รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ณ โรงเรียน................. วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายฐาปนา  สีแจ่ม
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  เทียนทอง
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายจิรเดช  อะมะรักษ์
2. เด็กชายจีรายุส  แสนโภชน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์  พูลศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  กลิ่นสอน
2. เด็กชายอัษฎา  ผลเรืองวิไลแสง
 
1. นางอรวรรณ  ปรีชาชาญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายพงศกร  เขียวนิล
2. เด็กชายอนวัทย์  ม่วงอิน
 
1. นางสาวน้ำค้าง  ยุ่สุ่นซ้อน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายกฤษณะ  มาตรบรรเทา
2. เด็กชายวุฒิธินัน  สมัย
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมเจริญ
2. เด็กหญิงนวลักษณ์  ใจปักษ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์  เสือสุด
4. เด็กหญิงสุพัสสร  จรรยายงค์
5. เด็กชายอภิลักษณ์  อยู่เกตุ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต์
2. นางสาวณัฐกฤตา  โชติศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคเขียว
2. เด็กชายนิรุช  ช่างทอง
3. เด็กหญิงบุญณรัตน์   แสงเดช
4. เด็กหญิงปิ่นมนัส  อยู่ผาสุข
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กล่อมจิตต์
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาววิลาวรรณ  โคตมะณี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายนรุตม์  ยังสิริกุล
2. เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์
 
1. นางมาลี  ปราศจาก
2. นางพิมลมาศ  คงศิริ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แป้งหอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
 
1. นางทวีพร  ตันแก้ว
2. นางสาวกนิษฐา  เขจรจิตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงพรธิดา  รุ่งบาง
2. เด็กชายอดิเทพ  แย้มเมืองไชย
 
1. นางสาวนิภา   โควัง
2. นางวัฒนา  หวังพัฒน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงผล  ทองดี
 
1. นางสาวอิษฏาภรณ์  นิยมวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นายวิรัตน์  ชูรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   ลารัตน์
 
1. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์คง
 
1. นางสาวศิริศิลป์  ผิวพรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ขันวงษ์
 
1. นางปิยะพร  อึ้งอัมพรวิไล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงเกียรติกัณญากร  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  จารย์คำมา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายวรกานต์  ถนอมงาม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  ดิษฐบรรจง
 
1. นางสาวจามจุรี  เสาว์ยงค์
2. นางสาวนุจรี  พรมสถิต
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงจามิกร  เต็กมารักษ์
2. เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์
 
1. นายชนพัฒน์  พีระสวัสดิ์
2. นางไพจิตร  นุ่นสง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจิราพร  ชะอุ่มรัมย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลาส
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
2. นางสาวรัติการ  ขันคำนันต๊ะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิดสายะสัง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  อินแผลง
2. เด็กหญิงเกษรา  ทองคำ
3. เด็กชายเสฏฐพงศ์  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวกชมน  ผลสินธุ์
2. นางกาญจนา  การุณสถิตย์ชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญนภัส  กมลสุทธิไพจิตร
2. เด็กชายสุทธิวีร์  ผลโต
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นายชรัส  ศรีสุขสันต์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เขียวสมอ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต๊ะอุตม์
3. เด็กชายสาคร  ชัยจำปา
 
1. นายวิฑูรย์  กองศิริ
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสุแพทย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายศิระ  สวนพานิช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นายศิระ  สวนพานิช
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงไพลิน  อินทรสุภา
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปรียขนิษฐ์  อยู่จู
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้ม
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายนิธิกร  คำรังษ๊
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายภาณุภณ  บุญยืน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงไพรจิตร  สุดแต่ใจ
 
1. นายอนันต์  ประมวล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1. เด็กหญิงแนน  มหาชัย
 
