รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
การประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มาลัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  เจดีย์
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายนพดล  เชื้อแสง
2. เด็กชายอภิเดช  ขจรล่า
 
1. นางสาวระวีวรรณ  ทิพยานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นายบุญทัน  สะเนาว์
2. นายวิทวัส  อินฤาชัย
 
1. นายอดุลย์  ศิริธรรมพิทยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายกิตติชัย  สระเจริญ
2. นายอัศวิน  ฝาเฟี้ยม
 
1. นายสุกรี  คำดวง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตระกูลทุม
2. เด็กหญิงญาดา  บูรณะศิริ
3. เด็กชายยุทธการ   อำนาจประเสริฐ
4. เด็กหญิงเกศกนก  เตสะดี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  บุญญศรี
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
2. นางสาวอัมพร  นพนนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรวลัย  บุุญลา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา
 
1. นางรำเพย  ชมพันธุ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มุกดาหาญ
2. เด็กชายวรรณนพนธ์  โลเกศกระวี
 
1. นางสมกมล  ดีประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงพนิดา  สีกาแก้ว
2. เด็กชายอนุชิต  คำชมภู
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุจิตระหะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายวรากรณ์  แดงเสรีกุล
 
1. นางสำราญ  พวงศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษดี
 
1. นางชุติมา  มีมาก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงสมฤทัย  วิเศษนอก
 
1. นางสาวศุภรานันทนา  กุลศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  มีแป
 
1. นางสาวสมจวน  มานะก่อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงอัจฉะริยะ  วงษ์สาลี
 
1. นางสาวชนิดา  วชิระแก้วประพันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายปิยวัฒน์    น้ำแข็ง
 
1. นายอดิศร  สุขปลั่ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปภพสิทธิโชค
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 1. เด็กหญิงปิยนุช  อุไทยชัย
2. เด็กหญิงลีลาวดี  มีชัย
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
2. นางสาวพิมลอร  พันโยศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เมฆขจร
2. เด็กหญิงโกลัญญา  ฤกษ์ดี
 
1. นางอุไรรัตน์  เหลืองอ่อน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นางสาวปฏิมาพร  ทันใจ
2. นางสาวสมพิศ  ด้ามภูเขียว
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
2. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นพเกียรติ
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวิชญ์  สุนทโร
2. เด็กหญิงปวริษา  สมพรนิมิต
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรทอง
 
1. นางอรุณลักษณ์  แม้นเทวินทร์
2. นางมยุรี  โจทย์กิ่ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  วันทุมมา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วาสะศิริ
3. เด็กชายวัชรพล  พันแจ่ม
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วงษ์เวียน
2. เด็กชายณัชพล  ถาวร
3. เด็กชายสิทธิกร  ทองโท
 
1. นายแผน  ผาสุข
2. นางสาวจารุณี  เหมือนส่อน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  แซ่เอี๊ียบ
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายเสริมพันธ์  บุญธรรม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นางสาวภักค์ณิจศา  จรัณนิธิวัฒน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจันทมณี  โอวาทสุวรรณ
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสือนาค
 
1. นางสาวภักค์ณิจศา  จรัณนิธิวัฒน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงสุชญา  ชาวเพ็ชร
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีชมภู
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงษ์
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีชมภู
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายโสภณ  บัวแย้ม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำเกิด
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  โชติเชื้อ
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศรีมณีวงค์
3. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ไผ่ตง
4. เด็กชายปฎิภัทร์  กำลังยิ่ง
5. เด็กชายพงศกร  อ้วนตรงต้น
6. เด็กชายภานุพงค์  ลอมทอง
7. เด็กชายวัชรพงษ์  เดชวิชิต
8. เด็กหญิงศิริพร  ลาเพศ
9. เด็กหญิงอาภาพร  เสวกพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์  ทวียศ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. นายสมชาย  แสงใส
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนลณี  ธิศาเวศ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  นาสมใจ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมิเบศร  ทาริยะวงศ์
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงอรัตน์ชา  ผาสุก
 
1. นายภูวนัย  วิริยะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายวิษณุ  ศรีโท
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายนิติกร  ดวงสมร
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  เดิมดา
 
1. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นายธนากร  คมคาย
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประไพ
 
