หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทิพา รอดมีบุญโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมล คงธนะโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทองพลอยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ เนียมบุญเจือโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกานต์มณี ราชเสนาโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า กรรมการ
7. นางพีรณัฐฐ์ กุหลาบเพชร์โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงเค้าโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายธาร วรฤทธานนท์โรงเรียนวัดสามัคคิยารามประธานกรรมการ
2. นางปิยะภรณ์ พรหมสำโรงโรงเรียนวัดบางพูนประธานกรรมการ
3. นางยุพดี เฉลิมลาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุขสมบูรณ์โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
5. นางสาวปนิตา สมานเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
6. นางภัทร์นรินทร์ ขุนทรงโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางพอตา เลี่ยมรัตน์วงศ์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
8. นางลัดดา รัตโนดมโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามกรรมการและเลขานุการ
9. นางวาสนา ฐิตะยารักษ์โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล หอมไกรลาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นางปิยะ ละมูลมอญโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ทองคำโรงเรียนศาลาพันกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางผุสดี จึงเกรียงไกรโรงเรียนวัดบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุวรี วิชยานุวัติโรงเรียนวัดบางพูนประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ แพทย์เจริญโรงเรียนบึงเขาย้อนประธานกรรมการ
4. นางบูรณี เดชมานนท์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางสาวปิยรัชต์ ขันธบูรณ์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
6. นางสาววงเดือน กล้าแข็งโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
7. นางอุไร สุนทรนันท์โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวภัณภิศา วรชินนาโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวถวิล โพธิ์ไทรโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงเดือน คุปต์คารโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ผาดไพบูลย์โรงเรียนวัดสุทธาวาสประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้งโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
4. นางลัดดา พวงยานีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวอรพินธ์ ประหยัดผลโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นางสาวประภาศรี ปานฮวบโรงเรียนคลองบางโพธิ์กรรมการ
7. นายสุกรี อาดำโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุมลวดี โชติพานิชโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
9. นางพาณี หวังดีโรงเรียนศาลาพันกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา โควังโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ แสงเทศโรงเรียนวัดอู่ข้าวประธานกรรมการ
3. นางสุชัญสินี นเรนทราชโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นางสาววาสนา ยานสารโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายทรงพร บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
6. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ใจมั่นโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ ขันงามโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ตระการฤทธาโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
5. นางษมาภรณ์ ภาคอินทรีย์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอำไพ ธนสวัสดิ์โรงเรียนวัดรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพรรณ เงินประกอบโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ปะกิราเคโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
4. นางจำรัส แจ่มประทีปโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
5. นายสุทธิพร พงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
6. นางวนัสพร สำนักดีวงศ์โรงเรียนวัดสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นางสาวเอมอร เขียนขยันโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายสมโชค ไชยดีโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
4. นางสาวบังอร กระจะจ่างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวงโรงเรียนชุนชนวัดหน้าไม้กรรมการ
6. นางบุญนาค สุริสารโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายเวณุ ศรีรัตนกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
3. นางสาวอรษา เกมกาแมนโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
4. นางศศิวิมล พ้นภัยโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภาพ บัวหอมโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวโยษิตา มุกแก้วโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แกมโรงเรียนวัดบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ รักแผนโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กงสะเด็นโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นางสาวนัดดา นาทันรีบโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นายการะเวก แสงเทศโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
6. นายปิยานนท์ แก้วแกมทองโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
7. นายวิชา ชำนาญวาดโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสนอง กัสนุกาโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวเรืองศิริ เรียงขันโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
5. นางสมถวิล เสรีเจริญกิจโรงเรียนวัดรังสิตกรรมการ
6. นางพรรณี วุฒิเดชโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
7. นางเพ็ญผกา กรวยทองโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นกบินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวอัสมา อีแตโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายสุจิตร โยนกลองโรงเรียนวัดโคกกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ศรีสง่าโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ เชื้อดีโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการ
6. นางรัชนี คูณขุนทดโรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวเรืองศิริ เรียงขันโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ รวมธรรมโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวเมขลา ถิ่นวิมลโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
3. นางสุมินทร ทรัพย์ผลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นายทองเนตร ยางกระเหรี่ยงโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางปาริชาติ วิจิตสุขุมโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ คงมีธนาเศรษฐ์โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภมาส ลือโฮ้งโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศรัณย์ภัคร์ ประทุมชาติโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
