หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 33 59 41
2 005 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 39 91 64
3 006 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 58 111 84
4 007 โรงเรียนคลองพระอุดม 13 24 18
5 008 โรงเรียนคลองลากค้อน 11 33 16
6 009 โรงเรียนคลองลาดช้าง 23 44 35
7 010 โรงเรียนคลองสระ 21 35 22
8 011 โรงเรียนคลองสอง 23 42 31
9 012 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 60 108 74
10 013 โรงเรียนคลองห้า 33 68 45
11 014 โรงเรียนจารุศรบำรุง 18 27 20
12 017 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 6 11 8
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 26 49 34
14 019 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 7 16 11
15 020 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 63 122 79
16 022 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 43 74 49
17 023 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 5 8 6
18 021 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 62 114 82
19 016 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 33 62 39
20 033 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 57 134 80
21 034 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 16 29 17
22 035 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 0 0 0
23 041 โรงเรียนบึงเขาย้อน 34 76 47
24 042 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 38 68 43
25 036 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1 1 1
26 037 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 27 48 37
27 038 โรงเรียนบ้านบึง 17 40 30
28 045 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 50 105 70
29 047 โรงเรียนปากคลองสอง 15 25 22
30 052 โรงเรียนลำสนุ่น 63 106 78
31 053 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 16 33 24
32 055 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 14 21 16
33 056 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 16 35 22
34 058 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 43 103 71
35 060 โรงเรียนวัดจันทาราม 5 13 10
36 061 โรงเรียนวัดฉาง 24 41 32
37 062 โรงเรียนวัดชินวราราม 0 0 0
38 064 โรงเรียนวัดดาวเรือง 23 61 27
39 065 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 45 83 58
40 066 โรงเรียนวัดถั่วทอง 13 17 15
41 067 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 32 56 41
42 070 โรงเรียนวัดนาวง 59 130 91
43 075 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 20 44 35
44 076 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 30 71 41
45 077 โรงเรียนวัดบัวหลวง 18 35 28
46 078 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 18 22 18
47 079 โรงเรียนวัดบางคูวัด 22 46 31
48 083 โรงเรียนวัดบางนา 13 29 17
49 084 โรงเรียนวัดบางพูน 47 108 61
50 080 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 19 33 21
51 081 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 9 20 14
52 082 โรงเรียนวัดบางเตยใน 0 0 0
53 074 โรงเรียนวัดบ่อทอง 16 21 19
54 073 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 17 41 21
55 085 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 21 38 24
56 087 โรงเรียนวัดปทุมทอง 12 21 13
57 090 โรงเรียนวัดผลาหาร 12 23 17
58 091 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 29 63 41
59 095 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 0 0 0
60 096 โรงเรียนวัดมะขาม 4 7 7
61 097 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 33 59 46
62 099 โรงเรียนวัดรังสิต 22 46 33
63 100 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 16 23 16
64 101 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 10 20 16
65 102 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 1 6 1
66 104 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 11 37 16
67 105 โรงเรียนวัดสว่างภพ 30 48 34
68 106 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 15 30 24
69 107 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 7 12 7
70 108 โรงเรียนวัดสะแก 10 12 11
71 109 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 22 41 32
72 110 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 8 10 9
73 111 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 8 23 8
74 112 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 16 36 20
75 113 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 23 38 27
76 114 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 35 70 54
77 057 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 24 50 38
78 063 โรงเรียนวัดเชิงท่า 8 13 12
79 069 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 46 109 71
80 072 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 15 25 21
81 089 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 37 61 48
82 092 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 0 0 0
83 098 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 0 0 0
84 103 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 10 19 15
85 059 โรงเรียนวัดโคก 6 8 7
86 086 โรงเรียนวัดโบสถ์ 26 42 31
87 093 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 8 26 11
88 094 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1 1 1
89 115 โรงเรียนวันครู 2502 48 159 80
90 117 โรงเรียนศาลาพัน 20 43 31
91 118 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 8 16 9
92 119 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 57 118 85
93 120 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 6 6 6
94 124 โรงเรียนสามวาวิทยา 19 34 25
95 125 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 18 33 27
96 127 โรงเรียนสี่แยกบางเตย 3 7 5
97 129 โรงเรียนสุลักขณะ 32 55 40
98 130 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 10 16 12
99 135 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 63 142 90
100 140 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 68 155 108
101 144 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 14 26 18
102 015 โรงเรียนเจริญวิทยา 18 33 26
103 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 79 161 119
104 054 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 32 59 42
105 001 โรงเรียนกันตวรรณ 0 0 0
106 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ 0 0 0
107 025 โรงเรียนดวงพร 33 67 50
108 026 โรงเรียนทวิวิชช์ 0 0 0
109 031 โรงเรียนนภสร 27 45 39
110 032 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 32 57 45
111 039 โรงเรียนบ้านพลอย 0 0 0
112 040 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 42 84 61
113 043 โรงเรียนประคองศิลป์ 0 0 0
114 044 โรงเรียนประชุมวิทยา 0 0 0
115 046 โรงเรียนปัญญวิทย์ 0 0 0
116 048 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 22 44 34
117 049 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 0 0 0
118 050 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ 0 0 0
119 051 โรงเรียนรังสิตวิทยา 4 5 4
120 116 โรงเรียนวิภารัตน์ 0 0 0
121 121 โรงเรียนสาธิตปทุม 0 0 0
122 123 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 20 37 26
123 126 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 0 0 0
124 128 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 54 122 84
125 131 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 0 0 0
126 132 โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน 0 0 0
127 133 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 2 6 4
128 137 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต 2 6 4
129 138 โรงเรียนอนุบาลผลิใบ 0 0 0
130 141 โรงเรียนอนุบาลสุขใจ 0 0 0
131 142 โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ 0 0 0
132 139 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก 0 0 0
133 143 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 6 4
134 145 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา 0 0 0
135 146 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 33 52 38
136 024 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 0 0 0
137 003 โรงเรียนโกลบอลอินเดียน 9 14 12
138 088 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 52 143 65
139 134 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 0 0 0
140 027 โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม 2 6 4
141 028 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 65 128 97
142 029 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 27 59 40
143 122 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 42 19
รวม 2881 5796 3960
9756

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]