รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1. เด็กชายก้วย  แก้วมะนี
2. เด็กชายวิวรรธน์  ม่วงใหม่
 
1. นางพัชราพร  ยะโสธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใจดี 1. เด็กชายธนนชัย  ชื่นฉิม
2. เด็กชายอนุชา  แตงคำ
 
1. นายนำไทย  ผอูนรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายระพี  ธาราเวชการ
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  วิเศษวงษา
 
1. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายนพคุณ  เรือนแก้ว
2. เด็กชายมนชัย  ศรีสุข
 
1. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายสมศักดิ์  เจริญสุข
2. เด็กชายเฟิร์ท  ประจิตร
 
1. นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงทิพรดา   หัสดง
3. เด็กหญิงพรพิมล   ถนอมพันธ์
4. เด็กหญิงรุจิรา   ศิริสอน
5. เด็กหญิงสุพาวินี   แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณิศร   อาจสุวรรณ
2. นางจารุนีย์   อุ่นใจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจุราพร  แก้วพล
2. เด็กชายชานนท์  มีอิ่ม
3. เด็กหญิงพิยดา  ดุลฮีม
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
5. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสาวอัยรินทร์  เกลื้อคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุริยาศักดิ์
2. เด็กหญิงธีริศรา  บุษบา
 
1. นางมณฑา  สูรยาทิตย์
2. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  พยัพตรี
2. เด็กหญิงชลลดา  ทองศรี
 
1. นางสาวเจียมรัตน์  เจียมดี
2. นางสาวมะลิ  แหวกวารี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงรสา  นาคพินิจ
2. เด็กชายอาทิตย์  ปานน้อย
 
1. นางพจนา  อินหอม
2. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์   ปานศรี
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงศศิวมล   สังขรูป
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วัฒนบท
 
1. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญนาค
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชื่นยินดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงนัชชา   ภู่ใหญ่
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงศศิธร   ดอกรักอ่อน
 
1. นายนพพร   สีสำทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนสัน
 
1. นางศศิวิมล  สายสร้อย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงสุธิสา  พันแสงกอบกุล
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงนัทวรา  ทิพย์วงศ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนลนิล  ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มพวง
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
2. นางสาวธีรารัตน์  ชัยนิรัติศัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงภัทรมล  ลิ้มสมบุญ
2. เด็กหญิงไอลดา  เนตรทิพย์
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรพล   แก้วศรี
 
1. นายนพพร  สีสำทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายทินกร  โพธิ์สังข์
2. เด็กชายลือชาพงษ์  หงษ์พฤกษา
3. เด็กชายเลิศชัยยัญญ์  หงษ์พฤกษา
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชาย กฤติน    ศรีสุข
2. เด็กชายภูวดล   ทองมา
3. เด็กชายสิธิเดช   ปานศรี
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
2. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายจิรายุ  ลิ่วเวหา
2. เด็กชายพันทกานต์  บำรุงศรี
3. เด็กชายสรศักดิ์  ช้างสาร
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางทิพวัลย์  รวดเร็ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายพิชิตพล  วิชิตกุล
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แตงทอง
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายรเณศ   ชูเพ็ชร
 