1. นายนันทกิจ  ทวนประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤติพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แตงเผือก
3. เด็กหญิงธิชา  ราชวี
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอดพวง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบทอง
6. เด็กหญิงวิกัญดา  ขวัญเจริญ
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ควรคำนวน
8. เด็กหญิงอยูมิ  ทะคะโนะ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ลายน้ำเงิน
2. นายธนพงษ์  วิเศษพานิช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กชายกานต์ดนัย  ขันท่าจีน
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  แตงเผือก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรายชัยศรี
5. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
6. เด็กหญิงธิชา  ราชวี
7. เด็กชายประเชิญ  ทรงสุภาพ
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอดพวง
9. เด็กชายพยัคฆภูมิ  นิลเอก
10. เด็กชายพรหมมินทร์  เชื้อแก้ว
11. เด็กชายภัคภูมิ  กลิ่นจันทร์
12. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบทอง
13. เด็กหญิงวิกัญดา  ขวัญเจริญ
14. เด็กหญิงวิชชุดา  ขวัญเจริญ
15. เด็กหญิงอยูมิ  ทะคะโนะ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ลายน้ำเงิน
2. นายธนพงษ์  วิเศษพานิช
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน
5. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงณัฐชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์
9. เด็กชายโชคนิพัทธ์  บุญมา
10. เด็กหญิงไพลิน  อินทรสุภา
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายดนุพล  รัตนรักษ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงวิเชียร
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  คงวิเชียร
4. เด็กชายธัญพน  เเซ่คู
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขเจริญ
6. เด็กชายธีรภัทร  ไทยเขียว
7. เด็กชายพิษณุ  มาคำ
8. เด็กชายราเชนทร์  สมกระยอม
9. เด็กหญิงวรัชญา  ศรีวงศ์
10. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุ่มน้อย
11. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเนตร
12. เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมทองพันธ์
13. เด็กชายสหรัฐ   จวนสันเที๊ยะ
14. เด็กหญิงสุนทรี  บำรุงผล
15. เด็กหญิงสุพรรรษา  สิงสีเเก้ว
16. เด็กหญิงสุมิตรา  คลับคล้าย
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ยิ่งเมือง
18. เด็กชายเดชศักดิ์  เเสงนาค
19. เด็กหญิงเมธาวี  มีคำ
20. เด็กหญิงเเพรวรุ่ง  ปู่เณร
 
1. นายมงคล   สุขประเสริฐ
2. นางสาวพัชราวดี  หมู่เกษม
3. นายอนุวัฒน์  พุ่มพิกุล
4. นางกาญจนา   คล้ายพุฒ
5. นายชัยวัฒน์  ไถ้เงิน
6. นายพิบูลวิทย์  ริดเนียม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่างิ้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  สำรวมจืต
2. เด็กหญิงกมลชนก  บัวชุม
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคเขีขว
4. เด็กหญิงกาญจณา  ประชุม
5. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยยะ
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โมกงาม
7. เด็กหญิงณัฐพัชร์  นราทอง
8. เด็กหญิงธนพร  ศาสตร์ศิริ
9. เด็กหญิงธนภร  ธัญทรงธรรม
10. เด็กชายธีรพงศ์  นาคเขียว
11. เด็กหญิงธีริศรา  ภู่งาม
12. เด็กชายนนทพันธ์  ไม้ภู
13. เด็กชายนนทวัฒน์  พ่วงเขียว
14. เด็กหญิงบุษบา  สวนสิน
15. เด็กหญิงปรียามาศ  ศรีเลิศ
16. เด็กหญิงปองทิพย์  มีพี
17. เด็กหญิงพัสม่า  กะหล่ำเกิดผล
18. เด็กหญิงพิจักขณา  ตามัย
19. เด็กหญิงพิมพ์พิษา  นาคสมพงษ์
20. เด็กหญิงลลิตา  ปานผ่อง
21. เด็กหญิงวรัลย์ชนก  จันทร์พิทักษ์
22. เด็กหญิงวราพร  คำพันธ์
23. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  คงอาวุธ
24. เด็กชายศรสรัน  พลแสน
25. เด็กหญิงศรัญญา  วงษ์กระจ่าง
26. เด็กหญิงศรัลชนก  สมสมัย
27. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วันแอเลาะ
28. เด็กชายศุภกร  ประสบแก้ว
29. เด็กชายสัทธิชัย  จันทร์เขียว
30. เด็กชายสันหณัฐ  บุญศร
31. เด็กหญิงสุนันทา  สุขโภคี
32. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุดใจ
33. เด็กหญิงอนัญญา  เทพกลาง
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะยมทอง
35. เด็กหญิงอริศรา  วงค์ตาแสง
36. เด็กหญิงอาริษา  อันอาษา
37. เด็กหญิงเกษมมณี  วงศืธิเวท
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  อองไชย
39. เด็กหญิงเอลียา  งามเกษม
40. เด็กหญิงโชติรส  โชติบุญ
 
