักรี จันทร์แดงโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนันธิญา สระศรีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
6. นางนันทภัค ภิรมย์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นางสาวนันท์มนัส ปานแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูลโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
9. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยารัตน์ เฮงเจริญสิญจ์โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ญาณกิตติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวีระ รุ่งแจ้งโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางมาลี เทียมหมอกโรงเรียนบ้านทุ่งประดู่กรรมการ
6. นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาดโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
8. นายโชติพงษ์ ศรีแม้นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุกรรมการ
9. นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พัฒน์เย็นโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สุขกันตะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ จั่นเพชรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
7. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้างวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิตติมา พัฒน์เย็นโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สุขกันตะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ จั่นเพชรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
7. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้างวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พัฒน์เย็นโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สุขกันตะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ จั่นเพชรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
7. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้างวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา พัฒน์เย็นโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สุขกันตะโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ จั่นเพชรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. นางกรรณิกา สง่าเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการ
7. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้างวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้างวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา มีชัยโรงเรียนบ้างวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ตะกรุดทองโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการ
3. นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุลโรงเรียนหนองปุหลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านชะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ สบายใจโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
6. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
8. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
9. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
10. นายศิลปิน พรหมมณีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
11. นางสาวชลลดา หินแก้วโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ สบายใจโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดกรรมการ
4. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
5. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีกรรมการ
6. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
7. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นายศิลปิน พรหมมณีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
9. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการ
10. นางสาวชลลดา หินแก้วโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
11. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ สบายใจโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านดอนใจดีรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
4. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
5. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านชะม่วงกรรมการ
6. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผาโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
8. นางชฎาพร ธรรมเนียมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
9. นางสาวชลลดา หินแก้วโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการ
10. นายศิลปิน พรหมมณีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
11. นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวริษฐา สนธิโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวจริยา ทาบทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์โรงเรียนบางสะพานกรรมการ
6. นางวาสนา โตแก้วโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
7. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
8. นางสังวาลย์ สินทวีโรงเรียนบ้านบางเบิดกรรมการ
9. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทวรรณโณโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการ
3. นางกอบกุล การางวัลโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยกรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ ภูวรณ์โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ จักรกรดโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
6. นางกิตติไชญาห์ ธัญธนเกียรติ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
7. นางสาวนาถนภา บริบูรณ์เกษตรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
8. นางนนทชา วาณิชยานันท์โรงเรียนบ้านดอนสง่ากรรมการ
9. นางสาวนันทรัตน์ มีล้วนโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา พิทักษ์กุลโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
4. นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบุญส่ง ล้อแก้วโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา ขำทวีโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายกรรณชิต จันทรักษ์โรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ปานนกโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี คงอ่วมโรงเรียนอนุบาลทับสะแกประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ทรัพย์สมจิตรโรงเรียนบ้านทองมงคลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานกรรมการ
2. นายชินกฤษกา คำรินทร์โรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานกรรมการ
2. นายชินกฤษกา คำรินทร์โรงเรียนวัดกำมะเสนกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พุ่มไสวโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคณิศร อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ จงดีโรงเรียนบ้านคั่นกระไดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนคลองชายธงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวภัทรา เพ็ชรหงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านไชยราชประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี วงละครโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านดงไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ บุตรพรมโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา พิทักษ์กุลโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการ
4. นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ อินทร์จุฬโรงเรียนธรรมรัตน์กรรมการ
3. นายเลิศวุฒิ สุขมากโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ บัวทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางวิภา ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการ
3. นายนุกูล ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสายใจ พรหมมณีโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางอรพินธ์ เกาะน้อยโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางนิภา ช่วยวงศ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พรหมมณีโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางนิภา ช่วยวงศ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางอรพินธ์ เกาะน้อยโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ มณีแสงรัตน์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์โรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพนัส ศรีพลอยโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร สุขกันตะโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิภา ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
3. นายนุกูล ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ รอดทิมโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนันทะวงษ์ น้อยสีเหลืองโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีกรรมการ
3. นายณรงค์ พวงงามโรงเรียนด่านสิงขรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บัวทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร บัวทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์นา ภาสคนธ์โรงเรียนจันทรศึกษากรรมการ
3. นางรัชฎาวรรณ โชติอุทยางกูรโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสายใจ พรหมมณีโรงเรียนบางสะพานประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ เกาะน้อยโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองกรรมการ
3. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางอุษณี บางม่วงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เอี่ยมสอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นางกานติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิภาภัค หอยทองโรงเรียนด่านสิงขรประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา กฤตนุสารโรงเรียนมูลนิธิศึกษากรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ คีรีศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมรโรงเรียนอนุบาลทับสะแกกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ จุรักษ์โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เอี่ยมสอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางนิภา ช่วยวงศ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมีโรงเรียนบ้านท่าขามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกาญจนี เสียงเพราะโรงเรียนบ้านดอนใจดีประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมาพร สุขศรีโรงเรียนอนุบาลบางสะพานกรรมการ
4. นางสาวสมทรง ชัยศิริเลิศนภากุลโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุปัญญา เกิดพร้อมโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมณฑิการ์ โชติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางปรียาดา เตียงทองโรงเรียนอนุบาลบางสะพานรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา สายเส็งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นางสาวธัทนพร ประเสริฐสุขโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางปริญญา จันตราโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ตั้งธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐัชญา เนตรนิลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางอภิวันทน์ พินทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางมณฑา สูรยาทิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางมณฑา สูรยาทิตย์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสุเทพ วงษ์เณรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวชมภูนิกข์ ชาวแพรกน้อยโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวชมภูนิกข์ ชาวแพรกน้อยโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางบุปผา ล้วนเล็กโรงเรียนบ้านท่าฝางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662031-30
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]