1. นางรัชนี  เกษประเสริฐ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชัยภัทร  จันทลักษณ์
 
1. นางสาวอภิลักฤดี  นาคะเสถียร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัชยา  บุญสิทธิ์
 
1. นายภูวนัย  วิริยะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโนน 1. เด็กหญิงปวริศา  ทิพย์สุขุม
 
1. นางสมบูรณ์  ทวียศ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กชายนิติกร  ดวงสมร
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
2. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงพรกนก  บัวดี
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงกชกร  แป๊ะหลี
2. เด็กชายชาญวิทย์  ไชยอินทร์
3. เด็กชายธนากร  บัวโรย
4. เด็กชายธวัชชัย  สารวรรณ์
5. เด็กชายภิญโญ  ดืษฐ์ท้วม
6. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  นาคพิจิตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ชมไพร
8. เด็กหญิงอรณิชา  บัวชุม
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จิตรเอก
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เชตุใจ
 
1. นางสาวสุรีพรรณ  คูศรี
2. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกล่อม
3. นางสาวอรณิชา  วิริยวรพงศ์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูโฉม
2. เด็กชายทรงพล  คำแสง
3. เด็กชายปริญญา  กองแก้ว
4. เด็กชายพงศกร  ปัตภี
5. เด็กหญิงพนิดา  วารินทร์
6. เด็กหญิงมาลิสา  บุราคร
7. เด็กหญิงรัฐชา  นาลา
8. เด็กหญิงหทัยกาญ  เจนรบ
9. เด็กหญิงอรไพลิน  สังข์แจ่ม
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูเดช
 
1. นางสาวสายฝน  กินรี
2. นางสาวรุ่งประกาย  สมฤทธิ์
3. นางพัชรา  ชินสร้อย
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ตายัง
2. นางสาวณัฐพร  นามชารี
3. นางสาวนิภาวรรณ  เงินนิล
4. นางสาวศิริอัมพร  ยามรัมย์
5. นางสาวศุจินทรา  เจริญด่าน
6. นางสาวสุดารัตน์  ปิ่นงาม
7. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเกษ
8. นางสาวอาทิฏิญา  จันทร์วิเศษ
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงญาตาวี  ภักดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครื่องสาย
3. เด็กหญิงภัทราพร  แสงเนตร
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พิลาบุตร
5. เด็กหญิงสุณิสา  ห่อทรัพย์
6. เด็กหญิงไปรยา  ทรงศักดิ์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ยศศิริ
2. เด็กหญิงต้นฟาง  ฉิ่งทอง
3. เด็กชายธวัชชัย  แสงใส
4. เด็กชายผดุงเกียรติ  ไผ่ดี
5. เด็กหญิงภานุมาส  พันธ์แจ่ม
6. เด็กชายภาสกร  จันดาผล
7. เด็กหญิงวรินทอง  นารี
8. เด็กชายศรันยู  แนวสูง
9. เด็กชายศราวุฒิ  แพทย์นาดี
10. เด็กหญิงสุนิสา  คงมีสุข
11. เด็กหญิงสุปราณี  สุดถาวร
12. เด็กหญิงสุภาพร  คำวรรค์
13. เด็กหญิงสุมาลี  จอดนาค
14. เด็กหญิงอารี  สมอชัย
15. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์จ้อย
16. เด็กหญิงโสรยา  แสงสุวิมล
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายบูรณัฏฐ์   บูรณะถาวร
2. เด็กชายปณต  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นายแสนศักดิ์  หาคำบุตร
2. นายประภาพล  ยันตนะ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายจงรักษ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายธนภูมิ  ปราบภัย
3. เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์
4. เด็กชายวุฒิชัยชนะ  กันดิษ
5. เด็กชายศรัณย์ภัทร  อ่อนน้อม
6. เด็กชายหาญรณรงค์  มูลทอง
 
1. สิบเอกประเสริฐ  สินประเสริฐ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายกมลภู  ฤทธิเดช
2. เด็กชายกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์
3. เด็กชายจิรภัทร  ชุณหเพสย์
4. เด็กชายธิติสรร  จันทร์กระจ่าง
5. เด็กชายอนันต์  อ่อนอุทัย
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  หงษ์มัง
 