6. นางสาววรวรรณ์ จิตต์ผ่องโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
7. นางสิริมา เจริญฉวีวรรณโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
8. นางดวงกมล บริบูรณ์พานิชโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
9. นางสาวสุชาดา ศิลปะพันธ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
10. นายสมบัติ สนธิโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
11. นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
12. นางสาวดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
13. นางสาวปรีชาภรณ์ วันศรีโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
14. นายอุดม ยี่สมบุญโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
15. นายธานินทร์ แก้วศิริโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
16. นางสาวศิวารักษ์ ไชยสมบัติโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ รัตนมงคลโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยาภรณ์ ไวยุพัฒนธีโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แตงโสภาโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์โรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
5. นายจุมจินต์ สลัดทุกข์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
6. นางสาวปรีชาภรณ์ วันศรีโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
7. นางสาวอมรัชชา ชินศรีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
8. นางสาววิมลพรรณ ดาวดาษโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สังวาลย์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวรชฏพร ตะวงค์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางสาวนัดดา สวาศรีโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
4. นางช่อชบา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางจุฑามณี เมยมงคลโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอธิคม จิตประเสริฐโรงเรียนสี่แยกบางเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา ศิลมั่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี รัตนพรโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ แมลงภู่โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางวนิดา ตั้งเตชานนท์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา คามบุศย์โรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายจุติพงษ์ พุ่มประดลโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสมใจ ก่อแก้วโรงเรียนคลองสองกรรมการ
5. นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
6. นางถนอมวงศ์ ชุ่มดีโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย เอี่ยมองคตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร นวลใยโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ มีอนันต์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ อันทะจิตต์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นายธวัชชัย ประมวลโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมเดช พงษ์ไพจิตรโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ วิรุณหะโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา ตุธรรมมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี จันทสอนโรงเรียนคลองสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายสมคะเน ดาษดาโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์จันทร์ คนขยันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แสงนิโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมคะเน ดาษดาโรงเรียนศาลาพันประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชุมสุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แสงนิโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นางเนตรชนก บุญเฮ้าโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์จันทร์ คนขยันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ เพ็งสกุลโรงเรียนวัดบางคูวัดประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ชูติกุลังโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
4. นายสมไชย สถิตไชยนนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ เพ็งสกุลโรงเรียนวัดบางคูวัดประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ชูติกุลังโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
4. นายสมไชย สถิตไชยนนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารียา วุฒิยางกูรโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์เอียดโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ ปราบพยัคฆ์โรงเรียนปากคลองสองกรรมการ
4. นางเกศรา ศิริจันทร์โรงเรียนวัดถั่วทองกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา จันทร์เงียบโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่ายโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุเนตรวรกุลโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางภัทธิภา อุ่นละม้ายโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางศิริพร ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองขวางบนกรรมการ
6. นางทวีพร ตันแก้วโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
7. นางกัณญพัสตร์ กิจศิลป์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
8. นางวันทนี เดชมาโรงเรียนบุญคุ้มมราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางวัฒนา หวังพัฒน์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ เล็มเสนโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
3. นายโชคอนันต์ เครือโชติโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นางสาวสินีนาฎ ทองวัฒนาโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นางธนวรรณ วิชาพรโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปราณี อัมรปาลโรงเรียนปากคลองสองประธานกรรมการ
2. นายนที กอบการนาโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางกุลธิดา ค้อโนนแดงโรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
4. นางสาวฐิตินันท์ ศรีเจริญธรรมโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวเรียม ปิ่นวรสารโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
6. นางภิรมย์ เพ็ญพวงสินธุ์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นางมัณฑนา อินทวงษ์โรงเรียนศาลาพันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณัฎฐพัชร กาญจนพิพิธโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันดี สาลีภัทรกุลโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุขกาย คงรอดโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นางเปรมจิต เจริญลาภโรงเรียนวัดบัวขวัญกรรมการ
5. นางรัตนา แสงใหญ่โรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
6. นางโสภาวดี พุทโธวาทโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
7. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา คำโพธิ์โรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
9. นางปทุม แสงแดงโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
