หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลองสิบ 15 40 19
2 005 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) 9 17 9
3 006 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 16 32 22
4 010 โรงเรียนชุมชนบึงบา 21 34 26
5 011 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 17 43 24
6 012 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 24 59 42
7 014 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 20 35 21
8 015 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 34 66 48
9 013 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 19 55 33
10 021 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 19 44 32
11 023 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 28 60 43
12 027 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 16 30 18
13 028 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 3 7 5
14 046 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 18 36 27
15 051 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 3 6 5
16 044 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 15 36 20
17 045 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 8 11 8
18 054 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 10 18 14
19 056 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 19 39 32
20 058 โรงเรียนวัดคลองชัน 60 182 99
21 059 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 5 10 9
22 060 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 16 32 23
23 063 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 22 94 43
24 065 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 15 37 27
25 066 โรงเรียนวัดทศทิศ 7 22 15
26 067 โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผล 5 11 5
27 068 โรงเรียนวัดธัญญะผล 7 15 8
28 069 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 13 35 22
29 070 โรงเรียนวัดนาบุญ 15 31 22
30 071 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 21 50 37
31 072 โรงเรียนวัดปทุมนายก 16 35 26
32 073 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 18 29 25
33 074 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 22 44 34
34 075 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 19 32 24
35 077 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 15 51 20
36 078 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 37 76 54
37 079 โรงเรียนวัดพืชอุดม 16 33 26
38 081 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 21 37 32
39 082 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 28 63 40
40 083 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 29 56 43
41 085 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 49 97 64
42 086 โรงเรียนวัดลานนา 12 21 13
43 087 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 16 26 16
44 088 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 30 68 39
45 089 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 13 22 14
46 090 โรงเรียนวัดสระบัว 15 23 20
47 091 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 15 44 26
48 092 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 9 31 17
49 093 โรงเรียนวัดสุวรรณ 28 79 50
50 097 โรงเรียนวัดอดิศร 1 20 2
51 098 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 59 141 92
52 055 โรงเรียนวัดเกตุประภา 15 24 22
53 057 โรงเรียนวัดเขียนเขต 40 97 64
54 061 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 12 27 14
55 062 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 11 23 16
56 094 โรงเรียนวัดแสงมณี 0 0 0
57 095 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 64 141 106
58 076 โรงเรียนวัดโปรยฝน 4 5 5
59 080 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 15 34 24
60 096 โรงเรียนวัดโสภณาราม 8 13 8
61 100 โรงเรียนศาลาลอย 4 7 4
62 102 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 20 38 30
63 108 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 17 35 27
64 120 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 12 23 21
65 009 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 20 50 35
66 106 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 8 16 13
67 107 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 0 0 0
68 007 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 0 0 0
69 008 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
70 018 โรงเรียนตวงพรวิทยา 0 0 0
71 022 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 0 0 0
72 025 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 27 79 34
73 024 โรงเรียนธัญวิทย์ 6 13 6
74 026 โรงเรียนนานาชาติสยาม 0 0 0
75 029 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 6 11 6
76 030 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 11 25 14
77 043 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 25 93 32
78 031 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 0 0 0
79 032 โรงเรียนประสานมิตร 0 0 0
80 033 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 11 20 11
81 035 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 0 0 0
82 036 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 7 15 12
83 037 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 0 0 0
84 038 โรงเรียนพุทธารักษ์ 0 0 0
85 041 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 8 12 11
86 042 โรงเรียนยุวบัฒฑิต 0 0 0
87 047 โรงเรียนระเบียบวิทยา 11 21 16
88 049 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 0 0 0
89 050 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 0 0 0
90 052 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 0 0 0
91 053 โรงเรียนวนิษา 0 0 0
92 099 โรงเรียนศรีจิตรา 23 48 29
93 101 โรงเรียนสวนอักษร 0 0 0
94 104 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 7 10 7
95 105 โรงเรียนสีวลี 18 37 31
96 110 โรงเรียนอนุบาลทีปกร 0 0 0
97 111 โรงเรียนอนุบาลธราดล 0 0 0
98 112 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 2 6 2
99 113 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ 0 0 0
100 114 โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส 0 0 0
101 115 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ 0 0 0
102 116 โรงเรียนอนุบาลรังสิต 0 0 0
103 117 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ 0 0 0
104 118 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา 0 0 0
105 109 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 0 0 0
106 122 โรงเรียนอิสลามสันติชล 0 0 0
107 121 โรงเรียนอุดมวิทยา 18 40 27
108 019 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 11 29 21
109 034 โรงเรียนเปรมฤทัย 10 18 16
110 039 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 23 57 33
111 002 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 0 0 0
112 016 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 25 47 37
113 003 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 0 0 0
114 020 โรงเรียนไตรพัฒน์ 0 0 0
115 004 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 0 0 0
116 084 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 5 10 5
117 103 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 29 17
118 017 โรงเรียนดวงกมล 0 0 0
รวม 1482 3368 2191
5559

ณ ศูนย์การแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2558
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]