หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายตั้ง อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเฉลิมพล พินทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางฐิติมา แก้วนิรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุรจิตต์ แย้มศรวล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางวรรณิภา คฤหานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางอนงค์ สาระบาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางประไพ เกษแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวฉันทนา พวงเดช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
29 นายธนรรค์ พวงนิล ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
30 นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
31 นางสาวยุวดี นาเมือง ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
32 นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
33 นางเกศรา สุทธพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
34 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทองมงคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
35 นางสุภัทร์ นครสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
36 นางสาวณัฐนีย์ แสนสุข ธุรการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
37 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง ธุรการโรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
38 นางปนัดดา งามขำ ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
39 นายธาดา ตาตะนุต ธุรการโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
40 นางสาวธิตินันท์ แทนคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านยุบพริก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
41 นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐ ธุรการโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
42 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
43 นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
44 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
45 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
46 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
47 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางบุญเรียม แก้วดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางอารีวรรณ ไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางนัยนา ฑิตะลำพูน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางพรรณทิพา ชูชื่น นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางเสาวรรณี ธรรมโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางวลัญช์ญา บุญธรรม นักการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางรัชนี ปานแดง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางนิรชา ศรีพลอย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางบังอร ครุฑไชยยันต์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางพันธนันท์ เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
62 นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
63 นางนันทภัค ภิรมย์คำ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
64 นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
65 นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลศรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
66 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
67 นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
68 นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
69 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
70 นางดารณี พราหมณ์สำราญ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
71 นางสาวสุมาลี ศุภอักษร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
72 นางเกตุแก้ว อัตตะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
73 นางพิรีภรณ์ กุลชนะพิฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
74 นางสาวพีรณัญญ์ เผือกผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
75 นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
76 นางเรวดี บุตรเล็ก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
77 นางสาวจิราพร คีรีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
78 นางวาสนา สายชล พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
79 นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
80 นางปนิตา เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
81 นางพิมพา จันทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
82 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายวิวัฒน์ ฤทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 คณะครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 พนักงาน ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นางสาวฉันทนา พวงเดช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 คณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายสุเทพ วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 คณะครู โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางประไพ เกษแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายมานะ สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นางสาวกชกร เทียมหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะม่วง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นักการภารโรง ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
119 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
120 นายสุเทพ วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นายบุญส่ง ล้อแก้ว ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นายธนรรค์ พวงนิล ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
128 นางสาวพัชรี เจียเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
129 นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นางพัชรี อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
131 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
132 นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน นายกสมาคมผู้บริหารครู อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
133 นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ นายกสมาคมผู้บริหารครู อำเภอทับสะแก คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
134 นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย นายกสมาคมผู้บริหารครู อำเภอบางสะพาน คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
135 นายจรณพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร นายกสมาคมผู้บริหารครู อำเภอบางสะพานน้อย คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
136 นายบุญศักดิ์ พัฒราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
137 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
138 นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
139 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
140 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
141 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
142 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662031-30
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]