รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายธงชัย  ใกล้กลาง
2. เด็กชายปรัชญา  ใจดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ศรีทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กชายธันวา  สมบัติวิทย์
2. เด็กชายพสิษฐ์  สินสมุทร
 
1. นายถกลพงษ์  ภูมิเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายณัฐดนัย  หอมกลิ่น
2. เด็กชายธนายุต  ศรีสุก
 
1. นายสนอง  ผิวนิ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายธนาวุธ  ทรัพย์มา
2. เด็กชายวิทยา  บันลือทรัพย์
 
1. นางสาวนลินรัตน์  หงส์ทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายจักริน  คุ้มรอบ
2. เด็กชายเชิดชัย  โชติกุญชร
 
1. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายชัยยากร  รุจิรกุล
2. เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม
3. เด็กหญิงพัฒนนรี  อนุหนายนน์
4. เด็กหญิงวรรณิดา  รังสีวิจิตรประภา
5. เด็กชายวีรภัทร  บุญธรรม
 
1. นางสาวศิริลดา  ช่วยศรีนวล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  สีเมฆ
3. เด็กหญิงปิณิดา  สุกสี
4. เด็กหญิงสาธิตา  อินฉิม
5. เด็กหญิงสุจิตรา  เขียวชอุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
2. นายยุทธนา  เกตุแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ประโยค
2. เด็กชายนาวิน   สายสกล
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางศิริลักษณ์  จันทวงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1. เด็กชายปีรติ  ทับทิมแดง
2. เด็กหญิงศรันย์พร  ทองแท้
 
1. นางสาววารินทร์  ทองแผ่น
2. นางกัลยาภัสร์  ไกรกฤติราษฎร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายประดิษฐ์  หลวงไกร
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทองนาค
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
2. นางสาวยุพเยาว์  บุญโต
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  สีงาม
 
1. นางสาวนฤมล  มณีแดง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  เผือกผุด
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายพลวัต  ม่วงคราม
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กชายก้องภพ  อิทธิพล
 
1. นางพเยาว์  ดีหะริง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ภู่พวง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงทิพจันทร์  มณีวงศ์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  เล้าเจริญ
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนาภัทร  สิงห์คาร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตรง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
2. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมเทศ
2. เด็กหญิงนันณภัทร  สุขสมัย
 
1. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1. เด็กหญิงปลิดา  งามขำ
2. เด็กหญิงสุกฤตา  มุกดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์เผือก
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  กลัยาณกิตติ
 
1. นายรัตนะ  จันทร์สว่าง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงปารมี  ศีลปี
2. เด็กหญิงสุภิญา  ชาวแพรก
3. เด็กหญิงโสรยา  สมฆ้อง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชำนาญผลิต
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายธนพล  สุขจำเริญ
3. เด็กหญิงอุษา  ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางจิราพร  ยิ้มน้อย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายธณรัฐ   อาจวิชัย
 
1. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายพิชิต  มังกรไชยา
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
 
1. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วหลวง
 
1. นายณัฐพล  ดำนงค์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
 
1. นางสาววริษฎา  เลือดแดง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ภูฆัง
 
1. นางทัศนีย์   อินทศร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี้ยงใจดี
 
1. นางอัจฉรา  อภิรักษ์ชัยพร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ระโหฐาน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงมนภรณ์  ปะตังทะเต
 