1. นายธรรมรัตน์   เฉยเจริญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเนตร
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนแก้ว
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายคเชนทร์  วัดล้อม
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เสนาชุม
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เนตรนิรมล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกมลเนตร   เกิดรื่น
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ   วัจนรัตนากูล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อบอุ่น
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปานศิริ
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกผ่อง
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายกรีฑา  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  บัวไสว
4. เด็กชายพงศกร  สืบสาย
5. เด็กหญิงพรรณวษา  เนตรนิรมล
6. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงแท่น
8. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
2. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายกิตติทัศน์  บุญยะเลิศ
2. เด็กชายคเชนทร์  วัดล้อม
3. เด็กหญิงชุติมา  เผือกผ่อง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนแก้ว
5. เด็กชายปฏิพัทธิ์  รูปสังข์
6. เด็กชายรติพล  สูญสิ้นภัย
7. เด็กชายรัชพล  ศรีเนตร
8. เด็กชายสิริพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
9. เด็กชายอาทิตย์  สินธุวานิช
10. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
11. เด็กชายเจตน์  ศรีมัจฉา
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
2. นายรณชิต  ฤทธิเดช
3. นายประพันธ์  พันธุ์พราหมณ์
4. นายคมสันต์  เดชะคำภู
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษณะ  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายคริษฐ์  วรรณต็ม
4. เด็กหญิงจิดาภา  หรมาต
5. เด็กหญิงชวิศา  สายสนิท
6. เด็กหญิงปนิตา  บุญล้อม
7. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีรักษา
8. เด็กชายพีรภัทร์  ชุมภูวร
9. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มโลก
10. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
11. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
12. เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์มี
13. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  งามขำ
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์   พยัฆศิริ
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรุโปร่ง
20. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางฟาติมะฮ์  ม่วงอุมิง
3. นางราตรี  บานเย็น
4. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
5. นายสมคิด  สาระจิตต์
6. นายจรัญ  สังข์แก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มหุวัน
2. เด็กชายกรีฑา  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มั่นหมาย
4. เด็กหญิงกุลชญา  เรืองพริ้ม
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยแก้ว
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยสุรินทร์
9. เด็กชายณัฐนันทน์  ทองเกลี้ยง
10. เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีจิตร
12. เด็กชายนภัสกรณ์  ปิตะสิงห์
13. เด็กหญิงนวนันท์  นาคใหญ่
14. เด็กหญิงนิชานันท์  มีใจ
15. เด็กหญิงประภาสิริ  พุ่มโรจน์
16. เด็กหญิงปัทมพร  แก้วพรายตา
17. เด็กหญิงปิยธิดา  สุนทรกูล
18. เด็กชายพงศกร  สืบสาย
19. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์อุดม
20. เด็กหญิงพิมญาดา  ปานทอง
21. เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเผื่อน
22. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
23. เด็กชายภูริภัทร  สว่างจันทร์
24. เด็กหญิงยุวดี  อวยพร
25. เด็กหญิงรินลดา  ศรีอนันท์
26. เด็กหญิงรุจณิชา  สุขาภิรมย์
27. เด็กหญิงศศิธร  มาเมือง
28. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงแท่น
29. เด็กหญิงสิรินทร์  ตันติศรียานุรักษ์
30. เด็กหญิงสิรีธร  ปะณะรักษ์
31. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยสิทธิ์
32. เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  พรหมเกิด
33. เด็กหญิงอิงกมล  อดุลย์อารยะรังษี
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงด้วง
35. เด็กหญิงโสภิดา  จันทร์มริต
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
2. นางสาวช่อผกา  พันธเสน
3. นายมนัส  คำขุนทด
4. นายคชา  สุขธูป
5. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายชุติพนธ์  แซ่อุ่น
2. เด็กชายดนุพล  บุญเหลือ
3. เด็กชายธีรเมธ  แสงจันทร์
4. เด็กชายสรศักดิ์  อิ่มสำราญ
5. เด็กชายอภิชาติ  กันฑบุตร
6. เด็กชายอัศฆเดช  ชัยเจริญพร
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
2. นายไพโรจน์  จิตใจดี
3. นายอุดรรักษ์  คำลุน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต   เจียนรัมย์
 
1. นางสุมาลี   พ่วงสำราญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วงษ์สมัย
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายนภัสกร  ปิตะสิงห์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงแท่น
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายชิษญุพงษ์  ทับใหญ่
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายกวีกานต์  ช่วยแต้ม
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวรพิชชา  คงแท่น
 
1. นางพรรณรมณ  ละเลิศ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ศักดิ์ปิ่นทอง
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต   เจียนรัมย์
 
1. นางพจนีย์   เกาะมุก
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงไอลัตดา  หวังพึ่งฉาย
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต   เจียนรัมย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ    วัจนรัตนากูล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฏธิชา  คงทัพ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายกรีฑา  ขาวสะอาด
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปานศิริ
 