1. นายจุิรายุ  คำพิมพ์
2. นางสาวสุนทรี  อินทรีย์
3. นางสาวมาลัยทิพย์  มาลัยทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ศรีมาลา
2. เด็กชายธีรภัทร์   รัศมีจันทร์
3. เด็กชายนพรัตน์   สุขแสวง
4. เด็กชายศุภฤกษ์   โกมล
5. เด็กหญิงอนุธิดา   บัวหนอง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   สามสี
 
1. นายบัญชา   อ่วมศิลป์
2. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
3. นางสุชิน   สาระบุตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยสัจ
 
1. นางสาวดวงใจ  ภมะราภา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงชลิฎา  ใยสอด
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายวรเชฐ  ฟองทุม
 
1. นางยุวภา สุขสวัสดิ์  สมใจ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 1. เด็กหญิงนวธิดา  เปรมสุขดี
 
1. นายณัฐภัทร  แก้วบัวโฮม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายอโนชา  สุพร
 
1. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 1. เด็กชายปิยะพันธ์ุ  บัวเนียม
 
1. นางสาวสุรภา  เกษมลักษณ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงชลิฎา  ใยสอด
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงรุ้งระวี  ปาละกวงศ์
 
1. นางสาวสุณี  รินโยธา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายปฐวีกานต์  มาศวิจิตร
 
1. นางวิชิตา  ดุลยปวีณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ปานนวม
 
1. นายประทีป  ท้ายเมือง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายพิเชษ  นุชพุ่ม
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงรุตรดา  วุฒิเดชาสิน
 
1. นายประยูร  วงษ์เลี้ยง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สารีพันธ์
 
1. นางกัญญา  ส่งศิริ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายคณุตม์  ลอยแก้ว
 
1. นายสุพล  ถนอมเงิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ทรภีสิงห์
 
1. นางอำนวย  บำเริบ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันยายน
2. เด็กชายกฤษณวรรก์  ทัดรื่นรมย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมมา
4. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เพลงสันเทียะ
5. เด็กหญิงจุฑาพร   อุไรโคตร
6. เด็กหญิงฉัฎฐธิดา  เฮงเจริญเขตขันธ์
7. เด็กชายชาญวิทย์  สมอ่อน
8. เด็กหญิงชิดชนก  จันทะจักร์
9. เด็กชายชินาธิป  อินทะนะ
10. เด็กชายชิษาณุพงค์  ศิริภาค
11. เด็กชายณัฏฐกิตดิ์  อินละคร
12. เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองสวัสดิ์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผ่าบ้านฝาง
14. เด็กชายธนกฤต  ช่วยจำ
15. เด็กหญิงธินันพร  โพธิ์พ่วง
16. เด็กชายธีรภัทธ์  อ้นจันทร์แดง
17. เด็กหญิงนันทาวรี  ดีแป้น
18. เด็กหญิงปิ่นมรกช  สระทองเนียม
19. เด็กชายพงศ์ดนัย  ถามัง
20. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วศรีทัศน์
21. เด็กหญิงภัสสรินท์  กันทัง
22. เด็กชายภานุพงศ์  ธุระหาย
23. เด็กหญิงรชฏ  ยอดสวาสดิ์
24. เด็กหญิงรัตธิกร  ทรัพย์ทึก
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอกวิภาต
26. เด็กหญิงลีลาวดี  ขอนจันทร์
27. เด็กหญิงวิสุดา  เหล่าแก้ว
28. เด็กชายวุฒิชัย  ทับทอง
29. เด็กหญิงศศิธร  ยิบงามสิริ
30. เด็กหญิงสวรรยา  เทียมตรี
31. เด็กชายสันติภาพ  กาโว
32. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีเทียนทอง
33. เด็กหญิงสุณิศา  เพิ่มขุนทด
34. เด็กหญิงสุทธิดา  นัยวิจารย์
35. เด็กชายสุธีวัฒน์  กวางทอง
36. เด็กหญิงอภิญญา  อุลสวัสดิ์
37. เด็กชายอภิรักษ์  กันทะจันทร์
38. เด็กหญิงอวัสดา  ภู่ระหงษ์
39. เด็กหญิงอาริสา  ชมพูวงษ์
40. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญยืน
 
