สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 27 4 3 0 34
2 บ้านกุงประชาสรรค์ 21 9 2 2 32
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 17 4 1 0 22
4 บ้านพระปรง 16 9 0 2 25
5 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 14 6 3 2 23
6 บ้านเขาด้วน 14 2 2 1 18
7 ชุมชนบ้านสำพันตา 14 2 0 0 16
8 บ้านบุสูง 13 7 0 3 20
9 บ้านโปร่งสะเดา 11 3 2 0 16
10 อนุบาลกบินทร์บุรี 10 5 1 1 16
11 บรรหารวิทยา 10 2 1 1 13
12 บ้านวังดินสอ 9 5 1 0 15
13 บ้านบุพราหมณ์ 9 4 1 0 14
14 บ้านคลองมะไฟ 9 3 1 0 13
15 วัดโคกอุดม 8 2 0 1 10
16 บ้านหนองสองห้อง 8 2 0 0 10
17 อนุบาลนาดี 8 1 2 0 11
18 วัดโคกป่าแพง 7 5 2 1 14
19 วัดศรีสวัสดิ์ 7 3 1 1 11
20 บ้านคลองหันแดง 7 2 0 0 9
21 บ้านบุเสี้ยว 7 0 1 0 8
22 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 7 0 0 0 7
23 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 6 4 0 0 10
24 บ่อทองวิทยา 6 3 0 0 9
25 บ้านวังรี 6 2 1 0 9
26 บ้านโปร่งใหญ่ 6 2 0 0 8
27 วัดรัตนชมภู 6 1 2 0 9
28 บ้านไทยเจริญ 5 4 0 1 9
29 บ้านโคกกระท้อน 5 2 2 0 9
30 บ้านราษฎร์เจริญ 5 2 0 0 7
31 บ้านเขาถ้ำ 5 1 0 0 6
32 บ้านทับลาน 5 1 0 0 6
33 บ้านวังกวาง 5 0 0 0 5
34 บ้านคลองตาหมื่น 4 5 0 0 9
35 บ้านหนองจิก 4 4 0 1 8
36 บ้านแก่งดินสอ 4 2 0 0 6
37 บ้านหนองศรีวิชัย 4 1 1 0 6
38 บ้านใหม่พัฒนา 4 1 0 0 5
39 บ้านขุนศรี 4 0 0 1 4
40 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 4 0 0 0 4
41 วัดหาดสูง 3 2 0 0 5
42 บ้านคลองตามั่น 3 1 3 0 7
43 บ้านตรอกปลาไหล 3 1 1 0 5
44 วัดราษฎร์รังษี 3 1 1 0 5
45 บ้านโนนสูง 3 1 1 0 5
46 บ้านโคกหอม 3 1 0 1 4
47 บ้านท่าอุดม 3 1 0 1 4
48 บ้านทุ่งแฝก 3 1 0 0 4
49 บ้านวังมะกรูด 3 1 0 0 4
50 บ้านหินเทิน 3 0 2 0 5
51 บ้านหนองอนามัย 3 0 0 1 3
52 บ้านเขาปูน 3 0 0 0 3
53 วัดเกาะแดง 3 0 0 0 3
54 บ้านคลองอุดม 3 0 0 0 3
55 วัดปากแพรก 3 0 0 0 3
56 วัดวัฒนารังษี 2 4 1 1 7
57 บ้านหนองแหน 2 4 0 0 6
58 บ้านหนองบัว 2 3 4 1 9
59 บ้านเขากระแต 2 3 1 0 6
60 บ้านกม.๘๐ 2 3 0 0 5
61 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 2 2 1 2 5
62 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 2 2 0 2 4
63 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 2 2 0 0 4
64 บ้านคลองสิบสอง 2 1 0 0 3
65 วัดเนินสูง 2 1 0 0 3
66 บ้านปราสาท 2 1 0 0 3
67 บ้านโนนแสนสุข 2 1 0 0 3
68 จันทร์กระจ่างศึกษา 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองโดน 2 0 0 0 2
70 บ้านโคกกระจง 2 0 0 0 2
71 บ้านกระเดียง 2 0 0 0 2
72 บ้านชำโสม 2 0 0 0 2
73 บ้านนาคลองกลาง 1 3 0 0 4
74 บ้านคลองระกำ 1 2 3 0 6
75 บ้านโนนสะอาด 1 1 2 2 4
76 สายมิตรศึกษา 1 1 2 0 4
77 บ้านไผ่ 1 1 1 0 3
78 วัดตันทาราม 1 1 0 0 2
79 เจียหมิน 1 1 0 0 2
80 วัดปากนำ้ 1 1 0 0 2
81 วัดวังหวาย 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองช้างลง 1 0 1 0 2
83 บ้านทด 1 0 0 0 1
84 บ้านอุดมบรรพต 1 0 0 0 1
85 มารีวิทยากบินทร์บุรี 1 0 0 0 1
86 บ้านคลองร่วม 1 0 0 0 1
87 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 0 0 0 1
88 บ้านท่าสะตือ 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
92 วัดย่านรี 1 0 0 0 1
93 วัดสารวนาราม 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองนาใน 0 3 2 0 5
95 บ้านวังตะเคียน 0 2 0 0 2
96 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 0 0 2
97 บ้านเขาไม้แก้ว 0 2 0 0 2
98 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 0 2
99 บ้านคลองเจ้าแรง 0 1 1 0 2
100 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
102 บ้านแก่ง 0 0 1 1 1
103 วัดโคกขี้เหล็ก 0 0 1 1 1
104 บ้านซ่ง 0 0 1 0 1
105 บ้านวังบัวทอง 0 0 1 0 1
106 บ้านหนองคล้า 0 0 1 0 1
รวม 441 178 62 31 712