1. นางรักชนก  แววมณี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
2. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ภูฆัง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี้ยงใจดี
4. เด็กหญิงตรีทิพย์  สร้อยสงค์
5. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
6. เด็กหญิงรุจีรา  เกิดโพชา
7. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
8. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
2. นางทัศนีย์  อินทศร
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
2. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ภูฆัง
4. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
5. เด็กหญิงตรีทิพย์  สร้อยสงค์
6. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
7. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
8. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันพงษ์
9. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
10. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
11. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
12. เด็กหญิงรุจีรา  เกิดโพชา
13. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
14. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
15. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
2. นางทัศนีย์  อินทศร
3. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
4. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
2. เด็กชายชาณณ  ม่วงใหม่
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงนิ่มนวล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี้ยงใจดี
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
6. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
7. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
8. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
9. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
10. เด็กหญิงรุจีรา  เกิดโพชา
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
2. นางทัศนีย์  อินทศร
3. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์
4. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์ลาด
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรายแก้ว
3. เด็กชายจารุกิตต์  จันทรสีชัง
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทรวงษ์
5. เด็กชายชัยธวัช  สามารถกุล
6. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มน้อย
7. เด็กชายตะวัน  ศิริรัตน์
8. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เอี่ยมสำราญ
9. เด็กหญิงทิพรัตน์  อินพาลำ
10. เด็กชายธนพนธ์  ฤทธิ์เดช
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  คงศาตร์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลอยยิ้ม
13. เด็กชายพิพัฒน์  ศุภวัฒนกุลชัย
14. เด็กชายพูนศักดิ์  สามบุญรอด
15. เด็กหญิงมาลิสา  สีเมฆ
16. เด็กหญิงวรัชยา  เลี้ยงอำนวย
17. เด็กหญิงวีรนุช  สายพิมพ์
18. เด็กหญิงศุทธินี  มีนา
19. เด็กหญิงสิตานัน  แสงจันทร์
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พุ่มแก้ว
 
1. นางมัลลิกา  ชิตมณี
2. นางชัญญา  ฟักเถื่อน
3. นางสาวอโนชา  สุขผล
4. นางอมรรัตน์  เถื่อนทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  บุญอยู่ฮง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงวาสนา  เข็มนาค
 
1. นางญาณภัค  แตกช่อ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายก้องภพ  ศิลมั่น
 
1. นายยุทธพงษ์  สุขประเสริฐ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางญาณภัค  แตกช่อ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ทับไทย
 
1. นางธิคำพร  งามสิริศักดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  ยุติธร
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ปานอุทัย
 
1. นางสาวศิวพร  บุญแท้
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายชัยลักษณ์  อิ่มชู
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายชัยพร  ชมรุกข์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อยู่ทรัพย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทัพเพ็ชร์
 
1. นางสาวปาจรีย์  วิเศษสมบัติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงชิยากร  นิลโพธิ์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  บุญสนอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เกตุย้อย
 
1. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บน 1. เด็กชายกรณิศ  คงยาง
 
1. นางสาวนิรดา  ดวงเดือน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 1. เด็กหญิงศิวปรียา  ทองพร้อม
 
1. นางสาวแสงเพ็ญ  ศรีพอ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มสมบัติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนา
3. เด็กชายกิตติกร  ประกอบชาติ
4. เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
5. เด็กชายนนทกร  อิ่มทั่ว
6. เด็กชายนฤเบศ  แย้มดี
7. เด็กหญิงภาวินี  อิ่มทั่ว
8. เด็กหญิงศรุดา  ไกรทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  คนึงคิด
10. เด็กชายสุภกร  จันทร์พ่วง
 
1. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
2. นางรักชนก  แววมณี
3. นางบุณยดา  พงษ์พิมพ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์  สุขเกษมสุปราณี
2. เด็กหญิงทัพเพชร  แก้วทอง
3. เด็กหญิงธนิดา  มีทรัพย์
4. เด็กหญิงนันทิพร  นวลผ่อง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตแจ่ม
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูศรี
 
1. นางอุษา  บัวด้วง
2. นางสาววรรณภา  เอราวรรณ์
3. นางสาวจินดาภรณ์  แซ่จัง
4. นางสาววริญญา  ขลุ่ยนาค
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  กัญโคตร
2. เด็กหญิงจณิสตา  แผ้วลุ่มแฝก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นใจ
4. เด็กหญิงนิตยา  หยาดย้อย
5. เด็กหญิงรุจาภา  ห่วงไทย
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  แก้วนา
7. เด็กหญิงสายชล  หมื่นหาญ
8. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายชิษณกร  หอมฤทธิ์
2. นายเฉลิมพล  บุรีศรี
3. นางนวรัตน์  ทองแท้
4. นางสาวภัสสร์นภันต์  เรืองอร่าม
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงชุติสรา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงธัญญานุช  บุญญาเกิด
3. เด็กหญิงนิตยา  พรมบุญมี
4. เด็กหญิงมนัสวี  ทองก้านบัว
5. เด็กหญิงวันดี  โคสินธ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่จู
7. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  ไพรพนา
8. เด็กหญิงแหวนทอง  ยิ้มเยาะ
 
1. นางสาวมาลินี  สร้อยดอกไม้
2. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
3. นางสาวโสรดา  มั่งแฟง
4. นางสาวสุฑามาศ  นิ่มวาด
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผือกผุด
2. เด็กชายจิราวัฒน์  ด่านปาน
3. เด็กชายฉัตรปกรณ์  ใจเย็น
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นใจ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นใจ
6. เด็กหญิงนิตยา  หยาดย้อย
7. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ผิวผาด
8. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  คำพิมพ์
9. เด็กหญิงรุจาภา  ห่วงไทย
10. เด็กหญิงศิริรักษ์  แก้วนา
11. เด็กหญิงสายชล  หมื่นหาญ
12. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงอ้อ  พันธุรัก
14. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายชิษณกร  หอมฤทธิ์
2. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
3. นางสาวอัญณิชา  เมืองสนาม
4. นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น
5. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กหญิงชนาภา  สีหบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยคำ
3. เด็กหญิงธนพร  เรืองอร่าม
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หอมทั่ว
5. เด็กหญิงสมหญิง  ภักดีผล
6. เด็กหญิงสุนันทินี  โพธิ์ชีพันธ์
7. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงอธิตฌา  กันเขียน
 
1. นางสลิล  ทับเมี่ยง
2. นางฐิติวรรณ  หารนอก
3. นางบุญญิสา  ชูแก้ว
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายธนัช  พุ่มพวง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  สืบสุทธา
3. เด็กชายออ  ชาวพม่า
4. เด็กชายเอมชาย  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมซาย  พม่า
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ไชยธานี
2. เด็กชายกมลภพ  อินขลิบ
3. เด็กชายคมสัน  ปานสง่า
4. เด็กชายคามิน  สุขสง
5. เด็กชายจิรภาส  หมอนทอง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ว่องไว
7. เด็กชายนฤนนท์  แก้วพิทักษ์
8. เด็กหญิงนันทิตา  ตะกรุดโทน
9. เด็กหญิงบุณยกร  แผนสมบูรณ์
10. เด็กชายปุณยวัจน์  ตั่งแก้วไพฑูรย์
11. เด็กชายภูรินทร์  แสงกระจ่าง
12. เด็กชายม่อน  ชาวพม่า
13. เด็กชายรพีภัทร  แสงโพลง
14. เด็กหญิงวนิษา  ภูมิโคกรักษ์
15. เด็กชายวรกิจ  ปานสง่า
16. เด็กชายวรชิต  คุ้มรอบ
17. เด็กชายศรันต์  พราหมณ์พงษ์พันธ์
18. เด็กชายศุภสิทธิ์  เชียงใต้
19. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ปานสง่า
20. เด็กชายสุกัลย์  แซ่ใหล
21. เด็กชายสุรวุฒิ  กลิ่นนิรัญ
22. เด็กชายสุวสัญ  ใจตรง
23. เด็กชายอดิสรณ์  พ่วงตรง
 
1. นางราตรี  ประกอบชาติ
2. นางจิตติมา  พัฒน์เย็น
3. นางรักชนก  แววมณี
4. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
5. นางวาสนา  ยังสุ่ม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายจตุรภัทร  สายนันท์
2. เด็กชายชัยธวัช  เซ่งเคลือ
3. เด็กชายดำ  บุญมี
4. เด็กชายสายันต์  ราชบุตร
5. เด็กชายสิริกร  แต้มสันเทียะ
6. เด็กชายเตชิต  ด้วงวิเศษ
 
1. นายชยพล  บุญเทศ
2. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
3. นางสาววันวิสาข์  พรพนม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายชวลิต  พยัพพฤกษ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  โอวาท
3. เด็กชายวสิษฐ์พล  คนึงคิด
4. เด็กชายวสุรัตน์  จ่วงทอง
5. เด็กชายอันดา  ไชยศรี
6. เด็กชายเตชสิทธิ์  พราหมวิเชียร
 
