หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมาลี จิตชูโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา ปิดทรัพย์โรงเรียนบ้านเขากระแตกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสิริพร แก้วพิกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางสาวนฤทัย ตาทิพย์โรงเรียนบ้านคลองหันแดงกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมนู ดอนมอญโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางประนอม มานะกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านหินเทินกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย ชัยจำโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีประธานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ ศรเพชรโรงเรียนบ้านแก่งดินสอกรรมการ
2. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ ศรเพชรโรงเรียนบ้านแก่งดินสอกรรมการ
2. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจรรยา หมั่นหาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรัญญา ก้อนภูธรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เปี่ยมประเสริฐโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจันทน์ทิภา ผามั่นโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางราตรี รัตพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจันทน์ทิภา ผามั่นโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางราตรี รัตพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจันทน์ทิภา ผามั่นโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางราตรี รัตพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิรศักดิ์ บุตรประเสริฐโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
2. นางปัทจิมา ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ สร้อยมณีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ สร้อยมณีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ สร้อยมณีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีประธานกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ปาประกอบโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ปาประกอบโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ วรรณธรรมโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีนโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพวงษ์ จิราวัสน์โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ประธานกรรมการ
2. นางอาจารี อ้อนคำภาโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายไพรัตน์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประไพ ร่วมคำโรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)กรรมการ
2. นายไพรัตนฺ์ นาคทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทรรศนกมล ชมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางธมนวรรณ พรมแดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยวกรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วิทยวงศาโรจน์โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบรรหารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แสงรัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านเขากระแตกรรมการ
3. นายวิจารณ์ กำลังผลโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจรัญญา ก้อนภูธรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางณัฎฐาณิชกาญ เวทโรจณรัตย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางนุสรี วงค์มะราดโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย สิงหชัยโรงเรียนบ้านเขากระแตกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวตุ๊กตา บัวชัยโรงเรียนบ้านคลองสิบสองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอนุธิดา ใจอารีโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
2. นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร อะพรรัมย์โรงเรียนบ้านคลองหันแดงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ม่วงเขาแดงโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายผดุงพล ปิดทรัพย์โรงเรียนบ้านเขากระแตประธานกรรมการ
2. นายผดุงพล ปิดทรัพย์โรงเรียนบ้านเขากระแตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผดุงพล ปิดทรัพย์โรงเรียนบ้านเขากระแตประธานกรรมการ
2. นายผดุงพล ปิดทรัพย์โรงเรียนบ้านเขากระแตกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสมพร สินกั่วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เปี่ยมประเสริฐโรงเรียนวัดวัฒนารังษีกรรมการ
3. นางนิภา รังกลางโรงเรียนบ้านหนองช้างลงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอุดร แผ่พรโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา อุ่นทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวอรัญญา อุ่นทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพิตตินันท์ คำจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิตตินันท์ คำจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวปนัดดา สุดศักดาโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
2. นางกาญจนา คำดีโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
3. นายสมพร สินกั่วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา สุดศักดาโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
2. นางกาญจนา คำดีโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
3. นายสมพร สินกั่วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางณัฐกมล นามจิรโชติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ศรีฉ่ำโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณกรรมการ
2. นางณัฎฐาณิชกาญ เวทโรจณรัตย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ศรีฉ่ำโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณกรรมการ
2. นางณัฎฐาณิชกาญ เวทโรจณรัตย์โรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ชัยจำโรงเรียนวัดราษฎร์รังษีประธานกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่นโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา คำดีโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา คำดีโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่กรรมการ
2. นายสมพร สินกั่วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพินิจ ภาพเจริญโรงเรียนบ้านบุสูงกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]