1. นางสุภิญญา  อดุลย์อารยะรังษี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกชู
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเพชร
3. เด็กชายปฏิภัทร  สิทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงพยุดา  ลีลาศ
5. เด็กชายพิษณุ  ชินโสตร
6. เด็กหญิงศศิธร  ล้ำเลิศ
7. เด็กชายอัมรินทร์  เจ้าไทย
8. เด็กหญิงเรไร  ผาแสนเขิน
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางสาวนฤมล  ชัยมงคล
3. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  กวมทอง
2. เด็กชายณัฐนันท์  กฐินทอง
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ตั้งเขาทอง
4. เด็กชายพีรภัทร  ไพฤทธิ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แพร่หลาย
6. เด็กชายอนุเทพ  กองคำ
7. เด็กหญิงอรปรียา  จำปาเทศ
8. เด็กหญิงอัจฉรีย์  กิ่งป้อง
9. เด็กหญิงอินทิรา  รุ่งแจ้ง
10. เด็กหญิงโมลีรัตน์  จัตตามาศ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชัยภัทรอมร
2. นางดวงพร  มณีโชติ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงตรีรักษ์  พราหมประยูร
2. เด็กหญิงวาลิณี  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองเงิน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เล้า
5. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสำราญ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สายน้อย
7. เด็กหญิงอรสา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสมนึก  ทับทิมไทย
2. นางโภชนฎา  เทียมเทศ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนันญุตา  กลั่นเสนาะ
2. เด็กหญิงนพรดา  จิตรสำรวย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จานแก้ว
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  กิตตินนท์
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
2. นางสาวสุปราณี  เขียวใหญ่
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณี  จันทร์คง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับซ้อน
3. เด็กหญิงนาตยา  ยศเกตุ
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  น้ำใจสุข
5. เด็กหญิงพนาวัลย์  ศรีเรือง
6. เด็กหญิงวรรณศิริ  นกไทยสงค์
7. เด็กหญิงวิชชุดา  สายเมือง
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หาญรักษ์
9. เด็กหญิงเพชรลดา  แดงแท้
 
1. นายจักรพงษ์  บุตรพรม
2. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
3. นางอภัสสร  ฉิ่งเล็ก
4. นางสาวยุวดี  เฉลยภาพ
5. นางสาวจันทัปปภา  ปิ่นเกตุ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคง
2. เด็กชายธนพงศ์  แก้วดวงจันทร์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วดวงจันทร์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  มาแต้ม
5. เด็กชายศิริวัฒน์  สุดพิมศรี
 
1. นางวัชรี  แก้วศรี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุญนี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงนภัสรพี  ภู่ใหญ่
4. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  นาคลอย
5. เด็กหญิงสุชาดา  ประดิษฐ์ชอบ
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วบัวผัน
 
1. นางสาวทยิดา  วัดล้อม
2. นางพะเยาว์  แก้วฉวี
3. นางสาวทับทิม  เอี่ยมแสง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายจิรายุ  ดวงภุมเรศ
2. เด็กชายธนาธิป  ชูศรี
3. เด็กชายนรินทร  นาคโต
4. เด็กชายรวิพล  หนูดำ
5. เด็กชายวริทธิ์ธร  สายสกล
6. เด็กชายศรัณย์  สว่างเกตุ
 
1. นางชฎาพร  ธรรมเนียม
2. นางจันทรา  ฤกษ์งาม
3. นางสาวศิวารมณ์  รักษาราษฎร์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดิษฐ์ประเสริฐ
2. เด็กชายชุติพนธ์   แซ่อุ่น
3. เด็กชายดนุพล  บุญเหลือ
4. เด็กชายน้ำพุ  สุขหอม
5. เด็กชายลภัสดนัย  นิลดี
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมศรี
7. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีสนธ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทรสมมุติ
 
1. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
2. นายประสิทธิ์  เขียวสง่า
3. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายสรรพวิท  ระวีรัตยา
2. เด็กหญิงอาริยา  ทองสุข
3. เด็กหญิงเหมยฟ้า  แสนสุข
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงวทัญญู  สุวรรณบูรณ์
3. เด็กหญิงอังคณา  ยงยืน
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางกุศล  หอมทั่ว
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายธนพงษ์  เกตุประกอบ
2. เด็กชายวณัฐพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรคง
2. เด็กหญิงนวมล   ใจกล้า
 