10. นางประกอบ รอดรักษ์โรงเรียนชุนชนวัดเสด็จกรรมการ
11. นางจีรนันท์ ม่วงพิณโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
12. นางศยามล ฐิตะยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี นวลละออโรงเรียนวัดบางนาประธานกรรมการ
2. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ภมะราภาโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางประภาศรี ยินดีทีปโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ไถ้เงินโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ไกรวาสโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นางสาวนนทนัฎ ว่องประจันทร์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางสาวนิตยา มีใจสืบโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางบังอร ภัทรโกมลโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสาคร ไปด้วยโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกมล เพียราชโรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิชิต สุโพธิ์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส คนล้ำโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวคุรุรัตน์ วรรณิชชาโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา อดทนโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นายเดชณรงค์ โสนิกรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายสมภพ ใสใหมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ตะคอนรัมย์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
6. นางสาวภิญทุตา อินเตสะโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการ
7. นางสุภาพ ปัญจมณีโรงเรียนบ้านคลองขวางบนกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางคุรุรัตน์ วรรณิชชาโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัชต์ คงลาภโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
3. นายสมภพ ใสใหมโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นายชุมศักดิ์ เหมวิภาคโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นายสุริยา จันทร์โอกุลโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
6. นายสุนทร เทศถนอมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็๋กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายวรรลบ โคอินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปนัสญา มีเงินโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
6. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
7. นางจิเดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
8. นางสาวจุฑามาส รุ่งเรืองโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
9. นายศักดิ์สิทธิ์ สืบแผนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
10. นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็๋กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายวรรลบ โคอินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปนัสญา มีเงินโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นางจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
8. นางสาวจุฑามาส รุ่งเรืองโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
9. นายศักดิ์สิทธิ์ สืบแผนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
10. นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็๋กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายวรรลบ โคอินทะสุดโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปนัสญา มีเงินโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
5. นางปิยะพร อึ้งอัมพรวิไลโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
6. นางสาวจารุชา สมศรีโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศกรรมการ
7. นางจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการ
8. นางสาวจุทามาส รุ่งเรืองโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
9. นายศักดิ์สิทธิ์ สืบแผนโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
10. นายประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพวารีโรงเรียนวัดมูลเหล็๋กกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สันไมโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
5. นางสาวชนิกา พันเพิ่มสินโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางสุรางคนาถ รามัญจิตโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุวิรรณ วสุธาผาภูมิโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพวารีโรงเรียนวัดมูลเหล็๋กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอรุณ พรหมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ เงินยวงโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
3. นายสำรัตน์ คำพะอุโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
6. นางปิยมาศ เจริญวงศานนท์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยพร มะลิโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ อุ่นคงโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวกานติมา นิ่มนวลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัฒน์ แก้วมาโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ กองศิริโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ งามเจริญธนาโรงเรียนวัดบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ปุริโสโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววรรณา ฐิติสุริยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางจิราพร พลาชัยโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
5. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
6. นางสาวชบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ปุริโสโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววรรณา ฐิติสุริยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางจิราพร พลาชัยโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
5. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
6. นางสาวชบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุธี เชื้อไทยโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ปุริโสโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววรรณา ฐิติสุริยารักษ์โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นางจิราพร พลาชัยโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการ
5. นายประวิทย์ ภู่สมใจโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
6. นางสาวชบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นายเจษฎา ซาตะนัยโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางไพผกา ผิวดำโรงเรียนวัดท้ายเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวอิษฏาภรณ์ นิยมวงค์โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
3. นางสาวอัชฎาพร สมสอนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
4. นายบุญเลิศ รอดทองโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
4. นายประสริฐ สุขสมทิพย์โรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