1. นางชนธัญ  เอี่ยมอนันต์เจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  รวมทรัพย์
3. นางสาวมาลิณี  จีมสมบูรณ์
4. นางสาวทิพย์ภา  จิตต์ประทุม
5. นางเอื้ออารีย์  ถินนอก
6. นางสาวปัทมาพร  คัมภีระ
7. นางสมพร  ศรีสวัสดิ์
8. นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พอชัย
2. เด็กชายณฤทธิ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงตันหยง  ชำนาญเอิ้อ
4. เด็กชายปริญญา  ดอกกระถิน
5. เด็กชายปิยนัส  ปากหวาน
6. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย
7. เด็กหญิงศิรินภา  แซ่เตีย
8. เด็กหญิงสุภัตรา  เอื้องไข
9. เด็กชายอาภากร  สีดาน้อย
10. เด็กหญิงเอื้ออาทร  จิตราวัฒน์
 
1. นางสาว ลิลลา  นิ่ม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณรัตน์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงกัลยา  ขบวนงาม
2. เด็กหญิงณัชฐินันท์  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงนันทนา  โคตรแสน
4. เด็กหญิงนันทิยา  โคตรแสน
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศิริ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  สุเรนทร์
 
1. นางสุพิศ  ทับอุดม
2. นางนาฏศิลป์  การรัมย์
3. นางสาวนภาลัย  เรืองทอง
4. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณวรา  พากฏิพัทธ์
3. เด็กหญิงปรางค์ศิลา  ฟอกสันเทียะ
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศีริสิทธฺิ
5. เด็กหญิงภัทรชนน  จันทร์เกิด
6. เด็กหญิงรินรดา  พากฏิพัทธ์
7. เด็กหญิงศุภสราพร  ทวยมาศ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  น้อยอินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ฮาตวิเศษ
3. เด็กหญิงดุสิตา  ทองเสน
4. เด็กหญิงปวีนา  กุฏีศรี
5. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ศรีโพธิ์
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี  แสงกระสืนธิ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวเต็ม
8. เด็กหญิงสุริตา  บงการ
 
1. นางสาวทัศนีย์   วงศอำมาต
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญปวน
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงเงิน
3. เด็กหญิงณฐนันท์  อยู่ยืน
4. เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
5. เด็กหญิงธัญชนก  ฤกษ์สิริกุล
6. เด็กหญิงบุญธิชา  ยูฮันเงาะ
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่ำวิเศษ
8. เด็กหญิงพิชญาวี  แย้มประโคน
9. เด็กหญิงวนัสญา  ทองอ่อง
10. เด็กหญิงอุรณิชา  เลี้ยงตน
 
1. นางศรีรัตน์  ยั่งยืน
2. นางสาวจุฑารัตน์  แดงสกุล
3. นางสาววรวรรณ์  จิตต์ผ่อง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลลัดดา  พรรณราช
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ช่างกิจการ
3. เด็กหญิงดารุณี  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีพรม
5. เด็กชายบุรินทร์  พิมพกรรณ์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  เอมเขียน
7. เด็กหญิงพัชรพร  ทองอินทร์
8. เด็กชายพัสกร  เกตุสถล
9. เด็กหญิงรสิกา  สิงห์พรหมมาศ
10. เด็กหญิงรัชดาพร  ป้องชายชม
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรนางกูล
12. เด็กหญิงศิวพร  บุญมี
13. เด็กหญิงสุกัญญา  อุปไมย
14. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีมงคล
15. เด็กหญิงอนุธิดา  อุนาบุตร
16. เด็กชายเฉลิมชัย  มากูล
 
1. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
2. นางสาววิไลพร  วงศ์สระคู
3. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
4. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
5. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงกรกนก  คำมงคล
2. เด็กชายกิตติกรณ์  ไตรสุนทร
3. เด็กหญิงจิรัชยา  เที่ยงทำ
4. เด็กชายธรานนท์  สูงยาง
5. เด็กชายธีรภัทร์  ชมเพ็ญ
6. เด็กหญิงบุญสิตตา  บุกบุญ
7. เด็กชายปิยะชัย  มีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์อยู่สุข
9. เด็กหญิงพรรณิพา  จันทะบาล
10. เด็กหญิงพรสิริ  คำมูล
11. เด็กหญิงภีระนันท์  คำมงคล
12. เด็กหญิงรัชนีกร  แน่งน้อย
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉลาดแพทย์
14. เด็กหญิงวาริณี  นาคสกุล
15. เด็กหญิงอาปรียา  คำงาม
16. เด็กหญิงเกวลิน  ทองนาค
 
