หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายอาชญาสิทธิ์ พลอยสุวรรณโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
4. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
5. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายอาชญาสิทธิ์ พลอยสุวรรณโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
4. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
5. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายอาชญาสิทธิ์ พลอยสุวรรณโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
4. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
5. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายอาชญาสิทธิ์ พลอยสุวรรณโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
4. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
5. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายอาชญาสิทธิ์ พลอยสุวรรณโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณ โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
4. นายทัศน์พล วรอิสรีย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
5. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปราชญ์ ปั้นกาโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางบังอร ดำริอนันต์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. สิบเอกประเสริฐ สินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดวงตา เร่งประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณศิริ จันทรังษีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางมาลีวรรณ ปรากฏ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายจันทศิลป์ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน กันตโสภนานนท์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม กรรมการ
3. นายวิโรจน์ น้อยสำเนียงศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชลอ สีแสด โรงเรียนวัดสระข่อยประธานกรรมการ
2. นางธิดา ทิพยานนท์โรงเรียนบ้านโคกพนมดี กรรมการ
3. นายสุชล นาคพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสุธินี ประชุมชนโรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
2. นายอดิศร สุขปลั่ง โรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สีนิล โรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สุพรรณกลาง โรงเรียนวัดประสาธน์รังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางวิวรรณ ใสประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนภดล เลิศวิทยานุศิษฏ์ โรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ตนรี จิตนวัฒน์ โรงเรียนวัดไผ่งาม กรรมการ
3. นายจรัญ พวงไสว โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียร โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร คล้ายเชื้อวงษ์ โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการ
3. นางดวงใจ คำแก้ว โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ จุ้ยรักษาโรงเรียนวัดเกาะมะไฟกรรมการ
3. นางสาววิมล สุพรรณกลาง โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตตรา จันทร์ศิริ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง กุมมารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจำเลือง โพธิ์งาม โรงเรียนวัดหนองคุ้ม ประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น เติมลาภ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวิมล พิมุ โรงเรียนบ้านบางขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางนารีรัตน์ เสาะด้น โรงเรียนวัดศรีมงคล กรรมการ
2. นางดาวรุ่ง กุมมารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจำเลือง โพธิ์งาม โรงเรียนครูโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการ
2. นางวิวรรณ ใสประเสริฐ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ประธานกรรมการ
2. นายวิมล พิมุ โรงเรียนครูโรงเรียนบ้านบางขามกรรมการ
3. นายอดิศร สุขปลั่ง โรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายดำรงพล นวลสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคลองเฆ่ กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย พุ่มเดชังกูล โรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
2. นายเอนก บุญยรัตน์ โรงเรียนครูโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางธารินี ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภพ ชำนิจ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นางชุติมา มีมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียน เมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพู โรงเรียน มารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียน มารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศรีชมพูโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ทวียศโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดา โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโก โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเห,้ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโกโรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดา โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโก โรงเรียนวัดทุ่งสบก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโล โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้ว โรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโก โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโก โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโก โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละโว โรงเรียนวัดทุ่งสบก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอน กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโก โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เหลาแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กาละวิโล โรงเรียนวัดทุ่งสบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดา โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอ่อนศรี ทิพกนก โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โจทย์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการ
3. นางมนัสวาท ไชยดารา โรงเรียนบ้านประพาส กรรมการ
4. นางจุรีย์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการ
5. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอ่อนศรี ทิพกนก โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โจทย์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการ
3. นางมนัสวาท ไชยดารา โรงเรียนบ้านประพาส กรรมการ
4. นางจุรีย์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการ
5. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอ่อนศรี ทิพกนก โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ นาคสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง กรรมการ
3. นางมยุรี โจทย์กิ่งโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางมนัสวาท ไชยดาราโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
5. นางสาวสุรีพรรณ คูศรี โรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอ่อนศรี ทิพกนก โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ นาคสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง กรรมการ
3. นางมยุรี โจทย์กิ่งโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางมนัสวาท ไชยดาราโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
5. นางสาวสุรีพรรณ คูศรี โรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอ่อนศรี ทิพกนก โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ นาคสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง กรรมการ
3. นางมยุรี โจทย์กิ่งโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางมนัสวาท ไชยดาราโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
5. นางสาวสุรีพรรณ คูศรี โรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ประยูรยวง โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วัฒนะใย โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม กรรมการ
3. นางมุกดา ขำดี โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ประธานกรรมการ
2. นายกฤต เจนการ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ กรรมการ
3. นายธานี จันทาโท โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย แปลกสินธุ์ โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการ
3. นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง โรงเรียนวัดสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ สืบพิลา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง โรงเรียนวัดสัมพันธ์ กรรมการ
3. นายวีระชัย แปลกสินธุ์ โรงเรียนวัดพรหมรังสีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมใจ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าตูมประธานกรรมการ
2. นายคณิศร ศรีประไพ โรงเรียนวัดดงบังกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา เจริญสุข โรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาส จันทร์บัว โรงเรียนบ้านประเถท ประธานกรรมการ
2. นางเสวียน ดอนมอญ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
3. นางอรุณ คงภักดี โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อารีรอบ โรงเรียนวัดแสงสว่าง ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ จุ้ยรักษา โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาวสิรดา อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ โรงเรียน วัดประสาธน์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สังวรกิจ โรงเรียนวัดบ้านโนน กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เกตุแก้วมณีโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต คงเจริญ โรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางลัดดา จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านโคกพนมดี กรรมการ
3. นายสุกรี คำดวง โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค ศรีสมพร โรงเรียนบ้านแหลมหิน ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ฉัตรเงิน โรงเรียนวัดหนองคุ้ม กรรมการ