5. นางสาวดาราลักษณ์ แผนกุลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นางสาวศรีสำอางค์ มหาสุภาพโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
7. นายชุมศักดิ์ เหมวิภาคโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
8. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายชุมศักดิ์ เหมวิภาคโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
5. นายประสริฐ สุขสมทิพย์โรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
6. นางสาวดาราลักษณ์ แผนกุลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
7. นางสาวศรีสำอางค์ มหาสุภาพโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เอี่ยมองคตโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายชุมศักดิ์ เหมวิภาคโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการ
5. นายประเสริฐ สุขสมทิพย์โรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการ
6. นางสาวดาราลักษณ์ แผนกุลโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
7. นางสาวศรีสำอางค์ มหาสุภาพโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวกชมน ผลสินธ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย หอมยกข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ปานนิ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิวัชญ์ สลิลรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ ศรีวงษาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
4. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพานิช วงเกตนักดนตรีพื้นบ้านประธานกรรมการ
2. นายประหัสชัย แจ่มใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทภพ อ่อนหวานนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
4. นายวีระ ดนตรีเจริญนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ โรจนาวีนักดนตรีพื้นบ้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญประธานกรรมการ
2. นายธำรงค์ หมอโอสถโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายทรงพร บุญประสงค์โรงเรียนชุนชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายศุภโชติ ดำรงรักษ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นายสุรินทร์ อุดมประมวลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
4. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทรพร บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายศุภโชติ ดำรงรักษ์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
3. นายสุรินทร์ อุดมประมวลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
4. นางสาวทิตย์อรุณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระประธานกรรมการ
2. นายชาญ กองนาคโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
3. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระประธานกรรมการ
2. นายชาญ กองนาคโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
3. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระประธานกรรมการ
2. นายชาญ กองนาคโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
3. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระประธานกรรมการ
2. นายชาญ กองนาคโรงเรียนสุลักขณะกรรมการ
3. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
5. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
6. นายวิทยา บุตรมาตรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในกรรมการ
7. นายลือชัย เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
8. นางนิรมาน มงคลสารโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายบรรชา จันทบาลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางสาวพิชชา พิรุณสุนทรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายบรรชา จันทบาลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางสาวพิชชา พิรุณสุนทรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายบรรชา จันทบาลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางสาวพิชชา พิรุณสุนทรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ จำปาโรงเรียนวัดสว่างภพประธานกรรมการ
2. นายบรรชา จันทบาลโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายอาคม พุทโธวาทโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
4. นางสาวพิชชา พิรุณสุนทรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายสุกิจ สรรพศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
6. นายประทีป ท้ายเมืองโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรโรงเรียนวัดฉางประธานกรรมการ
2. นายบุญสม แก้วกันยาโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล คุ้มกล่ำโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ โชติรัตนานุกูลโรงเรียนคลองสระกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เข็มเข้มโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นายไชยญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์โรงเรียนวัดฉางกรรมการ
3. นางสาววิลัยวัณย์ ชูบาลโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
4. นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
5. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณ์รัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช สุขประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวปรวรรณ์รัตน์ พิมพรมโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
4. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ เนาเพ็ชรโรงเรียนคลองสองประธานกรรมการ
2. นางสาวธนชุดา ตันตรานุกูลโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไวพจน์ แก้วนามไชยโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางโสภิต เกิดผลโรงเรียนคลองสองกรรมการ
3. นายพรชัย ภัทรโกมลโรงเรียนวัดดาวเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางสุนันทา กสิวิวัฒน์โรงเรียนวัดเทียนถวายประธานกรรมการ
2. Mr.Jason Alaviโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ งามบุญสร้างโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวตติยา โคทังคะโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวรัตใจ เย็นลับโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ วงษ์ตระกูลพัดโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการ
7. นางสาวปรมาภรณ์ สนธิโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ทองงามโรงเรียนชุนชนวัดหน้าไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีวา กุดแถลงโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
3. Mr.Michael David Mc Clellandโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นางนวลธนา สุขปานโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางจิดาภา ทรัพย์เจริญโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
6. นางสาวผกาวรรณ ไขว้พันธ์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นางสุนันทา จันทร์เงียบโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุภา สีสอนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. Mr.Ed Reinertโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางนันทนาพรรณ สรุปโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาวบุษรา จันทพัฒน์โรงเรียนศาลาพันกรรมการ
