สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 2 4 11 17 4 1 0 22
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 4 6 4 14 19 4 3 0 26
3 ชุมชนบ้านสำพันตา 4 5 1 10 11 2 0 0 13
4 บ้านบุสูง 4 2 2 8 13 7 0 3 20
5 บ้านวังดินสอ 4 1 3 8 9 5 1 0 15
6 บ้านบุเสี้ยว 4 1 0 5 7 0 1 0 8
7 อนุบาลนาดี 4 0 2 6 8 1 2 0 11
8 บ้านกุงประชาสรรค์ 3 3 5 11 18 8 2 2 28
9 บ้านโปร่งสะเดา 3 3 1 7 11 3 2 0 16
10 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 3 2 1 6 7 0 0 0 7
11 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 3 1 4 8 13 6 3 2 22
12 บ้านบุพราหมณ์ 3 1 1 5 8 3 1 0 12
13 วัดโคกป่าแพง 3 1 1 5 7 5 2 1 14
14 บ้านเขาถ้ำ 3 1 1 5 5 1 0 0 6
15 บ้านวังกวาง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
16 บ้านขุนศรี 3 1 0 4 4 0 0 1 4
17 บ้านเขาปูน 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านเขาด้วน 2 6 1 9 11 1 2 1 14
19 บ้านพระปรง 2 4 3 9 16 9 0 2 25
20 บ้านคลองหันแดง 2 3 1 6 7 2 0 0 9
21 บ้านราษฎร์เจริญ 2 1 0 3 5 2 0 0 7
22 บ้านตรอกปลาไหล 2 1 0 3 3 1 1 0 5
23 วัดโคกอุดม 2 0 2 4 6 2 0 1 8
24 บ้านหนองศรีวิชัย 2 0 1 3 4 1 1 0 6
25 วัดเกาะแดง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
26 บ้านคลองตาหมื่น 2 0 0 2 3 5 0 0 8
27 บ้านคลองสิบสอง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 บ้านคลองมะไฟ 1 3 2 6 8 2 1 0 11
29 อนุบาลกบินทร์บุรี 1 2 3 6 10 5 1 1 16
30 บ้านไทยเจริญ 1 2 2 5 5 4 0 1 9
31 บรรหารวิทยา 1 2 1 4 9 2 1 1 12
32 บ้านหนองแหน 1 2 1 4 2 4 0 0 6
33 บ้านหนองอนามัย 1 2 0 3 3 0 0 1 3
34 วัดเนินสูง 1 2 0 3 2 1 0 0 3
35 บ้านโปร่งใหญ่ 1 1 3 5 6 2 0 0 8
36 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1 1 2 4 6 4 0 0 10
37 บ้านวังรี 1 1 1 3 5 2 1 0 8
38 บ้านหนองสองห้อง 1 1 1 3 5 2 0 0 7
39 บ่อทองวิทยา 1 1 1 3 5 1 0 0 6
40 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 1 0 2 4 0 0 0 4
41 บ้านแก่งดินสอ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
42 บ้านคลองอุดม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 บ้านปราสาท 1 0 0 1 2 1 0 0 3
44 บ้านโนนแสนสุข 1 0 0 1 2 1 0 0 3
45 จันทร์กระจ่างศึกษา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 บ้านหนองโดน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 1 1 2 2 4
48 สายมิตรศึกษา 1 0 0 1 1 1 2 0 4
49 วัดตันทาราม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านทด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านอุดมบรรพต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 มารีวิทยากบินทร์บุรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดศรีสวัสดิ์ 0 2 2 4 7 3 1 1 11
54 บ้านทับลาน 0 2 2 4 5 1 0 0 6
55 วัดรัตนชมภู 0 2 1 3 6 1 2 0 9
56 บ้านหินเทิน 0 2 1 3 3 0 2 0 5
57 วัดราษฎร์รังษี 0 2 0 2 3 1 1 0 5
58 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 0 2 0 2 2 2 0 0 4
59 วัดหาดสูง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
60 บ้านโคกหอม 0 1 1 2 3 1 0 1 4
61 วัดวัฒนารังษี 0 1 1 2 2 4 1 1 7
62 บ้านโคกกระจง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านท่าอุดม 0 1 0 1 3 1 0 1 4
64 บ้านวังมะกรูด 0 1 0 1 3 1 0 0 4
65 บ้านกระเดียง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านนาคลองกลาง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
67 เจียหมิน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านคลองร่วม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านโคกกระท้อน 0 0 3 3 4 1 1 0 6
70 บ้านหนองจิก 0 0 2 2 4 4 0 1 8
71 บ้านคลองตามั่น 0 0 1 1 3 1 3 0 7
72 บ้านเขากระแต 0 0 1 1 2 3 1 0 6
73 บ้านกม.๘๐ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
74 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
75 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
76 บ้านชำโสม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
77 วัดปากแพรก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 บ้านไผ่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
79 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 3 4 1 9
81 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 บ้านคลองระกำ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
83 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 วัดปากนำ้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 วัดวังหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านท่าสะตือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดย่านรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 วัดสารวนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองนาใน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
93 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
95 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
96 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97 บ้านคลองเจ้าแรง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านแก่ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
101 วัดโคกขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
102 บ้านซ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านวังบัวทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านหนองช้างลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 104 89 81 274 402 170 60 31 632