1. นางสาวธนิษฐา  แซ่เอีย
2. นางสาวกมลวรรณ  เย็นจิตร
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแพทย์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทอง
3. เด็กหญิงอาทิติยา  กะมะเรศ
 
1. นายจักรพงษ์  บุตรพรม
2. นางสาวจันทัปปภา  ปิ่นเกตุ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายชานนท์  มีอิ่ม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมลรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายพีรศักดิ์  รัตนิพนธ์
2. เด็กชายไพศาล  วงศ์สหาก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสรินยา  พฤศชนะ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทัณฑธร  อินไหม
2. เด็กชายโสภณ  น้อยแท้
 
1. นางจันทร์ดา  ชัยสุรินทร์
2. นางสาวสุภัค  บุญเกษม
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายกฤษเมธ  เอี้ยวงามดี
2. เด็กชายอรรณพ  ทองเอียง
 
1. นางสาววันดี  ช้างน้ำ
2. นางสาวทิวาพร  มั่นมาก
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัชนนท์  พยัฆศิริ
2. เด็กชายภูริช  นิตย์โชติ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ถึงเสียบญวน
2. เด็กชายพสิษฐ์   ยืดยาว
 
1. นางสาวปวีณา   แก้วไทรนันท์
2. นางสาวบุษยมาศ   บุญเจริญ
 
83 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  บึงเทพ
2. เด็กหญิงสุวารี  สาลี
 
1. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงพิยดา  ดุลฮีม
2. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสาวสุภาพรรณ  แก้วเกตุ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนิติพงศ์  บริบูรณ์
2. เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายกีรติ  พ้นภัย
2. เด็กชายพัฒนาภรณ์  เพชรประดับ
3. เด็กชายอิทธิพัฒธ์  บัวงาม
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์  ลีลาเสถียรกุล
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ช่อผูก
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  รักจันทึก
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์งาม
3. เด็กหญิงศศิรัตน์  โนนทิง
 
1. นายโสภณ  เลียดทอง
2. นายเวที  ทวีทรัพย์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กชายณัฐพล   ร่วมดี
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  สังข์แดง
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชพร  แย้มถนอม
2. เด็กหญิงชญานันท์  เทพจันทร์
3. เด็กหญิงณรรฐนิชา  พ่วงเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ช่วงชู
5. เด็กหญิงธุรดา  เทศหริ่ง
6. เด็กหญิงวราพรณ์  ทองคำ
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางอุไรวรรณ  ทองเจริญ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ลักษณะทรัพย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เพชรทูล
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปรุโปร่ง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงดิษฐ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  จันทรประภา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  วังกาบ
 
1. นางสาวสุพรรษา  พยุหะ
2. นางฟาติมะฮ์  ม่วงอุมิง
3. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา  วัดล้อม
2. เด็กหญิงลัลนา  ทรงจอหอ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ว่องไวรุด
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันท์  บุนนาค
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงปณิตา  พระนิมิตร
3. เด็กหญิงอารียา  พระนิมิตร
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายณรงค์กร  เสียงกล่อม
2. เด็กหญิงนริศรา  น้อยนุ่ม
3. เด็กหญิงปวีณา  เพชรหลิม
 
1. นายสาวิตร  ขันทอง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายปยุทธ  บุญสิน
3. เด็กชายสหศวรรต  บัวงาม
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกัญจรัตน์  แดงนวล
2. เด็กหญิงนฤมนต์  ชมชอบ
3. เด็กชายเจนณรงค์  บัวงาม
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันท์  บุนนาค
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงกัลยานี  สุขชนะ
2. เด็กหญิงปนิยากร  ปู่ยัง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทเณร
 
1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุวรรณ
2. นายณัฐพล  จันทร์แป้น
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงดวงกลม  ฉิมพิบูลย์
2. เด็กหญิงวรรัส  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงอนัศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวปกิตตา  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายกฤษดา  สายทอง
2. เด็กชายธนากร  คำจ้อย
3. เด็กชายสรศักดิ์  สายทอง
 