5. นางปิยนุช เพชรมณีโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาวทิฆัมพร จิตรหลังโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการ
7. นางสุภรณ์ ริตพวงโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองกรรมการ
8. นางเกสร อสุชีวะโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน(Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชีรา ช้างเยาว์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากรประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ฮาดดาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา คนเสงี่ยมโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. Mrs.Gina Ramos Barizoโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวมาลีรัตน์ อาเรฟโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
6. นายพุฒินันท์ แสงสิริวัฒน์โรงเรียนวัดบางนากรรมการ
7. นางนฤมล ทองนัดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน(Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทา สมเย็นโรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการ
3. Mrs.Anna Baggayanโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายธนวุฒิ แก้วนุชโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุวิมล ตันไชยาโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
6. นางเดือนเพ็ญ สายฟ้าโรงเรียนวัดไพร่ฟ้ากรรมการ
7. นางสาวกีรติ ภู่ทองโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประสาตร์ พันธุ์ขนุนโรงเรียนวัดบางนาประธานกรรมการ
2. นายเสนอ เจริญธรรมโรงเรียนวัดสะแกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จักรกรินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนกรรมการ
4. นางสาวกฤดาการ สรงลำโรงเรียนวัดอู่ข้าวกรรมการ
5. นายสุภาพ บัวหอมโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอัจจิมา เถาสุวรรณโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
7. นายวิฑูรย์ กล้าแข็งโรงเรียนคลองสระกรรมการ
8. นางสาวจันจิรา บำรุงกลางโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร เพ็ญสุริยะโรงเรียนวัดบางเตยนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวฎาปกรณ์ ทรงธรรมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1กรรมการ
3. นายเสถียร จรชัยโรงเรียนวัดบ่อเงินกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
5. นายสุธี บุดดางามโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
6. นายกมล รัตนาโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
7. นายสมบัติ สีดอกพุดโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวี นิลวรรณโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ อสุชีวะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกย์โรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
4. นายโกเมศ อุบลแฉล้มโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นายประภาส ปูรณานนท์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา โควังโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
3. นางลัดดา พวงยานีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสายสมร บินหยีอาวังโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เกียรติสมชายโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
6. นางสาวจิราภร จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ วงศ์ศุภบุตรโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
8. นางจิณห์นิช เจริญปิยะสุวรรณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ภู่นพคุณโรงเรียนวัดเกิดการอุดมกรรมการ
3. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา แก้ววิเศษโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการ
5. นางสาวดารัตน์ ยินดีพบโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
6. นายทรงพร บุญประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดกลางคลองสามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มณีรัตน์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชัยยงค์ สัมมเสถียรโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ศิลปะพันธ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางสาวอนิสา สังข์เจริญโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชา ชำนาญวาดโรงเรียนวัดท้ายเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา นกแก้วโรงเรียนวัดเพิ่มทานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี เจริญพรโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางมนทกานติ์ ไตรลักษณ์โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ การะดีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงตะวัน อาจละออโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์โรงเรียนชุนชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางสาวปรีญา บุญไพโรจน์โรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู กุศลวงค์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายทศพร พึ่งเสือโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นายชินกร แสนโสภาโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช สุวรรณลาโรงเรียนวัดบัวขวัญกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ บุญนำโรงเรียนวัดผลาหารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
2. นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลางโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา ชัยชมภูโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปลาย งามจิตรโรงเรียนวัดรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา พรหมสอนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นายณัฐภัทร แก้วบัวโอมโรงเรียนวัดพืชนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บรรพตโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เกษรรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวรังศิมา กำบังกายโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมืองประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ชนะ นพคุณโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์โรงเรียนคลองบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี ทองชมภูนุชโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร แก้วดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
3. นางสาวโชติกาญจน์ สิงห์รอดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองประธานกรรมการ
2. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นายธีรพล ศรีภูธรโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ประดับลายโรงเรียนวัดบางกุฎีทองกรรมการ
2. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
3. นายธีรพล ศรีภูธรโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางอารี อดิเรกโรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ คนตรงโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
5. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางอารี อดิเรกโรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ คนตรงโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ประภูสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
5. นายชำนาญ พึ่งฉิมโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นายพา เหมือนประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางยุภา ปรีชานุกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
5. นางสาวนภาลัย เรืองทองโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
6. นางสุธาสินี สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุ อนุศาสนนันทน์โรงเรียนชุนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นายพา เหมือนประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
4. นางยุภา ปรีชานุกูลโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้กรรมการ
5. นางสาวนภาลัย เรืองทองโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
6. นางสุธาสินี สืบสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
7. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางงามเนตร เบ็ญมาศโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงษ์รัตน์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นางเอื้ออารี ถิ่นนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางพจนา จิตต์ผ่องโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางวนิดา ชมพูโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางงามเนตร เบ็ญมาศโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วงษ์รัตน์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
3. นางเอื้ออารี ถิ่นนอกโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
4. นางพจนา จิตต์ผ่องโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางวนิดา ชมพูโรงเรียนวัดกลางคลองสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรุณศรี เหลืองธานีโรงเรียนคลองบางโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ รัตนบำรุงโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
3. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
4. นางโกสุม แก้วประสิทธิ์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา กสินอุบลโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานีโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิส สวัสดีโรงเรียนวัดบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีมาศ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางชวนพิศ ศิรินามโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นายสุรศิษฐ์ เย็นฉ่ำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางวัฒนา มะลิทองโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณศรี เหลืองธานีโรงเรียนคลองบางโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวรี วิชยานุวัติโรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
3. นายสมบัติ สนธิโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวชะบา จันทร์นวลโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิส สวัสดีโรงเรียนวัดบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลีมาศ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางชวนพิศ ศิรินามโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
4. นายสุรศิษฐ์ เย็นฉ่ำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางวัฒนา มะลิทองโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ตั้งตนโรงเรียนวัดมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน อุบลเฉลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางมณี เขียวบุษบงโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
4. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี พันธุ์ผักโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพา ตั้งตนโรงเรียนวัดมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน อุบลเฉลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
3. นางมณี เขียวบุษบงโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วกรรมการ
4. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคอลงห้ากรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี พันธุ์ผักโรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมุล กุลจิตติสมพงษ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางจารุณี นาคคามโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายสุทัศน์ อิ่มสะอาดโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
5. นางประไพศรี พวงงามโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมุล กุลจิตติสมพงษ์โรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
3. นางจารุณี นาคคามโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
4. นายสุทัศน์ อิ่มสะอาดโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
5. นางประไพศรี พวงงามโรงเรียนลำสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัศมี พวงผกาโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวอำพร พวงอ่อนโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
4. นางจินดา คำนวนสินธ์โรงเรียนคลองสองกรรมการ
5. นางสาวดลฤทัย จันทร์เชื้อโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัศมี พวงผกาโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลาโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
3. นางสาวอำพร พวงอ่อนโรงเรียนวัดปทุมทองกรรมการ
4. นางจินดา คำนวนสินธ์โรงเรียนคลองสองกรรมการ
5. นางสาวดลฤทัย จันทร์เชื้อโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย นัยโมกข์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางลักษณาภร เมตตาหมู่โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวยุพา วัฒนะโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย นัยโมกข์โรงเรียนจารุศรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางลักษณาภร เมตตาหมู่โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวยุพา วัฒนะโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ชาลีโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิลาวัณย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี อุดมทัศนีย์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ หลงสีดาโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ วุฒิรณฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา อินทรกฤษโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
6. นางขวัญจิตร จริยวณิชชากรโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
7. นางธาริดา จุลสำโรงโรงเรียนวัดท้ายเกาะกรรมการ
8. นางละม้าย มะลิทองโรงเรียนวัดสามัคคิยารามกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ อยู่รักษาโรงเรียนบางโพธิ์เหนือกรรมการ
10. นางสาวยุกตนันท์ หวานฉ่ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
11. นางกัลยา บุตรรักษ์โรงเรียนลำสนุ่นกรรมการ
12. นางณัฐนันท์ สุขสมโรงเรียนคลองสองกรรมการ
13. นางสาวณัชชารีย์ บวรธัญญาทรัพย์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