1. นางอัญชลี  หนูสวี
2. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
3. นางมลธิรา  สวนเข้ม
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายกฤษฎา  ปัญหา
2. เด็กชายทักษิณ  ชูช่วย
3. เด็กชายธเนศ  ลาภโพธิ์ทอง
4. นายนพณัฐ  เปรี้ยวน้อย
5. เด็กชายศุภกิตติ์  คมขำ
6. เด็กชายอภิกัณต์  มักเชียว
7. เด็กชายอรรถพล  อ่อนอก
8. เด็กชายอาทิตย์  สีนากสุก
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. นายสมคิด  สดสะอาด
3. นายอำพร  ทองบาง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละเมาะ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุรา
2. เด็กหญิงพรนภัส  สายพร้อมญาติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   สุขศรี
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองสุข
2. นางสาวสุภาพร  ผลสนอง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนัยนา  นามพรม
2. เด็กหญิงวนิดา  สิทธิไชย
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สังข์ทอง
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
2. นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิลป์ศร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีเมฆ
 
1. นายยุทธนา  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตามวัน
2. เด็กหญิงอโรชา  แสงทอง
 
1. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
2. นายวีรยุชญ์  หอมหวล
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงพิชชภา  สาลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองโปร่ง
 
1. นายคมกฤช  วัฒนาพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายฐิติโชติ  ม่วงนาพูล
2. เด็กชายศิรวิทย์  เทียนวันวิสาข์
 
1. นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กชายณัฐพล    เติมศรีเจริญกุล
2. เด็กชายวรสิทธิ์   แพใหญ่
 
1. นางสาวศิริพร  มีพรบูชา
2. นางรัชณี  เสือเหลือง
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายณัชพล  ปานเคลือบ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวรติทัต  ปิ่นทอง
2. นางนิชนิภา  เลือดแดง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สมเสนาะ
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันต๊ะรังษี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ระย้า
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์  สร้อยประเสริฐ
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วอ่วม
2. เด็กหญิงวิชิดา  ระวังวงศ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นางสาวสุฑามาศ  นิ่มวาด
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายสินธร  บุญทน
2. เด็กชายอาทิตย์  จิรมิตรมงคล
 
1. นางสาวอภิชญา  พงษ์สมบูรณ์
2. นายพาสกร  พรหมวิหาร
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงเตือนใจ  ราชภิรมย์
2. เด็กชายแสน  วิสาละ
 
1. นายสิปปกร   ศรีพรหมทอง
2. นางสุนทรี  สาธุภาพ
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงจิรฐา  ปุริสังข์
2. เด็กชายนพรัตน์  แพทย์ชัยโย
3. เด็กชายวรินทร  ท้าวโกษา
 
1. นายนพเชรษฐ์  สิริสุริยกมลชัย
2. นายมนูญ  รุ่งเรือง
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีพานิชย์
2. เด็กหญิงชุติมา  วังศรีแก้ว
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทร์สนิท
 
1. นายพิทยา  ถาวงษ์กลาง
2. นางนันท์นภัส  รองพินิจ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  โพธิ์แสง
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญมา
3. เด็กชายเมธานันท์  ชมแค
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายธันวา  ยิ่งงามศรี
2. เด็กหญิงพนิดา  บุญแตง
3. เด็กหญิงอรณิชา  เกษมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สินพูล
2. นางสาวปิยะวรรณ  ช่างทอง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชคสุขอนันต์
2. เด็กชายธวัชชัย  เทศผ่อง
3. เด็กหญิงอลิษา  (พม่า)
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวปาณิสรา  มิชสิน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายพัทธพล  สุขผ่อง
2. เด็กชายพีรพล  จิ๋วโต
3. เด็กชายภาราดร  นามแสง
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงกรณิศ  นิลประดับ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มูลทองชุน
3. เด็กหญิงธันยพร  เกศโกมล
4. เด็กหญิงสุพิชชา  แสงเงิน
5. เด็กหญิงสโรชา  ดีหอม
6. เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายปฐม  หิรัญ
2. นางอารีย์  ถือแก้ว
3. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กหญิงธาราริน  สุดสอาด
2. เด็กหญิงวนัณทร  เนียมศร
3. เด็กหญิงศศิประภา  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  จงปรีชา
2. นางวาสนา  แย้มไพฑูรย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทรศัพย์
2. เด็กชายพลพล  เกิดพร้อม
3. เด็กชายสว่างพงษ์  พรมน้อย
 