1. นางสาวอารีย์  ศิริอาภรณ์
2. นางยุพดี  หงษ์ภักดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงจินตนา  ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุระหงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นางสาวอริสา  รสเลิศ
2. นางสาวนฤดี  วัดละเอียด
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงทิพยนารี   คงพันธ์
2. เด็กหญิงพรวิไล   ช่วยเชื้อ
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์    ทองล่อง
 
1. นางจรัสศรี   ชัยหา
2. นางฉลวย   สังขวิจิตร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายพีรกิต  แก้วกอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แดงโชติ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ทับซ้อน
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายภาธร  บัวผัน
2. เด็กชายวรายุทธ์  บัวพัฒน์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทรัพย์ศรี
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางณัฐธิกาพัณ  ค้ำชู
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาหนองตูม
2. เด็กหญิงพิชามา  ลาบุตร
3. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ทวยมีฤทธิ์
 
1. นางรำพึง  จัดภัย
2. นางจารุวรรณ  พรมดี
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงพัฒรฎา  ชัยชนะแสง
2. เด็กหญิงวิลัย  พม่า
3. เด็กหญิงอลิสรา   พึ่งผล
 
1. นางสาววงเดือน    แก้วห้อย
2. นางศุภาธิณี   ศรีงาม
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายธวัชชัย  แดงเขียว
2. เด็กชายบุญเลิศ  มหาผล
3. เด็กหญิงวาสนา  พิลากุล
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
2. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงลักษิกา   บุญกล่ำ
2. เด็กชายวัฒนชัย    ศรีสุข
3. เด็กชายสุวัฒน์   ยอดใหญ่
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ   ไดยะศรี
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   ช่างเรือนกุล
2. เด็กชายเสกสรร   ทองเกตุ
 
1. นางสุกัญญา   ไพสาลี
2. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงอัจฉรา  มิตรดี
2. เด็กชายเตวิชญ์  ชูจิตร
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
2. นางรชยา  สร้อยดอกไม้
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช    เพิ่มคำ
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 1. เด็กชายสุริญาย์  พุ่มพวง
 
1. นางชารินี  ขวัญศรี
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เล้าฐานะเจริญ
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสุภัสรา   พึ่งผล
2. เด็กชายอรรถชัย   คำเหล็ก
3. เด็กชายอรรถพล    คำเหล็ก
4. เด็กหญิงอาภาพร   ทองขวัญ
5. เด็กหญิงเสาว์ลี   ชัยพันธ์
 
1. นางประนอม   ทรัพย์ปราชน์
2. นางสาววริษฐา   บุญหนุน
3. นางสาวสุทธิดา   อินทำ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสมศรี   ช่างเรือนกุล
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงดา    ประกอบปราณ
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   ช่างเรือนกุล
 
1. นางสาวสุทธิดา  อินทำ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงอาภาพร   ทองขวัญ
 
1. นางสาวสุทธิดา  อินทำ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สาดสาน
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายณัฐพงษ์    อุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณา   แก้วล้อม
3. เด็กหญิงสุภัสสร   แสนสมบัติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายรณพร  อยู่ดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  อยู่จันทร์
3. เด็กชายศุภกร  คล้ายสังข์
 
1. นายอภิสิทธิ์  อินหอม
2. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายปฏิภาณ   ใจหลัก
2. เด็กชายวงศธร  ขันนาค
3. เด็กชายสุปวัตต์  พ่วงทรัพย์
 
1. นางโสรยา  จันทำ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายมงคล  สิงห์ประโคน
2. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวช่อเพชร  ชูพร
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรภัทร   จันทร์ทอง
2. เด็กชายนัฐดนัย   พะลาด
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายกิตติธัช  คล้ายสังข์
2. เด็กชายชลยุทธ  คล้ายสังข์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราบพาล
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงจิตรอนงค์  โต๊ะทราย
2. เด็กหญิงปภาวดี  อยู่ดี
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล