สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 19 4 3 0 26
2 บ้านกุงประชาสรรค์ 18 8 2 2 28
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 17 4 1 0 22
4 บ้านพระปรง 16 9 0 2 25
5 บ้านบุสูง 13 7 0 3 20
6 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 13 6 3 2 22
7 บ้านโปร่งสะเดา 11 3 2 0 16
8 ชุมชนบ้านสำพันตา 11 2 0 0 13
9 บ้านเขาด้วน 11 1 2 1 14
10 อนุบาลกบินทร์บุรี 10 5 1 1 16
11 บ้านวังดินสอ 9 5 1 0 15
12 บรรหารวิทยา 9 2 1 1 12
13 บ้านบุพราหมณ์ 8 3 1 0 12
14 บ้านคลองมะไฟ 8 2 1 0 11
15 อนุบาลนาดี 8 1 2 0 11
16 วัดโคกป่าแพง 7 5 2 1 14
17 วัดศรีสวัสดิ์ 7 3 1 1 11
18 บ้านคลองหันแดง 7 2 0 0 9
19 บ้านบุเสี้ยว 7 0 1 0 8
20 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 7 0 0 0 7
21 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 6 4 0 0 10
22 วัดโคกอุดม 6 2 0 1 8
23 บ้านโปร่งใหญ่ 6 2 0 0 8
24 วัดรัตนชมภู 6 1 2 0 9
25 บ้านไทยเจริญ 5 4 0 1 9
26 บ้านวังรี 5 2 1 0 8
27 บ้านราษฎร์เจริญ 5 2 0 0 7
28 บ้านหนองสองห้อง 5 2 0 0 7
29 บ้านเขาถ้ำ 5 1 0 0 6
30 บ่อทองวิทยา 5 1 0 0 6
31 บ้านทับลาน 5 1 0 0 6
32 บ้านวังกวาง 5 0 0 0 5
33 บ้านหนองจิก 4 4 0 1 8
34 บ้านแก่งดินสอ 4 2 0 0 6
35 บ้านหนองศรีวิชัย 4 1 1 0 6
36 บ้านโคกกระท้อน 4 1 1 0 6
37 บ้านขุนศรี 4 0 0 1 4
38 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 4 0 0 0 4
39 บ้านคลองตาหมื่น 3 5 0 0 8
40 วัดหาดสูง 3 2 0 0 5
41 บ้านคลองตามั่น 3 1 3 0 7
42 บ้านตรอกปลาไหล 3 1 1 0 5
43 วัดราษฎร์รังษี 3 1 1 0 5
44 บ้านโคกหอม 3 1 0 1 4
45 บ้านท่าอุดม 3 1 0 1 4
46 บ้านวังมะกรูด 3 1 0 0 4
47 บ้านหินเทิน 3 0 2 0 5
48 บ้านหนองอนามัย 3 0 0 1 3
49 บ้านเขาปูน 3 0 0 0 3
50 วัดเกาะแดง 3 0 0 0 3
51 บ้านคลองอุดม 3 0 0 0 3
52 วัดวัฒนารังษี 2 4 1 1 7
53 บ้านหนองแหน 2 4 0 0 6
54 บ้านหนองบัว 2 3 4 1 9
55 บ้านเขากระแต 2 3 1 0 6
56 บ้านกม.๘๐ 2 3 0 0 5
57 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 2 2 1 2 5
58 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 2 2 0 2 4
59 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 2 2 0 0 4
60 บ้านคลองสิบสอง 2 1 0 0 3
61 วัดเนินสูง 2 1 0 0 3
62 บ้านปราสาท 2 1 0 0 3
63 บ้านโนนแสนสุข 2 1 0 0 3
64 บ้านใหม่พัฒนา 2 1 0 0 3
65 จันทร์กระจ่างศึกษา 2 0 0 0 2
66 บ้านหนองโดน 2 0 0 0 2
67 บ้านโคกกระจง 2 0 0 0 2
68 บ้านกระเดียง 2 0 0 0 2
69 บ้านชำโสม 2 0 0 0 2
70 วัดปากแพรก 2 0 0 0 2
71 บ้านนาคลองกลาง 1 3 0 0 4
72 บ้านคลองระกำ 1 2 3 0 6
73 บ้านโนนสะอาด 1 1 2 2 4
74 สายมิตรศึกษา 1 1 2 0 4
75 บ้านไผ่ 1 1 1 0 3
76 บ้านโนนสูง 1 1 1 0 3
77 วัดตันทาราม 1 1 0 0 2
78 เจียหมิน 1 1 0 0 2
79 วัดปากนำ้ 1 1 0 0 2
80 วัดวังหวาย 1 1 0 0 2
81 บ้านทด 1 0 0 0 1
82 บ้านอุดมบรรพต 1 0 0 0 1
83 มารีวิทยากบินทร์บุรี 1 0 0 0 1
84 บ้านคลองร่วม 1 0 0 0 1
85 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 0 0 0 1
86 บ้านท่าสะตือ 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองประดู่ 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
90 วัดย่านรี 1 0 0 0 1
91 วัดสารวนาราม 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองนาใน 0 3 1 0 4
93 บ้านวังตะเคียน 0 2 0 0 2
94 บ้านหนองหัวช้าง 0 2 0 0 2
95 บ้านเขาไม้แก้ว 0 2 0 0 2
96 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 0 2
97 บ้านคลองเจ้าแรง 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
100 บ้านแก่ง 0 0 1 1 1
101 วัดโคกขี้เหล็ก 0 0 1 1 1
102 บ้านซ่ง 0 0 1 0 1
103 บ้านวังบัวทอง 0 0 1 0 1
104 บ้านหนองคล้า 0 0 1 0 1
105 บ้านหนองช้างลง 0 0 1 0 1
รวม 402 170 60 31 663