หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประพนธ์ ทองสำราญโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางณัฐพจี ปัญญาชนะกูลโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางนงนุช ภูทองวันโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
4. นางเกษิณี แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนิตยา วงศ์พานิชโรงเรียนบ้านรวมไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางประวีนา พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านศาลาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ ลานรอบโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นางชนัดดา รวดเร็วโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมฤช วัฒนาพันธ์โรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ น้อยสุวรรณ์โรงเรียนวไลยกรรมการ
3. นางสาวสุนิดา สารวัตรโรงเรียนบ้านหนองเกดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีประธานกรรมการ
2. นางพันธ์แพง สงชาติโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวมัทนา ธนันทาโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพิศ มัธยางกูลโรงเรียนบ้านหาดขามประธานกรรมการ
2. นางสาวณรินทร์ทิพย์ ปาลวงศ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
3. นายขวัญชัย สุขอยู่โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายดิเรก มะสินโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีประธานกรรมการ
2. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
3. นายพารวีร์ เลือดแดงสพป.ปข 2กรรมการ
4. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพยสพป.ปข 2กรรมการ
5. นางพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินประธานกรรมการ
2. นายดิเรก มะสินโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีกรรมการ
3. นางสมทรง ภิรมย์รสสพป.ปข.2กรรมการ
4. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพยสพป.ปข.2กรรมการ
5. นางพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเอื้อมพร สงวนวงษ์โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ถือแก้วโรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
3. นางวิไล ชมชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
5. นางจิตติมา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
3. นางสุนันทา นิลเลิศโรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
4. นางสุพัทรา ปรานนิรามัยโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ บุญขจายโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา เทียมเทศโรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
5. นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วยโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แย้มดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายรัตนะ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
5. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แย้มดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายรัตนะ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
5. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แย้มดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายรัตนะ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการ
5. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายจรุญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คุณสมิทธพงษ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวศุลีพร วงษ์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร วงษ์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
4. นางสุกัญญา หน่อทิมสพป.ปข.2กรรมการ
5. นายโยธิน สันตะวาโรงเรียนดรุณศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
4. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
4. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
4. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา หน่อทิมสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการ
3. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
4. นายโยธิน สันตะวาโรงเรียนดรุณศึกษากรรมการ
5. นางทัศนีย์ คุณสมิทธพงษ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายรณรงค์ เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี ประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยังยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี ประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายเนรมิต อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
7. นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
9. นายอัศเนศ รันตะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
21. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี กรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี กรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
19. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร กุยเพชรสพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงรองประธานกรรมการ
3. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเสรี สงวนวงษ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
6. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
7. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
9. นายระยอง เพชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
10. นายวิลาศ แตงเกตุสพป.ปข.2กรรมการ
11. นางชนาพร เชียงทองสพป.ปข.2กรรมการ
12. นางโชติกา ฤทธิ์เรืองเดชน์สพป.ปข.2กรรมการ
13. นายปลิว สุวรรณบุปผาสพป.ปข.2กรรมการ
14. นางวรดา โชครัตนชฎากุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
15. นายประสงค์ แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
16. นางหอมสุดา แสงสุรจันทรกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
17. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
18. นางชนัญญา โกวิทศิริกุลวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
19. นายจำลอง น้ำเพชรสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
21. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นายจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา อากาศเหลืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
5. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
8. นายสาโรจน์ หมอนทองโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุขุม ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ สุขสีโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
11. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวิทวัส ตูวิเชียรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวัชระ ปลืมญาติโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวปริยตา พะหุโลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทองศิริ ตันเจริญโรงเรียนค่ายธนะรัชต์กรรมการ
16. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
17. นางดาวนภา ฤทธิ์แก้ววิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
18. นางสาวฌานิภา คูเจริญทรัพย์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
19. นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนสพป.ปข.2กรรมการ
20. นางอรปรียา เชาวนะปัญจะโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
21. นางจรีรัตน์ จันทร์เลื่อนโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
22. นางจงกลนี วรรณพิรุณสพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ิวิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาลี่ เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
6. นางสาวณิชานันทน์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดมเดช หนูสวีโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวประธานกรรมการ
2. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาโป่งกรรมการ
4. นายชำนาญ ศรีนิลโรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ พยุหกฤษโรงเรียนบ้านพุใหญ่กรรมการ
6. นายปราโมทย์ หอมชื่นโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียวกรรมการ
7. นายระนอง เฮงใหญ่โรงเรียนบ้านหนองกากรรมการ
