หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 3 1
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 22 42 34
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 17 33 25
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 7 23 11
5 013 โรงเรียนบรรหารวิทยา 15 43 20
6 014 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 11 21 17
7 015 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 5 12 8
8 016 โรงเรียนบ้านกระเดียง 4 12 8
9 017 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 35 71 54
10 021 โรงเรียนบ้านขุนศรี 6 21 13
11 029 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 7 13 10
12 030 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 9 11 11
13 031 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 13 28 20
14 033 โรงเรียนบ้านคลองระกำ 6 8 5
15 032 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1 8 3
16 034 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 3 7 5
17 035 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 9 19 11
18 037 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 3 9 6
19 028 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 2 7 4
20 044 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 35 66 56
21 045 โรงเรียนบ้านชำโสม 2 2 2
22 046 โรงเรียนบ้านซ่ง 1 3 1
23 047 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 6 13 10
24 048 โรงเรียนบ้านทด 1 1 1
25 049 โรงเรียนบ้านทับลาน 6 15 6
26 052 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 4 7 6
27 050 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 1 1
28 051 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 5 13 8
29 054 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 4 5 5
30 055 โรงเรียนบ้านนางเลง 0 0 0
31 061 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 14 26 17
32 060 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 6 11 8
33 062 โรงเรียนบ้านบุสูง 23 56 26
34 063 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 8 29 16
35 064 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 14 7
36 068 โรงเรียนบ้านพระปรง 27 43 35
37 069 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 7 16 11
38 070 โรงเรียนบ้านวังกวาง 5 16 8
39 071 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 15 31 22
40 072 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 7 2
41 073 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 1 3 2
42 074 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 4 9 6
43 075 โรงเรียนบ้านวังรี 9 22 13
44 076 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 2 1
45 077 โรงเรียนบ้านหนองจิก 9 20 12
46 078 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 2 5 3
47 080 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 0
48 081 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 3 2
49 082 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 5 8 6
50 083 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 20 15
51 084 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 1 1
52 085 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 2
53 087 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 0 0 0
54 088 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 6 22 11
55 089 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 27 17
56 091 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 10 12 12
57 092 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 1
58 093 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2 2
59 095 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 4 4 4
60 094 โรงเรียนบ้านหนองแหน 6 14 6
61 079 โรงเรียนบ้านหนองโดน 2 14 6
62 086 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 1
63 096 โรงเรียนบ้านหินเทิน 6 12 9
64 099 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1 3 2
65 022 โรงเรียนบ้านเขากระแต 6 11 6
66 024 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 0 0 0
67 023 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 20 37 25
68 025 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 6 9 9
69 026 โรงเรียนบ้านเขาปูน 3 15 8
70 027 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 2 2 2
71 018 โรงเรียนบ้านแก่ง 2 3 2
72 019 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 6 19 12
73 038 โรงเรียนบ้านโคกกระจง 2 4 3
74 039 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 9 18 13
75 040 โรงเรียนบ้านโคกลาน 0 0 0
76 041 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 7 2
77 042 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 0 0 0
78 043 โรงเรียนบ้านโคกหอม 5 12 5
79 056 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 7 6
80 057 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 10 5
81 059 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 0 0 0
82 058 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 5 5
83 065 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 16 37 24
84 066 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 8 13 11
85 098 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 11 9
86 053 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 10 22 16
87 067 โรงเรียนบ้านไผ่ 3 4 3
88 108 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 0 0 0
89 109 โรงเรียนวัดตันทาราม 2 6 2
90 112 โรงเรียนวัดปากนำ้ 2 2 2
91 113 โรงเรียนวัดปากแพรก 3 7 5
92 114 โรงเรียนวัดย่านรี 1 1 1
93 115 โรงเรียนวัดรัตนชมภู 9 17 13
94 116 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 0 0 0
95 117 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 5 9 7
96 118 โรงเรียนวัดวังหวาย 2 6 4
97 119 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 8 21 14
98 120 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 13 27 14
99 121 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0
100 122 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 4 11 7
101 123 โรงเรียนวัดสารวนาราม 1 3 2
102 124 โรงเรียนวัดหาดสูง 5 9 8
103 104 โรงเรียนวัดเกาะแดง 4 6 5
104 110 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 0 0 0
105 111 โรงเรียนวัดเนินสูง 3 3 3
106 105 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 2 3 2
107 106 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 15 49 22
108 107 โรงเรียนวัดโคกอุดม 14 31 22
109 125 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 8 14 8
110 126 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 4 14 7
111 129 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 17 34 19
112 131 โรงเรียนอนุบาลนาดี 11 14 13
113 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 26 54 41
114 001 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล 0 0 0
115 002 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 0 0 0
116 003 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา 2 4 2
117 101 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 1 1
118 102 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 0 0 0
119 103 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) 0 0 0
120 127 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 4 10 5
121 128 โรงเรียนสายมิตรศึกษาวังท่าช้าง 0 0 0
122 130 โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา 0 0 0
123 132 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ 0 0 0
124 004 โรงเรียนเจียหมิน 2 4 4
125 009 โรงเรียนเทศบาล ๒ 0 0 0
126 010 โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 0 0 0
รวม 733 1580 1047
2627


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]