14. นางจิตรลดา ศรีมาชัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
15. นางสุภาวดี สิทธิไกรวงษ์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงกรรมการ
16. นางสาววาสนา ทองเหง้าโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
17. นางสาวกาหลง ทัศนะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
18. นางสาวสุวรรณา เทพประสิทธิ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
19. นางรัชนี ไชยหาวงศ์โรงเรียนวัดบางพูนกรรมการ
20. นางสาวฐพัช สีแสงฉ่ำโรงเรียนวัดเปรมประชากรกรรมการ
21. นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการและเลขานุการ
22. นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ์โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางธนาวรรณ โชติจันทร์โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางปราณี นวลลออโรงเรียนวัดบางนารองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา อยู่นานโรงเรียนวัดชินวรารามกรรมการ
4. นางดุษฎี แจ่มศิริโรงเรียนวัดฉางกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ บำรุงบุตรโรงเรียนวัดเทียนถวายกรรมการ
6. นางสุปราณี รอดศรีโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา อาจวิชัยโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)กรรมการ
8. นางดุษณีย์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดพืชนิมิตกรรมการ
9. นางสาวนริศรา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนกรรมการ
10. นางชวาลา สุรังษีโรงเรียนวัดกล้าชอุ่มกรรมการ
11. นางอุไรวรรณ คณะพันธ์โรงเรียนวัดลำมหาเมฆกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ชอุ่มโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
13. นางสุนันทา เกิดนาคโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่กรรมการ
14. นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรีโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรกรรมการ
15. นางนวลศรี เผ่าจินดาโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
16. นางอนง วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคูวัดกรรมการ
17. นางมลิวรรณ์ โพธิ์เชยโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
18. นางอรนุช ธาระพุทธโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69กรรมการ
19. นางศิริพรรณ ไถ้เงินโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงกรรมการ
20. นางทิพยวัลย์ ราษฎร์ดุษดีโรงเรียนศาลาพันกรรมการ
21. นางศราศิณี ติยจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญกรรมการ
22. นางสาวจีรวรรณ อยู่ทองโรงเรียนวัดบางเตยนอกกรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวพัชราภา มากโฉมโรงเรียนวัดหว่านบุญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางอัญชณา รุจิอาจโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอุบล พัวพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์โรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นางอัญชณา รุจิอาจโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวอุบล พัวพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุนทรี พลายพันธุ์โรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินดา ศรีวิลัยโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุนทรี พลายพันธุ์โรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธุ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธุ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐ์โรงเรียนชุมขนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธุ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธุ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี เจียรศิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรีโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นายไอลวิล กลิ่นสาโรจน์โรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการ
4. นางสาวกชมน ผลสินธุ์โรงเรียนคลองห้ากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐ์โรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ซาวจำปาโรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน วงค์อภัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวมีนา จูส้ะโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวันตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร อภัยพงษ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมภิศ ชาภักดีโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แก้วพุกผาโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ศิลากุลโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสมภิศ ชาภักดีโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แก้วพุกผาโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ศิลากุลโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายสมพร สนธิเพ็ชรโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวนันทรัตน์ ผลประดิษฐ์โรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ลอยทะเลโรงเรียนคลองห้าประธานกรรมการ
2. นายสมพร สนธิเพ็ชรโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสาวนันทรัตน์ ผลประดิษฐ์โรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอิสราภรณ์ วิชิตพันธ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนุชเนตร พันธ์โพคาโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอิสราภรณ์ วิชิตพันธ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนุชเนตร พันธ์โพคาโรงเรียนวัดสว่างภพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พรหมเดชโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมลภรณ์ พงค์สุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พรหมเดชโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมลภรณ์ พงค์สุดโรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชวธร แตงเผือกโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ สากลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางนลินจิตต์ วัฒโนภาสศิริโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชวธร แตงเผือกโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ สากลโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการ
3. นางนลินจิตต์ วัฒโนภาสศิริโรงเรียนชุมชนวัดบางขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตรโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการ
3. นายวิศัลย์ บุญกันโรงเรียนวัดศิริจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัษฎาภรณ์ ฉอ้อนโฉมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ทองสุคนธ์โรงเรียนวัดตะวันเรืองกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา สุวรรณแสโรงเรียนบึงเขาย้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ พานไผ่โรงเรียนวัดศิริจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมรุ่ง หลักสี่โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกรกนก คานนิมโรงเรียนจารุศรบำรุงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]