1. นายวิฑูรย์  ทับทิมอ่อน
2. นายภูวนาท  มุสิกดิลก
3. นางสายธาร  สุขทวี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายประจักษ์  นามแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  คงเสือ
3. เด็กชายพีระพล  สำอางอินทร์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยบัว
5. เด็กชายศราวุฒิ  โอสถานนท์
6. เด็กหญิงศิริพร  เหล่าเคน
7. เด็กชายสหัสวรรษ  กุลวัตร
8. เด็กชายอาทิตย์  สับผาง
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นายวสันต์  ศรีพุ่ม
3. นางทิยากร  แสงทอง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุนทรังสี
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทรัพย์มูล
3. เด็กหญิงเพชรนภา  เรืองนาม
 
1. นายอนันท์  กิติมศักดิ์
2. นางอุบล  ภูเดช
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจิราพร  ฝังเงิน
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คชวรรณ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเกษม
 
1. นางอรทัย  ชะลิตะ
2. นางรัตนาภร  ศรีสมบัติ
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทจักร
2. เด็กหญิงณัชชา   บุญสวัสดิ์
 
1. นายวรายุทธ์   นวลงาม
2. นายชาติชาย  จินตรักษ์กิติ
 
60 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงวัชราพร  สมนาศรี
 
1. นายวรพล  ทองสะอาด
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  อิ่มทูป
2. เด็กหญิงวราภัสร์  ศุภศิริเรืองรัช
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นายภารวี  ปัญญาติ๊บ
2. นายอัครวัฒน์  มากยิ่ง
 
1. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายชญานนท์   เอื้อการณ์
2. เด็กชายชัชชัย  ไชโย
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางพุทธศิษย์ตรี    ปาณะลักษณ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. นายปรีย์ดี  โตสริ
2. นายอรรถพล  คลังเพ็ชร
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงมัชมน   ประชุมชน
2. เด็กหญิงอรอนงค์   เกตุโคกกรวด
 
1. นางสาวเยาวภา   ศิลาภรพรรณ
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกนกพล  แสงสุวิมล
2. เด็กชายธรรมรัตน์  พูลศิลป์
 
1. นายกฤษดากร  วสนาท
2. นายนัฐพล  สุริรัมย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงธนัชชา    ฉิมแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา   โลไธสง
 
1. นางสาวเยาวภา   ศิลาภรพรรณ
2. นางพุทธศิษย์ตรี   ปาณะลักษณ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายทินกร  พานนิล
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่ง
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายชญานนท์  เอื้อการณ์
2. เด็กชายชัชชัย   ไชโย
 
1. นางสาวเยาวภา    ศิลาภรพรรณ
2. นางพุทธศิษย์ตรี   ปาณะลักษณ์
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายกลวิชร์   เอื้อการณ์
2. เด็กชายคมสันต์   อินทร์ธรรม
3. เด็กชายปณิธาน  แก้วชา
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางนางสมพร วงษ์วิสิทธิ์  วงษ์วิสิทธิ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วจีน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แสงย่าง
3. เด็กหญิงอัญชนาวรรณ  ไพเราะ
 
1. นางธีราวรรณ  เจียมวิไล
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสวงดี
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงสุนันทา  กาพุ่ม
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นายอรรถพร  นาคพันธ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญมาตย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำภูแสน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   หล่อนาค
 
1. นางสมจิตร  คงเจริญ
2. นางสาวอรุณี  พวงไสว
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปรมศรี
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การินทร์
4. เด็กชายศุภวัฒน์  บุญเจียม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงกล่อม
6. เด็กหญิงเนตรดวงมณี  ที่ชอบ
 
1. นางบุษยา  เจนพานิช
2. นางกมลรัตน์  สุวรรณโสภา
3. นางอ่อนจันทร์  นิยมวิทยาพัน
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยูปานนท์
3. เด็กหญิงณฐิดา  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงวิราศิณี  ภู่สวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญญศรี
6. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์พันเสือ
 
1. นางสมจิต  วรชุน
2. นางนิฐิพร  กลักทอง
3. นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กชายภูเบศร  สีเขียว
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีทรสุทธิ์
3. เด็กหญิงอนันตยา  ประจิตร
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายกฤติพงศ์  นาคาชล
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชะตางาม
3. เด็กชายวรภพ  เริงกิจ
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
2. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทกิจ
2. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ชำนาญปืน
3. เด็กหญิงลีลาวดี  ชะตางาม
 