1. นางสรีรัตน์  เครือแตง
2. นางปวีณา  เสือกลิ่น
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงบุษรา  เชื้อวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
3. เด็กชายสุนทร  เชิงหอม
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรายแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พัดทวี
3. เด็กหญิงโยซิตา  เขียวกาแล
 
1. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
2. นางธัญภัค  สัมพันธพงศ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงศิรดา  พลีไพร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์จินดา
 
1. นางรจนันท์  เผือกประคอง
2. นางกัญญ์ณณัฎฐ์  วิชัยสงค์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยปลื้ม
2. เด็กหญิงสมฤดี  โฉมยง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  ไม้แหลม
 
1. นางชนาพร  ชำนาญศิริ
2. นางจิตติมา  ร่วมชาติ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบน 1. เด็กหญิงจิตรลดา  งามดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขทน
3. เด็กหญิงรักษิณา  เข็มเมือง
 
1. นายศิลป์ชัย  บุญเกิด
2. นางสาวณัฐรดา  พงเพา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มั่นเจริญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  แก่นวงค์
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  จงเจริญ
 
1. นางลัดดา  ศรีงาม
2. นางสุขสม  เมฆขยาย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงรุจรดา  เกลื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา  แก้วทองแดง
3. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่มทั่ว
 
1. นางจุไร  ต้นเถา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงรสริน  จอกลอย
3. เด็กหญิงโชติกา  ศรีเชียงขวาง
 
1. นางสมจิต  ศรประดิษฐ์
2. นางสุนีย์  เกิดแย้ม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงฐิติญาณ์  กลัดหลำ
2. เด็กหญิงพัชรา  สิมมา
3. เด็กหญิงสิรามล  อุดมพล
 
1. นางลักขณา  เรืองจ้อย
2. นางสาวชญาภา  นวลอรุณ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้านต่อยุทธ
3. เด็กชายวชิรพงษ์  บุราณคุณ
 
1. นางลักขณา  เรืองจ้อย
2. นางสาวจตุพร  สุขนาน
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ภมรสูตร
2. เด็กหญิงรวิสรา  ประจวบมีชัย
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุวรรณภา
 
1. นางราตรี  สุวรรณศิลป์
2. นางสาวอรชร  ฤทธิ์เปี่ยม
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทียนนาค
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  เทียนนาค
3. เด็กหญิงภัทภร  ไพบูลย์
 
1. นางสมคิด  โคมเมือง
2. นายสมเกียรตื  โคมเมือง
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กหญิงธนพร  เพชรประดับ
2. เด็กชายพีรภัทร  ตุ้มตาเต็ง
 
1. นางสาวดุจเดือน  ยิ้มใย
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญประเสริฐ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงชาลิสา  เกิดประดับ
 
1. นางชัญญา  ฟักเถื่อน
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงไพจิตรา  บวบหอม
 
1. นายพเนิน  ศรีงาม
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายวรากร  แก้วเผือก
 
1. นางวิลิญา  ทองประเสริฐ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ซื่อตรง
 
1. นางสาวปารวี  อุดมศักดิ์
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญมา
2. เด็กชายวรพล   สามเกลียว
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทิมแท้
 
1. นายเปลว  ทองรุ่งเปลว
2. นางกนกวรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงวรัชยา  เลี้ยงอำนวย
2. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทรสีชัง
 
1. นายธนพร  สารมี
2. นางมัลลิกา  ชิตมณี
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายจิราวุฒิ  คงฉิมสินธ์ุ
2. เด็กชายทตพร  ลิสวัสดิ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นายจักร์กรี  น้อยเอี่ยม
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63.99 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายนันทฉัตร  แก่นท้าว
2. เด็กชายวลากร  มั่นศรีจันทร์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ขำสุวรรณ
 
1. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
2. นายจักรพงษ์  ลาดนาเลา