หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ณ โรงเรียน................. วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประธานกรรมการ
2 นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
3 นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
4 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
5 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
6 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รองประธานกรรมการ
7 นางอรินรัตน์ ว่าวกำเหนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
8 นายสุทธิพงศ์ สุขะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
9 นายศักดา โปร่งทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
10 นางเสาวคนธ์ เพชรนิล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
11 นางพิมพ์ใจ กองช่าง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
12 นายเอนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
13 นายบุญเลิศ ยิ้มแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
14 นางสิรี พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
15 นายชัชวาล ปลื้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
16 นางลัดดา ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
17 นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
18 นางสุวรรณา ละหุ่งเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
19 นายสุวิทย์ พันธุ์ผัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
20 นางอินทิรา หิรัญสาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
21 นางลำเพย สนธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
22 นายวิเชียร นกบิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
23 นางสาวอัจฉรา หอมหวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
24 นายประสิทธิ์ เสียงแจ๋ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
25 นายคงกฤช สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
26 นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
27 นางวราพร ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
28 นายช่วง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ
29 นางสุนิศา รักแผน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
30 นางช่อลดา ทองผิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
31 นางสาวนงนุช นามวิชิต ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
32 นางนิตยา โทนทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
33 นางสาวสมทรง รอดแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
34 นางสาววิไล ปัสนะจะโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
35 นายขวัญชัย คล้ายบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
36 นางวราพร พงษ์ปลัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
37 นายนิพนธ์ โพธิ์มั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กรรมการ
38 นางสายใจ อุนนะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูน กรรมการ
39 นายอภิสิทธิ์ กรีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ กรรมการ
40 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ กรรมการ
41 นายสำเริง ทองมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว กรรมการ
42 นางงามเนตร เบญจมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กรรมการ
43 นางสาวนุสรา ลำใย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
44 นางกษมา จันทร์โอกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
45 นางสาวอรทัย หล่อสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
46 นางสาววิชชุนัย ชุมคช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
47 นางสาวพัทธิ์วิรา พัฒนอัศพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
48 นางธิติมา อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
49 นางรัตนา จตุรพรชัย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
50 นางสาวสุทัชชา วิริยะดุษณี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
51 นางสาวไฉน ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
52 นางสาวสมใจ แก้วเมตตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
53 นางจุไรรัตน์ เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กรรมการ
54 นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางสาววิภาวรรณ พึ่งโยธิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางสาวมาลี โภชนาทาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นายสวรรค์ เจริญทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
58 นายอิทธิพล โถหินัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
59 นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
60 นางประทิน เย็นทรวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
61 นางประทิน เย็นทรวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]