1. นางสุกัญญา  เจริญวงค์
2. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวิภาวี  อาทร
3. เด็กชายอัครพงษ์  กองทอง
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
2. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคาง 1. เด็กหญิงนัชชฎา  เดชะบุญ
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  เกณฑ์กิจ
3. เด็กหญิงสิริพร  เรืองสม
 
1. นางกาญจนา  กันตโสภณานนท์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงพัชรา  กวยสกุนนีย์
2. เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรม
3. เด็กชายวันชนะ  น้อยเจริญ
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางสาวสินินาฎ  แสงเพ็ชร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายคมพิพัฒน์  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายธนพล  วงศ์เสนา
3. เด็กชายเจษฎายุทธ  สะภา
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นางปัณณพร  ขจรภพ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดอนมอญ
2. เด็กหญิงวริสรา  สังวรฤดี
3. เด็กหญิงวาสนา  ดนตรีไพเราะ
 
1. นางนุชรี  พิพัฒศรี
2. นางภัทรา  พัดขุนทด
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายฉันทัช  บุญสงคราม
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสาทเขตรกร
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีชื่น
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายพันพล  น้อมธรรม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  องอาจ
3. เด็กชายสราวุธ  สุดเทียน
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
86 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  ลิ้มพิพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงรวิสรา  เตชะชนะชัย
3. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โสตะการ
 
1. นางสุทิน  พงษ์แผน
2. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
 
87 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงปิยวดี  สืบสวาย
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  แปลนวงษ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำเงิน
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายกอล์ฟ  จันทร์คุณ
2. เด็กชายคมสันต์  โกมาสถิตย์
3. เด็กชายพงศธร  ผายเงิน
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นายอาจณรงค์   เกิดสุขผล
 
89 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายรุ่งพิทักษ์  ดวงสี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมศิริ
 
1. นางสัญลักษณ์  แสงนุภาพ
2. นางสาววลิดา  แก้วสง่า
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 1. เด็กชายชนแดน  นาคำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ประกอบ
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายอรุณ  ดวงสว่าง
 
1. นางวรรณา  ศิิริธรรมพิทยา
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศรีวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กัญหาชาลี
3. เด็กชายถิรวัฒน์  ปัจจุสมัย
4. เด็กชายธนพัฒน์  แก้วเจริญ
5. เด็กชายประสิทธิ์  อุ่นถิ่น
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  จีนสม
 
1. นางสาวสุกัญญา  จากศรี
2. นางเกษร  พงศ์สิริวรวัฒน์
3. นางวารุณี  ทองอ่อน
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์เสนา
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. นายศรัญย์  โสดาวิชิต
 
1. นางสาวกัลยกร    ธรรมศร
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กชายกิติยะ  เสร็จธุระ
 
1. นางมาเรียม  ศรีจรัส
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กชายศราวุฒิ  ผันสำลี
 
1. นางกัญญารัตน์.  ลาวิลัย
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นายนวกร  กลิ่นหอม
 
1. นางนุสรา  ชศรี
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงดาว
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายชยพล  หอระตะ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ประสานทอง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ช้างเยาว์
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางสาวรวิวรรณ  ปั้นบัว
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กชายกีรติ   มั่งมี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่อนยิ้ม
3. เด็กชายนพดล  สว่างประทีป
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
2. นางสาวสุภาพร  พิสิฎฐ์พัฒนะ
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นพพลกรัง
2. เด็กชายณัทวุธ  พลสมบูรณ์
3. เด็กชายนฤนาถ   สนามน้อย
 
1. นางวรรณา  ศิิริธรรมพิทยา
2. นางสาวคำฟ้า  แก้วละมูล
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์ชู
2. เด็กหญิงศศิมา  ท่าหิน
3. เด็กชายเมธา  โอชารส
 
1. นางสุมลมาลย์  ทิพยรัตน์สุนทร
2. นางนภวรรณ  นาดี
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  สาลี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ใจยงค์
2. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 1. เด็กชายธีรวัช  จันทร์เลิศ
2. เด็กหญิงสวภาว์  สระกำ
3. เด็กชายสำรวย  นักร้อง
 
1. นายประทีป  ชุมทอง
2. นายมาเรียม  ศรีจรัส