8. นางสุภรดา ผ่องฉวีโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นายสมควร รัชตวิมลโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กลับระดิษฐโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายสนอง อ่วมอิ่มโรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการ
5. นายสายัณห์ นาคเถื่อนโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายสมชาย คล้ายเพชรโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
7. นายดิเรก มีบำรุงโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
8. นายดิลก ยี่รงค์โรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย คงถอดโรงเรียนบ้านหาดขามประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ จิตรดำรงค์โรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นายชยพล บุญเทศโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางอัญชลี หนูสวีโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประสาน ปะติเพนังโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสมควร เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นางปราณีต โสภาโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
6. นายสมพร พิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
7. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย บุญเทศโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
3. นางณัฐพจี ปัญญาชนะกูลโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
4. นางสุนิสา กิตติยายามโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
5. นางสาวประเทือง บัวเผื่อนโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
6. นางศิรัชยา เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
7. นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินันท์ จีนพกโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีประธานกรรมการ
2. นายพลพรรธน์ พลสระคูโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา จันทะนันท์โรงเรียนวัดกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรงโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางภัทรจิตร แซ่จิวโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นางสาวพชกร เด่นจารุกูลโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางสาวนาถธิดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางนันท์นภัส รองพินิจโรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด รุ่งมณีโรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกานต์ พราหมวงศ์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
3. นางสาววิมลพันธ์ ไวยคูนาโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์ พรายแก้วโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พัทธ์ เจริญลาภลอยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวศิราภรณ์ สีดอกบวบโรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา เซี่ยงฉินโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ข้อออโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา เซี่ยงฉินโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ข้อออโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ถวิลอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จิตพลีชีพโรงเรียนวไลยกรรมการ
3. นางสาวยุภาวรรณ หลายชั้นโรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคลทิพย์ หุ่นเก่าโรงเรียนวัดทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐกานต์ สังข์แก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวพัชราภา ภักดีเจริญโรงเรียนชลประทานปราณบุรีกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัยโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางณัชพร ช่วยรอดโรงเรียนบ้านไร่เกาสามร้อยยอดกรรมการ
3. นายโชคอนันต์ อุตสียาโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
4. นางสาวปาณิชสรา เพชรคงโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
5. นางสาวศิริพร คิ้วยมโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญจิตร์ คลังนาคโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชษา ทาระชัยโรงเรียนบ้านสำโหรงกรรมการ
3. นางสาวจิรัตน์ สัตย์ประกอบโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางบุษบา มณีวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ พิมคะลีโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นางสาวรติทัต ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ช่วยรอดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายพาสกร พรหมวิหารโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางธนีญา พลายงามโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวจินตนา แป้นด้วงโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสิรินดา กรรมาชีพโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
2. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการ
3. นางสาวสาคร คีรีวงศ์โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสิรินดา กรรมาชีพโรงเรียนบ้านไร่บนประธานกรรมการ
2. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์สพป.ปข.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการ
2. นายดุสิทธิ์ ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
3. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการ
2. นายดุสิทธิ์ ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
3. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ อยู่คงโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินกรรมการ
3. นางมาริสา ชื่นสุราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
2. นายนุกูล ปานมัจฉาโรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นายดิเรก ยี่รงค์โรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา สองสีโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
2. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล ปานมัจฉาโรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นางสาวสุนทร แซ่เตียวโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ อนันตโรจน์โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายประเชิญ เพลินจิตต์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา เทียมเทศโรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหรงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา เทียมเทศโรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหรงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
2. นางสาวสิรกร บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
3. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
2. นางสาวสิรกร บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
3. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายาโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุจิรา เมฆนิติโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายาโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุจิรา เมฆนิติโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี หนูสวีโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอังคณา ลือกำลังโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
3. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอังคณา ลือกำลังโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
3. นางสาวประไพ ทาโนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
3. นางสาวรัชญา เนตรนิลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พึ่งพงศ์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)กรรมการ
3. นายเดชา ภุมมาวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีภรณ์ กฤติยาวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นาคเกษมโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ สืบสุทธาโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา เสือกลิ่นโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เจตินัยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางภาวนา พรมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]