หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวถนอม กาญจนจิตติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
2 นางเสาวนีย์ ขวงพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
3 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
4 นางสาวพัชรา เกตุธิโภค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
5 นายมานพ พลายมีสี พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
6 นายภักดี แก้วทองสุข พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
7 นายสาย อุ่นใจ ช่างไม้ ๓ สพป.ปข.๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
8 นายบุญยืน นาคเงิน ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านตำหรุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
9 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
10 นายศุภชัย แย้มยืนยง พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
11 นายทองใบ ไทยถนอม ยาม คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
12 นายรุ่งอรุณ สุวณิช ยาม คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
13 นางสาวสุทธิดา คงรอด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
14 นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
15 นางสรรสุนีย์ สุขศรี แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
16 นางจิราภรณ์ คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
17 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ บริการ
18 ว่าที่ร.อ.ชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
19 นายสุรินทร์ บัวงาม รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
20 นางรสมาลิน พุทธาคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
21 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
22 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
23 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
24 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
25 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
26 ว่าที่ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
27 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
28 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทส ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการกลางตัดสินคะแนนทุกสาระ
29 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางนิตยา เกษสุริยงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นายศรุต สุวรรณรังสี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
40 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
41 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
42 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
43 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
44 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
45 นางณัทสรณ์ รบแคล้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
46 นางสุพัตรา สังขรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
47 นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
48 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
49 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
50 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
51 นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
52 นางสาววาทินี ครุฑธา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
53 นางวิภาวรรณ เดิมรัตนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
54 นายพารวีร์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
55 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเผย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
56 นายสมัชชา สุกใส เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
57 นางเกศรินทร์ กวางทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
58 นางสาวธัญญาภรณ์ ชุมผาง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
59 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
60 นายสมโรจน์ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
61 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
62 นางกาญจนา สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
63 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
64 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรตารี่กรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
65 นายบรรจง หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
66 นายสมัคร ปัญญาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
67 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
68 นางสมสวย เจียรนัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
69 นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
70 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
71 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
72 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
73 นายวิรุตติ์ ราศรี นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
74 นางอุษา ยี่รงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
75 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
76 นางสาววันวิษา โรจน์ทนง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
77 นางสาวฌานิกา คูเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
78 นางสาวจิราพร จำปารัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
79 นางสุภาพร จันทร์ไทย ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
80 นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
81 นางอารี ดานุเสถียรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
82 นางสุวรรณา สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
83 นางนุชนารถ ภู่เนตร ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
84 นางสาวชุติมา อยู่ยั่งยืน ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
85 นางสาวสุชาดา คีรีนิล ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
86 นางทัศนีย์ อินทศร ครู โรงเรียนบ้านเนินกรวด คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
87 นางสาวนุ่นนภา เหล่าเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินกรวด คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
88 นายสุวรรณ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
89 นางสาววิภา วงษ์กรอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
90 จ่าอากาศโทวิทยา บุญละดี ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
91 นางมนัสนันท์ เดโชพัฒน์ชญานิน ครู โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
92 นางสาวสินีนาถ ชื่นจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
93 นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
94 นายสนอง อ่วมอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
95 นายนเรศ ไกรกิจราษฎร์ ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
96 นายทวีป คงศิริ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
97 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
98 นางนิยม ตั้งธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
99 นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
100 นางสาวยุพิน สว่างศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
101 นางอรณิชา บุปผาชาติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
102 นางสาวพรวิภา หาญมนตรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
103 นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
104 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
105 นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
106 นายชาญชัย เสียงกล่อม ประธานกลุ่มโรงเรียนสามกระทาย ฝ่ายจัดนิทรรศการ
107 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู ฝ่ายจัดนิทรรศการ
108 นายอุดมเดช หนูสวี ประธานกลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด ฝ่ายจัดนิทรรศการ
109 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
110 นายอำนวย คงถอด ประธานกลุ่มโรงเรียนหาดขาม ฝ่ายจัดนิทรรศการ
111 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม ประธานกลุ่มโรงเรียนปราณบุรี ฝ่ายจัดนิทรรศการ
112 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
113 นายสมชาย ทองจำรัส ประธานกลุ่มโรงเรียนตะนาวศรี ฝ่ายจัดนิทรรศการ
114 นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา ประธานกลุ่มโรงเรียนทับใต้ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
115 นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
116 นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
117 ว่าที่ร.ต.ธนสาร แกมไทย ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพลับ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
118 นายจักรวาล วิจิตร ประธานกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
119 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ประธานกลุ่มโรงเรียนศิลาลอย ฝ่ายจัดนิทรรศการ
120 ว่าที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
121 นางสาววาสนา ชูเจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
122 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
123 นายสุรินทร์ บัวงาม รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
124 นายทวีป คงศิริ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
125 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
126 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
127 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
128 ว่าที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
129 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
130 นางรสมาลิน พุทธาคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
132 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
133 นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นายดิลก ยี่รงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
136 นายสนอง อ่วมอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
137 นายดุสิทธิ์ ลีลากร ครู โรงเรียนวัดนาห้วย คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
138 นายชยพล บุญเทศ ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
139 นายสมชาย คล้ายเพชร ครู โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
140 นายสายัณห์ นาคเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
141 นายสุวัฒน์ งามขำ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
142 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
143 นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
144 นางวนิดา ครุฑกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนละเมาะ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
145 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นางสาวถนอม กาญจนจิตติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นางรำพึง รุ่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
148 ว่าที่ร.ต.หญิงสุอรรัตน์ พรายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
149 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
150 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
151 นางจรรยา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
152 นางเสาวนีย์ ขวงพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
153 นางณัทสรณ์ รบแคล้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
154 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
155 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
156 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
157 นายศาล เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
158 นายพนม พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
159 นายเสรี สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาห้วย คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
160 นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
161 ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
162 นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
163 นายวสันต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
164 นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืน วิทยากรท้องถิ่น คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
165 นายทินกร กุยเพชร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
166 นายวิลาศ แตงเกตุ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
167 นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
168 นางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
169 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
170 นางเมตตา สายชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
171 นางพัชรี จิตแจ้ง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
172 นางมัทนา ตุ่มอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
173 นางจิราพร ยิ้มน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเภา คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
174 นางสุนีย์ เต้าชุน ครู โรงเรียนชลประทานปราณบุรี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
175 นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด ครู โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
176 นางสาวปราณี ชูศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
177 นางสาวชนิดาภา ทรัพย์มา ครู โรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
178 นางสาวอรวรรณ พวงมาลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
179 นางพรพรรณ กล่ำกล่อมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมงคล คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
180 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
181 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
182 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
183 นายจักรวาล วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
184 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
185 นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
186 นายพารวีร์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
187 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรม คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
188 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
189 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นายสมควร รัชตวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นายดิลก ยี่รงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นางอัญชลี หนูสวี ครู โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ คณะกรรมการกลางตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
197 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
198 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
199 นายศรุต สุวรรณรังสี เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม
200 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเรียนร่วม

ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]