หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจรนบุรี เขต 2

[ ทั้งหมด   9 พ.ย. 2558   10 พ.ย. 2558   11 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 753 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 754 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 755 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 756 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 757 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง ห้องดนตรีไทย 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง ห้องดนตรีไทย 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง ห้องดนตรีไทย 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง ห้องดนตรีไทย 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง ห้องประชุมเล็ก 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง ห้องประชุมเล็ก 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง ห้องประชุมเล็ก 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง ห้องประชุมเล็ก 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง เวทีเล็กใต้อาคารเรียน 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง เวทีเล็กใต้อาคารเรียน 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง ห้องประชุมติดห้องบริหาร 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ห้อง ห้องประชุมติดห้องบริหาร 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง โรงอาหาร 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ห้อง โรงอาหาร 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง อาคารอนุบาล 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]