1. นางสาวนนทนัฎดา  ว่องประจันทร์
2. นางสุธนี  พ่วงผาด
3. นางสาวมาเรียม  พึ่งเอี่ยม
4. นางสมหมาย  มาลัย
5. นางสาวจุฑามาศ  นกน้อย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายธิติวุฒ  บุญเอนก
3. เด็กชายวุฒิชัย  หอมพนา
4. เด็กชายสิริวิวัฒน์  พันธ์หว้า
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภานิคม
 
1. นายประจักร์  ลาขุมเหล็ก
2. นายสุรเชษฐ์  วงศ์ประชา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สาทเริก
2. เด็กหญิงกาญจนา  อินทะมานะ
3. เด็กหญิงชัชมล  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงปริฉัตร  สันทบ
5. เด็กชายพรหมมินทร์  เนตรวงศ์
6. เด็กหญิงพัณนิตรา  อ่ำเอกผล
 
1. นางมนพร  นุ่มนก
2. นายจิรวัฒน์  บุญทวี
3. นายอดิศักดิ์  ครุฑขุนทด
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   อาดำ
2. เด็กชายธนกร   มะหะหมัด
3. เด็กชายพีรวิชญ์   มะหะหมัด
4. เด็กชายอภิรักษ์  จรกา
5. เด็กชายอันฎา  อาดำ
6. เด็กชายอาณัติ  ศรีสมบัติ
 
1. นายชาญ  สรรพโชติ
2. นายไพศาล  ศรีเพชร
3. นายอับดุลมันนัม   แปแนะ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายพิทยา  ทับทวี
2. เด็กชายลิขิต  มะหะหมัด
3. เด็กชายวรวิช   มากเลาะเลย์
4. เด็กชายวัชพัด   มหาสมุทร
5. เด็กชายสุรชัย  อาจหาญ
6. เด็กชายสุรเชตุ   มะหะหมัด
7. เด็กชายอนันต์  ศรีสมบัติ
8. เด็กชายเด็กชายภูวัน  พลายแก้ว
 
1. นายไพศาล  ศรีเพชร
2. นายชาญ  สรรพโชติ
3. นายอับดุลมันนัม   แปแนะ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  -
2. เด็กหญิงลฎาภา   เลิศภูมิภัทร
3. เด็กหญิงวิภาฎา  โสภา
 
1. นางสาววราภรณ์  ตุ่นยอด
2. นางสมศรี  วิไลศรี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงศศิภา  จันจั่นเพชร
2. เด็กหญิงอธิชา  รอกระโทก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศุจีภรณ์  แก้วเทพ
2. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกฤษติญาลักษณ์  บางคะหาด
2. เด็กหญิงชุติมา  ปวงคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนิตา  พรรณ์โรจน์
2. เด็กหญิงธนพร  สนิท
 
1. นางสาวยุวดี  จิตจักร
2. นางสาวสุจินันท์  สกลธนาวัฒน์
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  พวงศิลป์
2. เด็กชายฉันทพล  ภูดวงสี
3. เด็กหญิงนภสร  จักษุรักษ์
 
1. นายวิชา  ชำนาญวาด
2. นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกนกวลัย  พลอยมุข
2. เด็กชายธรรมรัฐ  บัวหลวง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายนพณัฐ  ฉลวย
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่อึ้ง
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายสมารมณ์  ตันติวิชานันท์
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรวิช  นิ่มมุกดา
2. เด็กชายวิชานนท์  แวงวรรณ์
 
1. นางสาวเรณู  กุศลวงษ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วนพคุณ
2. เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธีรแสงสุข
2. เด็กหญิงพีรดา  พรหมดีราช
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
84 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายปรเมศ  บำรุงราษฎร์
2. เด็กชายวีรภัทร  จิตรพรทรัพย์
 
1. นางแสงตะวัน  อาจละออ
2. นางสาวอนิสา  สังข์เจริญ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายวิษณุ  แสงทรัพย์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สินกลาง
 