3. นางวราภรณ์ พรมวิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ โค้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ วีระสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินหอม กรรมการ
3. นางผาณิต โหรสกุลโรงเรียนวัดเท้าอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกัมพล แช่มสา โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ วีระสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
3. สิบเอกบัญชา มีเคน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย จันทร์เกิดทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ประธานกรรมการ
2. นางกุศล ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน กรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ นาวาทองโรงเรียน วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวัลลิกา แก้วขจร โรงเรียนวัดเนินสูง ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. สิบเอกกฤษดากร วสนาท โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. สิบเอกกฤษดากร วสนาท โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำรอง กำลังฟู โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง รอดเพชร โรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ นาคสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัลยา กุระธรรม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุวนิตย์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
3. นายวรายุทธ นวลงาม โรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อารีรอบ โรงเรียนวัดแสงสว่าง ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ จุ้ยรักษา โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาวสิรดา อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายปิยะวุฒิ สมจรรยา โรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการ
3. นายอดุลย์ ศิริธรรมพิทยา โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ พิลาแพง โรงเรียนหัวซาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ วรอิสรีย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการ
3. นางกาญจนา ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเนินสูง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ จันทหาร โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ประธานกรรมการ
2. นางเจียง ขันอาสา โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาฯ กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ จันทหาร โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจียง ขันอาสา โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาฯ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายแผน ผาสุข โรงเรียนบ้านหว้าเอนประธานกรรมการ
2. นางสาวพยอม เรืองณรงค์ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณี โรงเรียนบ้านหอย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายแผน ผาสุขโรงเรียนบ้านหว้าเอน ประธานกรรมการ
2. นางสาวพยอม เรืองณรงค์ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณี โรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร คงเจริญ โรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางยลรดี มะลิทอง โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กรรมการ
3. นางสาวรัชพร ตะเภาพงษ์ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางชาลินี สวนเสริม โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประธานกรรมการ
2. นายสมัย ทองงามโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาราม กรรมการ
3. นายบุญสงค์ เจริญวงศ์โรงเรียน บ้านว่านบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ วาดถนน โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางยลรดี มะลิทอง โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กรรมการ
3. นางสาวรัชพร ตะเภาพงษ์ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางชาลินี สวนเสริมโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประธานกรรมการ
2. นายสมัย ทองงามโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาราม กรรมการ
3. นายบุญสงค์ เจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัสมา ธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณี โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางอนงค์ วาดถนน โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนงนิตย์ สังขภิญโญโรงเรียนวัดคู้ลำพัน ประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ นิกรวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินหอม กรรมการ
3. นางสมจิต วรชุน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เชาวน์ดี โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ นิกรวงษ์โรงเรียนบ้านเนินหอม กรรมการ
3. นางอัมไพวรรณ ยะหัตตะ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี แสงอรุณโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองมงคลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูลโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีโรงเรียนบ้านหอย กรรมการ
3. นางสาวกำไล จันทนิมิโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีโรงเรียนบ้านหอย กรรมการ
3. นางสาวกำไล จันทนิมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ประธานกรรมการ
2. นางภัทรา พัดขุนทด โรงเรียนวัดแสงสว่าง กรรมการ
3. นางจิราวรรณ เกิดเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายพิณ พันธุ์เจริญโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางชลอพร ช่างกลึง โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม กรรมการ
3. นางทิพย์วัลย์ เหลาแก้วโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพุทธชาด พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา ว่องทรงเจริญโรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางเสาวณี อภิปรัชญาโรงเรียนวัดกระแจะ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทนา พันธุ์อยู่ โรงเรียน บ้านโป่งตะเคียน กรรมการ
2. นางธัญมน ชนุตพงศ์ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาพร พิสิฎฐ์พัฒนะ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ เมธาอุดมพร โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการ
3. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี กรรมการ
4. นางนันทิยา ยิ้มสุขโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน กรรมการ
5. นางสุดาพร ครูโรงเรียน สาระยิน โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทิยา ยิ้มสุข โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี กรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฎฐ์พัฒนะโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ เมธาอุดมพร โรงเรียนวัดอินทาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ ชาวประทุมโรงเรียนวัดหนองโพรงประธานกรรมการ
2. นางสาคร แนวคำโรงเรียนวัดเนินผาสุกกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองเสรี โรงเรียนบ้านประพาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียรโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร คล้ายเชื้อวงษ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นางดวงใจ คำแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เมธาอุดมพร โรงเรียนวัดอินทาราม ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ มังกรแก้ว โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี กรรมการ
3. นางสุดาพร สาระยิน โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พิสิฎฐ์พัฒนะโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ กรรมการ
5. นางนันทิยา ยิ้มสุข โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนวัดหัวกรด ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดิน โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหัวกรด ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดิน โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนวัดหัวกรด ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดิน โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหัวกรด ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดิน โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ทุมดีโรงเรียน วัดเนินไม้หอม ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ บุญใช้ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง กรรมการ
3. นางปรีชญา ชินสร้อยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง กรรมการ
3. นางวัชรา วีระชิงชัย โรงเรียน เมืองปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางมนัญญา เฉยเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางมนัญญา เฉยเจริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหอย ประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โคมทองโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางวรรณวิไล โพธิ์เดช ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิวัติ พานทอง โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสุกรี คำดวงโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
3. นายบรรจบ เนตรวงค์ โรงเรียนวัดเนินสูง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ พิลาแพง โรงเรียนหัวซาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนุกูล บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง กรรมการ
3. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน กรรมการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 037-211-066
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิศากร แก้วกำเหนิด (นุ้ย) นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร. 081-151-8506
ผู้ประสานงาน : นางสุนันทา แก้วคำ (ปุ๊ย) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ โทร. 081-663-8686
ผูู้ดูแลระบบ : นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 081-559-5250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]