หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิโรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางศรียา แก้วมณีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางภิญญดา รักษาเมืองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. นางสาวชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายองอาจ แสนมาโนชโรงเรียนวัดลานนาประธานกรรมการ
2. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึงโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางสาวเนตรหทัย ดีเป้าโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวีระชาติ ทองโสภาโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา ชื่นวิทยาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววนิดา เรืองขนาบโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
5. นางสาวจิตรา สว่างกมลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ผลพูลโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางกีรติ ศรีสะเทือนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลันดา เรืองวุฒิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
5. นางสาวนิตยา แก้วภักดีโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ บุญยงค์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมร คำลอยโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกมลธนัสร์ สว่างสังวาลย์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. นางยุพาพร แจ้งไพรโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นายศิวพร สุนทรเกตุโรงเรียนสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดพวงแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ป้อมคำโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรัตนา แตงอ่อนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ ศรีโนนยางโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพัชญ์ อนันทนุพงศ์โรงเรียนวัดลานนากรรมการ
4. นางจุรีย์ สุวรรโณโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
5. นางมะลิ มีสนโรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการและเลขานุการ
6. นางวรรณวิมล ตรีวรรณโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีทอง ทองเจริญโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
5. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภัทราพร พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ภู่พรายงามโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
3. นางสกุณา ชาลีดีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ปรึกษา
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยยุทธ โตสง่าศิลปินศิลปาธรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยยุทธ โตสง่าศิลปินศิลปาธรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางถาวรดา จันทนะสุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมาพร กุญแจทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางถาวรดา จันทนะสุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร กุญแจทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยยุทธ โตสง่าศิลปินศิลปาธรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยยุทธ โตสง่าศิลปินศิลปาธรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยยุทธ โตสง่าศิลปินศิลปาธรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยยุทธ โตสง่าศิลปินศิลปาธรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายเจษฎา กรวยสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายเจษฎา กรวยสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
4. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
5. นายกฤษกร อินภาเพียรศิลปินอาชีพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
2. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
3. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
4. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
5. นายกฤษกร อินภาเพียร ศิลปินอาชีพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางถาวรดา จันทนะสุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร กุญแจทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางถาวรดา จันทนะสุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร กุญแจทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางถาวรดา จันทนะสุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสมาพร กุญแจทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางถาวรดา จันทนะสุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมาพร กุญแจทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์รียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ กรรมการ
3. นายกฤตยันพล จตุรภากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนพร ภูละมูนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑูร สายสงเคราะห์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่มโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางวันทนา สุขษาสุณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
7. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายปริญญา แช่มชมดาวโรงเรียนวัดถั่วทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลสุข เลิศไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
3. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นายศราวุธ จินดาสุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
5. นายกำพล ซอสูงเนินโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีกรรมการ
6. นายอิศรา สีสันโรงเรียนปทุมนายกกรรมการ
7. นายโยธิน ฉายแสงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
8. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายสันติ หวั่นวะดีโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายสมยศ วงษ์รักสันติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
4. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนธัญญสิทธิ์ศิลป์กรรมการ
5. นายสกล ชัยช่วยโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
6. นายสกล ศิริบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
7. นายวิวัฒน์ อู่ผลเจริญครูชำนาญการโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพนมวัน วรดลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ สาสารโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวชลันดา เรืองวุุฒิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางปัทมา ก๋องใจโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
5. นางสาววนิดา วิสารทวิศิษฏ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ทองอยู่โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิชา โชติณิชกุลโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร คันศรโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. นายวิศรุต สมศรีบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เจริญนนท์ไพฑูรย์โรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ คำสามัคคีบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
4. นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์โรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลกรรมการ
6. นางสาวอาภารักษ์ แพรเพชรโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
7. นางสาวรจนา ศรีสมยาโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ปาเลย์โรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวทับทิม สร้างคำโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววนิดา เทศขวัญโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภาผลโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางภรณุต สุวรรณคลโรงเรียนวัดสมุกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา สีชานิลโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
5. นางสาวพรพิชชา โพธิ์ไพจิตรบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
6. นางสาวนารินทร์ มีอนันต์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไร กองนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริณี บัวราชโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนุสรา เจริญร่างบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
6. นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชรโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร พลูประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คุ่ยต่วนโรงเรียนศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายรุจิภาส คำแก้วโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางสาวชลันดา เรืองวุฒิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
5. นางสาวเลิศมณี ทองว่าวบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธงไชย สันติถาวรยิ่งโรงเรียนวัดนิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตรโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นางสาวพิชชาพร พูลสวัสดิ์บริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
4. นายยงยุทธ กุลบุตรโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี เกตุมอญโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ไพเราะห์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทศโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ อินโลหิตโรงเรียนบรรจบรักษ์กรรมการ
5. นางสาวพิสุทธา ใจธรรมบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวถาวร จินดาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินทริงโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ลำมะวิชัยบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทยโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
6. นางสาวจิตตานันท์ คชวารีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยชนก เงินบำรุงโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ วงศ์ใหญ่โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ แก้วพลงามโรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
4. นางสาวประวีณา ดาขุนทดโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ มะลิลำโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวสุชีลา เลิศมณีรัตน์โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสกรรมการ
7. นางสาวมยุรจี พุทธกูลบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
8. นางสาวนุตประวีณ์ บุญมีกรรมการ
9. นางสาวดาริน ฮกซุ่นเฮงโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
11. นางสาวธัญญารัตน์ สายใหม่โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
12. นางสาวปวีณา ศิลาอาจโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพัฒน์ ปะกัมพลโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสประธานกรรมการ
2. นายนิธิพงศ์ โรจนดุลโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นายกรกรี ศรีกุลโรงเรียนวัดมงคลรัตน์กรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ สอนสังเสนบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
5. นายสมชาย ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานัด เหล็งนุ้ยโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บาลีโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเสกสันต์ รุ่งกระทึกโรงเรียนธัญผลกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา สีลาโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิรดา ขุนเณรบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดกรรมการ
6. นายประสาน สุวรรณรักษ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรุจิภาส คำแก้วโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
3. นายถวัลย์ ประวันเณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ถือธรรมโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล บุตรแก้วโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางมาลีวรรณ กิ่งก้านโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปลื้มจิตร์ ทองเล็กโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวกานจนา ไชยสะอาดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ชัชมนมาศโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ จีนสอาดโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร กงเพชรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางยุพา มีหกวงศ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ สุวรรณโณโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมนทิพ กาฬสินธุ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางกิตติวรรณ เฉลิมชวลิตโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี ตราชูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบทิพย์ ปิ่นหิรัญโรงเรียนวัดคลองชันประธานกรรมการ
2. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรศิลป์ ศรีเรืองไรโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางประพิน เวฬุวนารักษ์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางประภา พันธุ์บัวหลวงโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ เดชมณีโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี วงษ์เฉลิมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนารินทร์ มีอนันต์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวสุมามาล อุ่นขำโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร เก่งการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล บุตรแก้วโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองคำเปลวโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญยืน หว่านพืชโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางสาวธัณณรัตน์ สุขใจโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญสุข คนซื่อโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ นาจักร์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวบุญเตือน โคตะสินโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ กิจเมธีโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา คงสิบโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชานันท์ ศิริกุลสถิตย์โรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ พลอยทวีลาภโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกานดารัตน์ ญาณอรรถโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศสกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางไตรรัตน์ ฉลวยศิริเลิศโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอารมย์ ศรีทับทิมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญิศา โยนกรองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ปฐมพีดุสิตาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพัชมณ กัลยาศิลปินโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละเอียด บุญคำโรงเรียนจุฬาจินดารามกรรมการ
3. นางสาวศยานิศษ เอหิตานันท์โรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุมินตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ สุวรรณโณโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางสาวปุญญิศา โยนกรองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนุชนาฏ โพธินำแสงโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บัวเทียงโรงเรียนวัดศรีสโมสรรองประธานกรรมการ
3. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
4. นางปิยมณฑ์ สาสุนทราโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิราพร เลี้ยงพันธุ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ดำรงเกียรติชัยโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวอลิสรา เจาะจงโรงเรียนวัดสุขบุณฑริการามกรรมการ
5. นางณณัท ไทยประคองโรงเรียนชุมชนเลิสพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จงเผือกกลางโรงเรียนวัดลาดสนุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เลิศศิลโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ นุชโสโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ พึ่งอุดมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวรจนา อินทะพงษ์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จงเผือกกลางโรงเรียนวัดลาดสนุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เลิศศิลโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ นุชโสโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ พึ่งอุดมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
7. นางสาวรจนา อินทะพงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์รองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี นุชนวลโรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพึ่งบุญ เจรุวัฒน์โรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
7. นางธานทิพย์ วิชาคุณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวฤดี เชยเดชโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์ รองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี นุชนวลโรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพึ่งบุญ เจรุวัฒน์โรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์รองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี นุชนวลโรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพึ่งบุญ เจรุวัฒน์ โรงเรียนวัดชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
7. นางธานทิพย์ วิชาคุณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวฤดี เชยเดชโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูร โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงิน โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศ กรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูร โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูร โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสสิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวทิพากร ฮวบเจริญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
6. นางสุมาลี คำภาโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
7. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวทิพากร ฮวบเจริญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
6. นางสุมาลี คำภาโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
7. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร ไชยสถานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวลินดา จันทาสีโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ วงค์จันทร์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ นาคจำรูญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน ภูคำแสนโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวปวิตรา สุขล้อมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร ไชยสถานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวลินดา จันทาสีโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ วงค์จันทร์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ นาคจำรูญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน ภูคำแสนโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวปวิตรา สุขล้อมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสายโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสายโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสายโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสายโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร ไชยสถานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวลินดา จันทาสีโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ วงค์จันทร์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ นาคจำรูญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน คำภูแสนโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวปวิตรา สุขล้อมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพร ไชยสถานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวลินดา จันทาสีโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ วงค์จันทร์โรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ นาคจารูญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน ภูคำแสนโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวปวิตรา สุขล้อมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุพันธ์โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริมา สุขเสดาะโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
6. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุพันธ์โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริมา สุขเสดาะโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ปิยะรัตน์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุพันธ์โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางศิริมา สุขเสดาะโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
6. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวงค์ศิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางนัยนา จรุงกัณฑ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นางสาวนาราภัทร รวมวงค์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวนันทิดา แสงจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวงค์ศิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางนัยนา จรุงกัณฑ์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
5. นางสาวนาราภัทร รวมวงค์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวนันทิดา แสงจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ

ณ ศูนย์การแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2558
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]