1. นายอดิชัย  นิลนะมะ
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงวาสนา  ผลพิบูลย์
2. เด็กชายวิธทวินร์  แสวงนอก
 
1. นางสาวศศิธร  บุญสอาด
2. นายสุธิเดช  สุวรรณลา
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  แจ่มสุข
2. เด็กชายธนกร  ผมทำ
3. เด็กชายปิยะบุตร  ศิริวรรณทรัพย์
 
1. นายสนั่น  บุญอรัญ
2. นางชุติมา  อัมพุนันท์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกันตธีร์  รอนศึก
2. เด็กชายฐิติ  สุจิมหันต์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กาญจนหิรัญกิจ
 
1. นายสนั่น  บุญอรัญ
2. นายประภัสสร  ทวีการ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายสุติการณ์  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายอนุรักษ์  นากระโทก
3. เด็กชายเอกรัตน์  ผะอบสวรรค์
 
1. นางวนิดา  ชมภู
2. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสือเดข
2. เด็กชายมนต์ชัย  สืบแสง
3. เด็กชายเอกพิทักษ์  กันโยธา
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางนางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายนบดินทร์  ทองวรรณ
2. เด็กหญิงวีรพร  ประเสริฐ
3. เด็กชายอนิรุตน์  ชมทอง
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกัญนิชา  นเรนทราช
2. เด็กหญิงชนิดา  หอมหวน
3. เด็กหญิงปริศนา  สวนสูง
4. เด็กหญิงมนัสชนก  ชวดท่าข้าม
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศ์ละ
6. เด็กชายสถาพร  เติมเพ็ชร
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสุชัญสินี  นเรนทราช
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงจรียา  วงศ์จำปา
2. เด็กหญิงพนิดา  ชุ่มไชยพฤกษ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสาะแสวง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เกลี้ยงไธสง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มาปู่
6. เด็กหญิงไพรินทร์  ป้อมเกิด
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสุชัญสินี  นเรนทราช
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  รัตนมงคล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เชื้อชำนาญ
3. เด็กหญิงอัญศิยาห์  งามรูป
 
1. นางสาวพิธฐญาพร  สุดจิตร
2. นายนที  ชนะชัย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงกะพันธ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูสกุล
3. เด็กหญิงพีรดา  ปัดถาวะโร
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายคามินทร์   มะหะหมัด
2. เด็กหญิงนิตยา  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงฮุสนา  อาดำ
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสมจิตร   บุญใจใหญ่
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายกฤติธี  กลางประพันธ์
2. เด็กชายณัฐพร  แพทย์เจริญ
3. เด็กชายพัสกร  เกตุสถล
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นายอัครวิทย์  โพธิ์ไทร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ศรีสุด
2. เด็กชายวรฤทธิ์   นาดี
3. เด็กหญิงสุทธิดา   คำมณี
 
1. นางสาวเลิศลักขณา   อัมพรพืช
2. นางสาวธนชุดา   ตันตรานุกูล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายกรวิชญ์  กล่อมจิตร์
2. เด็กชายพลากร  ยิ่งไพฑูรย์
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวพิธฐญาพร  สุดจิตร
2. นางสาวพรนรินทร์  เอกกมลทอง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกัลยกร  รุจิฉาย
2. เด็กหญิงนิรดา  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  หลอดอ่อน
2. นางนงลักษณ์  ปุ่มเกวียน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  ตันสอน
2. เด็กหญิงฐารดา  หมอนดี
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อินหอม
 
1. นางสาวอรพิน  อุบลเฉลา
2. นางสาววนิดา  ศรีปัญญา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุนชะสม
2. เด็กหญิงดวงกมล  อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายสุรพล
 
1. นางชบา  ต้นรัง
2. นางนุสรินทร์  อังคสิงห์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ประไพรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุวิมล  อำนัคมาตย์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
2. นางสาวยุพา  เสนาะวาที
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
2. นางสาวเพชรรัตน์  ยอดเกี้ยว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีเฉย
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัญญาฉลาด
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดิษฐ์ระหาญ
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสุชัญสินี  นเรนทราช
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายฉัตรภวิษย์  พรหมลือ
2. เด็กชายธนกร  บุญอนันต์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  น้อยคำ
 
1. นางฐิติมา  อุ่นใจ
2. นางสาวศิวพร  แต้มคู
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  นาคสีทอง
3. เด็กหญิงไอรดา  พุ่มแก้ว
 
1. นางรัตนา  จตุรพรชัย
2. นางสาวสุทัชชา  วิริยะดุษณี
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนุ่น 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แข็งขยัน
2. เด็กชายธนโชค  พัฒทอง
3. เด็กชายสมลักษณ์  โตนดทอง
 
1. นางสาวอโนชา  ว่าบ้านพลับ
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  คชสำโรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยพรม
3. เด็กชายสยามรัฐ  นามขาล
 
1. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
2. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไสสานัง
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  เติมดาว
2. เด็กหญิงมีนา  ศรีบัวรอด
 
1. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
2. นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กชายธนพล  พงษ์ดี
 
1. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กชายนันทกร  แสงเทศ
 
1. นายไอลวิล  กลิ่นสาโรจน์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บางศิริ
 
1. นางสาวปรมาพร  สว่างแก้ว
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายนรภัทร  ไชยทองศรี
 
1. นางสาวดารัตน์  ยินดีพบ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงสุรีพร  เดชดัด
 
1. นางสาวดารัตน์  ยินดีพบ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ขัดวงค์
2. เด็กหญิงคฑาทิพย์  แขกใจเย็น
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เข้งนุเคราะห์
4. เด็กหญิงอรุณฉาย  หอกลองทอง
5. เด็กหญิงอุไลพร  โชคคูณ
6. เด็กหญิงเกตุวดี  วรรณทอง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  กันหาสาย
2. นางสาวศิริมา  ถนอมนุ่ม
3. นางสุภาพร  จินดาแสน
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายมูอาท  นิยม
 
1. นางสาวดารัตน์  ยินดีพบ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายเอกราช  ทองกก
 
1. นางสาววิชชุดา  สุ่มมาตย์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภรฎา  เฉิดฉาย
 
1. นางจุฑามณี  เมยมงคล
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายวีระพล  สงวนศิลป์
 
1. นางพิมพ์พร  ตระการจันทร์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 1. เด็กชายนิตินัย  อินประสิทธิ์
2. เด็กชายปณิธิ  สังข์สวัสดิ์
3. เด็กชายสิริมงคล  โคตรโยธา
 
1. นางณัฏฐ์  สังข์สวัสดิ์
2. นางสาววิชชุดา  สุ่มมาตย์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร  สุ่มใส
2. เด็กหญิงภาณิกา  ปึกขาว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวชวธร  แตงเผือก
2. นางสาวมีนา  จูส้ะ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายกลศกร  ธิการาช
2. เด็กหญิงชญานันท์   พิมรัตน์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชูหาด
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ลิ้มทอง
2. นางน้ำเพชร  ทรัพย์เทมา
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กชายดนุนัย  ห่อมา
2. เด็กชายธนาชาติ  ธรรมะ
3. เด็กชายปรชนก  ศิริกุล
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พานไพ่
2. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ปานแร่
2. เด็กชายนครินทร์  โชคคูณ
3. เด็กชายเอกพล  บุญเนียม
 
1. นายพยับ  ปิ่นแก้ว
2. นางชัชญามล  แสงสุวรรณ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายกันตินันท์  รอดนวล
2. เด็กชายธนากร  เพิกชัยภูมิ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์พา
 
1. นายสุวิจักษณ์  มะลิรัมย์
2. นางสาวทักษอร  พงษ์ศิริ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  รมย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มนตรี
3. เด็กหญิงวงนิสา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 1. เด็กชายกลศกร  ธิการาช
2. เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์พา
 
1. นางกรณัฐ  หลิวชาญพิมพ์
2. นายปยุต  ชัยวรธนิน
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศิรินอก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วิริยะกาญจนพงศ์
 
1. นายกัมปนาท  สุขสงวน
2. นางสาวนพมาศ  คลื่นบรรเลง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สุวรรณมณี
2. เด็กชายอาณุภาพ  เกื้อพิทักษ์
 
1. นางสาวยุวดี  จิตจักร
2. นางสาวสุจินันท์  สกลธนาวัฒน์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพชรพร  ทรงศิริ
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  สว่างจันทึก
3. เด็กชายอติเทพ  ชาติเผือก
 
1. นายสมโภชน์  สีกะโดน
2. นางสาวพัชรินทร์  พวงทอง